5
Nakuaippainjatkat na anoujashiikana namüin na oukta a'wayuusechiikana
Müleka püchiajaale wane anoujashi eekai laülaaichin, nnojo paa'ayajaain naa'in. Pime'eja naa'in maa aka püshi pümüin. Otta na jima'aliikana, müinjana aka naalii wane pimülia pütüma. Je na jieyuu laülaainakana, müinjana aka saalii püi pütüma. Je na majayünnüükana, müinjana aka saalii wane püshunuu pütüma sünain wulein paa'in waneepia no'upala.
Anakaja kojutule pütüma na jieyuu eekai ouktüin na'wayuuse. Müleka nnojorule wane wayuu aa'inmajüinjatkat shia, anasü müleka saa'inmajünüle sütüma tü anoujasükalüirua. Otta müleka kachooinre je kalüinre shia, naya aa'inmajüinjanaka shia, süka anain nümüin Maleiwa tia. Je anakaja naa'inmajüle shia süpüla nawalaajüinjatüin tü shi'yataainkat namaa paala. Shia talataka atüma naa'in Maleiwa tia. Alu'ujasa tü wayuu oukta a'wayuuset eekai sümüiwa'ain sünain makaaliijuuin shia, shiain ne'e sa'atapajüin nümüliajüin Maleiwa. Achuntüsü waneepia nümüin sa'wai, so'uka'i süpüla naa'inmajüinjatüin shia. Otta tü wayuu oukta a'wayuuset eekai saa'inrüin waneepia tü süchekakat ne'e sümüiwa, mayaasüje katsüinyüliain shia süpüla a'yatawaa nümüin Maleiwa, nnojolüitpa kasajatüin sümüin tü nüchekakat süpüleerua.
Anashi müleka puluwataale na anoujashiikana sünain tü taküjaitpakat pümüin, suulia mojujain sünüiki wayuu namüin saa'u nnojolüin naa'inmajüin tü napüshikat eekai ouktüin su'wayuuse. Wane anoujashi, müleka nnojorule naa'inmajüin na nüpüshikana, na kepiakana nümaa maa aka eekai nnojoliin kepiain nümaa, niyouktüinja'a, sükajee tia, tü nünüikikat Maleiwa ekirajünakat anain nia. Mojuleesia ma'i tü naa'inrakat nuulia wane manoulasai.
Je tü wayuu oukta a'wayuuset aa'inmajünüinjatkat natüma na anoujashiikana, shiainjatü eekai laülaain suulia aippirua shikii juya suuyase je shiainjatü eekai mama'ülain kataiwa'aya no'u su'wayuuse. 10 Anasü müleka shi'nnaajünüle sünainjee aa'inraa waneepia kasa anasü: maa aka saa'inmajüin süchooin, maa aka kapülain naa'in na shi'iyoukana, maa aka su'lojooin noo'ui na anoujashiikana, maa aka sümüliajüin eekai müliain, je maa aka saapajiraain sukuaippa süpüla saa'inrüinjatüin wainma kasa anasü sümüin wayuu.
11 Otta wane wayuu oukta a'wayuuset eekat nnojoyülüinya ekettaajüin suuyase, nnojolüinjatü aa'inmajünüin natüma na anoujashiikana. Süka jamüin, eein süpüla sükulajaweerüin aa'in sünain ma'wayuusein shia, je kee'ireejeerü saa'in ka'wayuusee. 12 Je ka'wayuusepa, nnojoleerü saa'in sünain a'yatawaa nümüin Cristo, maa aka tü sümakat paala sünain pansaain sünüiki. Je kasalajaneerü sümüin tia nütüma Maleiwa. 13 Müleka saa'inmajünüle tü wayuukot natüma na anoujashiikana, eesü süpüla ki'reerüin sünain shukulaa. Waraitta'ain meerü sainküin shipia wayuu sünain eperulajaa sümaa yootüin süchiki tü kasa nnojotkat anain süpüla saashajawaa. 14-15 Mojusü ma'i taa'in sükajee eein wayuu oukta a'wayuuset eekat nayouktüin tü nüchekakat chi Maleiwakai napüleerua süpüla noushikajaain nüchiirua Satanás. Wane wayuu oukta a'wayuuset eekat nnojoyülüin aippiruain shikii juya suuyase, anasü saa'in tamüin müleka ka'wayuusere shia süpüla kachooinjatüin sümaa saa'inmajüinjatüin na süpüshi kepiakana sümaa. Müleka saa'inrüle tia, nnojoleerü mojuin nanüiki na manoujainsaliikana sümüin.
16 Tamüshi paala pia tachikua: Wane wayuu anoujasü, anasü müleka saa'inmajüle tü süpüshikat eekai ouktüin a'wayuuset. Nnojotsü anain müleka süchuntüle namüin na anoujashiikana sulu'u tü outkajaaleekat süpüla nayainjanain aa'inmajüin tü süpüshikat. Naya e'itaanaka na süpüshikana süpüla nayainjanain aa'inmajüin shia. Na aa'inmajünüinjanakana natüma na anoujashiikana, nayainjana na eekana namüiwa'ain sünain makaaliijuuin naya.
Nakuaippainjatkat na anoujashiikana namüin na laülaashiikana
17 Na laülaashiikana napüleerua na anoujashiikana sulu'u tü outkajaaleekat, saa'u tütüin naya sünain ekirajaa wayuu sünain nünüiki Maleiwa, anasü shipiantünüle nawalaajia saa'u tü na'yataainkat. 18 Shia tü ashajünakat achiki sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa sünain maa: “Wanaa sümaa shi'yataain tü jüsachiratkat sünain asaichijaa tü jüpünajüinkat, anasü müleka nnojorule keimataalajain shia jütüma, süpüla shiküinjatüin süpüshi tü süsaichijüinkat”, müsü. Oo'ulaka wane ashajuushi, müsü maya'aya: “Chi a'yataakai, acheküshi nuwalaajünüin”, müsü.
19 Müleka “kaainjalashi chira laülaashikai”, pümünüle sütüma waneesia wayuu ne'e, nnojotsü kasajatüinjatüin pümüin. Alu'usa müleka pümünüle natüma piamashii je apünüinshii wayuu eekai natüjaain naa'u chira laülaashikai, anakaja paapajüle nanüiki. 20 Je müleka shiimüinre sünain kaainjalain nia, anakaja püchiajaale nia no'upala na anoujashiikana napüshua suulia naa'inrajüin nayakana kasa eekai müin aka tia.
Wane pütchi nümüin Timoteo
21 Timoteo, te'itaain joolu'u tü pütchikat püpüleerua no'upala chi Maleiwakai oo'ulaka Jesucristo oo'ulaka tü aapiee aneekajuushikalüirua: Paa'inra süpüshua'ale tü taluwataaitpakat anain pia sünain nnojolinjachin katata'awain saalii wayuu pütüma. 22 Je süpülapünaa peenaküin wane wayuu süpüla wane a'yatawaa sulu'u tü outkajaaleekat sümaa pi'itaain pajapü naa'u, anakaja pütüjaale naa'u müleka tütüle nia süpüla tü a'yatawaakat. Je jalia pia suulia wanaawain paa'in sümaa tü kasa mojusü naa'inrakat wane kaainjarai. Shia anaka alu'u müleka wulere paa'in waneepia no'upala na anoujashiikana.
23 Tawalachee, taapa achikichi pia sünain ayuulin pejeewa. Suulia alin püle'e sütüma tü eküülü pikakat, anasü saa'in tamüin müleka nnojorule püsüin wüin ne'e sümüiwa. Anasü püsüle yootchon wiino.
24 Tamüshi paala pia wane kasa: Eeshi wayuu eekai e'nnaajünüin sünain kaainjaralin. Kasalajaneerü nümüin naainjala. Oo'ulaka eeshi eekai kaainjalain sümaa nnojolüin nütüjaanüin aa'u sütüma wayuu. Atüjaaneechi aa'u so'u wane ka'i. 25 Akaajaa eeshi wayuu eekai e'nnaajünüin sünain aa'inraa kasa anasü. Oo'ulaka eeshi eekai matüjaajuuin saa'u tü anasü naa'inrakat. Atüjaaneechi aa'u so'u wane ka'i.