ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Opening considerations
1
A link to Luke
Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας, ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο, ἀνελήφθη·* ανεληφθη rell ¦ ανελημφθη ℵA,B,C [1%] NU ¦ D is wild οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα, μετὰ τὸ παθεῖν αὐτόν, ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα τεσσαρακοντα f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τεσσερακοντα ℵA,B,C(D) [2%] NU ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ συναλιζόμενος συναλιζομενος rell ¦ συναυλιζομενος [15%] ¦ συναλισκομενος D παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός, «ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι§ βαπτισθησεσθε (βαπτισθησεσθαι A,C 5.6%) εν πνευματι f35 (A,C) (98.8%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 B (0.5%) NU ¦ ~ 23 βαπτισθησεσθαι ℵ(D) (0.7%) Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.»
Jesus returns to Heaven
Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων* επηρωτων f35 D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ηρωτων ℵA,B [1%] NU ¦ ηρωτουν C αὐτὸν λέγοντες, «Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;» Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· «Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. Ἀλλὰ λήψεσθε ληψεσθε f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ληψεσθαι [5%] ¦ λημψεσθαι ℵC,D ¦ λημψεσθε A,B,NU δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς· καὶ ἔσεσθέ μοι μοι f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μου ℵA,B,C,D [2%] NU μάρτυρες—ἔν τε Ἱερουσαλήμ, καὶ§ και f35 A,C,D [25%] ¦ 1 εν ℵB [75%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.»
Καὶ ταῦτα εἰπών, βλεπόντων αὐτῶν, ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10 Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανόν, πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ,* εσθητι λευκη f35 D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εσθησεσι λευκαις ℵ(A)(B)C [3%] NU 11 οἳ καὶ εἶπον· ειπον f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ειπαν ℵA,B,C,D [2%] NU «Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εμβλεποντες f35 A,C,D [75%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ βλεποντες ℵB [25%] εἰς τὸν οὐρανόν; Οὗτος§ ουτος f35 [30%] ¦ 1 ο ℵA,B,C,D [70%] HF,RP,OC,TR,CP,NU (A demonstrative pronoun defines, even more than a definite article, so the article is redundant here.) Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς* αναληφθεις f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αναληφθης [4%] ¦ αναλημφφθεις ℵA,B,C,D [2%] NU ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.»
12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ (σαββάτου ἔχον εχον rell ¦ εχων B [15%] ὁδόν).
A replacement for Judas Iscariot
13 Καὶ ὅτε εἰσῆλθον ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον ανεβησαν εις το υπερωον f35 (D) [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 234 ℵ ¦ ~ 2341 A,B,C [1.5%] NU οὗ ἦσαν καταμένοντες· ὅ τε Πέτρος καὶ Ἰάκωβος, Ἰωάννης§ ιακωβος ιωαννης f35 [25%] ¦ 1 και 2 [73%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 2 και 1 ℵA,C [2%] NU ¦ ~ ιωανης και 1 B ¦ ~ ιωανης ειακωβος D καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος,* ματθαιος f35 A,C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μαθθαιος ℵB,D [1%] NU Ἰάκωβος Ἀλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτής, καὶ Ἰούδας Ἰακώβου. 14 Οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει, και τη δεησει f35 (96.1%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D (3.9%) NU σὺν γυναιξίν, καὶ Μαρίᾳ μαρια f35 ℵA,C,D [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μαριαμ B [4%] NU τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ σὺν§ συν f35 B [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C,D [6%] NU τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
15 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν* μαθητων f35 D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αδελφων ℵA,B,C [3%] NU εἶπεν (ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ως f35 B,D [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ωσει ℵA,C [5%] NU ἑκατὸν εἴκοσιν)· εικοσιν f35 [50%] HF,OC,TR ¦ εικοσι ℵA,B,C [50%] RP,CP,NU 16 «Ἄνδρες ἀδελφοί· ἔδει πληρωθῆναι τὴν Γραφὴν ταύτην,§ ταυτην f35 D [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [5%] NU ἣν προεῖπεν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ στόματος Δαυὶδ περὶ Ἰούδα, τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν τὸν* τον f35 D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [1%] NU Ἰησοῦν, 17 ὅτι κατηριθμημένος ἦν σὺν συν f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εν ℵA,B,C,D [3%] NU ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης.» 18 (Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ εκ rell ¦ 1 του [5%] TR μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς§ πρηνης rell ¦ πρινης A,C [20%] γενόμενος ἐλάκισεν* ελακισεν f35 [40%] ¦ ελακησεν ℵA,B,C,D [60%] HF,RP,OC,TR,CP,NU μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. 19 Καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν ‹Ἀκελδαμᾶ,› ακελδαμα f35 C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ακελδαμαχ B(D) [1%] NU ¦ αχελδαμαχ ℵA [1%] τοῦτ᾿ ἔστιν, ‹Χωρίον Αἵματος.›) 20 «Γέγραπται γὰρ ἐν Βίβλῳ Ψαλμῶν· ‹Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος, καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ› καί, ‹Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι λαβοι f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ λαβετω ℵA,B,C,D [2%] NU ¦ λαβη [5%] ἕτερος.› 21 Δεῖ οὖν, τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ἐν§ εν f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C(D) [3%] NU ᾧ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾿ ἡμᾶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς, 22 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήφθη* ανεληφθη rell ¦ ανελημφθη ℵA,B,D [1.5%] NU ἀφ᾿ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ γενέσθαι σὺν ἡμῖν γενεσθαι συν ημιν f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,B,C(D) [5%] NU ἕνα τούτων.»
23 Καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαβᾶν, βαρσαβαν f35 C,D [70%] HF,RP,TR,CP ¦ βαρσαββαν ℵA,B [30%] OC,NU ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ Ματθίαν.§ ματθιαν f35 ℵ(A)C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μαθθιαν B,D [1%] NU 24 Καὶ προσευξάμενοι εἶπον· «Σὺ Κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα* ον εξελεξω εκ τουτων των δυο ενα f35 ℵA,B,C [95%] HF,RP,OC,CP,NU ¦ ~ 3456712 [5%] TR 25 λαβεῖν τὸν κλῆρον κληρον f35 ℵ [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τοπον A,B,C(D) [2%] NU τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἐξ εξ f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αφ ℵA,B,C,D [3%] NU ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον.» 26 Καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν,§ αυτων f35 D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αυτοις ℵA,B,C [3%] NU καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν,* ματθιαν f35 ℵA,C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μαθθιαν B,D [1%] NU καὶ συγκατεψηφίσθη συγκατεψηφισθη rell ¦ συγκατεψυφισθη CP μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

*1:2 ανεληφθη rell ¦ ανελημφθη ℵA,B,C [1%] NU ¦ D is wild

1:3 τεσσαρακοντα f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τεσσερακοντα ℵA,B,C(D) [2%] NU

1:4 συναλιζομενος rell ¦ συναυλιζομενος [15%] ¦ συναλισκομενος D

§1:5 βαπτισθησεσθε (βαπτισθησεσθαι A,C 5.6%) εν πνευματι f35 (A,C) (98.8%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 B (0.5%) NU ¦ ~ 23 βαπτισθησεσθαι ℵ(D) (0.7%)

*1:6 επηρωτων f35 D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ηρωτων ℵA,B [1%] NU ¦ ηρωτουν C

1:8 ληψεσθε f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ληψεσθαι [5%] ¦ λημψεσθαι ℵC,D ¦ λημψεσθε A,B,NU

1:8 μοι f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μου ℵA,B,C,D [2%] NU

§1:8 και f35 A,C,D [25%] ¦ 1 εν ℵB [75%] HF,RP,OC,TR,CP[NU]

*1:10 εσθητι λευκη f35 D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εσθησεσι λευκαις ℵ(A)(B)C [3%] NU

1:11 ειπον f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ειπαν ℵA,B,C,D [2%] NU

1:11 εμβλεποντες f35 A,C,D [75%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ βλεποντες ℵB [25%]

§1:11 ουτος f35 [30%] ¦ 1 ο ℵA,B,C,D [70%] HF,RP,OC,TR,CP,NU (A demonstrative pronoun defines, even more than a definite article, so the article is redundant here.)

*1:11 αναληφθεις f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αναληφθης [4%] ¦ αναλημφφθεις ℵA,B,C,D [2%] NU

1:12 εχον rell ¦ εχων B [15%]

1:13 ανεβησαν εις το υπερωον f35 (D) [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 234 ℵ ¦ ~ 2341 A,B,C [1.5%] NU

§1:13 ιακωβος ιωαννης f35 [25%] ¦ 1 και 2 [73%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 2 και 1 ℵA,C [2%] NU ¦ ~ ιωανης και 1 B ¦ ~ ιωανης ειακωβος D

*1:13 ματθαιος f35 A,C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μαθθαιος ℵB,D [1%] NU

1:14 και τη δεησει f35 (96.1%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D (3.9%) NU

1:14 μαρια f35 ℵA,C,D [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μαριαμ B [4%] NU

§1:14 συν f35 B [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C,D [6%] NU

*1:15 μαθητων f35 D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αδελφων ℵA,B,C [3%] NU

1:15 ως f35 B,D [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ωσει ℵA,C [5%] NU

1:15 εικοσιν f35 [50%] HF,OC,TR ¦ εικοσι ℵA,B,C [50%] RP,CP,NU

§1:16 ταυτην f35 D [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [5%] NU

*1:16 τον f35 D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [1%] NU

1:17 συν f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εν ℵA,B,C,D [3%] NU

1:18 εκ rell ¦ 1 του [5%] TR

§1:18 πρηνης rell ¦ πρινης A,C [20%]

*1:18 ελακισεν f35 [40%] ¦ ελακησεν ℵA,B,C,D [60%] HF,RP,OC,TR,CP,NU

1:19 ακελδαμα f35 C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ακελδαμαχ B(D) [1%] NU ¦ αχελδαμαχ ℵA [1%]

1:20 λαβοι f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ λαβετω ℵA,B,C,D [2%] NU ¦ λαβη [5%]

§1:21 εν f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C(D) [3%] NU

*1:22 ανεληφθη rell ¦ ανελημφθη ℵA,B,D [1.5%] NU

1:22 γενεσθαι συν ημιν f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,B,C(D) [5%] NU

1:23 βαρσαβαν f35 C,D [70%] HF,RP,TR,CP ¦ βαρσαββαν ℵA,B [30%] OC,NU

§1:23 ματθιαν f35 ℵ(A)C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μαθθιαν B,D [1%] NU

*1:24 ον εξελεξω εκ τουτων των δυο ενα f35 ℵA,B,C [95%] HF,RP,OC,CP,NU ¦ ~ 3456712 [5%] TR

1:25 κληρον f35 ℵ [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τοπον A,B,C(D) [2%] NU

1:25 εξ f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αφ ℵA,B,C,D [3%] NU

§1:26 αυτων f35 D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αυτοις ℵA,B,C [3%] NU

*1:26 ματθιαν f35 ℵA,C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μαθθιαν B,D [1%] NU

1:26 συγκατεψηφισθη rell ¦ συγκατεψυφισθη CP