ΙΩΑΝΝΟΥ Β
1
Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα· ἔσται μεθ᾽ * ημων ¦ υμων ANT PCK SCRἡμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ κυριου 91.2% ¦ — CT 6.2%Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.
Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. Καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γραφων σοι καινην 72.1% ¦ γραφω σοι καινην ST 12.4% ¦ καινην γραφων σοι NA27 SBL TH 9.2%γράφων σοι καινήν, § αλλα ¦ αλλ ECM NA28 PCKἀλλὰ ἣν * ειχομεν ¦ εχομεν PCK ¦ ειχαμεν WHεἴχομεν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. Αὕτη εστιν η εντολη ¦ η εντολη εστι CTἐστὶν ἡ ἐντολή, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. Ὅτι πολλοὶ πλάνοι εισηλθον ¦ εξηλθον ECM NA SBL TH ¦ εξηλθαν WHεἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί. Οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. Βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ § απολεσωμεν … απολαβωμεν 74.9% ¦ απολεσητε … απολαβητε CT 17%ἀπολέσωμεν ἃ * ειργασαμεθα ¦ ειργασασθε TH ¦ ηργασαμεθα WHεἰργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν. Πᾶς ὁ παραβαινων 99% ¦ προαγων CT 1%παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, Θεὸν οὐκ ἔχει· ο ¦ ο δε PCKὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ § του χριστου 89.3% ¦ — CT 4.5%τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν * πατερα και τον υιον ¦ υιον και τον πατερα ECM*πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 Εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς, καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· 11  γαρ λεγων ¦ λεγων γαρ CTγὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.
12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ εβουληθην ¦ ηβουληθην ANT TRἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος· § αλλα ¦ αλλ ECM NA28 PCKἀλλὰ ἐλπίζω * ελθειν 87.1% ¦ γενεσθαι CT 11.4%ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ημων ¦ υμων ECM* SBL WHἡμῶν η πεπληρωμενη ¦ πεπληρωμενη η NA27 SBL WHᾖ πεπληρωμένη.
13 Ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς. § αμην 89% ¦ — CT 8.8%Ἀμήν.

*1:3 ημων ¦ υμων ANT PCK SCR

1:3 κυριου 91.2% ¦ — CT 6.2%

1:5 γραφων σοι καινην 72.1% ¦ γραφω σοι καινην ST 12.4% ¦ καινην γραφων σοι NA27 SBL TH 9.2%

§1:5 αλλα ¦ αλλ ECM NA28 PCK

*1:5 ειχομεν ¦ εχομεν PCK ¦ ειχαμεν WH

1:6 εστιν η εντολη ¦ η εντολη εστι CT

1:7 εισηλθον ¦ εξηλθον ECM NA SBL TH ¦ εξηλθαν WH

§1:8 απολεσωμεν … απολαβωμεν 74.9% ¦ απολεσητε … απολαβητε CT 17%

*1:8 ειργασαμεθα ¦ ειργασασθε TH ¦ ηργασαμεθα WH

1:9 παραβαινων 99% ¦ προαγων CT 1%

1:9 ο ¦ ο δε PCK

§1:9 του χριστου 89.3% ¦ — CT 4.5%

*1:9 πατερα και τον υιον ¦ υιον και τον πατερα ECM*

1:11 γαρ λεγων ¦ λεγων γαρ CT

1:12 εβουληθην ¦ ηβουληθην ANT TR

§1:12 αλλα ¦ αλλ ECM NA28 PCK

*1:12 ελθειν 87.1% ¦ γενεσθαι CT 11.4%

1:12 ημων ¦ υμων ECM* SBL WH

1:12 η πεπληρωμενη ¦ πεπληρωμενη η NA27 SBL WH

§1:13 αμην 89% ¦ — CT 8.8%