14
Eewaa aa'in sünain tü nünoujakat anain wane wawala
Ashajüshi taya jümüin joolu'u nachiki na anoujashiikana eekai nnojoliyülüin nayaawatüin ma'i saa'u sukuaippa tü anoujaakat. Anakaja müleka kamaneere jia namüin sünain nnojoliin jü'ülüjaain namaa sünainjee tü nanoujakat anain, müleka lotüle shia, nnojottaale lotüin. Eesü süpüla nnojolüin mojuin jümüin ekaa eküülü eekai eein ne'e, süka anain tia no'ulu'u Maleiwa jaajüin. Otta nümüin chi juwalakai mayaawatüinkai saa'u sukuaippa tü anoujaakat, mojushiisü süpüla niküin asalaa, süka nnojolüin anain tia no'ulu'u Maleiwa naajüin. Nnojo pülain jaa'in nuulia chi puwala meküinkai asalaa. Je pialeje chi meküinkai asalaa, anakaja nnojoire piyoujain chi puwalakai eekai niküin asalaa, süka kamaneein chi Maleiwakai wamüin waya anoujashiikana wapüshua. Tamüshii paala jia jüpüshua: Nnojotsü anain jiyoujain wane juwala, süka nüchepchiain Maleiwa waya wapüshua. Nia akaaliijaka waya sünain atüjawaa saa'u tü waa'inrakat müleka anale shia, müleka mojule. Müleka waa'inrüle tü kasa mojusükat, kasalajaneerü wamüin nütüma. Otta wountüin waa'inrüin tü anasükat nütüma.
Eeshii ja'aka eekai kojutüin atüma nakalia na judíokana, tü na'waajakat o'u Maleiwa. Otta wanee, nnojotsü kojutüin natüma. Tamüshii paala jia jüpüshua: Anakaja müleka jiyaawatüle saa'u tü jünoujakat anain. Chi kojutkai atüma nakalia na judíokana, kojutüshi Maleiwakai nütüma sükajee tia. Maa'aya aka chi meküinkai asalaa, kojutüshi Maleiwakai nütüma sükajee tia sümaa naapüin analu'ut nümüin. Maa'aya aka chi ekakai eekai eein ne'e, kojutüshi Maleiwakai nütüma sükajee tia sümaa naapüin analu'ut nümüin. 7-8 Tü waa'inrakat kataiwa'aya wo'u, nnojotsü süpülajatüin talatüinjatüin ne'e waa'in, süpülajatü kojutüinjachin watüma chi Maleiwakai. Nnojoleena wayain kojutka, nieechi chi Maleiwakai. Nüchooin waya sünainjee tü naa'inrakat chi Wasenyotsekai Jesucristo. Ja'itakaje'e ouktapa waya, ayateena waya nüchooin.
Watüjaa aa'uchi Cristo sünain ouktüin saa'u waainjala sümaa süso'iraain naa'in süpüla niainjachin Wasenyotsein. Nia Wasenyotseka joolu'u kataiwa'aya wo'u je ayateechia Wasenyotsein süchikijee ouktüin waya. 10 Süka niain Wasenyotsein wapüshua, nnojotsü anain pülale jaa'in nuulia chi juwalakai, je nnojotsü anain jiyoujale nia. Niainjachi Maleiwa ayoujaka, süka washa'wale'enneenain wapüshua nümülatu'u so'uweena wane ka'i süpüla wasouktüinjanain nümüin saa'u tü waa'inrapü'ükat. 11 Shia tü nünüiki Maleiwa ashajünakat paala sünain pansaain:
“ ‘Shiimüin sünain piain Maleiwain’,
meerü tamüin tü wayuukolüirua süpüshua'aya
sünain süsapainyo'ukain shia tamülatu'u”.
12 Asouktinneena waya nümüin wane'ewa'ire wakua saa'u tü waa'inrapü'ükat kataiwa'aya wo'u, tü eekai anain, je tü eekai mojuin. 13 Sükajee tüü, juu'ulaa suulia jiyoujain na juwalayuukana. Anakaja müleka eere jaa'in sünain süpüshua tü jaa'inrakat, suulia jaa'inrajüin wane kasa nujutuweetkat atüma wane juwala.
14 Saa'u sa'aniraaitpain takuaippa nümaa chi Wasenyotsekai Jesucristo, tatüjaa aa'ut sünain shiimüin nnojolüin yarüttüin waa'in sütüma wane kasa wekakat. Otta müleka mojushiire nümüin wane juwala ekaa wane eküülü, anakaja müleka nnojorule niküin shia. 15 Je müleka mojule naa'in chi juwalakai saaliijee masütaajuin jia sünain ekaa türa eküütkat, shiimüinja'a maalin nia jüpüla sükajee tia. Müleka niküle türa eküütkat jüchiirua, kaainjalashi nia saa'in nümüin sükajee tia, je amalajaweerü tü nünoulakat. Nnojo motüin jaa'in sünain ouktüin Cristo naa'ujee niaka'iya. 16 Müleka jütüjaale naa'u wane juwala sünain mojeerüin naa'in saaliijee tü kasa jaa'inrüinjatkat, anakaja nnojorule jaa'inrüin shia. Ja'itairü nnojolüin mojuin shia saa'in jümüin, mojeerü nünüiki chi juwalakai jümüin müleka jaa'inrüle tia. 17 ¿Kasa nüchekaka chi Maleiwakai wapüleerua, waya eejeenakana nümaa sünain aluwatawaa so'uweena wane ka'i? “Anakaja piküle tüü. Tüü, nnojotsü süpüla piküinjatüin”, ¿münüshii waya nütüma Maleiwa? Nnojo. Naapüin chi Naa'inkai wamüin süpüla woonooinjanain sümaa nünüiki waneepia, süpüla anainjatüin wakuaippa nu'upala je süpüla talatüinjatüin ma'i waa'in nümaa. 18 Otta jiakana, müleka kamaneere jia namüin na juwalayuukana wanaa sümaa ji'yataain nümüin Cristo, talateechi chi Maleiwakai jümaa je nnojoleerü mojuin sünüiki wayuu jümüin.
19 Saa'u nüchooinapain waya Maleiwa, anakaja wakaaliijiraale suulia a'ülüjaajirawaa, süpüla katsüinjatüin waa'in wapüshua sünain tü wanoulakat. 20 Jalia jia jümalaje'erajayaa tü naa'inrakat Maleiwa ja'aka. Watüjaa aa'ulu sünain nnojolüin yarüttüin waa'in sütüma wane kasa wekakat. Otta müleka kaainjarale wane wawala watüma sünainjee tü kasa wekakat, mojusü tü waa'inrakat sükajee tia. 21 Müleka kaainjarale nia sütüma weküin asalaa, nnojotsü weküinjatüin shia. Müleka kaainjarale nia sütüma wasüin wiino, nnojotsü wasüinjatüin shia. Müleka kaainjarale nia sütüma wane kasa eekai eein, nnojotsü waa'inrüinjatüin shia.
22 Müleka anale saa'in jümüin tü jünoujakat anain soo'opünaa eküülü je soo'opünaa asüülü, anakaja müleka nnojoliire ju'waataain sulu'u tia. Jaashajaa süchiki nümaa Maleiwa nümüiwa. Je müleka jütüjaale saa'u tü nünoujakat anain wane juwala soo'opünaa eküülü je soo'opünaa asüülü, nnojo jaa'inrüin wane kasa mojukat atüma naa'in. Müleka jaa'inrüle tia, mojeerü nanüiki na juwalayuukana jümüin. 23 Je müleka nnojorule anain saa'in jümüin no'ulu'u Maleiwa jiküinjatüin wane eküülü, nnojo jiküin shia. Müleka jikülen, kasalajaneerü jümüin shia nütüma Maleiwa süka nnojolüin sünainjeejatüin shia tü jünoulakat. Nnojo motüin jaa'in tüü: Tü waa'inrakat, müleka nnojorule sünainjeejatüin tü wanoulakat, kaainjalaa tia.