ΙΑΚΩΒΟΥ
1
Ἰάκωβος, θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ δοῦλος, ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ, χαίρειν.
Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν· ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς, καὶ * ⸂ οὐκ RP f35 ¦ μὴ TR TNT2 WH NA NIV SBL ⸂οὐκ⸃ ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται αὐτῷ. Αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόμενος· ὁ γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ. Μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου. Ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ· 10 ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ· ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται. 11 Ἀνέτειλεν γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι, καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν, καὶ ἡ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο· οὕτως καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ μαρανθήσεται. 12 Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν· ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο * ⸋ ὁ κύριος RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ὁ κύριος⸌ τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.
13 Μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι Ἀπὸ * ⸆ – RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ τοῦ TR ⸆ θεοῦ πειράζομαι· ὁ γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα· 14 ἕκαστος δὲ πειράζεται, ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος. 15 Εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν· ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον. 16 Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. 17 Πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν, καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγή, ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα. 18 Βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων.
19  * ⸂ Ὥστε RP f35 TR ¦ Ἴστε TNT2 WH NA NIV SBL ⸂Ὥστε,⸃ ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔστω * ⸆ – RP f35 TR ¦ δὲ TNT2 WH NA NIV SBL ⸆ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν· 20 ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην θεοῦ * ⸂ οὐ κατεργάζεται RP f35 TR NA28 ¦ οὐκ ἐργάζεται TNT2 WH NA25+27 NIV SBL ⸂οὐ κατεργάζεται.⸃ 21 Διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας, ἐν πρᾳΰτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον, τὸν δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 22 Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου, καὶ μὴ * ⸉ μόνον ἀκροαταί RP f35 TR NA27+28 NIV ¦ ἀκροαταί μόνον TNT2 WH NA25 SBL ⸉μόνον ἀκροαταί,⸊ παραλογιζόμενοι ἑαυτούς. 23 Ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς * ⸂ λόγου RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ νόμου f35 ⸂λόγου⸃ ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ· 24 κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν, καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν. 25 Ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ παραμείνας, * ⸋ οὗτος RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋οὗτος⸌ οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται.
26 Εἴ τις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι * ⸋ ἐν ὑμῖν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ἐν ὑμῖν,⸌ μὴ χαλιναγωγῶν * ⸂ γλῶσσαν αὐτοῦ … καρδίαν αὐτοῦ RP f35 TR TNT2 NA27+28 NIV SBL ¦ γλῶσσαν ἑαυτοῦ … καρδίαν ἑαυτοῦ WH NA25 ⸂γλῶσσαν αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ,⸃ τούτου μάταιος ἡ θρησκεία. 27 Θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ * ⸆ – RP f35 ¦ τῷ TR TNT2 WH NA NIV SBL ⸆ θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου.

*1:5 ⸂ οὐκ RP f 35 ¦ μὴ TR TNT2 WH NA NIV SBL

*1:12 ⸋ ὁ κύριος RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:13 ⸆ – RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ τοῦ TR

*1:19 ⸂ Ὥστε RP f 35 TR ¦ Ἴστε TNT2 WH NA NIV SBL

*1:19 ⸆ – RP f 35 TR ¦ δὲ TNT2 WH NA NIV SBL

*1:20 ⸂ οὐ κατεργάζεται RP f 35 TR NA28 ¦ οὐκ ἐργάζεται TNT2 WH NA25+27 NIV SBL

*1:22 ⸉ μόνον ἀκροαταί RP f 35 TR NA27+28 NIV ¦ ἀκροαταί μόνον TNT2 WH NA25 SBL

*1:23 ⸂ λόγου RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ νόμου f 35

*1:25 ⸋ οὗτος RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:26 ⸋ ἐν ὑμῖν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:26 ⸂ γλῶσσαν αὐτοῦ … καρδίαν αὐτοῦ RP f 35 TR TNT2 NA27+28 NIV SBL ¦ γλῶσσαν ἑαυτοῦ … καρδίαν ἑαυτοῦ WH NA25

*1:27 ⸆ – RP f 35 ¦ τῷ TR TNT2 WH NA NIV SBL