6
Nakuaippainjatkat na achepchieekana
Otta na puwalayuukana eekai süchepchiain wayuu, anakaja kojutüle natüma na kachepchiakana naya, suulia mojujain sünüiki wayuu nümüin Maleiwa je sümüin tü wekirajakat anain. Je na eekai süchepchiain wayuu anoujasü, nnojoliinjana oo'ulaain suulia kojutüin natüma saa'ujee nawalain nia. Shia anaka alu'u müleka tütüle ma'i naya sünain a'yatawaa nümüin sümaa alin nia napüla süka anoujashin chi na'yataakai amüin.
Achiajaanüshii na anoujashiikana suulia kachiiruaa aa'in washirüü
Nnojo motüin paa'in pikirajaa wayuu sünain tü taküjakat pümüin sümaa pime'ejüin naa'in sünain tü taluwataakat anain. 3-4 Na wayuu eekai nekirajüin sünain kasa naatajatü, yaletayaasü nakuaippa su'upala wayuu mayaasüje'e maa'awain tü nekirajakat anain. Shia sükajee nnojolüitpain kapülain naa'in tü nikirajakat anain chi Wasenyotsekai Jesucristo oo'ulaka tü shiimüinkat wekirajakat anain noo'opünaa. A'ülüjaweeshii ma'i naya süka natüjaain ma'i naajüin.
Müshi'iya na wayuu kapülakana aa'in nanüiki sünain na'ülüjaajiraain sünain tü ekirajünakat anain. Je sükajee tia, achunjasü naa'in sümüin wayuu. Mojusü nanüiki sümüin wayuu je nayoujain wayuu. Aashichijaajiraashii ma'i naya sümaa jülüjain naa'in tü kasa mojusükat waneepia. Süka nnojolüitpain nayaawatüin saa'u jaralüin shiimüin, washireena naya saa'in namüin müleka keisarale nakuaippa.
Eekai keisalain sümüin nukuaippa nu'upala Maleiwa, müleka talatüle naa'in sümaa tü nüchekakat Maleiwa nüpüleerua, anashaatasü ma'i tia. Jemeishii waya sümaa makoroloin. Je ouktapa waya, nnojoleerü kasain walü'üjain. Je maa'ulu yaa, müleka eere tü wekakat, eere washe'in, talatüinjana waya sümaa tia. Otta chi wayuu eekai kachiiruain naa'in washirüü, naa'inreerü tü nüchekakat chi Yolujaakai nüpüleerua sünain kee'ireein ma'i naa'in kasa mojusü waneepia. Amülouijeerü tü nukuaippakat sükajee tia. 10 Chi wayuu eekai ni'itaain naa'in sünain neerü, naa'inreerü kasa eekai eein shii'iree washirüinjachin nia. Eesü wayuu anoujasü eekai sükatalaain suulia tü sünoulakat sünainjee tia. Je sütüma tia, mojushaatasü ma'i naa'in.
Tü pütchi ni'itaakat Pablo nüpüleerua Timoteo
11 Timoteo, saa'u shiain kee'ireein paa'in tü nüchekakat chi Maleiwakai püpüleerua, anakaja müleka paa'inmajüle pukuaippa suulia aa'inraa kasa mojusü. Shiainjatü kachiiruaka paa'in kasa anasü: maa aka paa'inrüin tü nuluwataakat anain Maleiwa, maa aka keisalain pia sümüin pukuaippa nu'upala Maleiwa, maa aka paa'inmajüin tü pünoulakat, maa aka alin püpüla wayuu, maa aka püchecherüin paa'in sünain anoujaa, je maa aka kamaneein pia sümüin wayuu. 12 Anakaja müleka katsüinre paa'in sünain anoujaa, maa aka naa'in wane wayuu kalaain süpüla ayamülaa chi ni'ipolokai. Soto paa'in tü ka'i püküjakat o'u süchiki tü pünoulakat sümüin wayuu wainma wanaa sümaa peenakünüin nütüma chi Maleiwakai süpüla eeinjachin pia waneepia nümaa. Anakaja masütaajule pia sünain tü nüchekakat Maleiwa püpüleerua. 13 Paa'inra tia nu'upala Maleiwa, chi katakai atüma so'u kasa süpüshua, je nu'upala Jesucristo, chi anakai anüiki paala nu'upala Poncio Pilato. 14 Paa'inra tü nüchekakat Maleiwa püpüleerua wane'ere'eya niweetaleepa chi Wasenyotsekai Jesucristo.
15 Ee'iyatüneechi nia nütüma chi Maleiwakai so'uweena tü ka'i e'itaanatüjütkalia nütüma süpüla niweetajachin. Anakaja wa'waajüle joolu'u chi Maleiwakai süka niain aluwataain nümüiwa saa'u kasa süpüshua je süka niain alana'aleein sünain anain noulia napüshua na aluwataashiikana saa'u mma. 16 Nia ne'e waneeshika'aya sünain matüjain ouktaa. Matüjainsat arütkawaa wayuu nünainmüin süka kawaralain ma'i nü'ütpünaa. Nnojotsü eein wayuu e'rakat chi Maleiwakai süka matüjain nia e'nnaa. Kasataalejese kojutshaatain ma'i nia sütüma wayuu wainma süpüla ka'ikat süpüshua, süka pülashaatain ma'i nia je süka laülaain nia waneepia. Amén.
17 Püma nümüin chi wayuu eekai washirüin sünain nnojolinjachin pülain naa'in nuulia Maleiwa je sünain nnojolüinjatüin ni'itaain naa'in sünain tü washirüükat. Süka jamüin, tü washirüükat, nnojotsü süpülain ka'ikat süpüshua. Chi kachiiruainjachikai naa'in, niainjachi Maleiwa nümüiwa, süka naapüin wamüin süpüshua tü che'ojaakat wamüin, süpüla talatüinjatüin waa'in nümaa. 18 Puluwataa naya sünain aa'inraa waneepia kasa anasü sümüin wayuu. Je püchiajaa naya suulia ji'iyee, süpüla asülajüliinjanain naya sümüin wayuu eekai müliain. 19 Je nayaawateerü aa'u sünain shiimüin eejeenain naya nümaa Maleiwa chaa iipünaa süpüla ka'ikat süpüshua. Je so'uweena wane ka'i, walaajeena naya saa'u tü naa'inrakat nütüma Maleiwa.
20 Timoteo, anakaja taso'irüle paa'in sünain paa'inmajüin tü pütchi shiimüin ekirajünakat anain pia suulia pikiraja'alayaain pütchi naatajatü. Anakaja nnojorule kasajatüin pümüin tü shikirajakat anain tü wayuu mojutkat atüma Maleiwa. Jalia pia suulia kapülainjain paa'in tü alawaa nekirajakat anain na wayuukana, mayaasüje na'waataain sulu'u kekiin ma'i naya saa'in namüin. 21 Eesü eekai sünoujain tü na'alainkat sümaa suu'ulaain suulia tü sünoulakat sükajee tia.
Tachuntüin joolu'u nümüin chi Maleiwakai süpüla nii'iyatüinjatüin na'anasia waneepia pümüin.