ΙΟΥΔΑ
1
Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ * ηγιασμενοις [90.2%] ¦ ηγαπημενοις CT [8.9%]ἡγιασμένοις, καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις, κλητοῖς· ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.
Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινης 83.7% ¦ κοινης ημων CT 11.1%κοινῆς σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν, παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. παρεισεδυσαν [98.2%] ¦ παρεισεδυησαν WH [0.4%]Παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν § χαριν [99.3%] ¦ χαριτα CT [0.7%]χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, καὶ τὸν μόνον δεσπότην * θεον 78.7% ¦ — ANT CT 12.9%Θεὸν καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.
Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας υμας απαξ τουτο οτι ο κυριος 69.4% ¦ υμας απαξ παντα οτι ιησους ECM NA28 SBL 0.2% ¦ απαξ παντα οτι ιησους TH 0.2% ¦ υμας παντα οτι ο κυριος απαξ NA27 0% ¦ απαξ παντα οτι κυριος WH 0%ὑμᾶς ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ὁ Κύριος, λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. Ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, αλλα ¦ αλλ ECM NA28 PCKἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν. Ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα, καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον § τουτοις τροπον [84.1%] ¦ τροπον τουτοις CT [8.4%]τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι, καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.
Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσι, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσι, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ * μωυσεως [36.4%] ¦ μωσεως ANT BYZ HF PCK TR [60.1%]Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, αλλ ¦ αλλα NA27 SBL TH WHἀλλ᾽ εἶπεν, Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος. 10 Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασι βλασφημοῦσιν· ὅσα δὲ φυσικῶς, ὡς τὰ ἄλογα ζῷα, ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται. 11 Οὐαὶ αὐτοῖς· ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο. 12 Οὗτοί εἰσιν εν [85.7%] ¦ οι εν CT [14.1%]ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, § συνευωχουμενοι [83.6%] ¦ συνευωχουμενοι υμιν SCR [16.4%]συνευωχούμενοι, ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες· νεφέλαι ἄνυδροι, ὑπὸ ἀνέμων * παραφερομεναι [87.4%] ¦ περιφερομεναι TR [4.7%]παραφερόμεναι· δένδρα φθινοπωρινά, ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα, ἐκριζωθέντα· 13 κύματα ἄγρια θαλάσσης, ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας· ἀστέρες πλανῆται, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αιωνα [54.6%] ¦ τον αιωνα ANT TR [37%]αἰῶνα τετήρηται.
14  προεφητευσε [97.4%] ¦ επροφητευσε WH [0.4%]Προεφήτευσε δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἐνώχ, λέγων, Ἰδού, ἦλθε Κύριος ἐν § αγιαις μυριασιν [88.4%] ¦ μυριασιν αγιαις TR [5.1%]ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ, 15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων, καὶ * ελεγξαι [88%] ¦ εξελεγξαι TR [10.2%]ἐλέγξαι παντας τους ασεβεις αυτων 79.5% ¦ παντας τους ασεβεις SBL TH WH 15.8% ¦ πασαν ψυχην ECM NA 0.6%πάντας τοὺς ἀσεβεῖς αὐτῶν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν, καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. 16 Οὗτοί εἰσι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αυτων [48.3%] ¦ εαυτων BYZ ECM NA PCK [47.2%]αὐτῶν πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα § ωφελειας ¦ ωφελιας WHὠφελείας χάριν.
17 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν * ρηματων των προειρημενων [90.8%] ¦ προειρημενων ρηματων ECM* [7%]ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· 18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν οτι [98.5%] ¦ — ECM NA28 SBL WH [1.5%]ὅτι εν εσχατω χρονω 77.8% ¦ επ εσχατου του χρονου NA27 5.3% ¦ επ εσχατου χρονου ECM NA28 SBL TH WH 1.4%ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ ἔσονται ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν. 19 Οὗτοί εἰσιν οἱ § αποδιοριζοντες [77.5%] ¦ αποδιοριζοντες εαυτους SCR [20.8%]ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 20 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, * τη αγιωτατη υμων πιστει εποικοδομουντες εαυτους [78%] ¦ εποικοδομουντες εαυτους τη αγιωτατη υμων πιστει CT [9.5%]τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ προσευχόμενοι, 21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 22 Καὶ οὓς μὲν ελεειτε διακρινομενοι [88%] ¦ ελεγχετε διακρινομενους TH [6.9%] ¦ ελεατε διακρινομενους ECM NA SBL WH [2.1%]ἐλεεῖτε διακρινόμενοι· 23  ους δε εν φοβω σωζετε εκ πυρος αρπαζοντες 66.9% ¦ ους δε εν φοβω σωζετε εκ του πυρος αρπαζοντες ANT TR 8% ¦ ους δε σωζετε εκ πυρος αρπαζοντες ους δε ελεατε εν φοβω ECM NA SBL TH 5% ¦ σωζετε εκ πυρος αρπαζοντες ους δε ελεατε εν φοβω WH 0.2%οὓς δὲ ἐν φόβῳ σῴζετε, ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα.
24 Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι § αυτους 63% ¦ υμας CT SCR 21.9%αὐτοὺς ἀπταίστους, καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, 25 μόνῳ * σοφω 82.3% ¦ — CT 7.4%σοφῷ Θεῷ σωτῆρι ημων 77.9% ¦ ημων δια ιησου χριστου του κυριου ημων CT 21.1%ἡμῶν, δόξα και [86.4%] ¦ — CT [11.2%]καὶ μεγαλωσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία, § και 78.4% ¦ προ παντος του αιωνος και CT 13.2%καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

*1:1 ηγιασμενοις [90.2%] ¦ ηγαπημενοις CT [8.9%]

1:3 κοινης 83.7% ¦ κοινης ημων CT 11.1%

1:4 παρεισεδυσαν [98.2%] ¦ παρεισεδυησαν WH [0.4%]

§1:4 χαριν [99.3%] ¦ χαριτα CT [0.7%]

*1:4 θεον 78.7% ¦ — ANT CT 12.9%

1:5 υμας απαξ τουτο οτι ο κυριος 69.4% ¦ υμας απαξ παντα οτι ιησους ECM NA28 SBL 0.2% ¦ απαξ παντα οτι ιησους TH 0.2% ¦ υμας παντα οτι ο κυριος απαξ NA27 0% ¦ απαξ παντα οτι κυριος WH 0%

1:6 αλλα ¦ αλλ ECM NA28 PCK

§1:7 τουτοις τροπον [84.1%] ¦ τροπον τουτοις CT [8.4%]

*1:9 μωυσεως [36.4%] ¦ μωσεως ANT BYZ HF PCK TR [60.1%]

1:9 αλλ ¦ αλλα NA27 SBL TH WH

1:12 εν [85.7%] ¦ οι εν CT [14.1%]

§1:12 συνευωχουμενοι [83.6%] ¦ συνευωχουμενοι υμιν SCR [16.4%]

*1:12 παραφερομεναι [87.4%] ¦ περιφερομεναι TR [4.7%]

1:13 αιωνα [54.6%] ¦ τον αιωνα ANT TR [37%]

1:14 προεφητευσε [97.4%] ¦ επροφητευσε WH [0.4%]

§1:14 αγιαις μυριασιν [88.4%] ¦ μυριασιν αγιαις TR [5.1%]

*1:15 ελεγξαι [88%] ¦ εξελεγξαι TR [10.2%]

1:15 παντας τους ασεβεις αυτων 79.5% ¦ παντας τους ασεβεις SBL TH WH 15.8% ¦ πασαν ψυχην ECM NA 0.6%

1:16 αυτων [48.3%] ¦ εαυτων BYZ ECM NA PCK [47.2%]

§1:16 ωφελειας ¦ ωφελιας WH

*1:17 ρηματων των προειρημενων [90.8%] ¦ προειρημενων ρηματων ECM* [7%]

1:18 οτι [98.5%] ¦ — ECM† NA28 SBL WH [1.5%]

1:18 εν εσχατω χρονω 77.8% ¦ επ εσχατου του χρονου NA27 5.3% ¦ επ εσχατου χρονου ECM NA28 SBL TH WH 1.4%

§1:19 αποδιοριζοντες [77.5%] ¦ αποδιοριζοντες εαυτους SCR [20.8%]

*1:20 τη αγιωτατη υμων πιστει εποικοδομουντες εαυτους [78%] ¦ εποικοδομουντες εαυτους τη αγιωτατη υμων πιστει CT [9.5%]

1:22 ελεειτε διακρινομενοι [88%] ¦ ελεγχετε διακρινομενους TH [6.9%] ¦ ελεατε διακρινομενους ECM NA SBL WH [2.1%]

1:23 ους δε εν φοβω σωζετε εκ πυρος αρπαζοντες 66.9% ¦ ους δε εν φοβω σωζετε εκ του πυρος αρπαζοντες ANT TR 8% ¦ ους δε σωζετε εκ πυρος αρπαζοντες ους δε ελεατε εν φοβω ECM NA SBL TH 5% ¦ σωζετε εκ πυρος αρπαζοντες ους δε ελεατε εν φοβω WH 0.2%

§1:24 αυτους 63% ¦ υμας CT SCR 21.9%

*1:25 σοφω 82.3% ¦ — CT 7.4%

1:25 ημων 77.9% ¦ ημων δια ιησου χριστου του κυριου ημων CT 21.1%

1:25 και [86.4%] ¦ — CT [11.2%]

§1:25 και 78.4% ¦ προ παντος του αιωνος και CT 13.2%