ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
1
Salutation
Παῦλος καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ,* ιησου χριστου f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵB [3%] NU πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις, σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
How Paul prays for them
Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν· πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος, ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ απο f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 της 𝕻46ℵA,B [3%] NU πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν, πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρις αχρις f35 [97%] HF,OC,TR,CP ¦ αχρι ℵ(A)B [3%] RP,NU ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ·§ ιησου χριστου f35 ℵA [65%] OC,TR ¦ ~ 21 𝕻46B [35%] RP,HF,CP,NU καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν* εν f35 𝕻46ℵB [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ — A [5%] TR τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. Μάρτυς γάρ μού ἐστιν εστιν f35 A [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵB [2%] NU ὁ Θεὸς ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Ἰησοῦ Χριστοῦ. ιησου χριστου f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46ℵA,B [4%] NU
Καὶ τοῦτο προσεύχομαι· ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, 10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἱλικρινεῖς§ εἱλικρινεις f35 [30%] ¦ εἰλικρινεις rell (If the first half of the word is presumed to derive from ‘sunlight’ or ‘sun’, the aspiration follows naturally.) καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, 11 πεπληρωμένοι καρπῶν* καρπων f35 (66%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ καρπον 𝕻46ℵA,B,I,048 (33.2%) NU ¦ part of a large omission (0.8%) [homoioteleuton] δικαιοσύνης τῶν των f35 (70%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ τον 𝕻46ℵA,I,048 (28%) NU ¦ — B (0.8%) ¦ two other readings (0.3%) ¦ part of a large omission (0.8%) [homoioteleuton] διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ.
News and instructions
By whatever means, Christ is preached
12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ᾿ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου, ἐλήλυθεν· 13 ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ, καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν· 14 καί, τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾶν, ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. τον λογον λαλειν f35 𝕻46 (73.7%) RP,HF,OC,TR,NU ¦ ~ 312 (5%) ¦ 12 του θεου 3 ℵA,B (15.8%) ¦ 1 του θεου 23 (4%) (CP) ¦ 123 του θεου (0.3%) ¦ 12 κυριου 3 (0.3%) ¦ four other readings (0.8%) 15 Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι᾿ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν· 16 οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐπιφέρειν§ επιφερειν f35 (92.7%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ εγειρειν ℵA,B (4.8%) NU ¦ επεγειρειν (1.5%) ¦ three other readings (0.5%) ¦ part of a large omission (0.5%) [homoioteleuton] τοῖς δεσμοῖς μου, 17 οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι.* εξ εριθειας τον χριστον καταγγελλουσιν ουχ αγνως οιομενοι θλιψιν επιφερειν τοις δεσμοις μου οι δε εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι f35 (88.9%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 16-24,14-15,1-13 𝕻46ℵA,B,048 (9.6%) NU ¦ two other readings (0.3%) ¦ part of a large omission (1.2%) [homoioteleuton] 18 Τί γάρ; Πλὴν πλην f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 οτι 𝕻46ℵA,048 [4%] NU ¦ οτι B παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω—ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι.
To live is Christ, to die is gain
19 Οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν (διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ Πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ) 20 κατὰ τὴν καραδοκίαν καραδοκιαν f35 [25%] ¦ αποκαραδοκιαν ℵA,B [74%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ παραδοσιν [1%] (The longer form is so far found only in Romans 8:19, not in pre-NT literature, whereas the shorter form occurs in earlier Greek. If the longer form were original, would medieval monks [Soden’s hypothesis] be likely to introduce an earlier form?) καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι ἀλλ᾿ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ, ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου 21 —ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 22 Εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκὶ τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. 23 Συνέχομαι δὲ§ δε f35 𝕻46ℵA,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ γαρ [5%] TR ἐκ τῶν δύο· τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι (πολλῷ* πολλω f35 ℵ [95%] RP,HF,TR,CP ¦ 1 γαρ (𝕻46)A,B,C [4%] OC[NU] ¦ ποσω [1%] (OC is in small print.) μᾶλλον κρεῖσσον) 24 τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν εν f35 𝕻46B [90%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA,C [10%] τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον, δι᾿ ὑμᾶς. 25 Καὶ τοῦτο πεποιθώς, οἶδα ὅτι μενῶ καὶ συμπαραμενῶ συμπαραμενω f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ παραμενω 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 26 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοί, διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς.
27 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούσω§ ακουσω f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ακουω 𝕻46(ℵ)B [3%] NU τὰ περὶ ὑμῶν ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28 καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων· ἥτις αὐτοῖς μέν ἐστιν* αυτοις μεν εστιν f35 (82.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 312 (9.6%) ¦ ~ 31 ℵA,B,C (6.8%) NU ¦ ~ 213 (0.3%) ¦ two other readings (0.5%) ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν υμιν f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ υμων ℵA,B [5%] NU ¦ ημιν C [5%] δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ Θεοῦ. 29 Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, 30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ειδετε f35 𝕻46ℵA,B,C [90%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ιδετε [10%] TR ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.

*1:1 ιησου χριστου f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵB [3%] NU

1:5 απο f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 της 𝕻46ℵA,B [3%] NU

1:6 αχρις f35 [97%] HF,OC,TR,CP ¦ αχρι ℵ(A)B [3%] RP,NU

§1:6 ιησου χριστου f35 ℵA [65%] OC,TR ¦ ~ 21 𝕻46B [35%] RP,HF,CP,NU

*1:7 εν f35 𝕻46ℵB [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ — A [5%] TR

1:8 εστιν f35 A [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵB [2%] NU

1:8 ιησου χριστου f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46ℵA,B [4%] NU

§1:10 εἱλικρινεις f35 [30%] ¦ εἰλικρινεις rell (If the first half of the word is presumed to derive from ‘sunlight’ or ‘sun’, the aspiration follows naturally.)

*1:11 καρπων f35 (66%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ καρπον 𝕻46ℵA,B,I,048 (33.2%) NU ¦ part of a large omission (0.8%) [homoioteleuton]

1:11 των f35 (70%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ τον 𝕻46ℵA,I,048 (28%) NU ¦ — B (0.8%) ¦ two other readings (0.3%) ¦ part of a large omission (0.8%) [homoioteleuton]

1:14 τον λογον λαλειν f35 𝕻46 (73.7%) RP,HF,OC,TR,NU ¦ ~ 312 (5%) ¦ 12 του θεου 3 ℵA,B (15.8%) ¦ 1 του θεου 23 (4%) (CP) ¦ 123 του θεου (0.3%) ¦ 12 κυριου 3 (0.3%) ¦ four other readings (0.8%)

§1:16 επιφερειν f35 (92.7%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ εγειρειν ℵA,B (4.8%) NU ¦ επεγειρειν (1.5%) ¦ three other readings (0.5%) ¦ part of a large omission (0.5%) [homoioteleuton]

*1:17 εξ εριθειας τον χριστον καταγγελλουσιν ουχ αγνως οιομενοι θλιψιν επιφερειν τοις δεσμοις μου οι δε εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι f35 (88.9%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 16-24,14-15,1-13 𝕻46ℵA,B,048 (9.6%) NU ¦ two other readings (0.3%) ¦ part of a large omission (1.2%) [homoioteleuton]

1:18 πλην f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 οτι 𝕻46ℵA,048 [4%] NU ¦ οτι B

1:20 καραδοκιαν f35 [25%] ¦ αποκαραδοκιαν ℵA,B [74%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ παραδοσιν [1%] (The longer form is so far found only in Romans 8:19, not in pre-NT literature, whereas the shorter form occurs in earlier Greek. If the longer form were original, would medieval monks [Soden’s hypothesis] be likely to introduce an earlier form?)

§1:23 δε f35 𝕻46ℵA,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ γαρ [5%] TR

*1:23 πολλω f35 ℵ [95%] RP,HF,TR,CP ¦ 1 γαρ (𝕻46)A,B,C [4%] OC[NU] ¦ ποσω [1%] (OC is in small print.)

1:24 εν f35 𝕻46B [90%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵA,C [10%]

1:25 συμπαραμενω f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ παραμενω 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU

§1:27 ακουσω f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ακουω 𝕻46(ℵ)B [3%] NU

*1:28 αυτοις μεν εστιν f35 (82.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 312 (9.6%) ¦ ~ 31 ℵA,B,C (6.8%) NU ¦ ~ 213 (0.3%) ¦ two other readings (0.5%)

1:28 υμιν f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ υμων ℵA,B [5%] NU ¦ ημιν C [5%]

1:30 ειδετε f35 𝕻46ℵA,B,C [90%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ιδετε [10%] TR