2
A wealth of confident understanding
Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω περὶ* περι f35 [93%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ υπερ 𝕻46ℵA,B,C [7%] NU ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ, λαοδικεια rell ¦ λαοδικια ℵA,B,C [10%] καὶ ὅσοι οὐχ ἑωράκασιν εωρακασιν f35 [85%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εορακασιν [10%] ¦ εωρακαν A,B [2%] ¦ εορακαν 𝕻46ℵC [3%] NU τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί, ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντων§ συμβιβασθεντων f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ συμβιβασθεντες (𝕻46)ℵA,B(C) [4%] NU ¦ συμβιβασθωσιν [1%] ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πάντα πλοῦτον* παντα πλουτον f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ παν πλουτος 𝕻46ℵB [3%] NU ¦ παν το πλουτος A,C [2%] τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ τοῦ και πατρος και του f35 (79.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 124 (12.9%) ¦ 234 (1.8%) ¦ 123 (0.7%) ¦ 24 A,C (0.7%) ¦ 23 (0.2%) ¦ 2 ℵ,048 (0.3%) ¦ — 𝕻46B (3%) NU ¦ five other readings (0.8%) Χριστοῦ, ἐν ᾧ εἰσιν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς της f35 A [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵB,C [5%] NU γνώσεως ἀπόκρυφοι.
Τοῦτο δὲ§ δε f35 C,048 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [5%] NU λέγω ἵνα μή τις* μη τις f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ μηδεις ℵA,B,C,048 [5%] NU ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ. πιθανολογια rell ¦ πειθανολογια [2%] CP Εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν.
Christian responsibility
Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστόν, Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ εν τη f35 ℵ [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 A,C,I [2%] ¦ 2 B [3%] NU πίστει, καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν αὐτῇ§ εν αυτη f35 B,048v [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C,Iv [4%] NU ¦ 1 αυτω D [1%] ἐν εὐχαριστίᾳ.
Christ vs ‘the world’
Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν. Ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ Πλήρωμα τῆς Θεότητος σωματικῶς, 10 καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας· 11 ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε, περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν* των αμαρτιων f35 (92.5%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C (7%) NU ¦ omit longer stretches (0.5%) (Would not ‘the body of the flesh’, the reading of NU, be something of a tautology?) τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, 12 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι· βαπτισματι f35 ℵA,C [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ βαπτισμω 𝕻46B [2%] NU ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν των f35 B [70%] RP,HF,OC,TR ¦ — 𝕻46ℵA,C [30%] CP,NU νεκρῶν.
13 Καὶ ὑμᾶς, νεκροὺς ὄντας§ οντας f35 ℵB [45%] ¦ 1 εν 𝕻46A,C,048 [55%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] (OC is in small print.) τοῖς παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν—συνεζωοποίησεν ὑμᾶς* υμας f35 ℵA,C [65%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ημας 𝕻46B [20%] ¦ — [15%] TR σὺν αὐτῷ· χαρισάμενος ἡμῖν ημιν f35 ℵA,B,C [70%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ υμιν [30%] (some TRs) πάντα τὰ παραπτώματα· 14 ἐξαλείψας τὸ καθ᾿ ἡμῶν χειρόγραφον (τοῖς δόγμασιν) ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ηρκεν f35 𝕻46ℵA,B,C [60%] RP,HF,TR,NU ¦ ηρεν [40%] OC,CP ἐκ τοῦ μέσου, προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ· 15 ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ.
Don’t be disqualified!
16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ § η f35 ℵA,C,I [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ και 𝕻46B [2%] NU ἐν πόσει, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας* νουμηνιας rell ¦ νεομηνιας B [2%] NU ἢ σαββάτων, 17 ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα σωμα f35 𝕻46 [95%] RP,HF,OC,CP ¦ 1 του ℵA,B,C [5%] TR,NU Χριστοῦ. 18 Μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω, θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ μὴ ἑώρακεν μη εωρακεν f35 (83.5%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 εορακεν C (12.3%) ¦ 1 εωρακαμεν (1.7%) ¦ 1 εωρακως (0.5%) ¦ 1 εωρακατε (0.2%) ¦ ουκ 2 (0.3%) ¦ 2 𝕻46A (0.5%) ¦ εορακεν ℵB,I (1%) NU ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 19 καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα, διὰ τῶν ἁφῶν§ ἁφων rell ¦ ἀφων [25%] καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον, αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ.
20 Εἰ οὖν ἀπεθάνετε* ουν απεθανετε f35 [80%] OC,TR ¦ ~ 21 (ℵ) [5%] ¦ 2 A,B,C [15%] RP,HF,CP,NU σὺν συν f35 ℵA,B,C [95%] RP,HF,CP,NU ¦ 1 τω [5%] OC,TR Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί, ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ, δογματίζεσθε 21 —«Μὴ ἅψῃ, μηδὲ μηδε f35 ℵA,B,C [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ μη [10%] CP (Twice.) γεύσῃ, μηδὲ θίγῃς» 22 (ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει) κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων; 23 Ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκείᾳ§ εθελοθρησκεια rell ¦ εθελοθρησκια ℵC [10%] OC,NU καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ* και f35 ℵA,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — 𝕻46B [2%] ἀφειδίᾳ αφειδια rell ¦ αφειδεια [10%] σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός.

*2:1 περι f35 [93%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ υπερ 𝕻46ℵA,B,C [7%] NU

2:1 λαοδικεια rell ¦ λαοδικια ℵA,B,C [10%]

2:1 εωρακασιν f35 [85%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εορακασιν [10%] ¦ εωρακαν A,B [2%] ¦ εορακαν 𝕻46ℵC [3%] NU

§2:2 συμβιβασθεντων f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ συμβιβασθεντες (𝕻46)ℵA,B(C) [4%] NU ¦ συμβιβασθωσιν [1%]

*2:2 παντα πλουτον f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ παν πλουτος 𝕻46ℵB [3%] NU ¦ παν το πλουτος A,C [2%]

2:2 και πατρος και του f35 (79.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 124 (12.9%) ¦ 234 (1.8%) ¦ 123 (0.7%) ¦ 24 A,C (0.7%) ¦ 23 (0.2%) ¦ 2 ℵ,048 (0.3%) ¦ — 𝕻46B (3%) NU ¦ five other readings (0.8%)

2:3 της f35 A [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵB,C [5%] NU

§2:4 δε f35 C,048 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [5%] NU

*2:4 μη τις f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ μηδεις ℵA,B,C,048 [5%] NU

2:4 πιθανολογια rell ¦ πειθανολογια [2%] CP

2:7 εν τη f35 ℵ [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 A,C,I [2%] ¦ 2 B [3%] NU

§2:7 εν αυτη f35 B,048v [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C,Iv [4%] NU ¦ 1 αυτω D [1%]

*2:11 των αμαρτιων f35 (92.5%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C (7%) NU ¦ omit longer stretches (0.5%) (Would not ‘the body of the flesh’, the reading of NU, be something of a tautology?)

2:12 βαπτισματι f35 ℵA,C [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ βαπτισμω 𝕻46B [2%] NU

2:12 των f35 B [70%] RP,HF,OC,TR ¦ — 𝕻46ℵA,C [30%] CP,NU

§2:13 οντας f35 ℵB [45%] ¦ 1 εν 𝕻46A,C,048 [55%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] (OC is in small print.)

*2:13 υμας f35 ℵA,C [65%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ημας 𝕻46B [20%] ¦ — [15%] TR

2:13 ημιν f35 ℵA,B,C [70%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ υμιν [30%] (some TRs)

2:14 ηρκεν f35 𝕻46ℵA,B,C [60%] RP,HF,TR,NU ¦ ηρεν [40%] OC,CP

§2:16 η f35 ℵA,C,I [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ και 𝕻46B [2%] NU

*2:16 νουμηνιας rell ¦ νεομηνιας B [2%] NU

2:17 σωμα f35 𝕻46 [95%] RP,HF,OC,CP ¦ 1 του ℵA,B,C [5%] TR,NU

2:18 μη εωρακεν f35 (83.5%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 εορακεν C (12.3%) ¦ 1 εωρακαμεν (1.7%) ¦ 1 εωρακως (0.5%) ¦ 1 εωρακατε (0.2%) ¦ ουκ 2 (0.3%) ¦ 2 𝕻46A (0.5%) ¦ εορακεν ℵB,I (1%) NU

§2:19 ἁφων rell ¦ ἀφων [25%]

*2:20 ουν απεθανετε f35 [80%] OC,TR ¦ ~ 21 (ℵ) [5%] ¦ 2 A,B,C [15%] RP,HF,CP,NU

2:20 συν f35 ℵA,B,C [95%] RP,HF,CP,NU ¦ 1 τω [5%] OC,TR

2:21 μηδε f35 ℵA,B,C [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ μη [10%] CP (Twice.)

§2:23 εθελοθρησκεια rell ¦ εθελοθρησκια ℵC [10%] OC,NU

*2:23 και f35 ℵA,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — 𝕻46B [2%]

2:23 αφειδια rell ¦ αφειδεια [10%]