2
How he was recognized by the apostolate
Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα, μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον. Ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν. Κατ᾿ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, μή πως εἰς κενὸν τρέχω, ἢ ἔδραμον. Ἀλλ᾿ οὐδὲ Τίτος, ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι· διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους (οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν, ἣν ἔχομεν* εχομεν rell ¦ εχωμεν [12%] ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωνται καταδουλωσωνται f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ καταδουλωσουσιν ℵA,B,C [1.5%] NU ¦ καταδουλωσωσιν 𝕻46 [1%] ¦ three other variants), οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν ειξαμεν rell ¦ ηξαμεν [12%] τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.— Ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι (ὁποῖοί ποτε§ ποτε rell ¦ τε [1%] CP ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον* προσωπον f35 B,C [92%] RP,HF,OC,TR ¦ 1 ο 𝕻46ℵA [8%] CP[NU] Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει λαμβανει rell ¦ συλλαμβανει CP)—ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, ἀλλὰ τοὐναντίον, ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας, καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς (ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ και εμοι f35 ℵA,B [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ καμοι 𝕻46A,C [8%] ¦ 1 εν 2 [2%] εἰς τὰ ἔθνη), καὶ γνόντες§ γνοντες rell ¦ γνωντες [15%] τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν* δοθεισαν rell ¦ δοθησαν [11%] μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς μὲν μεν f35 A,C [45%] RP ¦ — ℵB [55%] HF,OC,TR,CP,NU εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν· 10 μόνον μονον rell ¦ 1 δε [3%] CP τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν,§ μνημονευωμεν rell ¦ μνημονευομεν [15%] ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.
Paul has to rebuke Peter
11 Ὅτε δὲ ἦλθεν Πέτρος* πετρος f35 (92.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ κηφας ℵA,B,C (6.2%) NU ¦ a long omission (1%) εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. 12 Πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου, μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· συνησθιεν rell ¦ συνισθιεν [4.5%] CP ¦ συνησθειον 𝕻46 [0.5%] ¦ two other variants ὅτε δὲ ἦλθον ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν αφωριζεν rell ¦ αφοριζεν [17%] ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. 13 Καὶ συνυπεκρίθησαν§ συνυπεκριθησαν rell ¦ συνυποκριθησαν CP ¦ two other spellings [3%] αὐτῷ καὶ* και f35 ℵA,C [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — 𝕻46B [1%] οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ και rell ¦ — CP Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. αυτων τη υποκρισει rell ¦ ~ 312 [10%] 14 Ἀλλ᾿ ὅτε εἶδον§ ειδον rell ¦ ιδον A [13%] ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Πέτρῳ* πετρω f35 (94.5%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ κηφα 𝕻46ℵA,B,C (4.6%) NU ¦ a long omission (0.8%) ἔμπροσθεν πάντων· «Εἰ σύ, Ἰουδαῖος ὑπάρχων, ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ Ἰουδαϊκῶς, ζης και ουκ (ουχ 4.3%, ουχι 4.3%) ιουδαικως f35 (86.9%) RP,HF,OC,TR(CP) ¦ 124 (5%) ¦ ~ 2 ουχι 41 B (1.7%) NU ¦ ~ 2 ουχ (ουκ 1.7%) 41 ℵA,C (3.7%) ¦ 1 𝕻46 (0.7%) ¦ ~ 341 (0.7%) ¦ ~ 241 (0.3%) ¦ 134 (0.3%) ¦ a long omission (0.8%) τί τι f35 [93.5%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ πως 𝕻46ℵA,B,C [6.5%] NU τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν; 15 Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι (καὶ οὐκ ἐξ ‹ἐθνῶν ἁμαρτωλοί›), 16 εἰδότες§ ειδοτες f35 𝕻46A [80%] RP,HF,TR,CP ¦ 1 δε ℵB,C [10%] OC[NU] ¦ 1 ουν [10%] (OC has small print.) ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου· διότι* διοτι f35 C [88%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ οτι 𝕻46ℵA,B,I [4%] NU ¦ — [8%] οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου ου δικαιωθησεται εξ εργων νομου f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 34512 𝕻46ℵA,C,I [4%] NU ¦ ~ 3452 B ¦ three other variants πᾶσα σάρξ. 17 Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο.
18 »Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. συνιστημι f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ συνιστανω 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU ¦ seven other variants, based on the two main ones [7%] 19 Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα Θεῷ ζήσω. 20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι, ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκὶ ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 21 Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.»

*2:4 εχομεν rell ¦ εχωμεν [12%]

2:4 καταδουλωσωνται f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ καταδουλωσουσιν ℵA,B,C [1.5%] NU ¦ καταδουλωσωσιν 𝕻46 [1%] ¦ three other variants

2:5 ειξαμεν rell ¦ ηξαμεν [12%]

§2:6 ποτε rell ¦ τε [1%] CP

*2:6 προσωπον f35 B,C [92%] RP,HF,OC,TR ¦ 1 ο 𝕻46ℵA [8%] CP[NU]

2:6 λαμβανει rell ¦ συλλαμβανει CP

2:8 και εμοι f35 ℵA,B [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ καμοι 𝕻46A,C [8%] ¦ 1 εν 2 [2%]

§2:9 γνοντες rell ¦ γνωντες [15%]

*2:9 δοθεισαν rell ¦ δοθησαν [11%]

2:9 μεν f35 A,C [45%] RP ¦ — ℵB [55%] HF,OC,TR,CP,NU

2:10 μονον rell ¦ 1 δε [3%] CP

§2:10 μνημονευωμεν rell ¦ μνημονευομεν [15%]

*2:11 πετρος f35 (92.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ κηφας ℵA,B,C (6.2%) NU ¦ a long omission (1%)

2:12 συνησθιεν rell ¦ συνισθιεν [4.5%] CP ¦ συνησθειον 𝕻46 [0.5%] ¦ two other variants

2:12 αφωριζεν rell ¦ αφοριζεν [17%]

§2:13 συνυπεκριθησαν rell ¦ συνυποκριθησαν CP ¦ two other spellings [3%]

*2:13 και f35 ℵA,C [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — 𝕻46B [1%]

2:13 και rell ¦ — CP

2:13 αυτων τη υποκρισει rell ¦ ~ 312 [10%]

§2:14 ειδον rell ¦ ιδον A [13%]

*2:14 πετρω f35 (94.5%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ κηφα 𝕻46ℵA,B,C (4.6%) NU ¦ a long omission (0.8%)

2:14 ζης και ουκ (ουχ 4.3%, ουχι 4.3%) ιουδαικως f35 (86.9%) RP,HF,OC,TR(CP) ¦ 124 (5%) ¦ ~ 2 ουχι 41 B (1.7%) NU ¦ ~ 2 ουχ (ουκ 1.7%) 41 ℵA,C (3.7%) ¦ 1 𝕻46 (0.7%) ¦ ~ 341 (0.7%) ¦ ~ 241 (0.3%) ¦ 134 (0.3%) ¦ a long omission (0.8%)

2:14 τι f35 [93.5%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ πως 𝕻46ℵA,B,C [6.5%] NU

§2:16 ειδοτες f35 𝕻46A [80%] RP,HF,TR,CP ¦ 1 δε ℵB,C [10%] OC[NU] ¦ 1 ουν [10%] (OC has small print.)

*2:16 διοτι f35 C [88%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ οτι 𝕻46ℵA,B,I [4%] NU ¦ — [8%]

2:16 ου δικαιωθησεται εξ εργων νομου f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 34512 𝕻46ℵA,C,I [4%] NU ¦ ~ 3452 B ¦ three other variants

2:18 συνιστημι f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ συνιστανω 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU ¦ seven other variants, based on the two main ones [7%]