13
Kojutaa atüma na laülaayuushiikana
Tekirajeena joo jia sünain tü anasü jaa'inrüinjatkat shi'ipajee naluwataain na sülaülashiikana mma. E'itaaushi naya nütüma Maleiwa. Müleka nnojoliireje e'itaaushin naya nütüma, nnojoliishiije aluwataain. Je nücheküin chi Maleiwakai süpüleerua jüüjüüinjatüin wayuu süpüshua namüin. Chi eekai niyouktüin aluwataanaa natüma, niyouktüinja'a mmata tü ni'inaajalakat chi Maleiwakai. Süsaleechi nia nütüma saaliijee tia. 3-4 Shiimüin sünain jashichin chi Maleiwakai namüin na wayuu aa'inrakana tü mojusükat. Ni'itaain Maleiwa na sülaülashiikana mma süpüla kasalainjanainjatüin natüma naainjala na mojulaashiikana. Sükajee tia, mmoleena naya neema. Otta chi wayuu aa'inrakai tü anasükat, nnojoleechi mmolüin neema, süka nüchepchiain Maleiwa naya süpüla akaaliijaa wayuu. Nnojoleere jiimoliain naya, anakaja müleka lotüle jukuaippa no'upala süpüla neirakaainjanain jüka. Tamüshii paala jia jüchikua: Anakaja jüüjüüle jia namüin na sülaülashiikana mma, süka nnojolüin süsaleein jia natüma, je süka jütüjaain saa'u sünain shiain tü anasükat nu'upala Maleiwa.
6-7 A'yataashii na sülaülashiikana mma waneepia sünain aluwatawaa. Oo'ulaka okotchajitshii neerü süpüla tü kasa che'ojaakat sulu'u tü mmakat. Anakaja nnojoliire ja'alijiraain suulia awalaajaa tia namüin, süka e'itaaushin naya nütüma Maleiwa süpüla tia. Je anakaja müleka jii'iyatüle nojut namüin, süka nüchepchiain naya Maleiwa süpüla akaaliijaa wayuu je süpüla süsalaa atüma na mojulaashiikana.
Aiwaa apüla wayuu süka sülü'ülüin nükalia Cristo
Watüjaa aa'ulu sünain anain müleka pansaale tü wamakat süpüla wawalaajüin süchikua tü wajuyaalakat. Akaajaa jia, pansaa jütüma tü jümakat süpüla aijiraain jia jüpüla jüpüshua waneepia. Na wayuu aijiraakana napüla, nekeraajüin süpüshua tü nuluwataakat anain Moisés sükajee tia. Müsü tü nuluwataakat anain Moisés: “Ai jüpüla wayuu süpüshua maa aka alin pia püpülajiraa”, müsü. Müleka juu'ulaküle tia, nnojoleerü jaa'inrüin tü kasa achiajaanakat oulia waya nütüma sünain müin mayaa: “Nnojo püma'üjaain sümaa wayuu nnojotkat pu'wayuusein otta nnojoikai pu'wayuusein. Nnojo pu'utüin saa'in wayuu. Nnojo pu'luwajüin sükorolo wayuu. Nnojo kee'ireein paa'in naata kokoroloshi”, müsü. 10 Müleka aire wapüla wane wayuu, nnojoleena waya e'rüliin wayumüin nümüin. Saa'u aijiraain waya wapüla wapüshua, wekeraajüin süpüshua tü nuluwataakat anain Moisés sükajee tia.
11 Anakaja müleka aire jüpüla wayuu süpüshua, süka kettaaitpain sükalia süpüla eeinjatüin ma'i waa'in sünain süpüshua tü nüchekakat Maleiwa wapüleerua. Ai jüpüla wayuu süpüshua, süka sülü'ülüin nükalia chi Wasenyotsekai Jesucristo sünain niitaain nüchikua süpüla nujuittirüinjanain waya suulia waainjala. Pejereesia ma'i nükalia suulia paala wekeroloiwa'aya sünain anoujaa nünain Cristo. 12-13 Saa'u sülü'ülüin nükalia Cristo, juu'ulaa suulia aa'inraa kasa mojusü, maa aka tü saa'inrakat wayuu sa'akapünaa piyuushi. Shia anaka alu'u müleka yapale jia süpüla eejirawaa sümaa tü mojusükat sünainmüin aa'inraa tü anasükat. Nnojo maa'in jaa'in sünain emi'ijaa. Nnojo jiperüin. Nnojo ju'luwajiraain jukuaippa sümaa wayuu jierü otta wane jierü nümaa wane toolo. Nnojo jüchunjain aa'in saa'u wayuu sünain jü'ülüjaain. 14 Juu'ulaa suulia jüle'eru'uin süchiki kaainjalaa. Shia anaka alu'u müleka jüshatüle nukuaippa chi Senyotkai Jesucristo, süpüla nükaaliijainjanain jia sünain ayamülaa tü mojusükat.