Karaloukta namüin na Anoujashii
HEBREOKANA
1
Nia alana'aleeka ma'i chi Nüchonkai Maleiwa noulia na aapieekana
Sümaiwa paala, aashajaashi chi Maleiwakai wainmatua namaa na watuushikana nakajee na nünüikimaajanakana sulu'u naata'awain sukuaippa nüsouktia. Otta müsia joolu'u mapainka, aashajaashi wamüin nükajee Jesucristo chi Nüchonkai, chi nüneekakai süpüla naapaa amüin kasakat süpüshua, chi nükumajakai akajee tü mmakat sümaiwa paala je tü jolotsükalüirua süpüshua. Je sütüma nünüiki chi Nüchonkai, kato'ulu tü kasakalüirua süpüshua yaa mmolu'u je chaa iipünaa süka nuluwataain sünain pülashaatain ma'i nia. Müshi aka ma'i nia naa'in chi Nüshikai sünain wanaawain nukuaippa nümaa je sünain anashaatain ma'i nia. Je süchikijee nüla'ajaain waainjala woulia, o'unüshi cha'aya iipünaamüin süpüla joyotüinjachin nia nikialu'ujee chi Maleiwa Pülashikai süka kojutüin ma'i nia nütüma. Kojutuleeshia ma'i nia noulia na aapiee nüma'anajeejanakana Maleiwa, maa aka tü nünülia “Tachon” makat, e'itaanakat nütüma chi Nüshikai, sünain anale'ein ma'i suulia nanülia na aapieekana. Je tü pütchi:
“Pia Tachonka'aya.
Süpüla ka'i tüü, te'itaain pia su'upala wayuu süpüshua'a
süpüla puluwataainjachin saa'u süka piain Tachoin”,
münakat paala nütüma chi Maleiwakai, nnojotsü münüirüin nümüin wane aapiee. Maa'aya aka tüü:
“Pia'a Tachonkai,
otta tayakai, taya'aya Püshikai”,
nnojotsü eein aapiee münakat amüin. Je chi Maleiwakai sünain nüntirüin chi Nüchon e'irumaakai sa'akamüin wayuu, müshi nia:
“Anakaja müleka nasapainyo'ukale na aapieekana napüshua nümülatu'u chi Tachonkai
sünain na'waajüin nia”.
Je müsü nünüiki Maleiwa noo'opünaa na aapieekana:
“A'yataashii naya tamüin
sünain müin aka naya tatüma saa'in jouktai oo'ulaka suwarala siki”.
Otta nünüiki nüchiki chi Nüchonkai, müsü:
“Aluwataajeechi pia süpüla ka'ikat süpüshua
süka piain Maleiwain wanaa tamaa.
Paa'inreerü tü anasükat waneepia sümüin tü wayuu puluwataakalüirua,
je püchekeerü süpüleerua shiakalüiruaya saa'inrüinjatüin tü anasükat.
Müleka saa'inrüle tü mojusükot, pülerajeerü tia.
Je sünainjee tia, kojutshi pia noulia na pümaajanakana tatüma tayakai chi Pümaleiwasekai.
Je joolu'u, süka taneeküin pia süpüla puluwataainjachin,
talatüsü ma'i paa'in”.
10 Otta wane pütchiya, nünüiki chi Maleiwakai nüchikimaa chi Nüchonkai:
“Senyotkalee, pi'itaala paala sümaiwa tü mmakat nnojolüiwa'aya kasain eein,
je pükumajüin süka pajapü tü jolotsükalüirua chakat iipünaa.
11 Mayaasüje'e amülouleerüin shia so'uweena wane ka'i, maa aka sututüin wane kuluulu,
ayateechi pia waneepia.
12 Pükolochijaweerü tü mmakat oo'ulaka tü jolotsükalüirua süpüla pujutüinjatüin shia.
Pii'irateerü shia maa aka nii'iranajaain nüshe'in wane wayuu yarüttapa shia.
Alu'usa piakai, müichia nnojolin ee'iratüin.
Kateechi o'u pia süpüla ka'ikat süpüshua”.
13 Je tü pütchi,
“Püikkalaapa puluwataaiwa yaa tekialu'ujee
süka kojutüin pia tatüma”,
münakat paala nütüma Maleiwa, nnojotsü münuushin nümüin wane aapiee, nia nümaka amüin chi Nüchonkai.
“Yaajeechi pia joyotüin ta'ütpa'a
süma'inru'u takanajüin süpüshua tü pü'ünüükalüirua”,
müshi nümüin. 14 Soto jaa'in tü saa'inrakat tü aapieekalüirua. Ja'itaina nnojoliin wayuuin naya, a'yataashii naya waneepia nümüin chi Maleiwakai je aluwataanüshii naya nütüma süpüla nakaaliijüinjanain na wayuu o'tte'ennüinjanakana.