Karaloukta nütüma Pablo nümüin
FILEMÓN
1
Taya, Pablo, chi püreesakai sünainjee aküjaa nüchiki Jesucristo, nümaa chi wawalakai Timoteo, washajüin joolu'u tüü pümüin piakai Filemón, wawala aishikai wapüla, pia a'yataajiraakai apashii wanaa wamaa nümüin chi Senyotkai. Tü tashajakat pümüin, sümüinjatü shia tü wawalakalia kanüliakat Apia oo'ulaka nümüin Arquipo, chi eejiraakai apashii wanaa wamaa, oo'ulaka namüinjatü na anoujashii nünain Cristo chakana outkajaain pipialu'u.
Achuntüshi taya nümüin chi Washikai Maleiwa je nümüin chi Senyotkai Jesucristo süpüla nee'iyatüinjanain na'anasia waneepia jümüin je süpüla naapüinjanain wane anaa jümüin.
Pablo, aapüshi analu'ut nümüin Maleiwakai sünain achuntaa naa'u Filemón
Taapüin analu'ut waneepia nümüin Maleiwa wanaa sümaa tachuntüin nümüin paa'u, süka taapüin pünülia sünain kanoulain nünain chi Senyotkai Jesús je sünain alin püpüla süpüshua tü nüchooinkalüirua Maleiwa. Anasü saa'in tamüin tachuntüin paa'u süka tacheküin püpüleerua piyaawatüin saa'u süpüshua tü kasa anasü aapünakat pümüin nütüma Cristo saa'ujee sa'aniraain pukuaippa nümaa. Müleka jülüjüle paa'in shia, ayateechi pia sünain wanaawajiraain paa'in namaa na puwalayuukana sünain a'yataajirawaa nümüin Maleiwa süka süpüshua paa'in. Tawalachee, talataleesia ma'i taa'in pütüma sümaa tachecherüin taa'in su'unnaa tü müliaa te'rakat maa'ulu yaa, sükajee tatüjaain saa'u sünain pükaaliijain na nüchooinkana Maleiwa saa'u tü naaliikat püpüla.
Aashajaashi Pablo nümaa Filemón naa'u Onésimo
8-10 Je saa'u alin na anoujashiikana püpüla, anasü saa'in tamüin müleka tashajüle joolu'u pümüin süpüla tachuntüin pümüin piite'erüinjachin chi pipiuunasekai Onésimo. Nnojoishiyaaje'e pia taluwataweein soo'opünaa tü tamüitpakat pümüin, mayaainje ajütüüshin taya nütüma Cristo. Miyo'uichi taya, püreesashi taya'aya saaliijee aküjaa nüchiki Jesucristo. Je tatüjaa aa'uchi pia sünain alin taya püpüla. Je sükajee tüü, anasü saa'in tamüin tachuntüle pümüin süpüla kamaneeinjachin pia nümüin chi tachonkai Onésimo nüntapa chamüin. Nia tachonka'aya nünain Cristo, süka nüntawalin tanainmüin süpüla nükaaliijain taya yaa sulu'u tü kaatsetkat. Je ekerotshisa'a joo nia sünain anouja'aya nünain chi O'tte'erüikai, chi taküjakai achiki nümüin. 11 Wanaa sümaa ni'yataapü'üin pümüin, nnojoipü'üshi a'yataain pümüin süka süpüshua naa'in. Otta müshia joolu'u, kaaliichipa taya nüpüla, je nüle'ejapa püma'anamüin, kaaliijeechi pia nüpüla.
12 Tajüteechi joolu'u Onésimo pünainmüin nüchikua, chi aishaatakai tapüla. 13 Saa'u püreesain taya saaliijee taküjain nüchiki chi O'tte'erüikai, anasüyaaje saa'in tamüin müleka makatüle nia tamaa. Akaaliijünüichipa taya nütüma maa aka piakaije yaain tamaa. 14 Je nnojotsü tacheküin süpüleerua makatüinjachin nia tamaa müleka nnojorule pücheküin piakai. Otta müleka pücheküleje süpüleerua makatüin nia, anasü tamüin tia. 15 Mayaashije motuuin paala nia puulia so'u palit ka'i, a'laküsü süpüla eeinjachin nia pümaa waneepia. 16 Nnojolinjachichipa joo nia müin aka wane pipiuunase ne'e, müinjachichipa aka wane puwala. Maa aka alin nia tapüla, alana'aleejeeria sünain alin nia püpüla saa'u pipiuunasein nia je saa'u nünoujain nünain chi Senyotkai wanaa pümaa.
17 Anashi müleka kamaneere pia nümüin Onésimo maa aka kamaneepü'üin pia tamüin saa'u wayajiraain waya sünain a'yatawaa nümüin chi Senyotkai. 18 Müleka naa'inrüle paala pümüin wane kasa mojusü, je müleka kojuyaarale nia puulia, tawalaajeerü shia pümüin süchikua. 19 Tayakai Pablo, saa'u tashajüin joolu'u tanülia sulu'u tü karalouktakat tashajirakat pümüin, pütüjaweerü aa'u sünain shiimüin tawalaajeerüin shia pümüin, mayaashije kojuyaalain pia toulia saa'u taküjain paala nüchiki chi O'tte'erüikai pümüin, chi ee'iranajaakai atüma paa'in.
20 Kasataalejese jüüjüüin pia sümüin tü tachuntakat pümüin nüpüleerua Onésimo, süpüla talatüinjatüin taa'in saa'u pawalaawashiin waya sünain anoujaa nünain chi Wasenyotsekai Jesucristo. 21 Je joolu'u sünain kettaain tü tashajakat pümüin, tatüjaa aa'uchi pia sünain sülana'aleeinjatüin sünain paa'inrüin tü tachuntakat nüpüleerua Onésimo.
22 Eesü süpüla tajuittinneechin maalü sulu'ujee tü kaatsetkat müleka ayatüle pia sünain achuntaa taa'u nümüin Maleiwa. Sükajee tia, tachuntüin joolu'u pümüin süpüla yapainjatüin tapüla pütüma wane paü pipialu'u süka pi'iyoujeechin taya mapeena saa'in tamüin.
23 Asakitshi jünain Epafras, chi püreesakai wanaa tamaa saaliijee aküjaa nüchiki Cristo Jesús. 24 Asakitshii jünain Marcos, Aristarco, Demas oo'ulaka Lucas, na a'yataashiikana wanaa tamaa nümüin chi Senyotkai.
25 Achuntüshi joolu'u taya nümüin chi Senyotkai Jesucristo süpüla nii'iyatüinjatüin na'anasia waneepia jümüin. Amén, kasataalejese naa'inrüin tia.