11
Nükatalüin Maleiwa napüshi na Israelkana nünainmüin
Asakitshi paala taya soo'opünaa tüü: Saa'u shiyouktünüin nünüiki Maleiwa natüma wainma na wayuu Israelkana, ¿niyüülajataapa Maleiwa na nüpüshikana? Nnojo. Nnojotsü shiain tia. Nnojoishi niyüülajüin tayakai, je shiimüin judíoin taya. Noo'uliwo'u taya na watuushikana Israel je Abraham. Je Benjamín te'iruku. Shiimüin sünain nnojolin niyüülajüin Maleiwa na nüpüshikana, na nüneekatüjüliikanaya paala sümaiwa. Soto jaa'in nüchiki Elías, tü ashajünakat sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa. Müshi Elías nümüin Maleiwa sünain niyoujain na Israelkana: “Maleiwakalee, no'uta aa'inchii wainma na pünüikimaajanakana je nojunnajirüin tü a'ajüleekalüirua. Taya apütaaka ne'e tamüiwa sümaajaa no'uteein ma'i taa'inya”. Je nünüiki chi Maleiwakai ni'ipajee Elías: “Nnojoishi piain pümüiwa na'akajee na Israelkana sünain oonooin sümaa tanüiki. Takatalüin tanainmüin maa aka 7.000 wayuu na'akajee na wayuu Israelkana eekai ayatüin sünain oonowaa sümaa tanüiki, eekai nnojoliin jüüjüüin nümüin chi maleiwayaa kanüliakai Baal”, müsü. 5-6 Müsia aka joo maa'ulu yaa. Eesü na'akajee na judíokana eekai nükatalüin chi Maleiwakai nünainmüin. Aneekünüshii naya nütüma Maleiwa sünainjee anamiain nia namüin, nnojotsü sünainjeejatüin kasa anasü naa'inrakat. Müleka süneekünüleje wayuu sünainjee tü kasa anasü saa'inrakat, nnojotsüje che'ojaain anamiainjachin Maleiwa wamüin.
Na'akajee na Israelkana, na eekai anajiraain nümaa Maleiwa, naya ne'e na aneekuushikana nütüma. Otta tü wane napüshikat, mayaainje kee'ireein saa'in anainjatüin shia no'ulu'u Maleiwa, nnojotsü suuntüin süka nüchecherüin Maleiwa saa'in suulia sünoujajüin nünain. Otta tü nachikikat, ashajünüsü paala, müsü mayaa:
“Je nayakana nütüma chi Maleiwakai,
isasü nachiki nayaawatüinjatüin saa'u tü shiimüinkat.
Müshii aka wane mo'usai, otta wane mache'esai,
nnojotsü nountüin nayaawatüin saa'u tü kasa ne'rakat je tü naapajakat achiki.
Ayatshi'iya naya sünain müin aka tia maa'ulu yaa”.
9-10 Je tü nüshajalakat David nachiki, müsü mayaa:
“Kasataalejese nata'ünnüin nütüma Maleiwa wanaa sümaa nemi'ijaain
kasalajanaiwa namüin tü naainjalakat.
Kasataalejese nnojoleerüin nayaawatüin saa'u tü shiimüinkat,
süpüla müliainjatüin ma'i naa'in sütüma tü kasa mojusü alateetkat namüin saaliijee naainjala”.
Kamaneeshi Maleiwa namüin na gentilekana sükajee nayouktüin Cristo na judíokana
11 Asakitshi paala taya: Na wayuu Israelkana, saa'u ayatüin naya sünain ayouktaa nünüiki Maleiwa, ¿ashanaashii naya sünain amüloulin sükajee tia? Nnojo. Nnojotsü shiain tia. Sükajee kaainjalain naya sünain nayouktüin Cristo, nükaaliijain Maleiwa na gentilekana sünain o'tte'ennaa. Müleka nachunjale aa'in na judíokana nachiirua na gentilekana sünainjee tia, eesü süpüla kee'ireein naa'in o'tte'ennaa nayakanaya. 12 Sükajee nayouktüin Cristo na judíokana, aküjünüsü nüchiki chi O'tte'erüikai namüin na gentilekana. Je talatüsü saa'in wayuu sainküin mma süka süküjünüin nüchiki Cristo sümüin wayuu ütamüinre'eya. Je alana'aleejeeria ma'i sünain talatüin saa'in so'uweena tia ka'ikat nanoujakat o'u wainma na judíokana sümaa no'tte'ennüinjanain.
13 Aashajaashi taya joolu'u jümüin jia anoujashii gentilekana chakana Roma. Saa'u tayain wane chi Aluwataaushi aneekünakai nütüma Maleiwa süpüla taküjainjatüin nüchiki chi O'tte'erüikai sümüin wayuu eekai gentilein sainküin mmakat süpüshua, kojutsü tatüma tü ta'yataakat anain nümüin Maleiwa ja'aka. 14 Otta süka nayain tapüshin na judíokana, tacheküin ma'i müleka nachunjale aa'in wainma nayakana jüchiirua jiakana gentilekana, süpüla nanoujainjanain nünain Cristo sümaa no'tte'ennüinjanainya. 15 Sükajee nayouktünüin na judíokana nütüma Maleiwa saaliijee manoujain naya, suuntüin joo wayuu süpüshua anaawajirawaa nümaa Maleiwa. Je so'uweena tia ka'ikat kamaneekat o'u chi Maleiwakai namüin na judíokana, talatashaateerü saa'in wayuu sainküin mma, sünain meerüin aka saa'in wane wayuu eekai süso'iraaitpain naa'in wane suwala süchikijee ouktaa.
16 Aneekünüshii na wayuu Israelkana nütüma Maleiwa sümaiwa paala süpüla nüpüshinjanain naya je süpüla nakatannüinjanain suulia kaainjalaa. Akaajaa jia gentilekana maa'ulu yaa, aneekünüshii jia nütüma Maleiwa süpüla nüchooinjanain jia je süpüla nükatalüinjanain jia suulia kaainjalaa. 17 Müshii aka jia saa'in sütüna wunu'u sa'akajatü mojuui eekai shi'yotoonüin sümaa shi'itaanüin yaa miichipa'a sünain süsa'a wane wunu'u ekünaajuui achonlu süpüla kachoinjatüin tü sütünakat. Akaajaa na judíokana, müshii aka naya saa'in sütüna tü wunu'u ekünaajuuikat achon. Oshottünüsü sünainjee tü süsa'akat süpüla ji'itaanajanain jiakana shii'iraka. 18 Jiakana gentilekana, jalia jia suulia a'waatawaa sulu'u jukuaippa noulia na judíokana. Soto jaa'in sünain nnojoliin jiain süsa'ain tia wunu'ukot, sütüna ne'e jia. 19 Eesü süpüla jümüin tamüin: “Oshottünüsü sütüna tü wunu'u ekünaajuuikat achon süpüla we'itaanajanain wayakana shii'iraka”, müshii. 20 Mayaainje shiimüin tü jümakat, soto jaa'in wane kasa: Niyouktüin chi Maleiwakai na judíokana saaliijee manoujain naya, je jia gentilekana, anaawajiraashii jia nümaa sünainjee tü jünoulakat. Je sükajee tüü, jalia jia suulia pülajüin jaa'in noulia na judíokana. Shia anaka alu'u mmorule jia neema Maleiwa. 21 Saa'u niyouktüin Maleiwakai na judíokana saaliijee manoujain naya, shiimüin sünain niyoukteenain jia gentilekana müleka nnojorule jünoujain.
22 Nnojo motüin jaa'in sünain kamaneein ma'i jümüin chi Maleiwakai müleka nnojorule jiyouktüin tü na'anasiakat. Alu'ujasa müleka jiyouktüle nia, nuu'ulaajeena jia maa aka naa'inrakat paala naka na judíokana eekai kaainjalain. 23 Tü sütünakalüirua oshottünakat sünainjee tü wunu'u ekünaajuuikat achon, nnojotsü isain achiküü shi'itaanüin süchikua sünain tü süsa'akat. Meena na wayuu judíokana. Müleka nanoujale nachikua nünain Maleiwa, nii'iyateerü na'anasia namüin nüchikua. 24 Tamüshii paala jia jüchikua: Tü sütünakat wunu'u sa'akajeejatkat mojuui, kapüleesü shi'itaanüin sünain süsa'a tü wunu'u miichipa'ajatkat ekünaajuuikat achon. Otta müsia tü sütünakalüirua oshottünakat paala sünainjee tü süsa'akat, mapüleesat shi'itaanüle süchikua sünainmüin.
Ojuittinneena na judíokana suulia kaainjalaa
25 Tawalayuwaa, suulia pülajüin jaa'in noulia na judíokana, anashi taküjüle joolu'u jümüin süchiki wane kasa matüjaajuukat aa'u paala: Na judío achechennakana aa'in nütüma Maleiwa suulia nanoujajüin nünain, ayateena naya manoujain wane'ere'eya keraapa jerainjatüin tü gentile anoujainjatkat nünain Cristo. 26-27 Je süchikijee tia, ojuittinneena na judíokana wainma suulia kaainjalaa. Shia tü ashajünakat achiki paala sünain müin mayaa:
“Anteechi chi ojuittirüikai chajee Jerusalénjee nanainmüin na nuu'uliwo'ukana Jacob
süpüla nükatalüinjanain naya suulia tü mojusükot.
Je so'u ka'ikat tia, ekettaajeerü tü pütchi jeket te'itaakat
süpüla talatirüinjatüin naainjala noulia”.
28 Saa'u nayouktüin na judíokana tü nüchikikat chi O'tte'erüikai, nükaaliijain chi Maleiwakai na gentilekana sünain anoujaa nünain Cristo. Otta na judíokana, ja'itaina nayain nü'ünüüin chi Maleiwakai maa'ulu yaa, ayatshi'iya alin naya nüpüla süka naneekünüin nütüma paala sümaiwa süpüla nayainjanain nüpüshin je süka pansaain nünüiki namüin na nekii maalajanama'akana sünain nu'tte'erüinjanain naya. 29 Je watüjaa aa'uchi chi Maleiwakai, müleka nüneeküle wane wayuu süpüla naa'inrüinjatüin kasa anasü nümüin, ayatsü pansaain waneepia nünüiki nümüin. 30 Jiakana gentilekana, moonoolosalii paala jia sümaa nünüiki Maleiwa waneepia. Otta müsia joolu'u, nümüliajüinapa jia Maleiwa sükajee moonooin na judíokana. 31 Je maa aka nümüliajüinapain jia, nümüliajeena na judíokana. Acheküshii amüliajünaa naya nütüma, süka nayouktüin tü nünüikikat. 32 Otta wayuu süpüshua, saaliijee shiyouktüin nünüiki Maleiwakai, ayüülajünüsü nütüma süpüla saa'inrüinjatüin tü mojusü kee'ireekat ma'i saa'in. Je acheküsü amüliajünaa shia nütüma suulia amüloulii.
A'waajaa Maleiwa
33 Anashii wa'waajüle chi Maleiwakai. Kekiishaatashi ma'i nia. Nütüjaa aa'ulu kasa süpüshua. Nnojotsü wayaawatüin aa'u süpüshua tü kasa anasü naa'inrakat. 34 Shia tü ashajünakat achiki sümaiwa paala sünain müin mayaa:
“Saa'u nnojolüin watüjaain saa'u tü jülüjakat naa'in chi Maleiwakai,
nnojotsü wountüin waküjain nümüin tü naa'inrüinjatkat.
35 Nnojotsü kasain che'ojaain nümüin
süpüla wojuyaajirüin nia
süpüla nuwalaajüinjatüin süchikua wamüin”.
36 Nia kakumajalaka kasa süpüshua. Nia kataka atüma so'u kasa süpüshua süpüla kojutüinjachin nia sünainjee tü kasa anasü naainjakat. Joo'uya wa'waajaiwa nia süpüla ka'ikat süpüshua. Amén, anasü waa'inrüle tia.