5
τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν στήκετε οὖν WH Treg NIV ] οὖν ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν στήκετε RP⸂ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν⸃ καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.
Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι. κατηργήθητε ἀπὸ WH Treg NIV ] + τοῦ RP⸀ἀπὸ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη.
Ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν τῇ NIV RP ] – WH Treg⸀τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. 10  ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP⸀ἐὰν ᾖ. 11  ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 12  ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς.
13  Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις· 14  ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται WH Treg NIV ] πληροῦται RP⸀πεπλήρωται, ἐν τῷ· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν WH Treg NIV ] ἑαυτόν RP⸀σεαυτόν. 15  εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε.
16  Λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. 17  ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός, ταῦτα γὰρ WH Treg NIV ] δὲ RP⸀γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται WH Treg NIV ] ἀντίκειται ἀλλήλοις RP⸂ἀλλήλοις ἀντίκειται⸃, ἵνα μὴ ἃ ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP⸀ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε. 18  εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον. 19  φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν WH Treg NIV ] + μοιχεία RP⸀ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 20  εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις ζῆλος WH Treg NIV ] ἔρεις ζῆλοι RP⸂ἔρις, ζῆλος⸃, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, 21  φθόνοι WH NIV ] + φόνοι Treg RP⸀φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς WH Treg NIV ] + καὶ RP⸀καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν.
22  Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 23  πραΰτης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος. 24  οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ RP ] + Ἰησοῦ WH Treg NIV⸀Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 25  εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. 26  μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.

5:1 ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν στήκετε οὖν WH Treg NIV ] οὖν ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν στήκετε RP

5:4 ἀπὸ WH Treg NIV ] + τοῦ RP

5:7 τῇ NIV RP ] – WH Treg

5:10 ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP

5:14 πεπλήρωται WH Treg NIV ] πληροῦται RP

5:14 σεαυτόν WH Treg NIV ] ἑαυτόν RP

5:17 γὰρ WH Treg NIV ] δὲ RP

5:17 ἀλλήλοις ἀντίκειται WH Treg NIV ] ἀντίκειται ἀλλήλοις RP

5:17 ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP

5:19 ἐστιν WH Treg NIV ] + μοιχεία RP

5:20 ἔρις ζῆλος WH Treg NIV ] ἔρεις ζῆλοι RP

5:21 φθόνοι WH NIV ] + φόνοι Treg RP

5:21 καθὼς WH Treg NIV ] + καὶ RP

5:24 Χριστοῦ RP ] + Ἰησοῦ WH Treg NIV