Apünüintuaitkat Karaloukta nütüma
JUAN
1
Taya, chi laülaakai napüleerua na anoujashiikana nünain Jesucristo sulu'u tü outkajaaleekat yaaya, tashajüin joolu'u pümüin tawala Gayo, pia aishikai tapüla saa'u pünoujain tü shiimüinkat wanaa tamaa. Tawalachee, tatüjaa aa'ulu sünain talatüin Maleiwa pümaa. Kasataalejese ayatüin lotüin pia sünain anoujaa otta sünain nnojolin ayuulin pia. Talatüsü ma'i taa'in taapaiwa'aya püchiki aküjünakat tamüin natüma wane wawalayuu ale'ejakana yaamüin chajee püma'anajee. Naküjain püchiki tamüin sünain pünoujain tü shiimüinkat waneepia otta sünain paa'inrüin tü nüchekakat chi Maleiwakai püpüleerua süka pütüjaain saa'u sünain shiimüin tü nümakat pümüin. Talataleesia ma'i taa'in taapapa nachiki na tachooinkana, na takaaliijalakana sünain tü nanoulakat, sünain noonooin waneepia sümaa tü shiimüinkat ekirajünakat anain naya, maa aka paa'inrüin piaka'iya.
Tawalachee, tatüjaa aa'uchi pia sünain kamaneein waneepia namüin na wawalayuukana eekai nantapünaain pünainmüin, mayaashiije nnojoliin pi'raajüin. Je nale'ejapa chajee na wawalayuukana yaamüin, naküjain püchiki sümüin tü a'waajüsükalüirua Maleiwa yaaya sünain pii'iyatüin namüin sünain alin ma'i naya püpüla. Je nale'ejapeena pünainmüin so'uweena wane ka'i sünain pi'iyouin naya, tatüjaa aa'uchi pia sünain pükaaliijainjanain naya nachikua süpüla na'yataain nümüin Maleiwa. Sünain no'unüin nepialu'ujee süpüla aküjaa nüchiki chi O'tte'erüikai, nnojoliishii achuntüin sümüin tü manoujainsatkalüirua tü kasa che'ojaakat namüin süpüla o'unaa. Je sükajee tia, anashi müleka ayatüle pia sünain kamaneein namüin na puwalayuu eekai nantapünaain pünainmüin sünain a'yatawaa nümüin chi Senyotkai, süpüla wanaawajiraainjatüin paa'in waneepia namaa sünain ekirajaa tü shiimüinkat.
Tü taluwataakat anain sulu'u tü karaloukta tashajakat paala jümüin jia a'waajüshiikana Maleiwa cha'aya, ayouktünüsü nütüma chi wayuu ja'akakai, Diótrefeskai anülia. Nnojoliishii jamajanain waya nümüin, süka nücheküin sülateein nujut puulia sünain laülawaa jüpüleerua jia anoujashiikana jüpüshua. 10 Je müleka to'unule jünainmüin, taashajaweerü achiki jümaa tü naa'inrakat sünain niperulajüin waya sümaa ni'rülin wayumüin wamüin. Nnojotsü shiain ne'e sümüiwa tü kasa mojusü naa'inrakat. Mamaneesai nia namüin na wawalayuu aküjüliikana nüchiki chi O'tte'erüikai, na chapünaakana jünainmüin. Je na wayuukana ja'aka eekai kamaneein namüin na antakana jünainmüin, achiajaanüshii naya nütüma sümaa najütünüin nütüma sulu'ujee tü outkajaaleekat.
11-12 Taluwataain joolu'u pünainmüin wane wawala kanüliashi Demetrio. Kojutshi nia sütüma tü anoujasükalüirua sainküin mmakat süpüshua, sünain “Anashi ma'i nia süka nikirajüin waya waneepia sünain tü shiimüinkat” sünain maa nümüin. Akaajaa wanüiki wayakana yaaje'ewaliikana nüchikiya. Je pütüjaa aa'ulu sünain shiimüin süpüshua tü waküjakat pümüin. Tawalachee, nnojo püshatüin tü kasa mojusü saa'inrakat tü wayuukolüirua eekai müin aka naa'in Diótrefes. Shia anaka alu'u müleka püshatüle tü kasa anasü saa'inrakat wayuu eekai müin aka naa'in Demetrio. Chi wayuu eekai naa'inrüin waneepia tü anasükat, nüchon Maleiwa nia. Otta chi eekai naa'inrüin waneepia tü mojusükat, nnojoishi ni'raajüin Maleiwa süka nnojolin nüchoin.
13 Kettaasü tü tashajüinjatkat joolu'u pümüin sulu'u tü karalouktakat, ja'itairü isain wainma tü tashajeekat pümüin. 14 Kasataalejese tountüin to'unüin pünainmüin maalü süpüla taashajaainjachin pümaa pümülatu'u.
15 Tachuntüin joolu'u nümüin Maleiwa paa'u süpüla naapüinjachin wane anaa pümüin. Asakitshii pünain na puwalayuukana yaaya. “Asakitshii jünain”, pümawalai namüin na wawalayuukana cha'aya wane'ewaire nakua.