The seven letters
2
To Ephesus
»Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ* εν εφεσω rell ¦ εφεσινης TR ¦ εφεσιων Me⅖ ¦ ~ εκκλησιας 2 CP ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν· ‹Οἶδα τὰ ἔργα σου, καὶ τὸν κόπον, κοπον f35 Md,e¼,i¼ A,C,CP,NU ¦ 1 σου Ma,b,e,f,g,h,i ℵ,RP,HF,OC,TR καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς. Καὶ ἐπείρασας επειρασας rell ¦ επειρασω TR τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους εἶναι§ λεγοντας εαυτους αποστολους ειναι rell ¦ 123 ℵA,C[+10 assorted mss]NU ¦ ~ φασκοντας 43 TR καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς· καὶ ἐβάστασας καὶ ὑπομονὴν ἔχεις* εβαστασας και υπομονην εχεις f35 Md,ept(pt)g,hpt CP,TR ¦ ~ 3421 Ma,b,f,hpt,i [ℵ]A,C,RP,HF,OC,NU διὰ δια rell ¦ και 1 TR τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἐκοπίασας. και ουκ εκοπιασας f35 Ma,b,d,ept,f,gpt,hpt,i ℵ,CP,RP,HF ¦ 1 ου κεκοπιακες (A)C,NU ¦ 1 ου κεκοπιακας OC ¦ 1 κεκοπιακας Mept,g⅓ ¦ κεκοπιακας 1 ου κεκμηκας Mhpt TR
» ›Ἀλλὰ§ αλλα f35 Ma,b,f,g¼,h⅓,i⅔ ℵ,CP,RP,HF,OC,NU ¦ αλλ Mb⅕,d,e,g,h⅔,i⅓ A,C,TR ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας.* αφηκας rell ¦ αφηκες ℵC,NU Μνημόνευε οὖν πόθεν ἐκπέπτωκας εκπεπτωκας f35 Md,e,g,h⅓ CP,TR ¦ πεπτωκας Ma,b,f,h⅔,i (ℵ)A,C,RP,HF,OC,NU (They had not taken a sudden fall, they had drifted from their moorings, a process so gradual that it may go unnoticed for some time.) [It can happen to us too.] καὶ μετανόησον, καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ ταχυ rell ¦ — ℵA,C[+6 mss]NU ¦ ταχει TR καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς—ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. Ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ.›
»Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω§ δωσω f35 Me⅕ ℵ,CP ¦ 1 αυτω Ma,b,d,e,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU,TR (The pronoun is redundant.) φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ Παραδείσου* μεσω του παραδεισου f35 Ma⅙,b,d,e,h,i CP,TR ¦ τω παραδεισω Ma,f,g (ℵA,C)RP,HF,OC,NU τοῦ Θεοῦ μου. μου f35 Ma,b,f,g,h,i CP,RP,HF,OC ¦ — Md,e,i¼ ℵA,C,NU,TR
To Smyrna
»Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας εν σμυρνη εκκλησιας rell ¦ 1 σμυρνης 3 A ¦ 1 σμυρνην 3 ℵv ¦ σμυρναιων 3 Md⅔ ¦ ~ 3 σμυρναιων TR γράψον· Τάδε λέγει ὁ Πρῶτος καὶ ὁ Ἔσχατος, ὃς§ ος f35 Ma¼,b,d,e,f⅗,g,h,i ℵA,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR ¦ — Ma,f⅖,h¼ ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν· ‹Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ* τα εργα και rell ¦ — A,C,NU τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν (ἀλλὰ πλούσιος αλλα πλουσιος rell ¦ ~ 2 δε TR εἶ), καὶ τὴν βλασφημίαν βλασφημιαν f35 Md,e,g CP,TR ¦ 1 εκ Ma,b,f,h,i A,C,RP,HF,OC,NU ¦ 1 την εκ ℵ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτοὺς καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ. 10 Μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν.§ πασχειν f35 Mb,d,e,g,hpt ℵA,C,CP,NU,TR ¦ παθειν Ma,f,hpt,i RP,HF,OC Ἰδοὺ δή,* δη f35 Ma,e¼,f,i⅔ CP,RP,HF,OC ¦ — Mb,d,e,g,h,i⅓ ℵA,C,NU,TR μέλλει βαλεῖν βαλειν f35 Ma⅔,d,e⅓,f,g,h,ipt CP,RP,HF,OC,TR ¦ βαλλειν Ma⅓,b,e⅔,ipt A(C)NU ¦ βαλλειν βαλιν ℵ ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν ο διαβολος εξ υμων rell ¦ ~ 3412 Mept ℵ,TR εἰς φυλακήν, ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν§ ημερων f35 Mb,d,e,g,hpt ℵA,C,CP,RP,NU,TR ¦ ημερας Ma,f,hpt,i HF,OC δέκα. Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.›
11 »Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.
To Pergamos
12 »Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν· 13 ‹Οἶδα τὰ ἔργα σου, καὶ* τα εργα σου και rell ¦ ~ 3124 [12 assorted mss] ¦ — Mhpt ℵA,C,NU ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ. Καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου μου f35 Ma,b,d,e,f,g,hpt,i ℵ,CP,RP,HF ¦ 1 και Mhpt A,C,OC,NU,TR (OC is in small print.) ἐν ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς εν αις f35 Mb,d,e,g,h⅓ CP,RP,TR ¦ 1 ταις ℵ ¦ 2 Ma,f,h⅓,i HF,OC ¦ — Mh⅓ A,C,NU Ἀντίπας ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός,§ πιστος rell ¦ 1 μου A,C[+5 mss]NU ¦ 1 οτι πας μαρτυς 1 Me ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾿ ὑμῖν, ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ.* ο σατανας κατοικει rell ¦ ~ 312 TR
14 » ›Ἀλλ᾿ αλλ f35 Ma⅙,b,d,e⅔,g,h,ipt ℵA,C,CP,RP,NU,TR ¦ αλλα Ma,e⅓,f,h¼,ipt HF,OC ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδαξεν εδιδαξεν f35 Ma,b,e¼,f,g,h¼,i CP,RP,HF,OC ¦ εδιδασκεν Md,e,h ℵA,C,NU,TR τὸν Βαλὰκ§ τον βαλακ f35 Ma,b,d,e¼,f,g,h,i CP,RP,HF,OC ¦ τω 2 A(C),NU ¦ εν τω 2 Mept TR ¦ εν τω βαλααμ 12 Me⅓ ¦ — ℵ [βαλαακ Ma⅙,d⅕,e⅓,fpt,gpt,h⅙,i⅓] βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ,* ισραηλ f35 Md,e,h ℵA,C,CP,NU,TR ¦ 1 και Ma,b,f,gpt,h¼,i RP,HF,OC ¦ 1 του Ma⅙,gpt φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι. 15 Οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν των f35 Ma⅕,d,e,g,h,i⅓ ℵ,CP,RP,OC[NU]TR ¦ — Ma,b,f,i⅔ A,C,HF Νικολαϊτῶν ὁμοίως. ομοιως rell ¦ ο μισω TR ¦ ην μισω Me⅓ ¦ 1 ο μισω Me⅓ ¦ 1 ην μισω Me⅙ ¦ — [4 mss] 16 Μετανόησον·§ μετανοησον f35 Md,e⅔,hpt ℵ,CP,TR ¦ 1 ουν Ma,b,e⅓,f,g,hpt,i A,C,RP,HF,OC,NU εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου.›
17 »Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἀπὸ τοῦ μάννα* φαγειν απο του μαννα f35 Ma⅙,d,e,g,h⅓,i⅓ CP,TR ¦ ~ 341 Mb ¦ 34 Ma,f,h⅔,i⅔ A,C,HF,OC,NU ¦ 1 εκ 34 ℵ [+10 assorted mss] ¦ 134 [4 mss] RP τοῦ κεκρυμμένου. Καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν οιδεν rell ¦ εγνω TR ¦ ειδεν [12 assorted mss] εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.
To Thyatira
18 »Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις θυατειροις rell ¦ θυατειρη Ma⅓,i¼ ¦ θυατηροις Md⅔,e⅓,i¼ ¦ θυατιροις A,C ¦ θυατηρη M ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ· 19 ‹Οἶδά σου τὰ ἔργα—καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν§ την αγαπην και την πιστιν και την διακονιαν rell ¦ 1235678 C[+4 mss] ¦ ~ 18342675 M ¦ ~ 12348675 TR ¦ 12345 ℵ[+4 mss]—καὶ τὴν ὑπομονήν σου· καὶ τὰ ἔργα σου* σου rell ¦ 1 και TR τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.
20 » ›Ἀλλ᾿ αλλ f35 Md,e,f,g,h,ipt ℵC,CP,RP,TR ¦ αλλα Ma,b,h¼,ipt A,HF,OC,NU ἔχω κατὰ σοῦ σου f35 Ma,b,e⅔,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,NU ¦ 1 πολυ Me⅓ ℵ ¦ 1 πολλα Md ¦ 1 ολιγα OC,TR ὅτι ἀφεῖς§ οτι αφεις rell ¦ 1 αφιης Mbpt,h¼ ¦ 1 εας TR ¦ 1 αφηκας Me⅕ ¦ — Me⅓ τὴν γυναῖκά σου* σου f35 Ma,b,d,e⅕,f,h¼,i⅔ CP,RP,HF,OC ¦ 1 την A ¦ — Me,g,h,i⅓ ℵC,NU,TR (“your wife” is presumably the original; which means that the ‘messengers’ are men, not angels.) Ἰεζάβελ, ιεζαβελ rell ¦ ιεζαβηλ TR ¦ ιαζαβελ ℵ ἣ λέγει η λεγει f35 Ma,b,d,f,g,h⅓,i CP,RP,HF,OC ¦ την λεγουσαν Me,h⅔ TR ¦ 1 λεγουσα ℵA,C,NU ἑαυτὴν προφῆτιν καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς§ και διδασκει και πλανα τους rell ¦ διδασκειν 3 πλανασθαι TR ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.* φαγειν ειδωλοθυτα rell ¦ ~ 21 Me⅕ TR 21 Καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι και ου θελει μετανοησαι rell ¦ 1 ουκ ηθελησεν 4 A ¦ — Me,h⅓ ℵ,TR ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς. αυτης rell ¦ 1 και ου μετενοησεν Mept TR ¦ ταυτης ℵ 22 Ἰδού,§ ιδου rell ¦ 1 εγω TR βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾿ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς.* αυτης f35 Ma,b,e⅓,f,g,h,i ℵC,CP,RP,HF,OC,NU ¦ αυτων Ma⅙,d,e⅔,h¼,i¼ A,TR (“her” works—what is involved here is spiritual adultery.) 23 Καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ· καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐρευνῶν ερευνων rell ¦ εραυνων A,C,NU νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν.
24 » ›Ὑμῖν δὲ λέγω, τοῖς τοις rell ¦ 1 εν ℵ ¦ και TR λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις—ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην,§ ταυτην rell ¦ 1 και TR οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα* βαθεα f35 Ma,b,d¼,f,g,h⅔,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU ¦ βαθη Md,e,h⅓ ℵ,TR τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν—οὐ βαλῶ βαλω f35 ℵ,TR ¦ βαλλω Ma,b,d,e,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU (Representatives of Ma,d,e,h,i also have the future.) ἐφ᾿ ὑμᾶς ἄλλο βάρος· 25 πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις αχρις [NU] rell ¦ αχρι ℵC,RP ¦ εως A οὗ ἂν ἥξω.§ αν ηξω f35 Ma⅙,b,d,e,f⅗,g,h,i ℵA,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR ¦ ανοιξω Ma,f⅖,g¼,h¼,i¼ 26 Καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν· 27 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ* κεραμικα rell ¦ κεραμεικα Ma⅓,c⅕,d⅕,e⅙,f⅔,h⅙,i¼ συντριβήσεται συντριβησεται f35 Ma,b,d,ept,f,g⅔,hpt,i CP,RP,HF,OC ¦ συντριβεται Md⅕,ept,g⅓,hpt ℵA,C,NU,TR28 ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ Πατρός μου. Καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.›
29 »Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

*2:1 εν εφεσω rell ¦ εφεσινης TR ¦ εφεσιων Me⅖ ¦ ~ εκκλησιας 2 CP

2:2 κοπον f35 Md,e¼,i¼ A,C,CP,NU ¦ 1 σου Ma,b,e,f,g,h,i ℵ,RP,HF,OC,TR

2:2 επειρασας rell ¦ επειρασω TR

§2:2 λεγοντας εαυτους αποστολους ειναι rell ¦ 123 ℵA,C[+10 assorted mss]NU ¦ ~ φασκοντας 43 TR

*2:3 εβαστασας και υπομονην εχεις f35 Md,ept(pt)g,hpt CP,TR ¦ ~ 3421 Ma,b,f,hpt,i [ℵ]A,C,RP,HF,OC,NU

2:3 δια rell ¦ και 1 TR

2:3 και ουκ εκοπιασας f35 Ma,b,d,ept,f,gpt,hpt,i ℵ,CP,RP,HF ¦ 1 ου κεκοπιακες (A)C,NU ¦ 1 ου κεκοπιακας OC ¦ 1 κεκοπιακας Mept,g⅓ ¦ κεκοπιακας 1 ου κεκμηκας Mhpt TR

§2:4 αλλα f35 Ma,b,f,g¼,h⅓,i⅔ ℵ,CP,RP,HF,OC,NU ¦ αλλ Mb⅕,d,e,g,h⅔,i⅓ A,C,TR

*2:4 αφηκας rell ¦ αφηκες ℵC,NU

2:5 εκπεπτωκας f35 Md,e,g,h⅓ CP,TR ¦ πεπτωκας Ma,b,f,h⅔,i (ℵ)A,C,RP,HF,OC,NU (They had not taken a sudden fall, they had drifted from their moorings, a process so gradual that it may go unnoticed for some time.) [It can happen to us too.]

2:5 ταχυ rell ¦ — ℵA,C[+6 mss]NU ¦ ταχει TR

§2:7 δωσω f35 Me⅕ ℵ,CP ¦ 1 αυτω Ma,b,d,e,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU,TR (The pronoun is redundant.)

*2:7 μεσω του παραδεισου f35 Ma⅙,b,d,e,h,i CP,TR ¦ τω παραδεισω Ma,f,g (ℵA,C)RP,HF,OC,NU

2:7 μου f35 Ma,b,f,g,h,i CP,RP,HF,OC ¦ — Md,e,i¼ ℵA,C,NU,TR

2:8 εν σμυρνη εκκλησιας rell ¦ 1 σμυρνης 3 A ¦ 1 σμυρνην 3 ℵv ¦ σμυρναιων 3 Md⅔ ¦ ~ 3 σμυρναιων TR

§2:8 ος f35 Ma¼,b,d,e,f⅗,g,h,i ℵA,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR ¦ — Ma,f⅖,h¼

*2:9 τα εργα και rell ¦ — A,C,NU

2:9 αλλα πλουσιος rell ¦ ~ 2 δε TR

2:9 βλασφημιαν f35 Md,e,g CP,TR ¦ 1 εκ Ma,b,f,h,i A,C,RP,HF,OC,NU ¦ 1 την εκ ℵ

§2:10 πασχειν f35 Mb,d,e,g,hpt ℵA,C,CP,NU,TR ¦ παθειν Ma,f,hpt,i RP,HF,OC

*2:10 δη f35 Ma,e¼,f,i⅔ CP,RP,HF,OC ¦ — Mb,d,e,g,h,i⅓ ℵA,C,NU,TR

2:10 βαλειν f35 Ma⅔,d,e⅓,f,g,h,ipt CP,RP,HF,OC,TR ¦ βαλλειν Ma⅓,b,e⅔,ipt A(C)NU ¦ βαλλειν βαλιν ℵ

2:10 ο διαβολος εξ υμων rell ¦ ~ 3412 Mept ℵ,TR

§2:10 ημερων f35 Mb,d,e,g,hpt ℵA,C,CP,RP,NU,TR ¦ ημερας Ma,f,hpt,i HF,OC

*2:13 τα εργα σου και rell ¦ ~ 3124 [12 assorted mss] ¦ — Mhpt ℵA,C,NU

2:13 μου f35 Ma,b,d,e,f,g,hpt,i ℵ,CP,RP,HF ¦ 1 και Mhpt A,C,OC,NU,TR (OC is in small print.)

2:13 εν αις f35 Mb,d,e,g,h⅓ CP,RP,TR ¦ 1 ταις ℵ ¦ 2 Ma,f,h⅓,i HF,OC ¦ — Mh⅓ A,C,NU

§2:13 πιστος rell ¦ 1 μου A,C[+5 mss]NU ¦ 1 οτι πας μαρτυς 1 Me

*2:13 ο σατανας κατοικει rell ¦ ~ 312 TR

2:14 αλλ f35 Ma⅙,b,d,e⅔,g,h,ipt ℵA,C,CP,RP,NU,TR ¦ αλλα Ma,e⅓,f,h¼,ipt HF,OC

2:14 εδιδαξεν f35 Ma,b,e¼,f,g,h¼,i CP,RP,HF,OC ¦ εδιδασκεν Md,e,h ℵA,C,NU,TR

§2:14 τον βαλακ f35 Ma,b,d,e¼,f,g,h,i CP,RP,HF,OC ¦ τω 2 A(C),NU ¦ εν τω 2 Mept TR ¦ εν τω βαλααμ 12 Me⅓ ¦ — ℵ [βαλαακ Ma⅙,d⅕,e⅓,fpt,gpt,h⅙,i⅓]

*2:14 ισραηλ f35 Md,e,h ℵA,C,CP,NU,TR ¦ 1 και Ma,b,f,gpt,h¼,i RP,HF,OC ¦ 1 του Ma⅙,gpt

2:15 των f35 Ma⅕,d,e,g,h,i⅓ ℵ,CP,RP,OC[NU]TR ¦ — Ma,b,f,i⅔ A,C,HF

2:15 ομοιως rell ¦ ο μισω TR ¦ ην μισω Me⅓ ¦ 1 ο μισω Me⅓ ¦ 1 ην μισω Me⅙ ¦ — [4 mss]

§2:16 μετανοησον f35 Md,e⅔,hpt ℵ,CP,TR ¦ 1 ουν Ma,b,e⅓,f,g,hpt,i A,C,RP,HF,OC,NU

*2:17 φαγειν απο του μαννα f35 Ma⅙,d,e,g,h⅓,i⅓ CP,TR ¦ ~ 341 Mb ¦ 34 Ma,f,h⅔,i⅔ A,C,HF,OC,NU ¦ 1 εκ 34 ℵ [+10 assorted mss] ¦ 134 [4 mss] RP

2:17 οιδεν rell ¦ εγνω TR ¦ ειδεν [12 assorted mss]

2:18 θυατειροις rell ¦ θυατειρη Ma⅓,i¼ ¦ θυατηροις Md⅔,e⅓,i¼ ¦ θυατιροις A,C ¦ θυατηρη Mg½

§2:19 την αγαπην και την πιστιν και την διακονιαν rell ¦ 1235678 C[+4 mss] ¦ ~ 18342675 Me¼ ¦ ~ 12348675 TR ¦ 12345 ℵ[+4 mss]

*2:19 σου rell ¦ 1 και TR

2:20 αλλ f35 Md,e,f,g,h,ipt ℵC,CP,RP,TR ¦ αλλα Ma,b,h¼,ipt A,HF,OC,NU

2:20 σου f35 Ma,b,e⅔,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,NU ¦ 1 πολυ Me⅓ ℵ ¦ 1 πολλα Md ¦ 1 ολιγα OC,TR

§2:20 οτι αφεις rell ¦ 1 αφιης Mbpt,h¼ ¦ 1 εας TR ¦ 1 αφηκας Me⅕ ¦ — Me⅓

*2:20 σου f35 Ma,b,d,e⅕,f,h¼,i⅔ CP,RP,HF,OC ¦ 1 την A ¦ — Me,g,h,i⅓ ℵC,NU,TR (“your wife” is presumably the original; which means that the ‘messengers’ are men, not angels.)

2:20 ιεζαβελ rell ¦ ιεζαβηλ TR ¦ ιαζαβελ ℵ

2:20 η λεγει f35 Ma,b,d,f,g,h⅓,i CP,RP,HF,OC ¦ την λεγουσαν Me,h⅔ TR ¦ 1 λεγουσα ℵA,C,NU

§2:20 και διδασκει και πλανα τους rell ¦ διδασκειν 3 πλανασθαι TR

*2:20 φαγειν ειδωλοθυτα rell ¦ ~ 21 Me⅕ TR

2:21 και ου θελει μετανοησαι rell ¦ 1 ουκ ηθελησεν 4 A ¦ — Me,h⅓ ℵ,TR

2:21 αυτης rell ¦ 1 και ου μετενοησεν Mept TR ¦ ταυτης ℵ

§2:22 ιδου rell ¦ 1 εγω TR

*2:22 αυτης f35 Ma,b,e⅓,f,g,h,i ℵC,CP,RP,HF,OC,NU ¦ αυτων Ma⅙,d,e⅔,h¼,i¼ A,TR (“her” works—what is involved here is spiritual adultery.)

2:23 ερευνων rell ¦ εραυνων A,C,NU

2:24 τοις rell ¦ 1 εν ℵ ¦ και TR

§2:24 ταυτην rell ¦ 1 και TR

*2:24 βαθεα f35 Ma,b,d¼,f,g,h⅔,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU ¦ βαθη Md,e,h⅓ ℵ,TR

2:24 βαλω f35 ℵ,TR ¦ βαλλω Ma,b,d,e,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU (Representatives of Ma,d,e,h,i also have the future.)

2:25 αχρις [NU] rell ¦ αχρι ℵC,RP ¦ εως A

§2:25 αν ηξω f35 Ma⅙,b,d,e,f⅗,g,h,i ℵA,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR ¦ ανοιξω Ma,f⅖,g¼,h¼,i¼

*2:27 κεραμικα rell ¦ κεραμεικα Ma⅓,c⅕,d⅕,e⅙,f⅔,h⅙,i¼

2:27 συντριβησεται f35 Ma,b,d,ept,f,g⅔,hpt,i CP,RP,HF,OC ¦ συντριβεται Md⅕,ept,g⅓,hpt ℵA,C,NU,TR