4
Διαμαρτύρομαι * ⸋ οὖν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋οὖν⸌ *2 ἐγὼ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL 2ἐγὼ⸌ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ * ⸂ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ RP f35 TR ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV SBL ⸂τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ,⸃ τοῦ μέλλοντος κρίνειν *2 ζῶντας καὶ νεκρούς, κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ RP f35 TR ¦ ζῶντας καὶ νεκρούς καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ TNT2 WH NA NIV SBL 2ζῶντας καὶ νεκρούς, κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ,⸃ κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως, ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. Ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ * ⸂ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας RP f35 TR ¦ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας TNT2 WH NA NIV SBL ⸂τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας⸃ ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους, κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν· καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς * ⸂ ἐμῆς ἀναλύσεως RP f35 TR ¦ ἀναλύσεώς μου TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἐμῆς ἀναλύσεως⸃ ἐφέστηκεν. * ⸂ Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν RP f35 TR ¦ Τὸν καλὸν ἀγῶνα TNT2 WH NA NIV SBL ⸂Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν⸃ ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής· οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως· 10 Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην· Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν. 11 Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ· ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 12 Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. 13 Τὸν φελόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας. 14 Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο· * ⸂ ἀποδῴη RP f35 TR ¦ ἀποδώσει TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἀποδῴη⸃ αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ * ⸂ ἀνθέστηκεν RP f35 ¦ ἀνθέστηκε TR ¦ ἀντέστη TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἀνθέστηκεν⸃ τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 16 Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι * ⸂ συμπαρεγένετο RP f35 TR ¦ παρεγένετο TNT2 WH NA NIV SBL ⸂συμπαρεγένετο,⸃ ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη. 17 Ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη, καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾽ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ, καὶ * ⸂ ἀκούσῃ RP f35 TR ¦ ἀκούσωσιν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἀκούσῃ⸃ πάντα τὰ ἔθνη· καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος. 18  * ⸋ Καὶ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋Καὶ⸌ ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ, καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
19 Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν, καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον. 20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ· Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 21 Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος, καὶ Πούδης, καὶ Λῖνος, καὶ Κλαυδία, καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.
22  * ⸂ Ὁ κύριος Ἰησοῦς χριστὸς RP f35 TR ¦ Ὁ κύριος TNT2 WH NA NIV SBL ⸂Ὁ κύριος Ἰησοῦς χριστὸς⸃ μετὰ τοῦ πνεύματός σου.
Ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. * ⸋ Ἀμήν. RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋Ἀμήν.⸌

*4:1 ⸋ οὖν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*4:1 ⸋2 ἐγὼ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*4:1 ⸂ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ RP f 35 TR ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV SBL

*4:1 ⸂2 ζῶντας καὶ νεκρούς, κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ RP f 35 TR ¦ ζῶντας καὶ νεκρούς καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ TNT2 WH NA NIV SBL

*4:3 ⸂ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας RP f 35 TR ¦ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας TNT2 WH NA NIV SBL

*4:6 ⸂ ἐμῆς ἀναλύσεως RP f 35 TR ¦ ἀναλύσεώς μου TNT2 WH NA NIV SBL

*4:7 ⸂ Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν RP f 35 TR ¦ Τὸν καλὸν ἀγῶνα TNT2 WH NA NIV SBL

*4:14 ⸂ ἀποδῴη RP f 35 TR ¦ ἀποδώσει TNT2 WH NA NIV SBL

*4:15 ⸂ ἀνθέστηκεν RP f 35 ¦ ἀνθέστηκε TR ¦ ἀντέστη TNT2 WH NA NIV SBL

*4:16 ⸂ συμπαρεγένετο RP f 35 TR ¦ παρεγένετο TNT2 WH NA NIV SBL

*4:17 ⸂ ἀκούσῃ RP f 35 TR ¦ ἀκούσωσιν TNT2 WH NA NIV SBL

*4:18 ⸋ Καὶ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*4:22 ⸂ Ὁ κύριος Ἰησοῦς χριστὸς RP f 35 TR ¦ Ὁ κύριος TNT2 WH NA NIV SBL

*4:22 ⸋ Ἀμήν. RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL