2
About having the mind of Christ
Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία Πνεύματος, εἴ τι* τι f35 [35%] ¦ τις 𝕻46ℵA,B,C [60%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ τινα [5%] TR σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, φρονητε rell ¦ φρονειτε [10%] τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες. Μηδὲν κατὰ κατα f35 𝕻46A [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ κατ ℵB,C [10%] NU ἐριθείαν ἢ § η f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ μηδε κατα ℵA,B,C [3%] NU ¦ μηδε 𝕻46 [1%] ¦ 1 κατα [1%] ¦ one other reading κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν. Μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε,* σκοπειτε f35 [93%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ σκοπουντες 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU ¦ σκοπειτω [2%] ἀλλὰ καὶ και f35 𝕻46ℵA,B,C [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — D [1%] τὸ το f35 [40%] CP ¦ τα 𝕻46ℵA,B,C [45%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ των [15%] ἑτέρων ἕκαστος.§ εκαστος f35 C [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εκαστοι 𝕻46ℵA,B [4%] NU ¦ — [1%]
Τοῦτο γὰρ* γαρ f35 𝕻46 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [2%] NU ¦ ουν [1%] φρονείσθω φρονεισθω f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ φρονειτε 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅς, ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσεν, μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος. Καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, ἐταπείνωσεν ἑαυτόν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου—θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ αυτω f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 το 𝕻46ℵA,B,C [2%] NU ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ—ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων— 11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται§ εξομολογησηται f35 𝕻46ℵB [80%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ εξομολογησεται A,C [20%] ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.
Act like children of God
12 Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε* υπηκουσατε rell ¦ 1 μου CP (μὴ ὡς ως f35 𝕻46ℵA,C [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ — B [10%] CP ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον ἀλλὰ αλλα rell ¦ 1 και CP νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου), μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε, 13 § ο f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [5%] NU Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν, καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν, ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας.
14 Πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν* γογγυσμων f35 𝕻46vℵA,B,C [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ οργης [10%] CP καὶ διαλογισμῶν, 15 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα Θεοῦ ἀμώμητα αμωμητα f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αμωμα 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU ἐν μέσῳ εν μεσω f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ μεσον 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ, 16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. 17 Ἀλλ᾿§ αλλ rell ¦ αλλα Av,B [1%] NU εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν. 18 Τὸ δ᾿* δ f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR ¦ δε 𝕻46ℵB [3%] CP,NU αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι.
About Timothy
19 Ἐλπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 20 Οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει 21 (οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ τα f35 𝕻46ℵA,B,C [60%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ 1 του [40%] TR Χριστοῦ Ἰησοῦ). χριστου ιησου f35 B [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46ℵA,C [3%] NU 22 Τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 23 Τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι, ὡς ἂν ἀπίδω§ απιδω f35 C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αφιδω 𝕻46ℵA,B [3%] NU τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς. 24 Πέποιθα δὲ ἐν Κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι.
About Epaphroditus
25 Ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην Ἐπαφρόδιτον, τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς· 26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς,* υμας f35 (𝕻46)(B) [75%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ 1 ιδειν ℵA,C,Iv [25%] καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν. 27 Καὶ γὰρ ἠσθένησεν, παραπλήσιον θανάτῳ, θανατω rell ¦ θανατου B [10%] OC ἀλλ᾿ αλλ f35 [80%] HF,OC,TR ¦ αλλα ℵA,B,C [20%] RP,CP,NU ὁ Θεὸς αὐτὸν ἠλέησεν,§ αυτον ηλεησεν f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B,C [5%] NU οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην* λυπην f35 ℵA,B,C [90%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ λυπη [10%] TR σχῶ. 28 Σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε, κἀγὼ ἀλυπότερος αλυποτερος rell ¦ αλυπωτερος [15%] ὦ. 29 Προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε, 30 ὅτι διὰ τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ του χριστου f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 2 𝕻46B [5%] NU ¦ κυριου ℵA [4%] ¦ — C [1%] ¦ one other reading μέχρι θανάτου ἤγγισεν, παραβουλευσάμενος§ παραβουλευσαμενος f35 C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ παραβολευσαμενος 𝕻46ℵA,B [3%] NU τῇ ψυχῇ, ἵνα πληρώσῃ* πληρωση f35 B [40%] CP ¦ αναπληρωση 𝕻46A,C [55%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ αναπληρωσει ℵ [5%] τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με με rell ¦ εμε ℵ [10%] λειτουργίας.

*2:1 τι f35 [35%] ¦ τις 𝕻46ℵA,B,C [60%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ τινα [5%] TR

2:2 φρονητε rell ¦ φρονειτε [10%]

2:3 κατα f35 𝕻46A [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ κατ ℵB,C [10%] NU

§2:3 η f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ μηδε κατα ℵA,B,C [3%] NU ¦ μηδε 𝕻46 [1%] ¦ 1 κατα [1%] ¦ one other reading

*2:4 σκοπειτε f35 [93%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ σκοπουντες 𝕻46ℵA,B,C [5%] NU ¦ σκοπειτω [2%]

2:4 και f35 𝕻46ℵA,B,C [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — D [1%]

2:4 το f35 [40%] CP ¦ τα 𝕻46ℵA,B,C [45%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ των [15%]

§2:4 εκαστος f35 C [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εκαστοι 𝕻46ℵA,B [4%] NU ¦ — [1%]

*2:5 γαρ f35 𝕻46 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [2%] NU ¦ ουν [1%]

2:5 φρονεισθω f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ φρονειτε 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU

2:9 αυτω f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 το 𝕻46ℵA,B,C [2%] NU

§2:11 εξομολογησηται f35 𝕻46ℵB [80%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ εξομολογησεται A,C [20%]

*2:12 υπηκουσατε rell ¦ 1 μου CP

2:12 ως f35 𝕻46ℵA,C [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ — B [10%] CP

2:12 αλλα rell ¦ 1 και CP

§2:13 ο f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [5%] NU

*2:14 γογγυσμων f35 𝕻46vℵA,B,C [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ οργης [10%] CP

2:15 αμωμητα f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αμωμα 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU

2:15 εν μεσω f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ μεσον 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU

§2:17 αλλ rell ¦ αλλα Av,B [1%] NU

*2:18 δ f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR ¦ δε 𝕻46ℵB [3%] CP,NU

2:21 τα f35 𝕻46ℵA,B,C [60%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ 1 του [40%] TR

2:21 χριστου ιησου f35 B [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 𝕻46ℵA,C [3%] NU

§2:23 απιδω f35 C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αφιδω 𝕻46ℵA,B [3%] NU

*2:26 υμας f35 (𝕻46)(B) [75%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ 1 ιδειν ℵA,C,Iv [25%]

2:27 θανατω rell ¦ θανατου B [10%] OC

2:27 αλλ f35 [80%] HF,OC,TR ¦ αλλα ℵA,B,C [20%] RP,CP,NU

§2:27 αυτον ηλεησεν f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B,C [5%] NU

*2:27 λυπην f35 ℵA,B,C [90%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ λυπη [10%] TR

2:28 αλυποτερος rell ¦ αλυπωτερος [15%]

2:30 του χριστου f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 2 𝕻46B [5%] NU ¦ κυριου ℵA [4%] ¦ — C [1%] ¦ one other reading

§2:30 παραβουλευσαμενος f35 C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ παραβολευσαμενος 𝕻46ℵA,B [3%] NU

*2:30 πληρωση f35 B [40%] CP ¦ αναπληρωση 𝕻46A,C [55%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ αναπληρωσει ℵ [5%]

2:30 με rell ¦ εμε ℵ [10%]