12
Καυχᾶσθαι * ⸂ δὴ RP f35 TR ¦ δεῖ TNT2 WH NA NIV SBL ⸂δὴ⸃ οὐ *2 συμφέρει μοι RP f35 TR ¦ συμφέρον μέν TNT2 WH NA NIV SBL 2συμφέρει μοι·⸃ ἐλεύσομαι *3 γὰρ RP f35 TR ¦ δὲ TNT2 WH NA NIV SBL 3γὰρ⸃ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων—εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα· εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα· ὁ θεὸς οἶδεν—ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον—εἴτε ἐν σώματι, εἴτε * ⸂ ἐκτὸς RP f35 TR ¦ χωρὶς TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἐκτὸς⸃ τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα· ὁ θεὸς οἶδεν— ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι· ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις * ⸋ μου RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋μου·⸌ ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ ἀκούει * ⸋ τι RP f35 TR NA27+28 NIV73 SBL ¦ – TNT2 WH NA25 NIV11 ⸋τι⸌ ἐξ ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων * ⸆ – RP f35 TR ¦ διὸ TNT2 WH NA NIV SBL * ⸂ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι … ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. RP f35 TR WH NA NIV SBL ¦ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι … ἵνα με κολαφίζῃ. TNT2 ⸂ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.⸃ Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ. Καὶ εἴρηκέν μοι, Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς * ⸋ μου RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋μου⸌ ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις *2 μου RP f35 TR TNT2 NA27+28 NIV SBL ¦ – WH NA25 2μου,⸌ ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ χριστοῦ. 10 Διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, * ⸆ – RP f35 TR TNT2 ¦ καὶ WH NA NIV SBL * ⸋ ἐν RP f35 TR TNT2 ¦ – WH NA NIV SBL ⸋ἐν⸌ στενοχωρίαις, ὑπὲρ χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.
11 Γέγονα ἄφρων * ⸋ καυχώμενος RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋καυχώμενος·⸌ ὑμεῖς με ἠναγκάσατε· ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασθαι· οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπὲρ λίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι. 12 Τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, * ⸋ ἐν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ἐν⸌ σημείοις * ⸆ – RP f35 TR TNT2 ¦ τε WH NA NIV SBL ⸆ καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν. 13 Τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; Χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.
14 Ἰδού, τρίτον * ⸆ – RP f35 TR ¦ τοῦτο TNT2 WH NA NIV SBL ⸆ ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω * ⸋ ὑμῶν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ὑμῶν·⸌ οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλὰ ὑμᾶς· οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν, ἀλλ᾽ οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις. 15 Ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, εἰ * ⸋ καὶ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋καὶ⸌ περισσοτέρως ὑμᾶς * ⸂ ἀγαπῶν RP f35 TR TNT2 NA27+28 NIV73 SBL ¦ ἀγαπῶ WH NA25 NIV11 ⸂ἀγαπῶν,⸃ ἧττον ἀγαπῶμαι. 16 Ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς· ἀλλ᾽ ὑπάρχων πανοῦργος, δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. 17 Μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι᾽ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς; 18 Παρεκάλεσα Τίτον, καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν· μή τι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος; Οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν; Οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν;
19  * ⸂ Πάλιν RP f35 TR ¦ Πάλαι TNT2 WH NA NIV SBL ⸂Πάλιν⸃ δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; *2 Κατενώπιον RP f35 TR ¦ Κατέναντι TNT2 WH NA NIV SBL 2Κατενώπιον⸃ * ⸋ τοῦ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋τοῦ⸌ θεοῦ ἐν χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς. 20 Φοβοῦμαι γάρ, μήπως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε· μήπως * ⸂ ἔρεις, ζῆλοι, … ἀκαταστασίαι RP TR ¦ ἔρις, ζῆλοι, … ἀκαταστασίαι f35 ¦ ἔρεις, ζῆλος, … ἀκαταστασίαι TNT2 ¦ ἔρις, ζῆλος, … ἀκαταστασίαι WH NA NIV SBL ⸂ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι·⸃ 21 μὴ πάλιν * ⸂ ἐλθόντα με RP ¦ ἐλθόντα με ταπεινώσῃ f35 TR ¦ ἐλθόντος μου ταπεινώσει με TNT2 ¦ ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με WH NA NIV SBL ⸂ἐλθόντα με⸃ ὁ θεός μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων, καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.

*12:1 ⸂ δὴ RP f 35 TR ¦ δεῖ TNT2 WH NA NIV SBL

*12:1 ⸂2 συμφέρει μοι RP f 35 TR ¦ συμφέρον μέν TNT2 WH NA NIV SBL

*12:1 ⸂3 γὰρ RP f 35 TR ¦ δὲ TNT2 WH NA NIV SBL

*12:3 ⸂ ἐκτὸς RP f 35 TR ¦ χωρὶς TNT2 WH NA NIV SBL

*12:5 ⸋ μου RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*12:6 ⸋ τι RP f 35 TR NA27+28 NIV73 SBL ¦ – TNT2 WH NA25 NIV11

*12:7 ⸆ – RP f 35 TR ¦ διὸ TNT2 WH NA NIV SBL

*12:7 ⸂ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι … ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. RP f 35 TR WH NA NIV SBL ¦ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι … ἵνα με κολαφίζῃ. TNT2

*12:9 ⸋ μου RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*12:9 ⸋2 μου RP f 35 TR TNT2 NA27+28 NIV SBL ¦ – WH NA25

*12:10 ⸆ – RP f 35 TR TNT2 ¦ καὶ WH NA NIV SBL

*12:10 ⸋ ἐν RP f 35 TR TNT2 ¦ – WH NA NIV SBL

*12:11 ⸋ καυχώμενος RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*12:12 ⸋ ἐν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*12:12 ⸆ – RP f 35 TR TNT2 ¦ τε WH NA NIV SBL

*12:14 ⸆ – RP f 35 TR ¦ τοῦτο TNT2 WH NA NIV SBL

*12:14 ⸋ ὑμῶν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*12:15 ⸋ καὶ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*12:15 ⸂ ἀγαπῶν RP f 35 TR TNT2 NA27+28 NIV73 SBL ¦ ἀγαπῶ WH NA25 NIV11

*12:19 ⸂ Πάλιν RP f 35 TR ¦ Πάλαι TNT2 WH NA NIV SBL

*12:19 ⸂2 Κατενώπιον RP f 35 TR ¦ Κατέναντι TNT2 WH NA NIV SBL

*12:19 ⸋ τοῦ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*12:20 ⸂ ἔρεις, ζῆλοι, … ἀκαταστασίαι RP TR ¦ ἔρις, ζῆλοι, … ἀκαταστασίαι f 35 ¦ ἔρεις, ζῆλος, … ἀκαταστασίαι TNT2 ¦ ἔρις, ζῆλος, … ἀκαταστασίαι WH NA NIV SBL

*12:21 ⸂ ἐλθόντα με RP ¦ ἐλθόντα με ταπεινώσῃ f 35 TR ¦ ἐλθόντος μου ταπεινώσει με TNT2 ¦ ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με WH NA NIV SBL