16
Aluwate'etshii nanüiki süpüla asakaa na nawalayuukana
Tü wawalakat Febe anteetkat jünainmüin, yalayalasü shia saa'in tamüin sünain shi'yataain sulu'u tü outkajaaleekat yaaya Cencrea. Jia nüpüshikana Maleiwa, anakaja kamaneere jia sümüin, süka jiajiraain sümaa sünain jünoujain nünain chi Senyotkai. Jükaaliija shia sünain tü ja'ijaakat sümüin, süka sükaaliijapü'üin tayakai oo'ulaka wayuu wainma.
Tasakeein joolu'u na tawalayuu chakana ja'aka.
Tasaküin Priscila nümaa Aquila a'yataaliikana tamaa paalainka yaaya sünain aküjaa nüchiki Cristo Jesús. Soo'opünaa no'utüneein aa'in, ayatshi'iya nakaaliijain taya. Sükajee tüü, tayakai namaa na anoujashii gentilekana sulu'u tü outkajaaleekat süpüshua, waapüin analu'ut namüin.
Tasaküin tü anoujasü jutkatsükalüirua chaa nepialu'u.
Je tasaküin Epeneto chi tatünajutkai, chi palajachikai sünain anoujaa nünain Cristo yaa sulu'u tü mmakat Acaya.
Tasaküin joolu'u María, wane wayuu tütüsü sünain a'yatawaa ja'aka.
Tasaküin joo Andrónico sümaa Junias na tapüshi judíokana püreesapü'ükana wanaa tamaa. Ekerotshii palajana tapüleerua sünain anoujaa nünain Cristo, je kojutshii naya natüma na Aluwataaushikana.
Tasaküin joolu'u Amplias chi tatünajutkai aishikai tapüla sulu'u anoujaa nünain chi Senyotkai.
Tasaküin Urbano chi a'yataaikai nümüin Cristo wanaa wamaa, oo'ulaka Estaquis chi tatünajutkai.
10 Tasaküin Apeles chi anakai ma'i sünain sa'aniraain nukuaippa nümaa Cristo, süka naa'inrüin waneepia tü aluwataanakat anain.
Tasaküin napüshua na nüpüshikanairua Aristóbulo.
11 Tasaküin Herodión chi judíokai wanaa tamaa.
Je tasaküin Narciso oo'ulaka na anoujashii chakana nipialu'u.
12 Tasaküin Trifena sümaa Trifosa oo'ulaka Pérsida kojutkat ma'i tatüma. Tütüshii ma'i naya sünain a'yatawaa nümüin chi Senyotkai.
13 Tasaküin Rufo sümaa tü niikat. Yalayalashi ma'i nia sünain ni'yataain nümüin chi Senyotkai. Je tü niikat, müsü aka shia saa'in wane tei, süka saa'inmajapü'üin taya.
14 Tasaküin Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes je wawalayuu eekai jutkatüin namaa.
15 Tasaküin Filólogo, Julia, je Nereo sümaa tü nüshunuukat, oo'ulaka Olimpas namaa napüshua na anoujashiikana eekai jutkatüin cha'aya namaa.
16 Anakaja jüsakiraale jüpüshua süka aijiraain jia jüpüla sünainjee anoujaa nünain Cristo. Je na anoujashiikana napüshua sulu'u tü outkajaaleekalüirua yaaya, nasaküin jia jüpüshua.
17 Tawalayuwaa, jalia jia noulia na wayuu ekirajakana sünain kasa naata, na wayuu oo'ule'etkana jia suulia paa'inwajirawaa je nekirajüin jia sünain kasa mojusü. Nnojo ju'unüin nanainmüin sünain aapajaa nanüiki. 18 Tü pütchi nalü'üjakat achiki jümüin, nnojoleerü kasain saamüin süpüla ji'yataainjanain nümüin chi Wasenyotsekai Jesucristo. Ekirajüshii naya shii'iree washireein ne'e. Je chi wayuu eekai jekechin sünain anoujaa nünain Cristo, nünoujeerü tü alawaakat aküjünakat nümüin, süka anain ma'i shia sünain keme'eriain. 19 Talatashaatasü ma'i taa'in, süka ji'nnaajünüin sünain joonooin sümaa nünüiki Maleiwa. Anakaja kekiire jia süpüla jütüjaainjatüin saa'u tü kasa jaa'inrakat, müleka anale, müleka mojule, süpüla jiyouktüinjatüin tü kasa mojusükat sünain jaa'inrüin tü anasükat waneepia.
20 Achuntüshi joolu'u taya jaa'u nümüin chi Wasenyotsekai Jesús süpüla nii'iyatüin na'anasia jümüin. Je chi Maleiwa aapakai wane anaa jümüin, ayamüleechi Satanás nütüma süpüla malainjachin nia süpüla ja'atajawaa.
21 Nüsaküin jia Timoteo chi a'yanaajiraakai tamaa nümüin chi Senyotkai. Nasaküin jia Lucio, Jasón, oo'ulaka Sosípater, na tapüshi judíokana.
22 Oo'ulaka Tercio, chi ashajüikai tü karalouktakat tanüikimaajatkat aluwataanakat jümüin, nüsaküin jiakanaya süka nünoujain nünain Cristo wanaa jümaa.
23 Nüsaküin jia Gayo, chi kamaneekai wamüin wayakana anoujashiikana wapüshua ni'iyoule waya. Nasaküin jia Erasto, chi aa'inmajüikai sünneetse tü pueulokot, oo'ulaka chi wawalakai Cuarto.
24 Anasü nii'iyatale Cristo na'anasia jümüin. Amén.
25 Anakaja ju'waajüle chi Maleiwakai katsüinkai atüma tü jünoulakat sünainjee nüchiki Jesucristo, chi O'tte'erüikai, taküjakat jümüin. Ja'itairü nnojolüin ayaawatünüin aa'u tü nüchikikat sütüma wayuu sümaiwa paala, 26 ee'iyatünüitpa joolu'u wamüin. Akaaliijünüshii waya sünain ayaawataa saa'u sükajee tü nashajakat na nünüikimaajanakana Maleiwa. Je aluwataanüshii waya nütüma chi Maleiwakai matüjainkai ouktaa süpüla aküjaa nüchiki chi O'tte'erüikai sümüin wayuu sainküin mmakat süpüshua süpüla nanoujainjanain nünain je süpüla naa'inrüinjatüin tü nuluwataakat anain. 27 Anakaja joolu'u wa'waajüle wapüshua chi Maleiwakai waneeshikai sünain Maleiwain, chi kekiikai ma'i sünain süpüshua tü naa'inrakat. Anakaja kojutule nia watüma süpüla ka'ikat süpüshua sünainjee tü miyo'ukat ma'i naa'inrakat Jesucristo. Amén, joo'uya waa'inraiwa tia.