Palajatkat Karaloukta nütüma Pablo namüin na Chajanakana
CORINTO
1
1-2 Taya, wane chi Aluwataaushikai nütüma Cristo Jesús, Pablokai anülia, aneekuushi taya nütüma chi Maleiwakai süka nücheküin taya süpüleerua nuluwatawaa. Otta tayakai nümaa chi wawalakai Sóstenes, wasaküin jia anoujashiikana nünain chi Maleiwakai chakana sulu'u tü outkajaaleekat cha'aya Corinto, jia akataluushikana suulia jaainjala nünainmüin chi Maleiwakai sünainjee tü naa'inrakat Cristo Jesús. Anii joo taya ashajüin jümüin jiakana je sümüin tü anoujasükalüirua sainküin mmakat süpüshua eekai süchuntüin nümüin chi Wasenyotsekai Jesucristo, sümaa niain Nasenyotsein wanaa wamaa saa'u aneekuushin waya wapüshua nütüma chi Maleiwakai süpüla wayainjanain nüpüshin.
Achuntüshii waya nümüin chi Washikai Maleiwa je nümüin chi Senyotkai Jesucristo süpüla nee'iyatüin na'anasia waneepia jümüin je süpüla naapüinjanain anaa jümüin.
Aapaa analu'ut
Taapüin waneepia analu'ut nümüin chi Maleiwakai jaa'u, süka anamiashaatain ma'i nia jümüin sünainjee süpüshua tü naa'inrakat Cristo Jesús. 5-6 Yalayatshii jia nütüma chi Maleiwakai süpüla a'yatawaa nümüin sünain aküjaa nüchiki Cristo, chi O'tte'erüikai, sümüin wayuu saa'u jaapaain tü nüchikikat waküjakat paala jümüin. Je akaaliijünüshii jia nütüma Cristo süpüla ji'raajüinjachin chi Maleiwakai. Je naapüin chi Naa'inkai Maleiwa jümüin wane'ewaire jukua tü atüjaakat süpüleerua a'yatawaa nümüin chi Maleiwakai süka süpüshua jaa'in süma'inru'u ja'atapüin nii'iyataainjachin wamüin wapüshua chi Wasenyotsekai Jesucristo. Akaaliijüneena jia nütüma Maleiwa süpüla katsüinjatüin jaa'in waneepia sünain tü jünoulakat süpüla lotüinjatüin jukuaippa nu'upala so'uweena tü ka'i nii'iyataainjachikat o'u chi Wasenyotsekai Jesucristo. Shiimüin sünain jükaaliijüneenain süpüla katsüinjatüin jaa'in, süka pansaain nünüiki chi Maleiwakai sünain naa'inrüin waneepia süpüshua tü nüküjakat achiki wamüin. Nia aneekaka jia süpüla wanaawajiraainjatüin jaa'in nümaa chi Nüchonkai, chi Wasenyotsekai Jesucristo.
Akatajirawaa sulu'u tü outkajaaleekat
10 Saa'u jünoujain jüpüshua nünain chi Senyotkai Jesucristo, jalia jia suulia a'ülüjaajirawaa. Anakaja müleka ayatüle jia sünain paa'inwaa sünain anoujaa süpüla wanaawajiraainjatüin jaa'in. 11 Tawalayuwaa, taapa achikichii jia sütüma süpüshi tü wawalakat Cloé sünain jü'ülüjaajiraain.
12 “Nikirajala taya Pablo”, müsü waneeirua ja'aka.
“Nikirajala taya Apolos”, müsü nünüiki wane'e.
“Nikirajala taya Pedro”, eeshi makai.
“Nia Cristo kekirajalaka taya”, eeshi makai ne'e.
Shiimüin eera sünain jü'ülüjaajiraain je sünain ju'waataain sulu'u nukuaippa chi ekirajakai jia.
13 Jiakana anoujashiikana nünain Cristo, nnojotsü anain müleka jükatajiraale tü jünoulakat sünain “Chi ekirajakai taya, nia Pablo” sünain namüin waneeirua ja'aka. Chi akachennakai sünain tü kuruusakat süpüla o'utinnaa aa'in, nnojoishi tayain. Nia Cristo. Je tü woutiisakat anainjee jia, nnojotsü shiain tü taa'inrakat. Shia tü naa'inrakat Cristo. 14-16 Naya tawoutisaajaka ne'e ja'akajee Crispo oo'ulaka Gayo je Estéfanas namaa na nüpüshikana. Nnojotsü sotüin taa'in müleka tawoutisaajüle noo'omüin. Taapüin analu'ut nümüin chi Maleiwakai saa'u nnojoliin wainmain na tawoutisaajakana ja'aka, suulia “awoutisaajünüshii na wayuukana nütüma Pablo süpüla suushikajaain ne'e nüchiirua”, suulia sümajüin wayuu jümüin. 17 Nnojoishi ajütüin taya nütüma Cristo süpüla awoutisaajaa wayuu, nuluwataain taya süpüla taküjainjachin nüchiki niakai, chi O'tte'erüikai, sümüin. Shiimüin sünain pülashin chi Maleiwakai süpüla nu'tte'erüin wayuu sünainjee ouktüin Cristo saa'u tü kuruusakat. Otta tayakai, müleka taküjüle nüchiki chi O'tte'erüikai süka pütchi tekiirujut ne'e, nnojoleena anoujain na wayuukana nünain Cristo süpüla o'tte'ennaa.
Atüjaa otta nüpülain chi Maleiwakai
18 Tü nüchikikat Cristo sünain ouktüin saa'u tü kuruusakat, malaa saa'in namüin na wayuu amüloulinjanakana sünainjee manoujain. Otta wayakana anoujashiikana, watüjaa aa'ulu tü pütchikat sünain shiain tü o'tte'ennakat anainjee waya nütüma chi Maleiwakai, süka pülashin nia süpüla nu'tte'erüin waya sünainjee ouktüin Cristo saa'u waainjala. 19 Shia tü nüküjakat achiki chi Maleiwakai sünain süshajünüin paala:
“Tü jülüjakat naa'in chi wayuu eekai kekiin naashin sünain nnojolin nünoujain tanain,
nnojotsü kasajatüin tamüin.
Amalajaweerü tatüma tü naashajaakat achiki,
süka pütchin nikiirujut ne'e”.
20 Soto jaa'in nakuaippa na wayuu kekiishiikana naashin sünain nayouktüin chi Maleiwakai, oo'ulaka nakuaippa na karalouktamaajanakana eekana manoujain, oo'ulaka na pütchipü'ükana eekana naashajaain pütchi nikiirujut müle'e. Müshi chi Maleiwakai nachiki: “Mayaashiije kekiin naya naashin, maa'insalii naya, süka nekirajüin sünain tü shikirajakat anain tü manoujainsatkalüirua sainküin mma”. 21 Nia Maleiwa kekiika, atüjaka nümüiwa. Otta chi wayuu eekai manoujain, nnojotsü nuuntüin ni'raajüin chi Maleiwakai sükajee nikii ne'e nümüiwa, süka nnojolüin shiain sukuaippain tia nütüma chi Maleiwakai süpüla ni'nnaajünüinjachin sütüma wayuu. Alu'ujasa müleka nünoujale nüchiki chi O'tte'erüikai, mayaasüje malaain saashin wayuu, o'tte'enneechi. 22 Na wayuu judíokana, wanaa sümaa naapüin tatüma tü nüchikikat Cristo, nachuntüin tamüin taa'inrüin no'upala wane kasa pülasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, süpüla naapaainjatüin tü tamakat namüin. Je na “gentilekana”, na nnojoliikana judíoin, shia nachekaka naapajeein sünüiki wayuu eekai kekiin naashin. 23 Otta waya ekirajüliikana sünain tü shiimüinkat, tü waküjakat achiki, shia nüchiki Cristo sünain nükachennüin sütüma wayuu sünain tü kuruusakat süpüla ouktaa. Mayaasüje keke'erain süchiki tü kuruusakat namüin na judíokana, je mayaasüje malaain tü pütchikat namüin na gentilekana, ayatshi'iya waya aküjüin süchiki. 24 Akaajasa'a waya eenakuushikana nütüma chi Maleiwakai süpüla anoujaa, ja'itaina judíoin maa'aya aka eekai gentilein, kamalainsü wamüin tü pütchi nüchikikat Cristo chi O'tte'erüikai. Watüjaa aa'ulu sütüma sünain shiimüin sünain atüjain ma'i chi Maleiwakai, je sünain pülashin ma'i nia süpüla nu'tte'erüinjanain waya. 25 Mayaasüje malaain nüchiki Cristo saashin wayuu, alana'aleeshia ma'i chi Maleiwakai sünain atüjain suulia ekirajaakat pütchi shikiirujut ne'e. Je mayaashije nnojolin pülain chi Maleiwakai saashin wayuu, alana'aleeshia ma'i nia sünain pülain suulia wayuu eekai su'waataain sulu'u sukuaippa ne'e sümüiwa.
26 Tawalayuwaa, soto jaa'in jamakuaippaliin paala jeenakünaiwa'aya nütüma chi Maleiwakai süpüla anoujaa. Nnojoliishii wainmain ja'aka eekai atüjain saashin wayuu, eekai kojutüin sütüma wayuu, otta eekai nachooin washinnuu. 27 Na wayuu “¿Kasakai ne'raajaka aa'u?” münakana amüin, naya aneekünaka nütüma chi Maleiwakai süpüla aapülijaa na ayouktakana nia saa'u kekiin naya naashin. Je na wayuu malayaakana aa'in, naya aneekünaka nütüma süpüla aapülijaa na yalayatshiikana naashin. 28-29 Je na wayuu nnojoliikana jamajanain amüinyüü natüma na manoujainsaliikana, na pülakana oulia naa'in süka nnojoliin washinnuuin, je na mojutkana sütüma wayuu, naya aneekünaka nütüma chi Maleiwakai süpüla nii'iyatüinjatüin namüin na manoujainsaliikana sünain saja'lajaajeerüin tü nawashirüinkat so'u wane ka'i süpüla nnojolüinjatüin na'waataain sulu'u. 30-31 Maa aka tü sümakat tü ashajünakat paala: “Anakaja nnojoliire ju'waataain sulu'u jukuaippa. Anasü müleka shiale ju'waataain alu'u tü naa'inrakat chi Maleiwakai jümüin”. Aneekuushi waya süpüla nüpüshinjanain Cristo Jesús, süpüla sütüjaainjachin naa'u wayuu süpüshua sünain niain Maleiwa atüjakai ma'i nümüiwa. Anajiraainapa waya nümaa Maleiwa nütüma Cristo, je akatannüinapa waya suulia waainjala sükajee tü naa'inrakat Cristo, saa'ujee niain aikkalaain süpüla awalaajaa waainjala süpüla taashinjanain waya suulia.