Chiiruajatkat Karaloukta nütüma
JUAN
1
Taya, chi laülaakai napüleerua na anoujashiikana nünain Jesucristo sulu'u tü outkajaaleekat yaaya, tashajüin joolu'u pümüin wawala aneekuushikat nütüma Maleiwa, oo'ulaka namüin na püchooinkana, na a'waajüshiikana Maleiwa jutkatshiikana cha'aya, jia aishiikana tapüla saa'u jünoujain tü shiimüinkat wanaa tamaa. Je nnojoliishii jia alin ne'e tapüla tamüiwa. Aishii jia süpüla tü wayuukolüirua süpüshua eekai sütüjaain saa'u tü shiimüinkat. Tashajüin jümüin süka jikirajuushin sünain tü shiimüinkat. Tacheküin süpüleerua jülüjüin jaa'in tü shiimüinkat süpüla jünoujainjatüin shia waneepia.
Achuntüshi taya jaa'u nümüin chi Washikai Maleiwa otta nümüin Jesucristo chi Nüchonkai süpüla nee'iyatüin na'anasia jümüin, süpüla namüliajüin jia, je süpüla naapüin wane anaa jümüin. Kasataalejese ayatüin jia sünain tü shiimüinkat sümaa aijiraain jia jüpüla jüpüshua.
Talatashaatasü ma'i taa'in süka taapüin jüchiki sünain ayatüin jia sünain anoujaa tü shiimüinkat, maa aka saa'in tü nuluwataakat anain waya chi Washikai Maleiwa. Tawalayuwaa, jiakana aishiikana tapüla, tü tashajakat achiki joolu'u jümüin, shia tü nuluwataatüjütkalia anain jia Maleiwa. Nnojotsü waneein pütchi naatajatü. Aluwataanüshii waya paala sümaiwa süpüla aijiraainjanain waya wapüla wapüshua. Shia ne'e tachekaka jüpüleerua maa'ulu yaa. Müleka waa'inrüle süpüshua tü kasa nuluwataakat anain waya Maleiwa, watüjaajeerü aa'u shiimüin alin nia wapüla je aijiraain waya wapüla. Je tü waapakat achiki wekeroloiwa'aya sünain anoujaa, shia tü aijirawaakat wapüla wapüshua waneepia.
Ekerotüsü wainma ekirajünnüü sünain alawaa sa'akamüin wayuu sainküin mmakat süpüshua. Naya na anujulajakana nüchiki Cristo sünain nüntüin sünain wayuuin sa'akamüin wayuu. Naya na nüpüshikana chi Ni'ipolokai Cristo, chi Ekirajüikai Alawaa. Jalia jia suulia sümalaja'alaain tü ji'yataakat apüla saaliijee jüüjüwaa namüin na ni'ipolokana Cristo. Jüchechera jaa'in sünain anoujaa tü shiimüinkat, süpüla juwalaajüneenain jia so'uweena wane ka'i nütüma Maleiwa saa'u tü kasa anasü jaa'inrakat. Watüjaa aa'ulu jaraliin na ekirajülii nnojoliikana wanaawajiraain aa'in nümaa Maleiwa. Naya na eekana nekirajüin sünain wane kasa naata suulia tü shiimüinkat nikirajakat anain Cristo. Otta na ayatakana sünain nekirajüin tü shiimüinkat nikirajakat anain Cristo, wanaawajiraasü naa'in nümaa Maleiwa otta nümaa chi Nüchonkai. 10 Müleka nüntüle wane wayuu jünainmüin eekai nnojolin nikirajüin tü shiimüinkat nikirajakat anain Cristo, nnojo kamaneein jia nümüin. 11 Chi eekai kamaneein nümüin, nükaaliijüin nia sünain tü mojusükat.
12 Kettaasü tü tashajüinjatkat joolu'u jümüin sulu'u tü karalouktakat, ja'itairü isain wainma tü tashajeekat jümüin. Kasataalejese tountüin to'unüin jünainmüin süpüla taashajaainjachin jümaa jümülatu'u. Tatüjaa aa'ulu sünain talateerüin ma'i taa'in müleka too'ulaküle tia.
13 Asakitshii jünain na a'waajüshiikana Maleiwa, na jutkatshiikana yaaya, na aneekuushikana nütüma Maleiwa maa aka jiakana.