15
1-2 Wayakana ayaawatakana ma'i saa'u sukuaippa tü anoujaakat, anakaja müleka wakaaliijüle na wawalayuu nnojoiyüliikana ayaawatüin ma'i saa'u tü anoujaakat. Nnojotsü anain müleka waa'inrüle tü wachekakat ne'e wamüiwa. Shia anaka alu'u müleka wakaaliijale na wawalayuukana sümaa wachecherüinjatüin naa'in süpüla katsüinjatüin tü nanoulakat. Anakaja müle aka waya naa'in Cristo sünain nnojolüin naa'inrüin tü nüchekakat ne'e nümüiwa wanaa sümaa yaajachin nia mmolu'u. Naa'inrüin waneepia tü nüchekakat Maleiwa nüpüleerua. Shia tü ashajünakat nüchiki sünain müin mayaa: “Na wayuu e'rüliikana wayumüin nümüin Maleiwa, e'rülii wayumüin tamüinya süka nanüiki”, müsü. Aamasü ma'i wamüin süpüshua tü pütchi ashajünakat paala sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa süpüla wekirajaajiraain sünain. Müleka we'rüle müliaa, akaaliijünüshii waya sütüma tü pütchikat süpüla süchecherüinjatüin waa'in su'utpünaa tü müliaakat. Je müleka süshapajaale waa'in sünain wa'atapajüin tü naa'inrüinjateetkat chi Maleiwakai wamüin, katsüinsü waa'in sütüma tü pütchikat süma'inru'u wa'atapajüin.
Jia oushikajaakana süchiirua nukuaippa Cristo Jesús, tachuntüin nümüin chi Maleiwa achechetkai waa'in, katsüinkai atüma wanoula, süpüla paa'inwajiraainjanain jia nütüma, je süpüla wanaawainjatüin jaa'in nütüma sünain a'waajaa nia, chi Nüshikai chi Wasenyotsekai Jesucristo.
Kamaneeshi chi Maleiwakai namüin na gentilekana
Maa aka kamaneein Cristo jümüin, anakaja kamaneejiraale jia süpüla nu'waajünüinjachin chi Maleiwakai sütüma wayuu süpüshua. Nia a'waajünaka natüma na judíokana, süka nüjütüin Jesucristo chi Nüchonkai nanainmüin süpüla natüjaainjachin naa'u sünain nikeraajüin tü nümakat paala namüin na natuushinuu maalajanama'akana sünain pansaain nünüiki namüin sünain nüjütüinjachin Cristo na'akamüin so'uweena wane ka'i. Je a'waajünüshi chi Maleiwakai natüma na gentilekanaya, süka nümüliajüinapain naya. Shia tü ashajünakat achiki paala sümaiwa sünain müin mayaa:
“Taapeerü pümüin analu'ut na'akapünaa na wayuu gentilekana.
Ee'irajeechi taya sünain ta'waajüin pia no'upala”.
10 Eesü wane ashajuushiya, müsü mayaa:
“Jiakana gentilekana,
anakaja jiajiraale namaa na nüpüshikana Maleiwa
sünain ju'waajüin nia”.
11 Je wane ashajuushikalia sünain maa:
“Jiakana gentilekana jüpüshua,
anakaja ju'waajüle chi Maleiwakai süka süpüshua jaa'in”.
12 Je wane ashajuushikat nütüma Isaías, mataasia yaa:
“So'uweena wane ka'i, anteechi wane nuu'uliwo'u Isaí, chi nüshikai David.
Aneekünatüjülia nia nütüma Maleiwa süpüla nuluwataainjanain na gentilekana.
Natüjaajeechi aa'u nia sünain naa'inreerüin kasa anasü namüin”.
13 Je joolu'u, achuntüshi taya tachikua jaa'u jia anoujashiikana chakana Roma, süpüla nükaaliijainjanain jia chi Maleiwakai, achechetkai saa'in wayuu sünain anoujaa, sünain talatüinjatüin jaa'in wanaa sümaa ji'yataain nümüin, je süpüla naapüinjatüin wane anaa jümüin sükajee jünoujain nünain. Je süma'inru'u ja'atapajüin tü kasa anasü naa'inrüinjatkat jümüin, achechenneerü jaa'in waneepia sünain anoujaa nütüma chi Naa'inkai Maleiwa süka pülashin ma'i nia.
Soo'opünaa tü ni'yataainkat Pablo na'aka na gentilekana
14 Tawalayuwaa chakana Roma, tatüjaa aa'uchii jia sünain wayuuin jia anashii, je sünain jiyaawatüin saa'u tü nüchekakat chi Maleiwakai jüpüleerua, je sünain juuntüin jikirajüin na juwalayuukana sünain tü shiimüinkat. 15 Saa'u anamiain chi Maleiwakai tamüin je saa'u nüneeküin taya, nnojoishi mmoluwain taya saa'u toso'irüin jaa'in sünain tü shiimüinkat süka tü tashajüitpakat jümüin. 16 Aneekünüshi taya nütüma Maleiwa süpüla taküjainjatüin nüchiki chi O'tte'erüikai namüin na gentilekana. A'yataashi taya nümüin Cristo Jesús naa'ujee na gentilekana shii'iree talatüinjachin Maleiwa namaa nanoujapa nünain sümaa nakatannüin suulia naainjala nütüma chi Naa'inkai Maleiwa.
17 Saa'u sa'aniraaitpain takuaippa nümaa Cristo Jesús, a'waataashi taya sulu'u ta'yataain nümüin chi Maleiwakai, 18-19 süka nükaaliijain taya Cristo sünain tü taa'inrakat na'aka na gentilekana sünain aküjaa nüchiki sümüin wayuu süpüshua chajee Jerusalénjee chamüinre'eya Ilíricomüin. O'ttüsü wainma wayuu sünain oonowaa sümaa nünüiki Maleiwa, süka ne'rüin tü kasa anasü taa'inrakat no'upala, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Tountüin taa'inrüin shia, süka pülashin ma'i chi Naa'inkai Maleiwa sünain nükaaliijain taya. 20 Keejiasü ma'i tamüin aküjaa nüchiki chi O'tte'erüikai sümüin wayuu eere matüjaajuuin naa'u Cristo. Nnojotsü keejiain tamüin a'yatawaa eere ni'yataaichin wane aküjai. 21 Anuu tü ashajünakat paala nüchiki Cristo, müsü mayaa:
“Aküjüneerü nüchiki sümüin wayuu eekai nnojolüin süküjünüin amüin paala
süpüla sütüjaainjachin naa'u”.
Aküjüshi Pablo süchiki o'unaa Romamüin
22-24 Otta jiakana Romaje'ewaliikana, wainmairü ma'i juya shii'iree te'reein ma'i jia. Isapü'üsü tachiki o'unaa jünainmüin, süka wainmain ta'yataain sünain aküjaa nüchiki Cristo sainküin mmakat süpüshua. Alu'ujasa joolu'u, süka kettaaitpain ta'yataain sulu'u tü mmakat eere taya maa'ulu yaa, yapashi taya süpüla to'unüin jünainmüin. Sünain to'unajachin Españamüin, ji'iyoupünaajeechi taya palit ka'i. Kaaliijeechi taya jütüma süpüla to'unüin chajee jüma'anajee chamüin Españamüin. 25 Otta palajana, o'uneechi taya Jerusalénmüin süpüla takaaliijüinjanain na wawalayuu judío müliakana jamü. 26 Na anoujashii gentilekana chakana sulu'u tü mmakat Macedonia oo'ulaka yaa sulu'u tü mmakat Acaya, asülajüshii naya süpüshi tü nawashirüinkat süpüla nakaaliijainjanain na wawalayuu chakana Jerusalén. Shia to'unajaika apüla Jerusalénmüin alü'üjaa tü nasülajüinkat. 27 Talatüsü naa'in na gentilekana sünain asülajaa. Anasü saa'in tamüin tü naa'inrakat sünain nasülajüin namüin na judíokana tü che'ojaakat namüin maa'ulu yaa, süka saapünüin namüin na gentilekana na'anasia Maleiwa naapakat paala namüin na judíokana.
28 Süchikijee taapüin tü asülajünakat namüin na judíokana, o'uneechi taya chamüin Españamüin sünain ji'iyoupünaainjachin taya cha'aya Roma. 29 Achuntüshi taya wainmatua nümüin Cristo jaa'u, shii'iree naapüin jümüin wainma tü kasa anasü iipünaajeejatkat. Je joolu'u sünain to'unüinjachin jünainmüin, tatüjaa aa'ulu sünain shikeraajüinjatüin süpüshua tü tachuntakat apüla.
30 Saa'u jünoujain nünain chi Wasenyotsekai Jesucristo wanaa tamaa, je saa'u aijiraain waya wapüla süka eein chi Naa'inkai Maleiwa wamaa, anakaja waneepiale jia sünain achuntaa taa'u nümüin chi Maleiwakai. 31 Jüchunta nümüin taa'u süpüla talatüinjatüin naa'in na anoujashii chakana Jerusalén sümaa tü taa'inrüinjatkat cha'aya. Je jüchunta nümüin süpüla taa'inmajünüin nütüma noulia na manoujainsaliikana chakana sulu'u tü mmakat Judea. 32 Müleka nücheküle tapüleerua chi Maleiwakai, anteechi taya ja'akamüin sünain ji'iyouinjachin taya. Talateerü ma'i taa'in süka eeinjachin taya jümaa. 33 Otta tayakai, tachuntüin nümüin Maleiwa aapakai wane anaa wamüin, süpüla eeinjachin nia jümaa waneepia. Amén, tawalayuwaa.