Karaloukta nütüma
JUDAS
1
Taya, wane nüchepchiakai Jesucristo, Judaskai anülia, nuwalakai Santiago, ashajüshi joo taya jümüin jia eenakuushikana nütüma chi Washikai Maleiwa sümaa alin jia nüpüla, jia aa'inmajuushikana nütüma Jesucristo. Achuntüshi joo taya jaa'u nümüin chi Maleiwakai süpüla nümüliajüin jia je süpüla naapüin wane miyo'u anaa jümüin. Kasataalejese jiyaawatüin saa'u sünain shiimüin alin ma'i jia nüpüla Maleiwa.
Süsaleena na ekirajüliikana sünain alawaa saaliijee naainjala
Tawalayuwaa, jia aishiikana tapüla, kee'ireepü'üsü taa'in tashajeein jümüin süchiki tü o'tte'ennakat anainjee waya. Otta müsia joolu'u, anasü saa'in tamüin teme'ejüle jaa'in süpüla eejiraainjanain jia noulia na ekirajüliikana sünain alawaa süpüla nnojolüinjatüin sümalaja'alaajüin tü jünoulakat nünain Cristo, chi O'tte'erüikai. Aapünüitpa jümüin tü shiimüinkat nüchikikat, maa aka saapünüin namüin na nüchooinkana Maleiwa napüshua. Jalia jia joolu'u suulia kapülajüin jaa'in eekai waneejatüin suulia. Ashajüshi taya jümüin tüü süka süntüitpain ja'akamüin wane ekirajünnüü sünain alawaa. Nnojotsü sütüjaain aa'u wayuu sünain alawaain tü nekirajakat anain. Mojutsai chi Maleiwakai natüma je nnojoishi jamajachin namüin chi Wasenyotsekai Jesucristo, süka nnojolin niain laülaain naa'u saa'in namüin. Nnojoleena süsalain naainjala süka anamiain Maleiwa naajüin. Naa'inrakalaka waneepia kasa mojusü, maa aka a'luwajirawaa akuaippaa sümaa wayuu jierü otta wane jierü nümaa wane toolo. Shiimüin süsaleenain naya tü naa'inrakat nütüma Maleiwa so'uweena wane ka'i, maa aka tü ashajünakat achiki paala.
Anasü saa'in tamüin taso'irüle jaa'in joolu'u sünain nachiki na nüpüshikana Maleiwa wanaa sümaa nojuittinnüin nütüma sulu'ujee tü mmakat Egipto. Aja'ttüshii naya nütüma napüshua eekai nnojoliin noonooin sümaa nünüiki. Akaajaa no'utku na aapiee chaje'ewaliikana eejee Maleiwa, ja'itaina e'itaaushin naya nütüma süpüla laülawaa, nayouktüin tü e'itaanakat apüla naya sümaa no'unüin chajee eepü'üle na'yataain nümüin Maleiwa. Je sükajee tia, nnojoliishii aawannüin naya nütüma Maleiwa. Nüjünajaain naya chaa wattamüin süpüla püreesainjanain waneepia sa'aka piyuushi wane'ere'eya süntapa tü nakalia süsalainjatkat o'u naya.
Akaajaa paala sümaiwa na wayuu yarüttakana aa'in sulujunakana tü pueulokalüirua Sodoma oo'ulaka Gomorra je eekai pejein sü'ütpa'a, kaainjalashii naya waneepia, maa aka a'luwajirawaa akuaippaa sümaa wayuu jierü otta wane jierü nümaa wane toolo, je maa aka na tooloyuu ama'üjiraakana sümaa tooloyuu. Na'ajüin Maleiwa tia wayuukolüirua süka siki süsala saainjala, süpüla shiyaawatüinjatüin saa'u wayuu kaainjarannuu sünain meenain aka naya süsala naainjala süka wane siki matüjainsat oyokujawaa.
Akaajaa na ekerotshiikana jünainmüin sünain ekirajaa sünain alawaa, sünainjee kasa eekai ne'rüin na'lapüinru'u, naapüin ne'iruku süpüla naa'inrüin kasa mojusü yarüttakat atüma naa'in. Nayouktüin chi Senyotkai suulia laülaain nia naa'u otta e'rüliiyaain wayumüin namüin na laülaayuushii chakana iipünaa süka nanüiki. Otta Miguel sümaiwa paala, mayaainje niain sülaülain tü aapieekalüirua, nnojoishi müin aka naa'in na ekirajüliikana sünain alawaa ja'akakana. Wanaa sümaa nü'ülüjaain Miguel nümaa Satanás saa'ujee ni'iruku Moisés: “Nüchiajaajeechi pia Maleiwa”, müshi ne'e nümüin sümaa nnojolin e'rüliyaain wayumüin nia nümüin süka nünüiki. 10 Otta na ekirajüliikana sünain alawaa, mojusü nanüiki sümüin tü kasa nnojotkat natüjaain aa'u. Müshii aka naya saa'in mürüt sünain naa'inrüin ne'e tü nachekakat namüiwa sünain nnojolüin jülüjüin naa'in tü naa'inrakat, müleka anale, müleka mojule. Shiimüin sünain aja'ttinneenain naya saaliijee tia so'uweena wane ka'i.
11 Aisha'ajaa na ekirajüliikana sünain alawaa süka kasalajaneerüin namüin tü mojusü naa'inrakat. Nayouktüin Maleiwa maa aka naa'in Caín paala sümaiwa, chi e'rüikai wayumüin sümüin tü nünoulakat chi nimüliakai. Na ekirajüliikana sünain alawaa, kachiirua aa'inchii washirüü, maa aka naa'in Balaam chi nünüikimaajachikai Maleiwa paala sümaiwa, chi aa'inrakai kasa mojusü shii'iree walaain nümüin. Je nayouktüin na eekai aneekünüin süpüla laülaain naa'u, maa aka naa'in Coré paala sümaiwa, chi o'utinnakai aa'in saaliijee niyouktüin Moisés süpüla laülaain naa'u. Meena aka naya naa'in Coré sünain no'utüneenain aa'in mapeena.
12 Mee'erapalashii jia sütüma wayuu, süka maa'in naa'in na ekirajüliikana sünain alawaa wanaa sümaa nekaain jümaa tü ekawaa sotüinjatkat aka jaa'in chi Senyotkai. Je nnojoliishii japülin naya sükajee tia. Naa'inmajeein jia naashin. Na'alain ne'e, shia kapülaka ne'e naa'in nakuaippa sümüiwa. Je süka nnojolüin pansaain nanüiki, müshii aka naya saa'in wane siruma eekai sülatüin ne'e sümaa nnojolüin sü'itüin tü juyakat sütüma. Je süka nnojolüin jükaaliijünüin süka tü nekirajakat anain, müshii aka naya saa'in wane wunu'u eekai machoin so'u sükalia süpüla kachoinjatüin, tü atu'utünakat süka ouktüitpain shia. 13 Süka yarüttüin saa'in wayuu müleka sünoujale tü alawaa nekirajakat, müshii aka naya saa'in tü süshikat palaa sünain süpütüin kasa wainma eekai yarüttüin yaa sotpa'a. Müshii aka naya saa'in awalaasü eekai sülatüin sünain kettatüin sa'akamüin tü piyuushikat, süka najütüneenain sa'akamüin tü piyuushikat nütüma chi Maleiwakai süsala naainjala.
14 Tü taküjaitpakat jümüin, nüküja achikit Enoc chi nuu'uliwo'ukai Adán maa aka 200 juya süchikijee ouktüin Adán. Müsü nünüiki Enoc:
“Shiimüin sünain nüntajacheechin chi Maleiwakai
sünain eeinjaneenain watta naalin na aapieekana nümaa, na akataluushikana nütüma.
15 Iseeichi nia süpüla kasalajaneerüin sümüin saainjala wayuu süpüshua nütüma.
Na wayuu kaainjaraliikana, na mojutkana atüma Maleiwa,
nayaawateerü aa'u so'uweena ka'ikat tia sünain e'rüliin ma'i naya wayumüin nümüin
otta sünain mojushaatain ma'i nanüiki nümüin”.
16 Na ekirajüliikana sünain alawaa, saa'u nnojolüin talatüin naya sümaa tü naa'inrakat Maleiwa, keke'eralii naya nümüin. Naa'inrüin waneepia tü kasa mojusü nachekakat ne'e namüiwa sümaa na'waataain sulu'u. Müleka kamaneere naya sümüin wane wayuu, süpülajatü ne'e nakaaliijünüin nayakana namüiwa sükajee tia.
Kaaliijiraainjana napüla na nawalayuukana
17 Otta müsia tawalayuwaa, soto jaa'in tü naküjapü'ükat achiki paalainka sümüin wayuu na Aluwataaushikana nütüma chi Wasenyotsekai Jesucristo, sünain naapirüin shia soo'opünaa tü alatajateetkat so'uweena wane ka'i. 18 Mapü'üsü nanüiki: “So'uweena wane ka'i pejepa süpüla niitaainjachin Cristo, wainmeerü wayuu eekai kale'eru'uin süchiki kaainjalaa. Neme'erainpaleena jia saaliijee tü jünoulakat”. 19 Shia nachiki na antakana ja'akamüin maa'ulu yaa. Naa'inrüin ne'e tü nachekakat namüiwa, süka nnojolin eein chi Naa'inkai Maleiwa sulu'u naa'in. Je jia anoujashiikana, nnojoliinapakalaka paa'inwain jia sünain anoujaa sütüma tü nekirajakat anain.
20 Otta müsia tawalayuwaa, anakaja müleka ayatüle jia sünain ekirajaa tü shiimüinkat süpüla jükaaliijiraain sünain koo'omüinjatüin jümüin sütsüin jaa'in sünain anoujaa. Je saa'u eein chi Naa'inkai Maleiwa sulu'u jaa'in, anakaja jüüjüüle jia nümüin süpüla juuntüin achuntaa nümüin Maleiwa. 21 Iche jia nünain Cristo süpüla jiyaawatüinjatüin waneepia jaalin nüpüla Maleiwa. Je saa'u nümüliajüinapain jia chi Wasenyotsekai Jesucristo, anakaja jüchecherüle jaa'in süma'inru'u ja'atapajüin nikeraajüin tü naa'inrakat süpüla eeinjanain jia nümaa süpüla ka'ikat süpüshua.
22 Anakaja müleka jümüliarüle na juwalayuukana eekai matsüin aa'in sünain anoujaa süpüla katsüinjatüin naa'in. 23 Je müleka eere ja'aka eekai kale'eru'uin süchiki kaainjalaa, anakaja müleka jüchiajaale nia suulia tia süpüla nnojolinjachin süsalain nia nütüma Maleiwa süka tü siki matüjainkat oyokujawaa. Jükaaliija jümaala na juwalayuukana napüshua eekai kaainjalain süpüla najuittüinjanain suulia. Otta jalia jia yarüttajayaa aa'in sütüma tü kasa mojushaatakat naa'inrakat.
Wane pütchi a'waajia chi Maleiwakai
24 Achuntüshi taya jaa'u joolu'u nümüin chi Maleiwakai süka niain aa'inmajüin jia suulia ojutuwaa. Nia aa'inmajaka jia süpüla jüsha'walaajeenain nü'ütpa'a so'uweena wane ka'i sünain lotüin jukuaippa no'ulu'u. Talataleejeeria ma'i jaa'in so'u ka'ikat tia, süka anashaateechin ma'i nia ji'rüin. 25 Anakaja joolu'u wa'waajüle chi Maleiwa waneeshikai ma'i sünain o'tte'erüin waya sünainjee tü naa'inrakat chi Wasenyotsekai Jesucristo. Kojutuleeshia ma'i chi Maleiwakai watüma süka pülashin ma'i nia sünain aluwatawaa maa'ulu yaa, maa aka nuluwataapü'üin paala sümaiwa je maa aka nuluwataajeechin süpüla ka'ikat süpüshua. Amén.