6
Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραΰτητος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσετε Treg NIV ] ἀναπληρώσατε WH RP⸀ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὤν, φρεναπατᾷ ἑαυτόν WH Treg NIV ] ἑαυτόν φρεναπατᾷ RP⸂φρεναπατᾷ ἑαυτόν⸃· τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον, ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει.
Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. μὴ πλανᾶσθε, θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ἐὰν WH NIV RP ] ἂν Treg⸀ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει· ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐγκακῶμεν WH Treg NIV ] ἐκκακῶμεν RP⸀ἐγκακῶμεν, καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι. 10  ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν Treg NIV RP ] ἔχωμεν WH⸀ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως.
11  Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 12  ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα WH Treg NIV ] + μὴ RP⸀ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ Treg NIV RP ] + Ἰησοῦ WH⸀Χριστοῦ μὴ WH Treg NIV ] – RP⸀μὴ διώκωνται· 13  οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι WH Treg NIV ] περιτετμημένοι RP⸀περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. 14  ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ WH Treg NIV ] + τῷ RP⸀κἀγὼ κόσμῳ. 15  οὔτε γὰρ WH Treg NIV ] ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε RP⸂οὔτε γὰρ⸃ περιτομή τί ἐστιν WH Treg NIV ] ἰσχύει RP⸀ἐστιν οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 16  καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ.
17  Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ WH Treg NIV ] + κυρίου RP⸀τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω.
18  Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

6:2 ἀναπληρώσετε Treg NIV ] ἀναπληρώσατε WH RP

6:3 φρεναπατᾷ ἑαυτόν WH Treg NIV ] ἑαυτόν φρεναπατᾷ RP

6:7 ἐὰν WH NIV RP ] ἂν Treg

6:9 ἐγκακῶμεν WH Treg NIV ] ἐκκακῶμεν RP

6:10 ἔχομεν Treg NIV RP ] ἔχωμεν WH

6:12 ἵνα WH Treg NIV ] + μὴ RP

6:12 Χριστοῦ Treg NIV RP ] + Ἰησοῦ WH

6:12 μὴ WH Treg NIV ] – RP

6:13 περιτεμνόμενοι WH Treg NIV ] περιτετμημένοι RP

6:14 κἀγὼ WH Treg NIV ] + τῷ RP

6:15 οὔτε γὰρ WH Treg NIV ] ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε RP

6:15 ἐστιν WH Treg NIV ] ἰσχύει RP

6:17 τοῦ WH Treg NIV ] + κυρίου RP