11
Peter has to explain
Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε* και οτε f35 (90.7%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 οτι (1.1%) ¦ ~ 2 δε ℵA,B (7.6%) NU ¦ conflation (0.4%) ¦ a long addition D ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἱεροσόλυμα, ιεροσολυμα f35 D [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ιερουσαλημ 𝕻45ℵA,B [2%] NU διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς, λέγοντες ὅτι «Εἰσῆλθες πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας καὶ συνέφαγες εισηλθες προς ανδρας ακροβυστιαν εχοντες και συνεφαγες f35 ℵA,D [20%] NU ¦ ~ 2345167 [71%] HF,RP,OC, TR,CP ¦ ~ 234516 συνεφαγεν [8%] ¦ εισηλθεν 23456 συνεφαγεν 𝕻45vB [1%] αὐτοῖς.»
Ἀρξάμενος δὲ ὁ § ο f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B,D [5%] NU Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων· «Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα· καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρις* αχρις f35 𝕻45D [97%] HF,OC,TR,CP ¦ αχρι ℵA,B [3%] RP,NU ἐμοῦ· εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς της γης rell ¦ — [20%]—καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετά—καὶ τὰ πετεινὰ πετεινα rell ¦ πετηνα [20%] ¦ πετινα ℵ [1%] τοῦ οὐρανοῦ. Ἤκουσα δὲ§ δε f35 D [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 και ℵA,B [5%] NU φωνῆς λεγούσης μοι, ‹Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.› Εἶπον δέ· ‹Μηδαμῶς, Κύριε· ὅτι πᾶν* παν f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B,D [5%] NU ¦ τι [1%] κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου.› Ἀπεκρίθη δέ μοι μοι f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B,D [3%] NU ἐκ δευτέρου φωνὴ εκ δευτερου φωνη f35 B [20%] ¦ ~ 312 𝕻45ℵA [80%] HF,RP,OC,TR,CP,NU ¦ 3 D ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ‹Ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου.› 10 Τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ πάλιν ἀνεσπάσθη§ παλιν ανεσπασθη f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B,D [3%] NU ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. 11 Καὶ ἰδού, ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ ἤμην,* ημην f35 𝕻45 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ημεν ℵA,B,D [5%] NU ¦ ημιν [5%] ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός με. 12 Εἶπεν δέ μοι τὸ Πνεῦμα μοι το πνευμα f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 𝕻45ℵA,B,D [3%] NU συνελθεῖν αὐτοῖς, μηδὲν διακρινόμενον. διακρινομενον f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ διακριναντα A(B) [3%] NU ¦ διακρινοντα ℵ [2%] ¦ διακρινομενος [5%] ¦ — D Ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός. 13 Ἀπήγγειλέν δὲ§ δε f35 ℵA,B,D [30%] NU ¦ τε [70%] HF,RP,OC,TR,CP ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν* τον f35 ℵA,B [99%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — 𝕻45D [1%] ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα αὐτῷ, αυτω f35 D [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [2%] NU ‹Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην ιοππην f35 ℵA,B,D [20%] NU ¦ 1 ανδρας [80%] HF,RP,OC,TR,CP καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα, τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον, 14 ὃς λαλήσει ῥήματα πρός σε ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου.› 15 Ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν, ἐπέπεσεν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ᾿ αὐτούς, ὥσπερ καὶ ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ. 16 Ἐμνήσθην§ εμνησθην rell ¦ εμνησθη [13%] ¦ εμνησθημεν A δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ* του f35 ℵA,B,D [40%] NU ¦ — [60%] HF,RP,OC,TR,CP Κυρίου, ὡς ἔλεγεν ὅτι οτι f35 [25%] ¦ — ℵA,B,D [75%] HF,RP,OC,TR,CP,NU ‹Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε βαπτισθησεσθε rell ¦ βαπτισθησεσθαι ℵA,D [10%] ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.› 17 Εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν,§ ιησουν f35 [25%] ¦ 1 χριστον ℵA,B,D [75%] HF,RP,OC,TR,CP,NU ἐγὼ* εγω f35 ℵA,B [20%] NU ¦ 1 δε [80%] HF,RP,OC,TR,CP τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν Θεόν;» 18 Ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξαζον εδοξαζον f35 A [70%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εδοξασαν ℵB [30%] NU ¦ εδοξαν D τὸν Θεόν, λέγοντες, «Ἄραγε αραγε f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αρα ℵA,B,D [4%] NU καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τὴν μετάνοιαν ἔδωκεν εἰς ζωήν.»§ εδωκεν εις ζωην f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,B,D [4%] NU
Enter Barnabas
19 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. 20 Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν, ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες* εισελθοντες f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ελθοντες ℵA,B,D [10%] NU εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν ελαλουν f35 D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 και ℵA,B [3%] NU πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν. 21 Καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾿ αὐτῶν, αυτων rell ¦ 1 του ιασθαι αυτους [5%] CP πολύς τε ἀριθμὸς§ αριθμος f35 D [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ο ℵA,B [2%] NU πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. 22 Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς* της f35 A,D [85%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ουσης ℵB [15%] NU ἐν Ἱεροσολύμοις ιεροσολυμοις f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ιερουσαλημ 𝕻45ℵA,B,D [5%] NU περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν διελθειν f35 D [97%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA,B [3%] ἕως Ἀντιοχείας·§ εως αντιοχειας rell ¦ εις αντιοχειαν CP 23 ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν* χαριν f35 D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 την ℵA,B [1%] [NU] τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ 24 (ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καὶ πίστεως). Καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ.
25 Ἐξῆλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ο βαρναβας f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B(D) [4%] NU ἀναζητῆσαι Σαῦλον, 26 καὶ εὑρὼν ευρων f35 ℵA,B,D [25%] HF,RP,NU ¦ 1 αυτον [75%] OC,TR,CP ἤγαγεν§ ηγαγεν f35 𝕻45ℵA,B,D [40%] NU ¦ 1 αυτον [60%] HF,RP,OC,TR,CP (OC is in small print) εἰς Ἀντιόχειαν. Ἐγένετο δὲ αὐτοὺς* αυτους f35 [92%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αυτοις 𝕻45 [4%] ¦ αυτοις και ℵA,B [4%] NU ¦ οιτινες D ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι συναχθηναι f35 (D) [80%] HF,RP ¦ 1 εν f35pt 𝕻45ℵA,B [20%] OC,TR,CP,NU (OC is in small print) τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν. Χρηματίσαι τε πρῶτον πρωτον f35 A(D) [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ πρωτος 𝕻45ℵB [2%] NU ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.
Enter Agabus
27 Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις, κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν. 28 Ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἄγαβος, ἐσήμανεν διὰ τοῦ Πνεύματος λιμὸν μέγαν§ μεγαν f35 D [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μεγαλην 𝕻45ℵA,B [4%] NU μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾿ ὅλην τὴν οἰκουμένην (ὅστις* οστις f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ητις ℵA,B,D [5%] NU καὶ και f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,D [5%] NU ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος). καισαρος f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B,D [3%] NU 29 Τῶν δὲ μαθητῶν, καθὼς εὐπορεῖτό§ ευπορειτο f35 A,B [71%] HF,RP,CP,NU ¦ ηυπορειτο [25%] OC,TR ¦ ευπορουντο D ¦ ευποριτο ℵ ¦ four other variants [3%] τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς· 30 ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου.

*11:2 και οτε f35 (90.7%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 οτι (1.1%) ¦ ~ 2 δε ℵA,B (7.6%) NU ¦ conflation (0.4%) ¦ a long addition D

11:2 ιεροσολυμα f35 D [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ιερουσαλημ 𝕻45ℵA,B [2%] NU

11:3 εισηλθες προς ανδρας ακροβυστιαν εχοντες και συνεφαγες f35 ℵA,D [20%] NU ¦ ~ 2345167 [71%] HF,RP,OC, TR,CP ¦ ~ 234516 συνεφαγεν [8%] ¦ εισηλθεν 23456 συνεφαγεν 𝕻45vB [1%]

§11:4 ο f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B,D [5%] NU

*11:5 αχρις f35 𝕻45D [97%] HF,OC,TR,CP ¦ αχρι ℵA,B [3%] RP,NU

11:6 της γης rell ¦ — [20%]

11:6 πετεινα rell ¦ πετηνα [20%] ¦ πετινα ℵ [1%]

§11:7 δε f35 D [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 και ℵA,B [5%] NU

*11:8 παν f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B,D [5%] NU ¦ τι [1%]

11:9 μοι f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B,D [3%] NU

11:9 εκ δευτερου φωνη f35 B [20%] ¦ ~ 312 𝕻45ℵA [80%] HF,RP,OC,TR,CP,NU ¦ 3 D

§11:10 παλιν ανεσπασθη f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B,D [3%] NU

*11:11 ημην f35 𝕻45 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ημεν ℵA,B,D [5%] NU ¦ ημιν [5%]

11:12 μοι το πνευμα f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 𝕻45ℵA,B,D [3%] NU

11:12 διακρινομενον f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ διακριναντα A(B) [3%] NU ¦ διακρινοντα ℵ [2%] ¦ διακρινομενος [5%] ¦ — D

§11:13 δε f35 ℵA,B,D [30%] NU ¦ τε [70%] HF,RP,OC,TR,CP

*11:13 τον f35 ℵA,B [99%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — 𝕻45D [1%]

11:13 αυτω f35 D [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [2%] NU

11:13 ιοππην f35 ℵA,B,D [20%] NU ¦ 1 ανδρας [80%] HF,RP,OC,TR,CP

§11:16 εμνησθην rell ¦ εμνησθη [13%] ¦ εμνησθημεν A

*11:16 του f35 ℵA,B,D [40%] NU ¦ — [60%] HF,RP,OC,TR,CP

11:16 οτι f35 [25%] ¦ — ℵA,B,D [75%] HF,RP,OC,TR,CP,NU

11:16 βαπτισθησεσθε rell ¦ βαπτισθησεσθαι ℵA,D [10%]

§11:17 ιησουν f35 [25%] ¦ 1 χριστον ℵA,B,D [75%] HF,RP,OC,TR,CP,NU

*11:17 εγω f35 ℵA,B [20%] NU ¦ 1 δε [80%] HF,RP,OC,TR,CP

11:18 εδοξαζον f35 A [70%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εδοξασαν ℵB [30%] NU ¦ εδοξαν D

11:18 αραγε f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αρα ℵA,B,D [4%] NU

§11:18 εδωκεν εις ζωην f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,B,D [4%] NU

*11:20 εισελθοντες f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ελθοντες ℵA,B,D [10%] NU

11:20 ελαλουν f35 D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 και ℵA,B [3%] NU

11:21 αυτων rell ¦ 1 του ιασθαι αυτους [5%] CP

§11:21 αριθμος f35 D [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ο ℵA,B [2%] NU

*11:22 της f35 A,D [85%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ουσης ℵB [15%] NU

11:22 ιεροσολυμοις f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ιερουσαλημ 𝕻45ℵA,B,D [5%] NU

11:22 διελθειν f35 D [97%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA,B [3%]

§11:22 εως αντιοχειας rell ¦ εις αντιοχειαν CP

*11:23 χαριν f35 D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 την ℵA,B [1%] [NU]

11:25 ο βαρναβας f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B(D) [4%] NU

11:26 ευρων f35 ℵA,B,D [25%] HF,RP,NU ¦ 1 αυτον [75%] OC,TR,CP

§11:26 ηγαγεν f35 𝕻45ℵA,B,D [40%] NU ¦ 1 αυτον [60%] HF,RP,OC,TR,CP (OC is in small print)

*11:26 αυτους f35 [92%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αυτοις 𝕻45 [4%] ¦ αυτοις και ℵA,B [4%] NU ¦ οιτινες D

11:26 συναχθηναι f35 (D) [80%] HF,RP ¦ 1 εν f35pt 𝕻45ℵA,B [20%] OC,TR,CP,NU (OC is in small print)

11:26 πρωτον f35 A(D) [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ πρωτος 𝕻45ℵB [2%] NU

§11:28 μεγαν f35 D [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μεγαλην 𝕻45ℵA,B [4%] NU

*11:28 οστις f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ητις ℵA,B,D [5%] NU

11:28 και f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,D [5%] NU

11:28 καισαρος f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B,D [3%] NU

§11:29 ευπορειτο f35 A,B [71%] HF,RP,CP,NU ¦ ηυπορειτο [25%] OC,TR ¦ ευπορουντο D ¦ ευποριτο ℵ ¦ four other variants [3%]