12
Enter Herod
Κατ᾿ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρόν, ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. Ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου, μαχαίρᾳ.* μαχαιρα f35 D [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μαχαιρη ℵA,B [2%] NU Καὶ ἰδὼν και ιδων f35 D [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 2 δε 𝕻45ℵA,B [5%] NU ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον (ἦσαν δὲ αἱ αι f35 A,D [50%] HF,RP,OC[NU] ¦ — 𝕻45vℵB [50%] TR,CP ἡμέραι τῶν ἀζύμων) —ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ Πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ.
Enter angel
Ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ, προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς§ εκτενης f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εκτενως ℵA,B [2%] NU ¦ εν εκτενεια D γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ* υπερ f35 A [95%] HF,RP,OC,TR ¦ περι ℵB,D [5%] CP,NU αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔμελλεν εμελλεν f35 A,D [65%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ημελλεν ℵB [35%] NU προάγειν αὐτὸν προαγειν αυτον f35 D [25%] ¦ ~ 21 [58%] HF,RP,OC,TR ¦ προαγαγειν 2 A [2%] CP,NU ¦ προσαγειν 2 ℵ [8%] ¦ προσαγαγειν 2 B [1%] ¦ ~ 2 προαγαγειν [5%] ¦ two other variants [1%] ὁ Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν, δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν, φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. Καὶ ἰδού, ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου, ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, «Ἀνάστα ἐν τάχει,» καὶ ἐξέπεσον§ εξεπεσον rell ¦ εξεπεσαν ℵA,B,D [5%] NU ¦ εξεπεσων [3%] αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. Εἶπέν τε* τε f35 ℵA [85%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ δε B,D [15%] NU ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν, «Περίζωσαι περιζωσαι f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ζωσαι ℵA,B,D [5%] NU καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου.» Ἐποίησεν δὲ οὕτως. Καὶ λέγει αὐτῷ, «Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι.» Καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει ηκολουθει rell ¦ ηκολουθη [15%] ¦ ηκολουθι ℵ [1%] αὐτῷ,§ αυτω f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,D [3%] NU καὶ οὐκ ᾔδει* ηδει rell ¦ ηδη [12%] ¦ ηδι ℵ ¦ two other variants ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον γινομενον rell ¦ γενομενον [5%] CP ¦ γεινομενον B,D διὰ δια rell ¦ υπο A [20%] τοῦ ἀγγέλου· ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. 10 Διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν, ἦλθον§ ηλθον rell ¦ ηλθαν ℵA,B [1%] NU ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη* αυτοματη rell ¦ αυτοματι [15%] ἠνοίχθη ηνοιχθη f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ηνοιγη A [5%] NU ¦ ηνυγη ℵB,D ¦ ηνυχθη [4%] αὐτοῖς· καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ᾿ αὐτοῦ.
Enter Rhoda
11 Καὶ ὁ Πέτρος, γενόμενος ἐν ἑαυτῷ, γενομενος εν εαυτω f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,D [5%] NU ¦ ~ 2 αυτω 1 B εἶπεν, «Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν§ εξαπεστειλεν f35 ℵA [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ο B [4%] [NU] Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλετό* εξειλετο rell ¦ εξειλατο ℵA,B,D [13%] NU ¦ εξηλατο [7%] ¦ εξιλατο [1%] ¦ ερρυσατο [5%] με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς της rell ¦ — CP προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων.» 12 Συνιδών τε τε rell ¦ δε A [15%] ¦ και D ¦ 1 ο πετρος [13%] ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν§ οικιαν f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 της ℵA,B,D [2%] NU Μαρίας, τῆς μητρὸς Ἰωάννου (τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου), οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι* συνηθροισμενοι rell ¦ 1 αδελφοι [5%] CP καὶ προσευχόμενοι. 13 Κρούσαντος δὲ τοῦ Πέτρου του πετρου f35 [90%] HF,RP,TR,CP ¦ αυτου ℵA,B,D [10%] OC,NU τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος, προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι, ὀνόματι Ῥόδη. 14 Καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. 15 Οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπον, ειπον rell ¦ ειπαν ℵA,B [2%] NU ¦ ελεγον Dv ¦ two other variants [1%] «Μαίνῃ.» Ἡ δὲ διισχυρίζετο οὕτως ἔχειν. Οἱ δὲ§ δε rell ¦ δ TR ἔλεγον, «Ὁ ἄγγελος αὐτοῦ ἐστιν.»* αυτου εστιν f35 D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B [1%] NU 16 Ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων· ἀνοίξαντες δὲ εἶδον ειδον rell ¦ ειδαν A,B [1%] NU ¦ ιδον [8%] ¦ και ιδοντες D αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν. 17 Κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν, διηγήσατο αὐτοῖς αυτοις f35 B,D [97%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA [3%] πῶς ὁ Κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν§ αυτον εξηγαγεν (A) rell ¦ ~ 21 [13%] OC ἐκ τῆς φυλακῆς. Εἶπεν δέ,* δε f35 D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τε 𝕻45ℵA,B [3%] NU «Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα.» Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον.
Poor guards
18 Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο. 19 Ἡρῴδης δέ, δε rell ¦ τε A [5%] CP ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρών, ἀνακρίνας τοὺς φύλακας, ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι. Καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν την f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B,D [10%] NU Καισάρειαν διέτριβεν.
Herod gets his ‘comeuppance’
20 Ἦν δὲ ὁ Ἡρῴδης§ ο ηρωδης f35 [85%] HF,RP,TR,CP ¦ 2 [11%] OC ¦ — ℵA,B(D) [4%] NU θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδόν τε* τε f35 [20%] OC,CP ¦ δε ℵA,B(D) [70%] HF,RP,TR,NU ¦ — [10%] παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον, τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, ᾐτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. 21 Τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης, ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν καὶ και f35 A,D [95%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵB [5%] καθίσας καθισας rell ¦ καθησας [20%] ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς. 22 Ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει,§ επεφωνει rell ¦ επεφωνη [18%] «Θεοῦ φωνὴ* θεου φωνη f35 ℵA,B(D) [20%] OC,TR,NU ¦ ~ 21 [78%] HF,RP,CP ¦ ~ 2 κυριου [2%] καὶ οὐκ ἀνθρώπου.» 23 Παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου, ἀνθ᾿ ὧν οὐκ ἔδωκεν εδωκεν f35 D [96%] HF,RP,CP ¦ 1 την ℵA,B [4%] OC,TR,NU δόξαν τῷ Θεῷ, καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος, σκωληκοβρωτος rell ¦ σκωληκωβρωτος CP ¦ σκωλικοβρωτος [9%] ¦ σκολικοβρωτος [5%] ¦ four further spellings D [4%] ἐξέψυξεν.
24 Ὁ δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο.
The Gentile Church
25 Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς Ἀντιόχειαν,§ 1) εις αντιοχειαν (f35=27.8%) (5.1%)
2) απο ιερουσαλημ (f35=8.9%) D (10.9%)
3) απο ιερουσαλημ εις αντιοχειαν (f35=12.7%) (7.3%)
4) εξ ιερουσαλημ (f35=1.3%) ℵA (3.6%) OC,TR
5) εξ ιερουσαλημ εις αντιοχειαν (f35=11.4%) (12.2%) CP
6) εις ιερουσαλημ (f35=36.7%) B (60%) RP,HF,NU [15 out of 29 f35 MSS are at M. Lavras!]
7) εις ιερουσαλημ εις αντιοχειαν (f35=1.3%) (0.6%) (one other reading) (0.2%)
For a discussion of this set of variants, please see ‘Appendix II’ on page 791.
πληρώσαντες τὴν διακονίαν, συμπαραλαβόντες καὶ* και f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [2%] NU ¦ τον D Ἰωάννην, τὸν ἐπικληθέντα Μᾶρκον.

*12:2 μαχαιρα f35 D [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μαχαιρη ℵA,B [2%] NU

12:3 και ιδων f35 D [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 2 δε 𝕻45ℵA,B [5%] NU

12:3 αι f35 A,D [50%] HF,RP,OC[NU] ¦ — 𝕻45vℵB [50%] TR,CP

§12:5 εκτενης f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ εκτενως ℵA,B [2%] NU ¦ εν εκτενεια D

*12:5 υπερ f35 A [95%] HF,RP,OC,TR ¦ περι ℵB,D [5%] CP,NU

12:6 εμελλεν f35 A,D [65%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ημελλεν ℵB [35%] NU

12:6 προαγειν αυτον f35 D [25%] ¦ ~ 21 [58%] HF,RP,OC,TR ¦ προαγαγειν 2 A [2%] CP,NU ¦ προσαγειν 2 ℵ [8%] ¦ προσαγαγειν 2 B [1%] ¦ ~ 2 προαγαγειν [5%] ¦ two other variants [1%]

§12:7 εξεπεσον rell ¦ εξεπεσαν ℵA,B,D [5%] NU ¦ εξεπεσων [3%]

*12:8 τε f35 ℵA [85%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ δε B,D [15%] NU

12:8 περιζωσαι f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ζωσαι ℵA,B,D [5%] NU

12:9 ηκολουθει rell ¦ ηκολουθη [15%] ¦ ηκολουθι ℵ [1%]

§12:9 αυτω f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,D [3%] NU

*12:9 ηδει rell ¦ ηδη [12%] ¦ ηδι ℵ ¦ two other variants

12:9 γινομενον rell ¦ γενομενον [5%] CP ¦ γεινομενον B,D

12:9 δια rell ¦ υπο A [20%]

§12:10 ηλθον rell ¦ ηλθαν ℵA,B [1%] NU

*12:10 αυτοματη rell ¦ αυτοματι [15%]

12:10 ηνοιχθη f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ηνοιγη A [5%] NU ¦ ηνυγη ℵB,D ¦ ηνυχθη [4%]

12:11 γενομενος εν εαυτω f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,D [5%] NU ¦ ~ 2 αυτω 1 B

§12:11 εξαπεστειλεν f35 ℵA [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ο B [4%] [NU]

*12:11 εξειλετο rell ¦ εξειλατο ℵA,B,D [13%] NU ¦ εξηλατο [7%] ¦ εξιλατο [1%] ¦ ερρυσατο [5%]

12:11 της rell ¦ — CP

12:12 τε rell ¦ δε A [15%] ¦ και D ¦ 1 ο πετρος [13%]

§12:12 οικιαν f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 της ℵA,B,D [2%] NU

*12:12 συνηθροισμενοι rell ¦ 1 αδελφοι [5%] CP

12:13 του πετρου f35 [90%] HF,RP,TR,CP ¦ αυτου ℵA,B,D [10%] OC,NU

12:15 ειπον rell ¦ ειπαν ℵA,B [2%] NU ¦ ελεγον Dv ¦ two other variants [1%]

§12:15 δε rell ¦ δ TR

*12:15 αυτου εστιν f35 D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B [1%] NU

12:16 ειδον rell ¦ ειδαν A,B [1%] NU ¦ ιδον [8%] ¦ και ιδοντες D

12:17 αυτοις f35 B,D [97%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA [3%]

§12:17 αυτον εξηγαγεν (A) rell ¦ ~ 21 [13%] OC

*12:17 δε f35 D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τε 𝕻45ℵA,B [3%] NU

12:19 δε rell ¦ τε A [5%] CP

12:19 την f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B,D [10%] NU

§12:20 ο ηρωδης f35 [85%] HF,RP,TR,CP ¦ 2 [11%] OC ¦ — ℵA,B(D) [4%] NU

*12:20 τε f35 [20%] OC,CP ¦ δε ℵA,B(D) [70%] HF,RP,TR,NU ¦ — [10%]

12:21 και f35 A,D [95%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵB [5%]

12:21 καθισας rell ¦ καθησας [20%]

§12:22 επεφωνει rell ¦ επεφωνη [18%]

*12:22 θεου φωνη f35 ℵA,B(D) [20%] OC,TR,NU ¦ ~ 21 [78%] HF,RP,CP ¦ ~ 2 κυριου [2%]

12:23 εδωκεν f35 D [96%] HF,RP,CP ¦ 1 την ℵA,B [4%] OC,TR,NU

12:23 σκωληκοβρωτος rell ¦ σκωληκωβρωτος CP ¦ σκωλικοβρωτος [9%] ¦ σκολικοβρωτος [5%] ¦ four further spellings D [4%]

§12:25 1) εις αντιοχειαν (f35=27.8%) (5.1%) 2) απο ιερουσαλημ (f35=8.9%) D (10.9%) 3) απο ιερουσαλημ εις αντιοχειαν (f35=12.7%) (7.3%) 4) εξ ιερουσαλημ (f35=1.3%) ℵA (3.6%) OC,TR 5) εξ ιερουσαλημ εις αντιοχειαν (f35=11.4%) (12.2%) CP 6) εις ιερουσαλημ (f35=36.7%) B (60%) RP,HF,NU [15 out of 29 f35 MSS are at M. Lavras!] 7) εις ιερουσαλημ εις αντιοχειαν (f35=1.3%) (0.6%) (one other reading) (0.2%) For a discussion of this set of variants, please see ‘Appendix II’ on page 791.

*12:25 και f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [2%] NU ¦ τον D