13
Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. Ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. Προείρηκα καὶ προλέγω, ὡς παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ ἀπὼν νῦν * ⸋ γράφω RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋γράφω⸌ τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι· ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν· καὶ γὰρ * ⸋ εἰ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋εἰ⸌ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως θεοῦ. Καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ * ⸂ ζησόμεθα RP f35 TR ¦ ζήσομεν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ζησόμεθα⸃ σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως θεοῦ εἰς ὑμᾶς. Ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε. Ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτούς, ὅτι * ⸉ Ἰησοῦς χριστὸς RP f35 TR WH NA SBL ¦ χριστὸς Ἰησοῦς TNT2 NIV ⸉Ἰησοῦς χριστὸς⸊ ἐν ὑμῖν * ⸋ ἐστίν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ἐστίν;⸌ Εἰ μή τι ἀδόκιμοί ἐστε. Ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι. * ⸂ Εὔχομαι RP f35 TR ¦ Εὐχόμεθα TNT2 WH NA NIV SBL ⸂Εὔχομαι⸃ δὲ πρὸς τὸν θεόν, μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. Οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε· τοῦτο * ⸋ δὲ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋δὲ⸌ καὶ εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν κατάρτισιν. 10 Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι, κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν * ⸉ ἔδωκέν μοι ὁ κύριος RP f35 ¦ ἔδωκέ μοι ὁ κύριος TR ¦ ὁ κύριος ἔδωκέν μοι TNT2 WH NA NIV SBL ⸉ἔδωκέν μοι ὁ κύριος⸊ εἰς οἰκοδομήν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.
11 Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε· καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε· καὶ ὁ θεὸς * ⸂ τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης f35 ⸂τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης⸃ ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 12 Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι.
13 Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες.
14 Ἡ χάρις * ⸂ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ f35 ⸂τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ,⸃ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. * ⸋ Ἀμήν. RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋Ἀμήν.⸌

*13:2 ⸋ γράφω RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*13:4 ⸋ εἰ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*13:4 ⸂ ζησόμεθα RP f 35 TR ¦ ζήσομεν TNT2 WH NA NIV SBL

*13:5 ⸉ Ἰησοῦς χριστὸς RP f 35 TR WH NA SBL ¦ χριστὸς Ἰησοῦς TNT2 NIV

*13:5 ⸋ ἐστίν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*13:7 ⸂ Εὔχομαι RP f 35 TR ¦ Εὐχόμεθα TNT2 WH NA NIV SBL

*13:9 ⸋ δὲ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*13:10 ⸉ ἔδωκέν μοι ὁ κύριος RP f 35 ¦ ἔδωκέ μοι ὁ κύριος TR ¦ ὁ κύριος ἔδωκέν μοι TNT2 WH NA NIV SBL

*13:11 ⸂ τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης f 35

*13:14 ⸂ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ f 35

*13:14 ⸋ Ἀμήν. RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL