6
About children
Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ,* εν κυριω f35 𝕻46ℵA,Iv [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — B [1%] τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον. «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα»—ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη εντολη πρωτη rell ¦ ~ 21 CP ἐν ἐπαγγελίᾳ— «ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς.» Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ᾿ αλλ rell ¦ αλλα ℵA,B [2%] NU ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου.
About slaves and masters
Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κυρίοις κατὰ σάρκα§ κυριοις κατα σαρκα f35 𝕻46 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,B [5%] NU μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ἐν ἁπλότητι τῆς* της f35 𝕻46A,B [80%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ — ℵ [20%] CP καρδίας ὑμῶν, ὡς τῷ Χριστῷ· μὴ κατ᾿ ὀφθαλμοδουλίαν, οφθαλμοδουλιαν f35 [40%] OC,NU ¦ οφθαλμοδουλειαν ℵA,B [60%] RP,HF,TR,CP ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾿ ὡς δοῦλοι τοῦ του f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [5%] NU Χριστοῦ, ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐκ ψυχῆς, μετ᾿ εὐνοίας δουλεύοντες,§ δουλευοντες f35 [70%] TR ¦ 1 ως ℵA,B [30%] RP,HF,OC,CP,NU τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, εἰδότες ὅτι ὃ ἐάν τι ἕκαστος* ο εαν τι εκαστος f35 [91%] RP,OC,TR,CP ¦ 234 [4%] HF ¦ ~ 412 A [4%] ¦ ~ 423 B,NU ¦ two other readings ℵ ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομιεῖται κομιειται f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ κομισεται 𝕻46ℵA,B [3%] NU παρὰ τοῦ του f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [10%] NU Κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος.
Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ ὑμῶν αὐτῶν§ υμων αυτων f35 [95%] RP,HF,OC,TR ¦ ~ 2 και 1 𝕻46A,B [4%] NU ¦ ~ εαυτων και 1 ℵ [1%] ¦ 1 και 2 CP ὁ Κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωποληψία* προσωποληψια rell ¦ προσωπολημψια ℵA,B [2%] NU οὐκ ἔστιν παρ᾿ παρ rell ¦ εν [10%] αὐτῷ.
Spiritual warfare
10 Τὸ λοιπόν, το λοιπον f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ του λοιπου 𝕻46ℵA,B,I [3%] NU ἀδελφοί μου,§ αδελφοι μου f35 (88.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 (A) (7.9%) ¦ — 𝕻46ℵB,I (3.3%) NU ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 11 Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου. 12 Ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος* του αιωνος f35 (97.2%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B (2.8%) NU τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 13 Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι, στῆναι.
14 Στῆτε οὖν, περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, 15 καὶ ὑποδησάμενοι υποδησαμενοι rell ¦ υποδυσαμενοι [25%] τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης· 16 ἐπὶ επι f35 A [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εν 𝕻46ℵB [3%] NU πᾶσιν, ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ§ τα f35 ℵA [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — 𝕻46B [1%] πεπυρωμένα σβέσαι· 17 καί, τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθαι* δεξασθαι f35 A [94%] RP,HF ¦ δεξασθε 𝕻46ℵB [5%] OC,TR,CP,NU ¦ — [1%] καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα Θεοῦ· 18 διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο τουτο f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [3%] NU ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων— 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ μοι δοθη f35 A,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ~ 21 ℵ ¦ 1 δοθειη [5%] TR λόγος, ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου, 20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει· ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι, ὡς δεῖ με λαλῆσαι.
Closing greetings
21 Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς§ ειδητε και υμεις f35 B (83.4%) RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ιδητε 23 (4%) ¦ ~ 231 I (9.3%) ¦ ~ 23 ιδητε ℵA (1.7%) ¦ 1 𝕻46 (0.8%) ¦ five variants with ημεις (0.8%) τὰ κατ᾿ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα ὑμῖν γνωρίσει* υμιν γνωρισει f35 A [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46ℵB [5%] NU Τυχικός, ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν Κυρίῳ· 22 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο· ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν.
23 Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς, καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως, ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
24 Ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν Κύριον ἡμῶν, Ἰησοῦν Χριστόν, ἐν ἀφθαρσίᾳ. Ἀμήν. αμην f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [3%] NU, The citation of f35 is based on thirty-seven MSS—18, 35, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 986, 1072, 1075, 1100, 1248, 1249, 1503, 1548, 1617, 1637, 1725, 1732, 1761, 1855, 1864, 1865, 1892, 1897, 2080, 2352, 2431, 2466, 2554, 2587 and 2723—all of which I collated myself. 928, 1864, 2554 and 2723 are ‘perfect’ representatives of f35 in Ephesians, as they stand, as were the exemplars of another ten. The uniformity is impressive. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Bucharest, Aegean, Trikala, Meteora, Athens, Mt. Athos [eight different monasteries], Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception.
In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible (Scrivener and Tischendorf)—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources.
I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%. However, I guarantee the witness of Family 35. Please see the last footnote for Matthew for further information.

*6:1 εν κυριω f35 𝕻46ℵA,Iv [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — B [1%]

6:2 εντολη πρωτη rell ¦ ~ 21 CP

6:4 αλλ rell ¦ αλλα ℵA,B [2%] NU

§6:5 κυριοις κατα σαρκα f35 𝕻46 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 231 ℵA,B [5%] NU

*6:5 της f35 𝕻46A,B [80%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ — ℵ [20%] CP

6:6 οφθαλμοδουλιαν f35 [40%] OC,NU ¦ οφθαλμοδουλειαν ℵA,B [60%] RP,HF,TR,CP

6:6 του f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [5%] NU

§6:7 δουλευοντες f35 [70%] TR ¦ 1 ως ℵA,B [30%] RP,HF,OC,CP,NU

*6:8 ο εαν τι εκαστος f35 [91%] RP,OC,TR,CP ¦ 234 [4%] HF ¦ ~ 412 A [4%] ¦ ~ 423 B,NU ¦ two other readings ℵ

6:8 κομιειται f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ κομισεται 𝕻46ℵA,B [3%] NU

6:8 του f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [10%] NU

§6:9 υμων αυτων f35 [95%] RP,HF,OC,TR ¦ ~ 2 και 1 𝕻46A,B [4%] NU ¦ ~ εαυτων και 1 ℵ [1%] ¦ 1 και 2 CP

*6:9 προσωποληψια rell ¦ προσωπολημψια ℵA,B [2%] NU

6:9 παρ rell ¦ εν [10%]

6:10 το λοιπον f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ του λοιπου 𝕻46ℵA,B,I [3%] NU

§6:10 αδελφοι μου f35 (88.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 (A) (7.9%) ¦ — 𝕻46ℵB,I (3.3%) NU

*6:12 του αιωνος f35 (97.2%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B (2.8%) NU

6:15 υποδησαμενοι rell ¦ υποδυσαμενοι [25%]

6:16 επι f35 A [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εν 𝕻46ℵB [3%] NU

§6:16 τα f35 ℵA [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — 𝕻46B [1%]

*6:17 δεξασθαι f35 A [94%] RP,HF ¦ δεξασθε 𝕻46ℵB [5%] OC,TR,CP,NU ¦ — [1%]

6:18 τουτο f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [3%] NU

6:19 μοι δοθη f35 A,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ~ 21 ℵ ¦ 1 δοθειη [5%] TR

§6:21 ειδητε και υμεις f35 B (83.4%) RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ιδητε 23 (4%) ¦ ~ 231 I (9.3%) ¦ ~ 23 ιδητε ℵA (1.7%) ¦ 1 𝕻46 (0.8%) ¦ five variants with ημεις (0.8%)

*6:21 υμιν γνωρισει f35 A [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46ℵB [5%] NU

6:24 αμην f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [3%] NU

6:24 The citation of f35 is based on thirty-seven MSS—18, 35, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 986, 1072, 1075, 1100, 1248, 1249, 1503, 1548, 1617, 1637, 1725, 1732, 1761, 1855, 1864, 1865, 1892, 1897, 2080, 2352, 2431, 2466, 2554, 2587 and 2723—all of which I collated myself. 928, 1864, 2554 and 2723 are ‘perfect’ representatives of f35 in Ephesians, as they stand, as were the exemplars of another ten. The uniformity is impressive. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Bucharest, Aegean, Trikala, Meteora, Athens, Mt. Athos [eight different monasteries], Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception. In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible (Scrivener and Tischendorf)—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources. I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%. However, I guarantee the witness of Family 35. Please see the last footnote for Matthew for further information.