ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
1
Παῦλος δέσμιος * χριστου ιησου ¦ ιησου χριστου PCKΧριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν, καὶ Ἀπφίᾳ τῇ αγαπητη 93.4% ¦ αδελφη CT 5.4%ἀγαπητῇ, καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιωτη ¦ συνστρατιωτη TH WHσυστρατιώτῃ ἡμῶν, καὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου, πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, ἀκούων σου τὴν ἀγάπην, καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις § προς ¦ εις WHπρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν * ημιν ¦ υμιν PCK TRἡμῖν εἰς Χριστὸν ιησουν ¦ — CTἸησοῦν. χαριν γαρ εχομεν πολλην 65.1% ¦ χαραν γαρ εχομεν πολλην SCR 4.8% ¦ χαραν γαρ πολλην εσχον CT 4.1%Χάριν γὰρ ἔχομεν πολλὴν καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.
Διὸ πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον, διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος § ιησου χριστου ¦ χριστου ιησου CTἸησοῦ Χριστοῦ. 10 Παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς * μου ¦ — CTμου, Ὀνήσιμον, 11 τόν ποτέ σοι ἄχρηστον, νυνὶ δε ¦ δε και NAδὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, ὃν ἀνέπεμψα· 12  συ δε ¦ σοι CTσὺ δὲ αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, § προσλαβου 91.6% ¦ — CT 0.9%προσλαβοῦ· 13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ * διακονη μοι ¦ μοι διακονη CTδιακονῇ μοι ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου· 14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ, ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον. 15 Τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς· 16 οὐκέτι ὡς δοῦλον, αλλ ¦ αλλα SBL WHἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν Κυρίῳ.
17 Εἰ οὖν με ¦ εμε TRμε ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 18 Εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ § ελλογει ¦ ελλογα CTἐλλόγει· 19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 20 Ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν Κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν * κυριω 74.4% ¦ χριστω CT 20.3%Κυρίῳ.
21 Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ο ¦ α CTὃ λέγω ποιήσεις. 22 Ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν· ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.
23  ασπαζονται ¦ ασπαζεται ANT CTἈσπάζονταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 24 Μάρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.
25 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου § ημων ¦ — NA SBL WHἡμῶν Ἰησοῦ * χριστου ¦ — PCKΧριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν. αμην ¦ — NA SBL WHἈμήν.
Πρὸς Φιλήμονα ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Ὀνησίμου οἰκέτου. This scribal note is included in the colophons of many Greek manuscripts.

*1:1 χριστου ιησου ¦ ιησου χριστου PCK

1:2 αγαπητη 93.4% ¦ αδελφη CT 5.4%

1:2 συστρατιωτη ¦ συνστρατιωτη TH WH

§1:5 προς ¦ εις WH

*1:6 ημιν ¦ υμιν PCK TR

1:6 ιησουν ¦ — CT

1:7 χαριν γαρ εχομεν πολλην 65.1% ¦ χαραν γαρ εχομεν πολλην SCR 4.8% ¦ χαραν γαρ πολλην εσχον CT 4.1%

§1:9 ιησου χριστου ¦ χριστου ιησου CT

*1:10 μου ¦ — CT

1:11 δε ¦ δε και NA

1:12 συ δε ¦ σοι CT

§1:12 προσλαβου 91.6% ¦ — CT 0.9%

*1:13 διακονη μοι ¦ μοι διακονη CT

1:16 αλλ ¦ αλλα SBL WH

1:17 με ¦ εμε TR

§1:18 ελλογει ¦ ελλογα CT

*1:20 κυριω 74.4% ¦ χριστω CT 20.3%

1:21 ο ¦ α CT

1:23 ασπαζονται ¦ ασπαζεται ANT CT

§1:25 ημων ¦ — NA SBL WH

*1:25 χριστου ¦ — PCK

1:25 αμην ¦ — NA SBL WH

1:25 This scribal note is included in the colophons of many Greek manuscripts.