ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
1
Salutation
Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ* ιησου χριστου f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46ℵA,B [5%] NU διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, τοῖς ἐν Κολοσσαῖς κολοσσαις f35 ℵB [60%] CP,NU ¦ κολασσαις (𝕻46A)I [40%] RP,HF,OC,TR ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. και κυριου ιησου χριστου f35 ℵA,C,I [80%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — B [20%] NU
Building rapport
Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ καὶ§ και f35 ℵA,I [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — B,C [2%] NU Πατρὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι (ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν* την f35 (86.7%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ην εχετε ℵA,C (11.4%) NU ¦ ην εχεται (1.2%) ¦ — B (0.7%) εἰς πάντας τοὺς ἁγίους), διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας (τοῦ εὐαγγελίου τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ, καὶ και f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU ἔστιν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον και αυξανομενον f35 ℵA,B,C (48%) RP,HF,OC,CP,NU ¦ — (52%) TR (The omission could be an easy case of homoioteleuton.) καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ), καθὼς καὶ§ και f35 [95%] RP,HF,OC,TR ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [5%] CP,NU ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ, τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν* υμων f35 C [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ημων 𝕻46ℵA,B [10%] διάκονος τοῦ Χριστοῦ, ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι.
Christ preeminent
Walk worthily of the Lord
Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι ὑμᾶς υμας f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU ἀξίως τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρέσκειαν, αρεσκειαν rell ¦ αρεσκιαν ℵA,C [15%] ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι εἰς τὴν ἐπίγνωσιν§ εις την επιγνωσιν f35 (90.5%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ τη επιγνωσει 𝕻46ℵA,B,C,I (4.6%) NU ¦ εν τη επιγνωσει (4.1%) ¦ three other readings (0.7%) τοῦ Θεοῦ· 11 ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ, εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν· 12 μετὰ χαρᾶς εὐχαριστοῦντες τῷ* τω f35 𝕻46A,B,C [65%] RP,HF,TR,NU ¦ 1 θεω και [30%] OC,CP ¦ 1 θεω ℵ [5%] (OC has small print.) Πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ἡμᾶς ημας f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ υμας ℵB [3%] NU (The context is inclusive—first person.) εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί· 13 ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, 14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, δια του αιματος αυτου f35 [60%] TR ¦ — ℵA,B,C [40%] RP,HF,OC,CP,NU (The omission was presumably deliberate—one wonders why.) τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν.
The supremacy of Christ described
15 Ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης§ πασης rell ¦ 1 της [10%] κτίσεως, 16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα—τὰ* τα f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵB [3%] NU ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ τα f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵB [3%] NU ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι—τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· 17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν. 18 Καί, αὐτός ἐστιν ἡ η rell ¦ — [2%] CP κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, 19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν§ ευδοκησεν rell ¦ ηυδοκησεν A [15%] πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι 20 καὶ δι᾿ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ* τα rell ¦ — CP πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ—δι᾿ αὐτοῦ, δι αυτου f35 𝕻46ℵA,C,048 [80%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — B,I [20%] (The omission of the emphatic repetition is surely inferior.) εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐπὶ επι f35 [50%] RP,HF,CP ¦ εν ℵA,B,C [50%] OC,TR,NU (The change to ‘in’ may have been unthinking, but is clearly inferior—beings and things that are an inherent part of Heaven don’t need ‘reconciling’.) τοῖς οὐρανοῖς.
The truth applied
21 Καὶ ὑμᾶς (ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς) 22 νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου αὐτοῦ,§ αυτου f35 ℵA [40%] ¦ — 𝕻46vB,C,Iv [60%] RP,HF,OC,TR,CP,NU παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ— 23 εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι, καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου, οὗ ἠκούσατε τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ τῇ* τη f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγώ, Παῦλος, διάκονος.
What Paul does and why he does it
Present everyone perfect in Christ
24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασίν μου μου f35 [55%] OC,TR ¦ — ℵA,B,C [45%] RP,HF,CP,NU (OC has small print.) ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου, ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ο rell ¦ ος C [10%] ἐστιν ἡ ἐκκλησία, 25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς, πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, 26 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νυνὶ§ νυνι f35 A [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ νυν ℵB,C [10%] NU δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 27 οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι τίς ὁ * τις ο f35 ℵC [40%] OC,TR ¦ τι το 𝕻46A,B [60%] RP,HF,CP,NU (In the context the masculine gender is correct—𝕻46A,B [4%] NU are consistent in that they go on to read ὅ εστιν Χριστος, but not the [56%] RP,HF,CP.) πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ του rell ¦ — CP μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅς ος f35 ℵC,I [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ο 𝕻46A,B [4%] NU ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης· 28 ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν, νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον§ παντα ανθρωπον rell ¦ — [10%] CP ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον* παντα ανθρωπον f35 ℵA,B,C [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ — [10%] τέλειον τελειον rell ¦ — CP ἐν Χριστῷ· χριστω f35 𝕻46ℵA,B,C [40%] NU ¦ 1 ιησου [60%] RP,HF,OC,TR,CP 29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ, ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.

*1:1 ιησου χριστου f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46ℵA,B [5%] NU

1:2 κολοσσαις f35 ℵB [60%] CP,NU ¦ κολασσαις (𝕻46A)I [40%] RP,HF,OC,TR

1:2 και κυριου ιησου χριστου f35 ℵA,C,I [80%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — B [20%] NU

§1:3 και f35 ℵA,I [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — B,C [2%] NU

*1:4 την f35 (86.7%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ην εχετε ℵA,C (11.4%) NU ¦ ην εχεται (1.2%) ¦ — B (0.7%)

1:6 και f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU

1:6 και αυξανομενον f35 ℵA,B,C (48%) RP,HF,OC,CP,NU ¦ — (52%) TR (The omission could be an easy case of homoioteleuton.)

§1:7 και f35 [95%] RP,HF,OC,TR ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [5%] CP,NU

*1:7 υμων f35 C [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ημων 𝕻46ℵA,B [10%]

1:10 υμας f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU

1:10 αρεσκειαν rell ¦ αρεσκιαν ℵA,C [15%]

§1:10 εις την επιγνωσιν f35 (90.5%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ τη επιγνωσει 𝕻46ℵA,B,C,I (4.6%) NU ¦ εν τη επιγνωσει (4.1%) ¦ three other readings (0.7%)

*1:12 τω f35 𝕻46A,B,C [65%] RP,HF,TR,NU ¦ 1 θεω και [30%] OC,CP ¦ 1 θεω ℵ [5%] (OC has small print.)

1:12 ημας f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ υμας ℵB [3%] NU (The context is inclusive—first person.)

1:14 δια του αιματος αυτου f35 [60%] TR ¦ — ℵA,B,C [40%] RP,HF,OC,CP,NU (The omission was presumably deliberate—one wonders why.)

§1:15 πασης rell ¦ 1 της [10%]

*1:16 τα f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵB [3%] NU

1:16 τα f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵB [3%] NU

1:18 η rell ¦ — [2%] CP

§1:19 ευδοκησεν rell ¦ ηυδοκησεν A [15%]

*1:20 τα rell ¦ — CP

1:20 δι αυτου f35 𝕻46ℵA,C,048 [80%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — B,I [20%] (The omission of the emphatic repetition is surely inferior.)

1:20 επι f35 [50%] RP,HF,CP ¦ εν ℵA,B,C [50%] OC,TR,NU (The change to ‘in’ may have been unthinking, but is clearly inferior—beings and things that are an inherent part of Heaven don’t need ‘reconciling’.)

§1:22 αυτου f35 ℵA [40%] ¦ — 𝕻46vB,C,Iv [60%] RP,HF,OC,TR,CP,NU

*1:23 τη f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU

1:24 μου f35 [55%] OC,TR ¦ — ℵA,B,C [45%] RP,HF,CP,NU (OC has small print.)

1:24 ο rell ¦ ος C [10%]

§1:26 νυνι f35 A [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ νυν ℵB,C [10%] NU

*1:27 τις ο f35 ℵC [40%] OC,TR ¦ τι το 𝕻46A,B [60%] RP,HF,CP,NU (In the context the masculine gender is correct—𝕻46A,B [4%] NU are consistent in that they go on to read ὅ εστιν Χριστος, but not the [56%] RP,HF,CP.)

1:27 του rell ¦ — CP

1:27 ος f35 ℵC,I [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ο 𝕻46A,B [4%] NU

§1:28 παντα ανθρωπον rell ¦ — [10%] CP

*1:28 παντα ανθρωπον f35 ℵA,B,C [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ — [10%]

1:28 τελειον rell ¦ — CP

1:28 χριστω f35 𝕻46ℵA,B,C [40%] NU ¦ 1 ιησου [60%] RP,HF,OC,TR,CP