ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
1
Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ, ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ * ιωαννη ¦ ιωανει WHἸωάννῃ, ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οσα ¦ οσα τε TRὅσα ειδε ¦ ειδε και ατινα εισι και ατινα χρη γενεσθαι μετα ταυτα BYZ ¦ ειδε και ατινα εισι και α χρη γενεσθαι μετα ταυτα PCKεἶδε. Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.
§ ιωαννης ¦ ιωανης WHἸωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ * θεου 51.5% ¦ του TR 8.4% ¦ — Αν BYZ CT PCK 37.4%Θεοῦ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος· καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων α ¦ α εστιν BYZ PCK TRἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ· καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος των ¦ εκ των PCK TRτῶν νεκρῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς.
Τῷ § αγαπωντι ¦ αγαπησαντι Αν BYZ PCK TRἀγαπῶντι ἡμᾶς, καὶ * λουσαντι ¦ λυσαντι Αν CTλούσαντι ἡμᾶς απο ¦ εκ Αν CTἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ· καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλειαν ¦ βασιλεις και Αν TRβασιλείαν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας § των αιωνων 82.5% ¦ — WH 15.2%τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἰδού, ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός, καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν· καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. Ναί, ἀμήν.
Ἐγώ εἰμι τὸ * αλφα ¦ Α ANT TRἌλφα καὶ τὸ Ω 63.7% ¦ Ω αρχη και τελος TR 22.5%Ὦ, λέγει κυριος ο θεος ¦ ο κυριος TRΚύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.
Ἐγὼ § ιωαννης ¦ ιωανης WHἸωάννης, ὁ * αδελφος ¦ και αδελφος TRἀδελφὸς ὑμῶν καὶ κοινωνος ¦ συγκοινωνος Αν ANT BYZ NA SBL TR ¦ συνκοινωνος TH WHκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλεια ¦ εν τη βασιλεια TRβασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ § εν χριστω ιησου 66.1% ¦ ιησου χριστου Αν TR 25.7% ¦ εν ιησου CT 3.9% ¦ εν ιησου χριστω ANT 0.4%ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ, διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ * δια 73.6% ¦ — CT 26%διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ χριστου ¦ — CTΧριστοῦ. 10 Ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ· καὶ ἤκουσα φωνην οπισω μου ¦ οπισω μου φωνην Αν CT TRφωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος, 11  § λεγουσης ¦ λεγουσης εγω ειμι το Α και το Ω ο πρωτος και ο εσχατος και TRλεγούσης, Ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον, καὶ πέμψον ταῖς * επτα ¦ — STἑπτὰ εκκλησιαις ¦ εκκλησιαις ταις εν ασια TRἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον, καὶ εἰς Σμύρναν, καὶ εἰς Πέργαμον, καὶ εἰς Θυάτειρα, καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς φιλαδελφειαν ¦ φιλαδελφιαν TH WHΦιλαδέλφειαν, καὶ εἰς § λαοδικειαν ¦ λαοδικιαν TH WHΛαοδίκειαν.
12 Καὶ * εκει ¦ — Αν BYZ CT TRἐκεῖ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ελαλει ¦ ελαλησε TRἐλάλει μετ᾽ ἐμοῦ. Καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, 13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν επτα 73.5% ¦ — NA SBL WH 25.3%ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον § υιω ¦ υιον BYZ HF NA SBL WHυἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη, καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς * μαστοις ¦ μαζοις PCKμαστοῖς ζώνην χρυσην ¦ χρυσαν CTχρυσῆν. 14 Ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ως ¦ ωσει BYZ PCK TR ¦ και ως HFὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός· 15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ § πεπυρωμενοι 82.8% ¦ πεπυρωμενης CT 1.1%πεπυρωμένοι· καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν. 16 Καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ * αυτου χειρι 45% ¦ χειρι αυτου ANT BYZ CT PCK 37.7%αὐτοῦ χειρὶ ἀστέρας ἑπτά· καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη· καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ, ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.
17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός· καὶ εθηκε ¦ επεθηκε Αν BYZ PCK TRἔθηκε τὴν δεξιὰν αυτου 55.2% ¦ αυτου χειρα Αν ANT BYZ PCK TR 41.8%αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμέ, § λεγων ¦ λεγων μοι TRλέγων, Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 18 καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδού, ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, * αμην 79.2% ¦ — ANT CT 18.1%ἀμήν· καὶ ἔχω τὰς κλεις ¦ κλειδας K BYZ HFκλεῖς τοῦ θανατου και του αδου ¦ αδου και του θανατου Αν TRΘανάτου καὶ τοῦ ᾍδου. 19 Γράψον § ουν ¦ — TRοὖν ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἰσι, καὶ ἃ μέλλει * γινεσθαι ¦ γενεσθαι NA PCK THγίνεσθαι μετὰ ταῦτα· 20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ων ¦ ους CTὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. Οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι· καὶ αἱ λυχνιαι αι επτα ¦ επτα λυχνιαι BYZ PCK TRλυχνίαι αἱ ἑπτὰ § επτα ¦ ας ειδες επτα Αν BYZ PCK TRἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσί.

*1:1 ιωαννη ¦ ιωανει WH

1:2 οσα ¦ οσα τε TR

1:2 ειδε ¦ ειδε και ατινα εισι και ατινα χρη γενεσθαι μετα ταυτα BYZ ¦ ειδε και ατινα εισι και α χρη γενεσθαι μετα ταυτα PCK

§1:4 ιωαννης ¦ ιωανης WH

*1:4 θεου 51.5% ¦ του TR 8.4% ¦ — Αν BYZ CT PCK 37.4%

1:4 α ¦ α εστιν BYZ PCK TR

1:5 των ¦ εκ των PCK TR

§1:5 αγαπωντι ¦ αγαπησαντι Αν BYZ PCK TR

*1:5 λουσαντι ¦ λυσαντι Αν CT

1:5 απο ¦ εκ Αν CT

1:6 βασιλειαν ¦ βασιλεις και Αν TR

§1:6 των αιωνων 82.5% ¦ — WH 15.2%

*1:8 αλφα ¦ Α ANT TR

1:8 Ω 63.7% ¦ Ω αρχη και τελος TR 22.5%

1:8 κυριος ο θεος ¦ ο κυριος TR

§1:9 ιωαννης ¦ ιωανης WH

*1:9 αδελφος ¦ και αδελφος TR

1:9 κοινωνος ¦ συγκοινωνος Αν ANT BYZ NA SBL TR ¦ συνκοινωνος TH WH

1:9 βασιλεια ¦ εν τη βασιλεια TR

§1:9 εν χριστω ιησου 66.1% ¦ ιησου χριστου Αν TR 25.7% ¦ εν ιησου CT 3.9% ¦ εν ιησου χριστω ANT 0.4%

*1:9 δια 73.6% ¦ — CT 26%

1:9 χριστου ¦ — CT

1:10 φωνην οπισω μου ¦ οπισω μου φωνην Αν CT TR

§1:11 λεγουσης ¦ λεγουσης εγω ειμι το Α και το Ω ο πρωτος και ο εσχατος και TR

*1:11 επτα ¦ — ST

1:11 εκκλησιαις ¦ εκκλησιαις ταις εν ασια TR

1:11 φιλαδελφειαν ¦ φιλαδελφιαν TH WH

§1:11 λαοδικειαν ¦ λαοδικιαν TH WH

*1:12 εκει ¦ — Αν BYZ CT TR

1:12 ελαλει ¦ ελαλησε TR

1:13 επτα 73.5% ¦ — NA SBL WH 25.3%

§1:13 υιω ¦ υιον BYZ HF NA SBL WH

*1:13 μαστοις ¦ μαζοις PCK

1:13 χρυσην ¦ χρυσαν CT

1:14 ως ¦ ωσει BYZ PCK TR ¦ και ως HF

§1:15 πεπυρωμενοι 82.8% ¦ πεπυρωμενης CT 1.1%

*1:16 αυτου χειρι 45% ¦ χειρι αυτου ANT BYZ CT PCK 37.7%

1:17 εθηκε ¦ επεθηκε Αν BYZ PCK TR

1:17 αυτου 55.2% ¦ αυτου χειρα Αν ANT BYZ PCK TR 41.8%

§1:17 λεγων ¦ λεγων μοι TR

*1:18 αμην 79.2% ¦ — ANT CT 18.1%

1:18 κλεις ¦ κλειδας K BYZ HF

1:18 θανατου και του αδου ¦ αδου και του θανατου Αν TR

§1:19 ουν ¦ — TR

*1:19 γινεσθαι ¦ γενεσθαι NA PCK TH

1:20 ων ¦ ους CT

1:20 λυχνιαι αι επτα ¦ επτα λυχνιαι BYZ PCK TR

§1:20 επτα ¦ ας ειδες επτα Αν BYZ PCK TR