4
Nukuaippainjatkat Timoteo sünain ekirajaa na anoujashiikana
Aashajaashi chi Naa'inkai Maleiwa paala sümaiwa naka na nünüikimaajanakana Maleiwa sünain aküjaa sümüin wayuu süchiki tü alateetkat so'uweena tü ka'i alü'ütkat süpüla saja'ttüinjatüin tü kasakat süpüshua. Naküjain süchiki wane wayuuirua ayouktüinjatkat tü sünoulakat süpüla jüüjüüinjatüin sümüin wane alawaa ekirajünakat sütüma yolujaa. Je maa'ulu yaa, na wayuu eekai nekirajüin sünain kasa eekai müin aka tia, piama o'upünaachii je aküjashii naya alawaa. Sükajee jüüjüüinapain naya nümüin Satanás, isasü nachiki nayaawatüinjatüin saa'u tü nekirajakat anain sünain mojuin ma'i shia nu'upala Maleiwa. Nekirajüin sünain mojuin ka'wayuusee. Je nekirajüin sünain eein wane eküülü eekai mojuin süpüla ekünaa, ja'itasü e'itaaushin shia nütüma Maleiwa süpüla ekünaa. Shiimüin sünain taashin waya süpüla weküinjatüin eküülü eekai eein ne'e sümaa waapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u, süka wanoujain nünain je süka watüjaainapain saa'u tü shiimüinkat. Anasü süpüshua'ale tü kasa nükumajakat chi Maleiwakai süpüla waapüinjatüin analu'ut saa'u. ¿Jamaka'a wayouktüinjatka'a shia? Müleka eere waa'in sünain nünüiki Maleiwa je müleka wachuntüle nümüin, watüjaajeerü aa'u tü waa'inrakat müleka anale je müleka mojule.
Otta piakai Timoteo, müleka pikirajüle na puwalayuukana waneepia sünain tü taküjakat pümüin, talateerü ma'i naa'in Jesucristo chi kaneekajalakai pia süpüla a'yatawaa nümüin. Otta na puwalayuukana, natüjaajeechi aa'u pia sünain ichein pia sünain tü pütchi shiimüin ekirajünakat anain pia. Jalia pia suulia kapülain paa'in tü aküjalaa naatajatü aküjünakat sütüma wayuu mojutkat atüma Maleiwa, süka nnojolüin kasain saamüin namüin na anoujashiikana. Shia anaka alu'u müleka kachiiruale paa'in keisalaa sümüin pukuaippa nu'upala Maleiwa. Müinjachi aka pia naa'in wane wayuu ayoujiraai sünain niki'rajaain waneepia süpüla kalainjachin nia. Tü nükanajeekat chi ayoujiraaikai, anasüyaaje motso'o ne'e. Otta müleka keisarale pia sümüin pukuaippa nu'upala Maleiwa, akaaliijüneechi pia sütüma maa'ulu yaa je talateechi chi Maleiwakai pümaa eepa pia nümaa so'uweena wane ka'i. Shiimüin tü taküjaitpakat pümüin süpüla kapülainjatüin saa'in wayuu süpüshua. 10 Je joolu'u, a'yataashii waya süka süpüshua waa'in, süka watüjaain naa'u chi Maleiwa katakai atüma so'u wayuu sünain nuuntüin nu'tte'erüin wayuu süpüshua. Chi eekai nünoujain nünain Cristo, shiimüin nu'tte'enneechin nütüma.
11 Anashi pikirajüle na anoujashiikana sünain tü taküjakat pümüin sulu'u tü karalouktakat, je puluwataa naya sünain nekettaajüin shia. 12 Anakaja nnojorule kasajatüin pümüin eekai pülain naa'in puulia saalii jintülin pia noulia. Shia anaka alu'u müleka keisarale pia sümüin pukuaippa su'upala wayuu süpüla süshatüinjatüin pukuaippa: maa aka tü paashajaakat achiki, maa aka tü kachiiruakat paa'in, maa aka tü saaliikat wayuu püpüla, maa aka tü pünoulakat, je maa aka tü paa'inkat sünain wulein. 13 Je süpülapünaa tantüin pünainmüin, anakaja ayatüle pia sünain aashaje'eraa tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa sulu'u tü outkajaaleekat. Anashi ayatüle pia sünain ekirajaa wayuu sünain nünüiki Maleiwa süpüla nayaawatüin saa'u. Anashi ayatüle pia sünain eme'ejaa naa'in shii'iree noonoweein sümaa. 14 Soto paa'in wanaa sümaa ne'itaain najapü na laülaashiikana paa'u sümaa saapünüin wane pütchi pümüin nütüma chi aapirüikai süka nünüiki Maleiwa. Paa'inmaja tü atüjaakat aapünakat paala pümüin nütüma chi Naa'inkai Maleiwa so'u ka'ikat tia.
15 Soto paa'in tü taluwataaitpakat anain pia süpüla paa'inrüinjatüin shia süka süpüshua paa'in. Müleka tütüle pia sünain pi'yataain nümüin Maleiwa, nayaawateechi aa'u pia na puwalayuukana sünain laülaain paa'in sünain anoujaa. 16 Ee paa'in sünain tü pukuaippakat suulia paa'inrajüin kasa mojusü je suulia pikirajüin sünain kasa naatajatü. Müleka püchecherüle paa'in sünain tüü, o'tte'enneena na aapajakana pünüiki. Je müshia piaka'iya, o'ttaweechi.