13
Missionary journey I—Barnabas and Saul→Paul
Ἦσαν δέ τινες* τινες f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,D [4%] NU ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι· ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν (ὁ καλούμενος καλουμενος rell ¦ επικαλουμενος D [1%] OC Νίγερ) καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, κυρηναιος rell ¦ κυριναιος [20%] Μαναήν τε (Ἡρῴδου τοῦ τετράρχου§ τετραρχου f35 A,C,D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τετρααρχου ℵ,NU ¦ τραρχου B σύντροφος) καὶ Σαῦλος. Λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καὶ νηστευόντων, εἶπεν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, «Ἀφορίσατε* αφορισατε rell ¦ αφορησατε [13%] ¦ two other spellings C [1%] δή μοι τὸν τον rell ¦ 1 τε [5%] TR Βαρνάβαν καὶ τὸν τον f35 ℵ [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — A,B,C,D [7%] NU Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς.» Τότε, νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς,§ τας χειρας αυτοις (ℵC) rell ¦ ~ 312 [20%] OC ἀπέλυσαν.
1st stop—Cyprus
Οὗτοι* ουτοι f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αυτοι ℵA,C,B [4%] NU ¦ οι D μέν, μεν f35 [20%] ¦ 1 ουν ℵA,B,C,D [80%] HF,RP,OC,TR,CP,NU ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, πνευματος του αγιου f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 31 ℵA,B,C [5%] NU ¦ 13 D κατῆλθον εἰς τὴν§ την f35 [87%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [13%] NU Σελεύκειαν·* σελευκειαν rell ¦ σελευκιαν ℵA,C,D [25%] ἐκεῖθεν εκειθεν rell ¦ κακειθεν [30%] τε τε f35 ℵA,B,C [27%] OC,TR,CP,NU ¦ δε [72%] HF,RP ¦ — D [1%] ἀπέπλευσαν εἰς τὴν§ την f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [7%] NU Κύπρον. Καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι,* σαλαμινι rell ¦ σαλαμινη ℵA [15%] ¦ σαλαμεινι B,D ¦ four further spellings [3%] κατήγγελλον κατηγγελλον rell ¦ κατηγγελον [7%] ¦ κατηνγειλαν D [9%] τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων (εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην). Διελθόντες δὲ δε f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ολην ℵA,B,C,D [10%] NU τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου, εὗρόν§ ευρον f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ανδρα ℵA,B,C,D [7%] NU τινα μάγον, ψευδοπροφήτην, Ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα Βαρϊησοῦν,* βαριησουν f35 A [79%] HF ¦ βαριησους B,C [20%] RP,OC,TR,CP ¦ βαριησου ℵ [1%] NU ¦ βαριησουα D ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ, Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. Οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον, ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας ὁ μάγος (οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ), ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.
Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς Πνεύματος Ἁγίου καὶ και f35 𝕻45D [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [10%] NU ἀτενίσας εἰς εις rell ¦ προς OC αὐτὸν 10 εἶπεν· «Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ§ παυση rell ¦ παυη [10%] ¦ παυσει [2%] ¦ παυει [2%] διαστρέφων τὰς ὁδοὺς* οδους f35 A,C,D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 του ℵB[NU] Κυρίου τὰς εὐθείας; 11 Καὶ νῦν ἰδού, χεὶρ χειρ f35 𝕻45ℵA,B,C [95%] HF,RP,OC,CP,NU ¦ 1 του [5%] TR Κυρίου ἐπὶ σὲ καὶ ἔσῃ τυφλός, μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ.» Παραχρῆμα δὲ δε f35 A,B [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τε 𝕻45ℵC [2%] NU ¦ — D [1%] ἐπέπεσεν§ επεπεσεν f35 C [96%] HF,RP,TR,CP ¦ επεσεν 𝕻45vℵ(A)B [4%] OC,NU ἐπ᾿ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς. 12 Τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν, ἐκπληττόμενος* εκπληττομενος f35 B [35%] ¦ εκπλησσομενος 𝕻45vℵ(A)C,D [65%] HF,RP,OC,TR,CP,NU ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ Κυρίου.
On to Pisidian Antioch
13 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ τὸν τον f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — (𝕻45v)ℵA,B,C,D [5%] NU Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας (Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾿ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα). ιεροσολυμα rell ¦ ιερουσαλημ CP 14 Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης, παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδίας·§ της πισιδιας f35 (D) [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ την πισιδιαν (𝕻45)ℵA,B,C [2%] NU καὶ εἰσελθόντες* εισελθοντες f35 A,D [98%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ ελθοντες ℵB,C [2%] εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, ἐκάθισαν. 15 Μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Νόμου καὶ τῶν Προφητῶν, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχισυνάγωγοι, προς αυτους οι αρχισυναγωγοι f35 [20%] ¦ ~ 3412 ℵA,B,C,D [80%] HF,RP,OC,TR,CP,NU λέγοντες, «Ἄνδρες ἀδελφοί, εἰ ει f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 τις ℵA,B,C,D [5%] NU ἔστιν λόγος ἐν ὑμῖν§ λογος εν υμιν f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,B,C [10%] NU ¦ λογου σοφιας εν υμειν D παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε.»
Paul expounds the Gospel
16 Ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρί, εἶπεν· «Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ἀκούσατε. 17 Ὁ Θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου* τουτου f35 [95%] HF,RP ¦ 1 ισραηλ ℵA,C,D [4%] OC,TR,CP,NU ¦ του ισραηλ B [1%] ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ εν τη παροικια rell ¦ — CP ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, αιγυπτω f35 C,D [85%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αιγυπτου ℵA,B [15%] NU καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς. 18 Καὶ ὡς τεσσαρακονταετῆ§ τεσσαρακονταετη f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τεσσερακονταετη ℵA,B [2%] NU ¦ τεσσερακονταετην C ¦ ετη μ D χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ. 19 Καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναάν, κατεκληρονόμησεν* κατεκληρονομησεν f35 ℵA,B,C [95%] HF,RP,OC,NU ¦ κατεκληροδοτησεν [5%] TR,CP αὐτοῖς αυτοις f35 A,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵB,D [3%] NU τὴν γῆν αὐτῶν. 20 Καὶ μετὰ ταῦτα, ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα και μετα ταυτα ως ετεσιν τετρακοσιοις και πεντηκοντα f35 (91.6%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 5 τριακοσιοις 7-8 (1.1%) ¦ ~ 45678123 ℵA,B,C (5.5%) NU ¦ ~ 4-8,1 (0.6%) ¦ ~ 5-8,1 (0.6%) ¦ 1 εως 5 υ΄ 7 ν΄ D ¦ two other variants (0.6%) ἔδωκεν κριτὰς, ἕως Σαμουὴλ τοῦ§ του f35 C,D [98%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA,B [2%] προφήτου. 21 Κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς τὸν Σαούλ, υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν,* βενιαμιν rell ¦ βενιαμειν ℵA,B,C [3%] ¦ βενιαμην [13%] ἔτη τεσσαράκοντα. τεσσαρακοντα f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τεσσερακοντα ℵA,B,C [2%] NU ¦ μ D [1%] 22 Καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν αὐτοῖς τὸν Δαυὶδ αυτοις τον δαυιδ f35 C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,B [2%] NU ¦ ~ 31 D (TR, not CP, has Δαβιδ throughout.) εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν μαρτυρήσας, ‹Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαὶ ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου.› 23 Τούτου ὁ Θεός, ἀπὸ τοῦ σπέρματος, κατ᾿ ἐπαγγελίαν, ἤγαγεν§ ηγαγεν f35 ℵA,B [75%] HF,RP,OC,NU ¦ ηγειρεν C,D [25%] TR,CP τῷ Ἰσραὴλ σωτηρίαν,* σωτηριαν f35 [80%] HF,RP,OC ¦ σωτηρα ιησουν ℵA,B,C(D) [15%] TR,CP,NU ¦ σωτηρα [5%] 24 προκηρύξαντος Ἰωάννου, πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ, βάπτισμα μετανοίας τῷ τω f35 [80%] HF,RP ¦ παντι 1 A [1%] ¦ παντι 1 λαω ℵB,C,D [19%] OC,TR,NU ¦ παντι 1 λαω του CP Ἰσραήλ. 25 Ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ ο f35 [65%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [35%] NU Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν· ‹Τίνα με§ τινα με f35 𝕻45C,D [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τι εμε ℵA,B [2%] NU ὑπονοεῖτε εἶναι;* ειναι rell ¦ — [14%] Οὐκ εἰμὶ ἐγώ—ἀλλ᾿ ἰδού, ἔρχεται μετ᾿ ἐμέ, οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.›
26 »Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἁβραάμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν Θεόν· ὑμῖν υμιν f35 𝕻45C [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ημιν ℵA,B(D) [4%] NU ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη. εξαπεσταλη f35 ℵA,B,C [30%] NU ¦ απεσταλη 𝕻45D [70%] HF,RP,OC,TR,CP 27 Οἱ γὰρ κατοικοῦντες§ κατοικουντες f35 C [30%] HF,CP ¦ 1 εν ℵA,B,D [70%] RP,OC,TR,NU Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν, τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας, κρίναντες ἐπλήρωσαν. 28 Καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες, ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν. 29 Ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα* παντα f35 ℵA,B,C [95%] HF,RP,OC,CP,NU ¦ απαντα [5%] TR τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου, ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. 30 Ὁ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 31 ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἱερουσαλήμ, οἵτινές οιτινες f35 B [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 νυν 𝕻45(ℵ)A,C [5%] [NU] ¦ 1 αχρι νυν D [1%] εἰσιν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.
32 »Καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα· τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην, 33 ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, ἡμῖν, αυτων ημιν f35 (96%) HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ 1 υμιν (1.1%) ¦ 1 (1.3%) ¦ ημων ℵA,B,C,D (1.5%) ¦ one other variant ἀναστήσας Ἰησοῦν· ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται·§ τω δευτερω γεγραπται f35 [86%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 𝕻45ℵA,B,C [4%] NU ¦ 23 (D) [10%] ‹Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά* γεγεννηκα rell ¦ γεγενηκα [18%] σε.› 34 Ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν υποστρεφειν rell ¦ 1 αυτον CP εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι ‹Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.› 35 Διὸ διο f35 C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ διοτι ℵA,B [2%] NU ¦ — D καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, ‹Οὐ δώσεις τὸν Ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.› 36 Δαυὶδ μὲν γάρ, ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ Θεοῦ βουλῇ, ἐκοιμήθη, καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ εἶδεν διαφθοράν· 37 ὃν δὲ§ ον δε rell ¦ ο 2 D ¦ — [20%] ὁ Θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν. 38 Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται· 39 καὶ* και f35 B,D [98%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA,C [2%] ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν εν f35 ℵA,B,C,D [20%] NU ¦ 1 τω [80%] HF,RP,OC,TR,CP νόμῳ Μωϋσέος μωυσεος f35 [25%] ¦ μωυσεως ℵB,C [35%] HF,RP,OC,CP,NU ¦ μωσεως A,D [40%] TR δικαιωθῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται. 40 Βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ§ επελθη rell ¦ επελθοι [2%] CP ¦ απελθη ℵ ἐφ᾿ ὑμᾶς* εφ υμας f35 A,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵB,D [3%] NU τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις· 41 ‹Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε θαυμασατε f35 A,B,D [91%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ θαυμασετε ℵ [1%] ¦ θαυμασαται C [1%] ¦ 1 και επιβλεψατε [3%] CP ¦ επιβλεψατε και 1 [4%] καὶ ἀφανίσθητε· ὅτι ἔργον ἐγὼ ἐργάζομαι εγω εργαζομαι f35 C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 A,B,D [3%] NU ¦ ο 121 ℵ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν§ υμων f35 D [95%] HF,RP,CP ¦ 1 εργον ℵA,B,C [5%] OC,TR,NU* ω f35 [25%] OC,TR ¦ ο ℵA,B,C,D [70%] HF,RP,CP,NU ¦ ος [5%] οὐ μὴ πιστεύσητε, ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.› »
The reaction
42 Ἐξιόντων δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, 1) δε εκ της συναγωγης των ιουδαιων f35 (60.2%) HF,RP,TR
2) δε αυτων ℵA,B,C,D (16.2%) NU
3) δε αυτων εκ της συναγωγης των ιουδαιων (20.8%) OC,CP
4) δε αυτων εκ της συναγωγης (2.3%)
(two other readings) (0.4%)
I believe this variant set must be considered along with the presence of τα εθνη after παρεκαλουν, but TuT does not include the second set. However, from UBS3 it appears that virtually the same roster of witnesses, including the three ancient versions (!), read variant 2) and omit “the Gentiles”. Where then is the Subject of the main verb παρεκαλουν? Presumably for those witnesses it would be the Jews and proselytes who had just heard Paul and wanted to hear it all over again the next Sabbath. So why are they (Jews and proselytes) mentioned overtly again in verse 43? And on what basis would the whole city show up the next week (v. 44)? But to go back to verse 42, why would the first hearers want to hear the same thing (τα ρηματα ταυτα) again anyway? The really interested ones stuck with Paul and Barnabas to learn more (v. 43), just as we would expect.
The witnesses to variants 1) and 3) join in support of “the Gentiles”, giving us a strong majority (over 80%). So the Subject of παρεκαλουν is τα εθνη—they want a chance to hear the Gospel too, and the whole city turns out. It fits the context perfectly. So, variant 3) appears to be a conflation and the basic reading is variant 1). The witnesses to variant 3), because they have “the Gentiles”, are really on the side of variant 1), not 2), so presumably 1) may be viewed as having 80% attestation. For the witnesses to variant 1) the antecedent or referent of εξιοντων must be Paul’s group, since the Gentiles would presumably address their request to the teacher.
In variant 2) αυτων presumably serves as Subject of both the participle and the main verb, but in that event the main verb should take precedence and the pronoun should be nominative, not genitive. However one might explain the motivation for such a change—from 1) to 2) and deleting “the Gentiles”—variant 2) is evidently wrong, even though attested by the three ancient versions. Perhaps someone faced with variant 1) took “of the Jews” to be the referent of the participle instead of modifying “synagogue” (like NKJV), and thought it should be Subject of the main verb as well—then, of course, “the Gentiles” were in the way and were deleted. Then 1) might have been shortened to 2) for ‘clarity’.
παρεκάλουν τὰ ἔθνη τα εθνη f35 [85%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [15%] NU εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα.§ τα ρηματα ταυτα f35 ℵA,B,C [50%] HF,OC,TR,NU ¦ 12 [50%] RP ¦ ~ 1 αυτα 2 CP ¦ 23 D 43 Λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς, ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ, οἵτινες προσλαλοῦντες* προσλαλουντες f35 [95%] HF,RP ¦ 1 αυτοις ℵA,B,C,D [5%] OC,TR,CP,NU ἔπειθον ἐπιμένειν αὐτοὺς επιμενειν αυτους f35 [20%] ¦ ~ 21 [64%] HF,RP,TR,CP ¦ ~ 2 προσμενειν (ℵ)(A),B,C,D [15%] OC,NU ¦ προσμενειν 2 [1%] τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. 44 Τῷ τε τε f35 B [90%] HF,RP,OC,CP ¦ δε ℵA,D [10%] TR,NU ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.§ θεου f35 B,C [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ κυριου ℵA,D [4%] NU 45 Ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους, ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ* του f35 C,D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [3%] NU Παύλου λεγομένοις, λεγομενοις f35 C,D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ λαλουμενοις ℵA,B [3%] NU ἀντιλέγοντες καὶ αντιλεγοντες και f35 D (80%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C (19.6%) NU ¦ one other variant (0.4%) βλασφημοῦντες.
46 Παρρησιασάμενοι δὲ§ δε f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τε ℵA,B,C,D [4%] NU ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας εἶπον·* ειπον rell ¦ ειπαν ℵA,B(D) [3%] NU «Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδὴ δὲ δε f35 𝕻45A,C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵB,D [1%] NU ἀπωθεῖσθε απωθεισθε rell ¦ αποθεισθε [20%] ¦ απωθεισθαι (ℵ)A,C,D [5%] αὐτόν, καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. 47 Οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος· ‹Τέθεικά§ τεθεικα rell ¦ τεθηκα [20%] ¦ τεθικα ℵ σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.› » 48 Ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον,* εχαιρον f35 ℵA,B,C,D [49%] OC,TR,NU ¦ εχαιρεν [50%] HF,RP,CP ¦ two other variants [1%] καὶ ἐδόξαζον εδοξαζον rell ¦ εδοξαζεν [30%] ¦ εδεξαντο D,OC τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· κυριου rell ¦ θεου B,D [15%] ¦ θεον [6%] καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.
49 Διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου δι᾿ ὅλης τῆς χώρας. 50 Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας καὶ§ και f35 ℵ [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — A,B,C,D [5%] NU τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ τὸν* τον f35 [78%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B,C,D [22%] NU Βαρνάβαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 51 Οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι εκτιναξαμενοι rell ¦ εκτειναξαμενοι [15%] τὸν κονιορτὸν κονιορτον rell ¦ 1 απο [22%] τῶν ποδῶν αὐτῶν§ αυτων f35 D [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [10%] NU ἐπ᾿ αὐτούς, ἦλθον εἰς Ἰκόνιον. 52 Οἱ δὲ* δε f35 ℵC,D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τε A,B [3%] NU ¦ γε 𝕻45 μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ Πνεύματος Ἁγίου.

*13:1 τινες f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,D [4%] NU

13:1 καλουμενος rell ¦ επικαλουμενος D [1%] OC

13:1 κυρηναιος rell ¦ κυριναιος [20%]

§13:1 τετραρχου f35 A,C,D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τετρααρχου ℵ,NU ¦ τραρχου B

*13:2 αφορισατε rell ¦ αφορησατε [13%] ¦ two other spellings C [1%]

13:2 τον rell ¦ 1 τε [5%] TR

13:2 τον f35 ℵ [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — A,B,C,D [7%] NU

§13:3 τας χειρας αυτοις (ℵC) rell ¦ ~ 312 [20%] OC

*13:4 ουτοι f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αυτοι ℵA,C,B [4%] NU ¦ οι D

13:4 μεν f35 [20%] ¦ 1 ουν ℵA,B,C,D [80%] HF,RP,OC,TR,CP,NU

13:4 πνευματος του αγιου f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 31 ℵA,B,C [5%] NU ¦ 13 D

§13:4 την f35 [87%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [13%] NU

*13:4 σελευκειαν rell ¦ σελευκιαν ℵA,C,D [25%]

13:4 εκειθεν rell ¦ κακειθεν [30%]

13:4 τε f35 ℵA,B,C [27%] OC,TR,CP,NU ¦ δε [72%] HF,RP ¦ — D [1%]

§13:4 την f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [7%] NU

*13:5 σαλαμινι rell ¦ σαλαμινη ℵA [15%] ¦ σαλαμεινι B,D ¦ four further spellings [3%]

13:5 κατηγγελλον rell ¦ κατηγγελον [7%] ¦ κατηνγειλαν D [9%]

13:6 δε f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ολην ℵA,B,C,D [10%] NU

§13:6 ευρον f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 ανδρα ℵA,B,C,D [7%] NU

*13:6 βαριησουν f35 A [79%] HF ¦ βαριησους B,C [20%] RP,OC,TR,CP ¦ βαριησου ℵ [1%] NU ¦ βαριησουα D

13:9 και f35 𝕻45D [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [10%] NU

13:9 εις rell ¦ προς OC

§13:10 παυση rell ¦ παυη [10%] ¦ παυσει [2%] ¦ παυει [2%]

*13:10 οδους f35 A,C,D [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 του ℵB[NU]

13:11 χειρ f35 𝕻45ℵA,B,C [95%] HF,RP,OC,CP,NU ¦ 1 του [5%] TR

13:11 δε f35 A,B [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τε 𝕻45ℵC [2%] NU ¦ — D [1%]

§13:11 επεπεσεν f35 C [96%] HF,RP,TR,CP ¦ επεσεν 𝕻45vℵ(A)B [4%] OC,NU

*13:12 εκπληττομενος f35 B [35%] ¦ εκπλησσομενος 𝕻45vℵ(A)C,D [65%] HF,RP,OC,TR,CP,NU

13:13 τον f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — (𝕻45v)ℵA,B,C,D [5%] NU

13:13 ιεροσολυμα rell ¦ ιερουσαλημ CP

§13:14 της πισιδιας f35 (D) [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ την πισιδιαν (𝕻45)ℵA,B,C [2%] NU

*13:14 εισελθοντες f35 A,D [98%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ ελθοντες ℵB,C [2%]

13:15 προς αυτους οι αρχισυναγωγοι f35 [20%] ¦ ~ 3412 ℵA,B,C,D [80%] HF,RP,OC,TR,CP,NU

13:15 ει f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 τις ℵA,B,C,D [5%] NU

§13:15 λογος εν υμιν f35 [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,B,C [10%] NU ¦ λογου σοφιας εν υμειν D

*13:17 τουτου f35 [95%] HF,RP ¦ 1 ισραηλ ℵA,C,D [4%] OC,TR,CP,NU ¦ του ισραηλ B [1%]

13:17 εν τη παροικια rell ¦ — CP

13:17 αιγυπτω f35 C,D [85%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αιγυπτου ℵA,B [15%] NU

§13:18 τεσσαρακονταετη f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τεσσερακονταετη ℵA,B [2%] NU ¦ τεσσερακονταετην C ¦ ετη μ D

*13:19 κατεκληρονομησεν f35 ℵA,B,C [95%] HF,RP,OC,NU ¦ κατεκληροδοτησεν [5%] TR,CP

13:19 αυτοις f35 A,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵB,D [3%] NU

13:20 και μετα ταυτα ως ετεσιν τετρακοσιοις και πεντηκοντα f35 (91.6%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 5 τριακοσιοις 7-8 (1.1%) ¦ ~ 45678123 ℵA,B,C (5.5%) NU ¦ ~ 4-8,1 (0.6%) ¦ ~ 5-8,1 (0.6%) ¦ 1 εως 5 υ΄ 7 ν΄ D ¦ two other variants (0.6%)

§13:20 του f35 C,D [98%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA,B [2%]

*13:21 βενιαμιν rell ¦ βενιαμειν ℵA,B,C [3%] ¦ βενιαμην [13%]

13:21 τεσσαρακοντα f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τεσσερακοντα ℵA,B,C [2%] NU ¦ μ D [1%]

13:22 αυτοις τον δαυιδ f35 C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,B [2%] NU ¦ ~ 31 D (TR, not CP, has Δαβιδ throughout.)

§13:23 ηγαγεν f35 ℵA,B [75%] HF,RP,OC,NU ¦ ηγειρεν C,D [25%] TR,CP

*13:23 σωτηριαν f35 [80%] HF,RP,OC ¦ σωτηρα ιησουν ℵA,B,C(D) [15%] TR,CP,NU ¦ σωτηρα [5%]

13:24 τω f35 [80%] HF,RP ¦ παντι 1 A [1%] ¦ παντι 1 λαω ℵB,C,D [19%] OC,TR,NU ¦ παντι 1 λαω του CP

13:25 ο f35 [65%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [35%] NU

§13:25 τινα με f35 𝕻45C,D [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τι εμε ℵA,B [2%] NU

*13:25 ειναι rell ¦ — [14%]

13:26 υμιν f35 𝕻45C [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ημιν ℵA,B(D) [4%] NU

13:26 εξαπεσταλη f35 ℵA,B,C [30%] NU ¦ απεσταλη 𝕻45D [70%] HF,RP,OC,TR,CP

§13:27 κατοικουντες f35 C [30%] HF,CP ¦ 1 εν ℵA,B,D [70%] RP,OC,TR,NU

*13:29 παντα f35 ℵA,B,C [95%] HF,RP,OC,CP,NU ¦ απαντα [5%] TR

13:31 οιτινες f35 B [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 νυν 𝕻45(ℵ)A,C [5%] [NU] ¦ 1 αχρι νυν D [1%]

13:33 αυτων ημιν f35 (96%) HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ 1 υμιν (1.1%) ¦ 1 (1.3%) ¦ ημων ℵA,B,C,D (1.5%) ¦ one other variant

§13:33 τω δευτερω γεγραπται f35 [86%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 𝕻45ℵA,B,C [4%] NU ¦ 23 (D) [10%]

*13:33 γεγεννηκα rell ¦ γεγενηκα [18%]

13:34 υποστρεφειν rell ¦ 1 αυτον CP

13:35 διο f35 C [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ διοτι ℵA,B [2%] NU ¦ — D

§13:37 ον δε rell ¦ ο 2 D ¦ — [20%]

*13:39 και f35 B,D [98%] HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA,C [2%]

13:39 εν f35 ℵA,B,C,D [20%] NU ¦ 1 τω [80%] HF,RP,OC,TR,CP

13:39 μωυσεος f35 [25%] ¦ μωυσεως ℵB,C [35%] HF,RP,OC,CP,NU ¦ μωσεως A,D [40%] TR

§13:40 επελθη rell ¦ επελθοι [2%] CP ¦ απελθη ℵ

*13:40 εφ υμας f35 A,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵB,D [3%] NU

13:41 θαυμασατε f35 A,B,D [91%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ θαυμασετε ℵ [1%] ¦ θαυμασαται C [1%] ¦ 1 και επιβλεψατε [3%] CP ¦ επιβλεψατε και 1 [4%]

13:41 εγω εργαζομαι f35 C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 A,B,D [3%] NU ¦ ο 121 ℵ

§13:41 υμων f35 D [95%] HF,RP,CP ¦ 1 εργον ℵA,B,C [5%] OC,TR,NU

*13:41 ω f35 [25%] OC,TR ¦ ο ℵA,B,C,D [70%] HF,RP,CP,NU ¦ ος [5%]

13:42 1) δε εκ της συναγωγης των ιουδαιων f35 (60.2%) HF,RP,TR 2) δε αυτων ℵA,B,C,D (16.2%) NU 3) δε αυτων εκ της συναγωγης των ιουδαιων (20.8%) OC,CP 4) δε αυτων εκ της συναγωγης (2.3%) (two other readings) (0.4%) I believe this variant set must be considered along with the presence of τα εθνη after παρεκαλουν, but TuT does not include the second set. However, from UBS3 it appears that virtually the same roster of witnesses, including the three ancient versions (!), read variant 2) and omit “the Gentiles”. Where then is the Subject of the main verb παρεκαλουν? Presumably for those witnesses it would be the Jews and proselytes who had just heard Paul and wanted to hear it all over again the next Sabbath. So why are they (Jews and proselytes) mentioned overtly again in verse 43? And on what basis would the whole city show up the next week (v. 44)? But to go back to verse 42, why would the first hearers want to hear the same thing (τα ρηματα ταυτα) again anyway? The really interested ones stuck with Paul and Barnabas to learn more (v. 43), just as we would expect. The witnesses to variants 1) and 3) join in support of “the Gentiles”, giving us a strong majority (over 80%). So the Subject of παρεκαλουν is τα εθνη—they want a chance to hear the Gospel too, and the whole city turns out. It fits the context perfectly. So, variant 3) appears to be a conflation and the basic reading is variant 1). The witnesses to variant 3), because they have “the Gentiles”, are really on the side of variant 1), not 2), so presumably 1) may be viewed as having 80% attestation. For the witnesses to variant 1) the antecedent or referent of εξιοντων must be Paul’s group, since the Gentiles would presumably address their request to the teacher. In variant 2) αυτων presumably serves as Subject of both the participle and the main verb, but in that event the main verb should take precedence and the pronoun should be nominative, not genitive. However one might explain the motivation for such a change—from 1) to 2) and deleting “the Gentiles”—variant 2) is evidently wrong, even though attested by the three ancient versions. Perhaps someone faced with variant 1) took “of the Jews” to be the referent of the participle instead of modifying “synagogue” (like NKJV), and thought it should be Subject of the main verb as well—then, of course, “the Gentiles” were in the way and were deleted. Then 1) might have been shortened to 2) for ‘clarity’.

13:42 τα εθνη f35 [85%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C,D [15%] NU

§13:42 τα ρηματα ταυτα f35 ℵA,B,C [50%] HF,OC,TR,NU ¦ 12 [50%] RP ¦ ~ 1 αυτα 2 CP ¦ 23 D

*13:43 προσλαλουντες f35 [95%] HF,RP ¦ 1 αυτοις ℵA,B,C,D [5%] OC,TR,CP,NU

13:43 επιμενειν αυτους f35 [20%] ¦ ~ 21 [64%] HF,RP,TR,CP ¦ ~ 2 προσμενειν (ℵ)(A),B,C,D [15%] OC,NU ¦ προσμενειν 2 [1%]

13:44 τε f35 B [90%] HF,RP,OC,CP ¦ δε ℵA,D [10%] TR,NU

§13:44 θεου f35 B,C [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ κυριου ℵA,D [4%] NU

*13:45 του f35 C,D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [3%] NU

13:45 λεγομενοις f35 C,D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ λαλουμενοις ℵA,B [3%] NU

13:45 αντιλεγοντες και f35 D (80%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C (19.6%) NU ¦ one other variant (0.4%)

§13:46 δε f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τε ℵA,B,C,D [4%] NU

*13:46 ειπον rell ¦ ειπαν ℵA,B(D) [3%] NU

13:46 δε f35 𝕻45A,C [99%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵB,D [1%] NU

13:46 απωθεισθε rell ¦ αποθεισθε [20%] ¦ απωθεισθαι (ℵ)A,C,D [5%]

§13:47 τεθεικα rell ¦ τεθηκα [20%] ¦ τεθικα ℵ

*13:48 εχαιρον f35 ℵA,B,C,D [49%] OC,TR,NU ¦ εχαιρεν [50%] HF,RP,CP ¦ two other variants [1%]

13:48 εδοξαζον rell ¦ εδοξαζεν [30%] ¦ εδεξαντο D,OC

13:48 κυριου rell ¦ θεου B,D [15%] ¦ θεον [6%]

§13:50 και f35 ℵ [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — A,B,C,D [5%] NU

*13:50 τον f35 [78%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻45ℵA,B,C,D [22%] NU

13:51 εκτιναξαμενοι rell ¦ εκτειναξαμενοι [15%]

13:51 κονιορτον rell ¦ 1 απο [22%]

§13:51 αυτων f35 D [90%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [10%] NU

*13:52 δε f35 ℵC,D [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τε A,B [3%] NU ¦ γε 𝕻45