5
Τῇ ἐλευθερίᾳ * ⸂ οὖν ᾗ χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν, στήκετε RP f35 ¦ οὖν ᾗ χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε TR ¦ ἡμᾶς χριστὸς ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν TNT2 WH NA NIV SBL Carl ¦ ἡμᾶς χριστὸς ἠλευθέρωσε· στήκετε οὖν Ead ⸂οὖν ᾗ χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν, στήκετε,⸃ καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.
Ἴδε, ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε, χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. Μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ, ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι. Κατηργήθητε ἀπὸ * ⸋ τοῦ RP f35 TR Ead ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Carl ⸋τοῦ⸌ χριστοῦ, οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε· τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. Ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. Ἐν γὰρ χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη. Ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς * ⸂ ἐνέκοψεν RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl ¦ ἀνέκοψε TR ⸂ἐνέκοψεν⸃ * ⸋ τῇ RP f35 TR NA27+28 NIV SBL Ead Carl ¦ – TNT2 WH NA25 ⸋τῇ⸌ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; Ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. 10 Ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις * ⸂ ἂν RP f35 TR Ead ¦ ἐὰν TNT2 WH NA NIV SBL Carl ⸂ἂν⸃ ᾖ. 11 Ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; Ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 12 Ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς.
13 Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. 14 Ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ * ⸂ πληροῦται RP f35 TR ¦ πεπλήρωται TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl ⸂πληροῦται,⸃ ἐν τῷ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς *2 ἑαυτόν RP TR ¦ σεαυτόν f35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl 2ἑαυτόν.⸃ 15 Εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε.
16 Λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε, καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. 17 Ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός· ταῦτα * ⸂ δὲ RP f35 TR ¦ γὰρ TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl ⸂δὲ⸃ * ⸉ ἀντίκειται ἀλλήλοις RP f35 TR ¦ ἀλλήλοις ἀντίκειται TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl ⸉ἀντίκειται ἀλλήλοις,⸊ ἵνα μὴ ἃ *2 ἂν RP f35 TR Ead ¦ ἐὰν TNT2 WH NA NIV SBL Carl 2ἂν⸃ θέλητε, ταῦτα ποιῆτε. 18 Εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον. 19 Φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν * ⸋ μοιχεία RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl ⸋μοιχεία,⸌ πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 20 εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, ἔχθραι, * ⸂ ἔρεις, ζῆλοι, … κῶμοι RP TR ¦ ἔρις, ζῆλοι, … κῶμοι f35 ¦ ἔρις, ζῆλος, … κῶμοι TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl ⸂ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, 21 φθόνοι, * ⸋ φόνοι RP f35 TR TNT2 Ead ¦ – WH NA NIV SBL Carl ⸋φόνοι,⸌ μέθαι, κῶμοι,⸃ καὶ τὰ ὅμοια τούτοις· ἃ προλέγω ὑμῖν, καθὼς *2 καὶ RP f35 TR Ead ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Carl 2καὶ⸌ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. 22 Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 23 πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος. 24 Οἱ δὲ * ⸂ τοῦ χριστοῦ RP f35 TR SBL Carl ¦ τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV ⸂τοῦ χριστοῦ,⸃ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.
25 Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. 26 Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.

*5:1 ⸂ οὖν ᾗ χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν, στήκετε RP f 35 ¦ οὖν ᾗ χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε TR ¦ ἡμᾶς χριστὸς ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν TNT2 WH NA NIV SBL Carl ¦ ἡμᾶς χριστὸς ἠλευθέρωσε· στήκετε οὖν Ead

*5:4 ⸋ τοῦ RP f 35 TR Ead ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Carl

*5:7 ⸂ ἐνέκοψεν RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl ¦ ἀνέκοψε TR

*5:7 ⸋ τῇ RP f 35 TR NA27+28 NIV SBL Ead Carl ¦ – TNT2 WH NA25

*5:10 ⸂ ἂν RP f 35 TR Ead ¦ ἐὰν TNT2 WH NA NIV SBL Carl

*5:14 ⸂ πληροῦται RP f 35 TR ¦ πεπλήρωται TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl

*5:14 ⸂2 ἑαυτόν RP TR ¦ σεαυτόν f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl

*5:17 ⸂ δὲ RP f 35 TR ¦ γὰρ TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl

*5:17 ⸉ ἀντίκειται ἀλλήλοις RP f 35 TR ¦ ἀλλήλοις ἀντίκειται TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl

*5:17 ⸂2 ἂν RP f 35 TR Ead ¦ ἐὰν TNT2 WH NA NIV SBL Carl

*5:19 ⸋ μοιχεία RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl

*5:20 ⸂ ἔρεις, ζῆλοι, … κῶμοι RP TR ¦ ἔρις, ζῆλοι, … κῶμοι f 35 ¦ ἔρις, ζῆλος, … κῶμοι TNT2 WH NA NIV SBL Ead Carl

*5:21 ⸋ φόνοι RP f 35 TR TNT2 Ead ¦ – WH NA NIV SBL Carl

*5:21 ⸋2 καὶ RP f 35 TR Ead ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Carl

*5:24 ⸂ τοῦ χριστοῦ RP f 35 TR SBL Carl ¦ τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV