4
Ὥστε, ἀδελφοί μου, ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτως στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί.
Concluding considerations
To individuals
Εὐοδίαν* ευοδιαν f35 ℵA,B [90%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ευωδιαν [10%] TR παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ. Ναί, ναι f35 𝕻46ℵA,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ και [5%] TR ἐρωτῶ καὶ σέ, σύζυγε γνήσιε, συζυγε γνησιε f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 (𝕻46)ℵ(A)B [10%] NU συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι, μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν Βίβλῳ Ζωῆς.
Filling the mind with good things
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις· ὁ Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντί, τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας,§ ευχαριστιας rell ¦ ευχαριστειας [20%] τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν· καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν, φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα—εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος—ταῦτα λογίζεσθε. Ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε* ειδετε f35 ℵA,B [70%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ιδετε [30%] ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν.
Thanks for material support
10 Ἐχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν· ἐφ᾿ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, εφρονειτε rell ¦ φρονειτε CP ἠκαιρεῖσθε δέ. 11 Οὐχ ὅτι καθ᾿ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι. 12 Οἶδα καὶ και f35 𝕻46ℵA,B [85%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ δε [15%] TR ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι. 13 Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ.§ χριστω f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,I [2%] NU 14 Πλὴν* πλην f35 ℵA,B [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ 1 και υμεις [10%] καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει.
15 Οἴδατε δὲ δε rell ¦ — 𝕻46 [2%] CP καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήψεως ληψεως rell ¦ λημψεως ℵA,B [2%] NU εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι. 16 Ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ, καὶ ἅπαξ καὶ δίς, εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε. 17 Οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλ᾿§ αλλ rell ¦ αλλα A,B [1%] NU ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν. 18 Ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωμαι, δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ᾿ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ. 19 Ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει* πληρωσει rell ¦ πληρωσαι [15%] πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον τον πλουτον f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ το πλουτος 𝕻46ℵA,B [2%] NU ¦ του πλουτος [1%] αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
20 Τῷ δὲ Θεῷ καὶ Πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Sign-off
21 Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. 22 Ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας.
23 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου, κυριου f35 ℵA,B [85%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ 1 ημων 𝕻46 [15%] TR Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετὰ πάντων§ παντων f35 (90.9%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ του πνευματος 𝕻46ℵA,B (9.1%) NU ὑμῶν. Ἀμήν.* αμην f35 𝕻46ℵA [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — B [2%] NU, The citation of f35 is based on thirty-seven MSS—18, 35, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 986, 1072, 1075, 1100, 1248, 1249, 1503, 1548, 1637, 1725, 1732, 1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1876, 1892, 1897, 2080, 2352, 2466, 2554, 2587 and 2723—all of which I collated myself. 35, 1072, 1864, 1865 and 2554 are ‘perfect’ representatives of f35 in Philippians, as they stand, as were the exemplars of another ten. The uniformity is impressive. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Bucharest, Aegean, Trikala, Meteora, Athens, Mt. Athos [seven different monasteries], Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception.
In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible (Scrivener and Tischendorf)—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources.
I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%. However, I guarantee the witness of Family 35. Please see the last footnote for Matthew for further information.

*4:2 ευοδιαν f35 ℵA,B [90%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ευωδιαν [10%] TR

4:3 ναι f35 𝕻46ℵA,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ και [5%] TR

4:3 συζυγε γνησιε f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 (𝕻46)ℵ(A)B [10%] NU

§4:6 ευχαριστιας rell ¦ ευχαριστειας [20%]

*4:9 ειδετε f35 ℵA,B [70%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ιδετε [30%]

4:10 εφρονειτε rell ¦ φρονειτε CP

4:12 και f35 𝕻46ℵA,B [85%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ δε [15%] TR

§4:13 χριστω f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,I [2%] NU

*4:14 πλην f35 ℵA,B [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ 1 και υμεις [10%]

4:15 δε rell ¦ — 𝕻46 [2%] CP

4:15 ληψεως rell ¦ λημψεως ℵA,B [2%] NU

§4:17 αλλ rell ¦ αλλα A,B [1%] NU

*4:19 πληρωσει rell ¦ πληρωσαι [15%]

4:19 τον πλουτον f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ το πλουτος 𝕻46ℵA,B [2%] NU ¦ του πλουτος [1%]

4:23 κυριου f35 ℵA,B [85%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ 1 ημων 𝕻46 [15%] TR

§4:23 παντων f35 (90.9%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ του πνευματος 𝕻46ℵA,B (9.1%) NU

*4:23 αμην f35 𝕻46ℵA [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — B [2%] NU

4:23 The citation of f35 is based on thirty-seven MSS—18, 35, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 986, 1072, 1075, 1100, 1248, 1249, 1503, 1548, 1637, 1725, 1732, 1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1876, 1892, 1897, 2080, 2352, 2466, 2554, 2587 and 2723—all of which I collated myself. 35, 1072, 1864, 1865 and 2554 are ‘perfect’ representatives of f35 in Philippians, as they stand, as were the exemplars of another ten. The uniformity is impressive. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Bucharest, Aegean, Trikala, Meteora, Athens, Mt. Athos [seven different monasteries], Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception.In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible (Scrivener and Tischendorf)—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources.I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%. However, I guarantee the witness of Family 35. Please see the last footnote for Matthew for further information.