12
Aapünüsü tü atüjaa wa'yataainjatkat aka nümüin Maleiwa
Tawalayuwaa, sünainjee süpüshua tü anasü naa'inrakat chi Maleiwakai jaa'u sünain nümüliajüin jia, anakaja toso'irüle jaa'in shii'iree ju'waajüinjachin nia süka süpüshua jaa'in. Saa'u jükatannüinapain nütüma suulia jaainjala, jaapajiraa jümata jukuaippa nümüin, sünain ji'yataain waneepia nümüin kataiwa'aya jo'u süpüla talatüinjachin nia jümaa. Alana'aleesia sünain anain tü nüchekakat Maleiwa wapüleerua suulia kasa süpüshua, süka shiain tü talatakat atüma naa'in. Je sükajee tia, juu'ulaa suulia ashataa nakuaippa na manoujainsaliikana. Nnojo jülüjüin jaa'in maa aka tü jülüjakat naa'in nayakana. Müleka juu'ulaale suulia, nii'irateerü jukuaippa Maleiwa. Sünainjee tüü, juunteerü jiyaawatüin saa'u tü nüchekakat jüpüleerua, je kee'ireejeerü jaa'in jaa'inreein tia.
Sünainjee na'anasia chi Maleiwakai aapünakat tamüin, tamüshii paala jia jüpüshua: Nnojo ju'waataain sulu'u jukuaippa. Shia anaka alu'u müleka jiyaawatüle naa'u Maleiwa sünain niain juuntüin atüma jaa'inrüin tü nüchekakat jüpüleerua. Anakaja müleka sotüle jaa'in che'ojaajeerüin waneepia akaaliijünaa jümüin nütüma Maleiwa süma'inru'u ji'yataain nümüin. Jülüja jaa'in wakuaippa sünain wainmain wa'ülia. Mayaainje eein wajapü oo'ulaka woo'ui, nnojotsü akatajiraain tiairua. Waneesia ne'e wakuaippa. Maa aka wajapü, ja'ijaasü süpüla aa'inraa wane kasa. Akaajaa woo'ui, ja'ijaasü süpüla aa'inraa wane kasa'aya. Müsia wakuaippa waya anoujashiikana wapüshua nünain Cristo. Ja'itaina wainmain wayakana, wayajiraashii sünain tü wanoulakat. A'aniraasü wakuaippa nümaa Cristo süka niain wa'yataain amüin wane'ewaire wakua. Anakaja müleka wa'yataale nümüin Maleiwa süka tü atüjaa eitajünakat wamüin nütüma chi Naa'inkai Maleiwa. Naata'awaisü tü atüjaa aapünakat wamüin süpüla wa'yataain nümüin Maleiwa. Müleka saapünüle pümüin süpüla aapirülinjachin pia wayuu süka nünüiki Maleiwa, anakaja püküjale waneepia tü shiimüinkat pünoujakat anain. Müleka saapünüle pümüin süpüla akaaliijülinjachin pia na puwalayuukana, puu'ulaka pümata tia. Müleka shiale süpüla ekirajülinjachin pia sulu'u tü outkajaaleekat, anasü paa'inrüle tia. Chi wayuu eekai naapünüin amüin süpüla achecherülinjachin nia saa'in wayuu sünain anoujaa, anashi müleka naa'inrüle tia. Chi eekai naapünüin amüin süpüla asülajülinjachin nia sümüin wayuu eekai maletsein, anashi nnojoire ji'iyein nia suulia. Müleka shiale süpüla aluwataalinjachin pia wayuu, anakaja tütüle pia sünain aluwatawaa. Müleka shiale süpüla amüliajülinjachin pia wayuu, anashi müleka paa'inrüle tia sümaa talatüin paa'in.
Anaawaa sümaa wayuu waneepia
Nnojo aiyaain wayuu jüpüla, shiimüinjatü alin jüpüla. Jiyoukta tü mojusükat süpüleerua jaa'inrüinjatüin tü kasa anasükat. 10 Anakaja müleka aijiraale jia jüpüla, süka pawalaawainapain jia. Nnojo yaletüin jukuaippa su'upala wayuu, shia jii'iyata nojut napüshua na juwalayuukana. 11 Anakaja ji'yataale nümüin chi Senyotkai süka süpüshua jaa'in sünain nnojoliin jukulajaain. 12 Müleka ji'rüle müliaa saaliijee tü jünoulakat, anasü jüchecherüle jaa'in su'utpünaa. Jüchunta waneepia nümüin Maleiwa, sümaa talatüin ma'i jaa'in süma'inru'u ja'atapajüin tü naa'inrüinjatkat jümüin. 13 Jüsülaja süpüshi tü juwashirüinkat namüin na juwalayuukana eekai maletsein. Je müleka nantüle wane juwalayuu jünainmüin, anashii müleka kapürale jaa'in naya.
14 Müleka ji'rüle müliaa sütüma wayuu sünainjee tü jünoulakat, anakaja müleka jüchuntüle nümüin Maleiwa süpüla nii'iyatüinjatüin na'anasia sümüin tia wayuukot, je nnojotsü süpüla kasalajanainjatüin sümüin nütüma. 15 Müleka talatüle naa'in wane wayuu ja'aka, talata jaa'in wanaa nümaa. Je müleka mojule naa'in wane wayuu ja'aka, moju jaa'in wanaa nümaa. 16 Nnojo ju'waataain sulu'u jukuaippa sümaa pülayaain jaa'in suulia wayuu, shia jaa'inra akaaliijaa wayuu süpüshua sünain nnojoliin kachekala'atain jia wayuu.
17 Müleka mojulaale wane wayuu jümüin, anakaja müleka jiirakaale nüka. Nnojo mojulaain jia ni'ipajee, shia jaa'inra tü anasükat su'upala wayuu süpüshua. 18 Anakaja müleka kamaneere jia sümüin wayuu süpüshua suulia pa'ürülaawajirawaa. 19 Müleka su'utünüle aa'in wane jüpüshi, nnojo kee'ireein jaa'in pasalawaa. Shia anaka alu'u juu'ulaale chi uwomuyuukai najapulu'u Maleiwa süpüla niainjachin süsalaa atüma nia. Anuu tü nümakat chi Maleiwakai soo'opünaa tia, ashajünüsü paala sümaiwa sünain müin mayaa:
“Süsalainjatü wayuu tatüma tayakai
süka tayain pasalaainjachin atüma wayuu”.
20 Je wane ashajuushikalia, müsü mayaa:
“Müleka aire jamü sümüin wane jü'ünüü,
anakaja jikirüle shia.
Je münyaasüle nia,
anakaja jüsülajüle wüin nüsüin
süpüla japülinjachin nia saaliijee tü mojusü naa'inrakat jüka”.
21 Jalia jia suulia shiyamülaa tü mojusükat. Shia anaka alu'u müleka jüyamürüle tü mojusükat süka tü anasü jaa'inrakat waneepia.