3
Tü jülüjainjatkat naa'in na anoujashiikana waneepia
Tawalachee, püso'ira naa'in na anoujashii chakana süpüla jüüjüüinjanain naya namüin na sülaülashiikana mma je süpüla yapainjanain naya süpüla aa'inraa kasa eekai anain. Püchiajaa naya suulia mojujain nanüiki sümüin wayuu sujuuna, suulia na'ülüjiraain, je suulia pülayaain naa'in suulia wayuu. Anakaja kamaneere naya sümüin wayuu süpüshua.
Süpülapünaa wanoujain nünain Cristo, maa'inpü'ü aa'inchii waya sümaa moonooloin sümaa nünüiki Maleiwa süka wayouktapü'üin tü shiimüinkat. Saa'u süchepchiapü'üin waya kaainjalaa, kachunraliipü'üshii waya. Kanainpü'üsü waa'in wayuu je kanainpü'üshii waya saa'inya. Otta chi Maleiwakai, anamiaichipa ma'i nia wamüin. Wanaa sümaa nuluwataain Cristo sa'akamüin wayuu, nii'iyatüin sümüin wayuu süpüshua sünain alin ma'i naya nüpüla. Nu'tte'erüin waya, nnojotsü sünainjeejatüin waa'inrüin kasa anasü, sünainjeejatü nümüliajüin waya. Je joolu'u, saa'u nüla'ajaaitpain waainjala woulia, jeketüitpa wakuaippa süka shii'iranajaaitpain waa'in nütüma chi Naa'inkai Maleiwa. Talatüsü ma'i naa'in chi Maleiwakai sünain naapüin chi Naa'inkai wamüin nünainjee Jesucristo chi O'tte'erüikai waya. Saa'u anajiraainapain waya nümaa Maleiwa sünainjee anamiain nia wamüin, nükaaliijain waya chi Naa'inkai süma'inru'u wa'atapajüin süpüla eeinjanain waya nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua.
Tü taküjaitpakat pümüin, pütchi shiimüin. Je tacheküin süpüleerua püso'ijaain naa'in na anoujashiikana nünain Maleiwa sünain tü tekirajakat anain, süka anain ma'i shia. Müleka kachiiruale naa'in aa'inraa tü anasükat, katsüinjeerü tü nanoulakat.
Jalia pia suulia a'ülüjirawaa namaa na ekirajüliikana sünain alawaa, süka yooteein ma'i naya süchiki ne'iruku na natuushinuukana je süka na'ülüjaweein ma'i süchiki tü nuluwataakat anain Moisés. Nnojotsü kasain saamüin tia namüin na anoujashiikana. 10 Wane wayuu, müleka nükatajire'erüle na puwalayuukana cha'aya, anashi püchiajaale nia suulia tü naa'inrakat. Müleka nnojorule nuu'ulaain süchikijee püchiaain nia piantua, nnojoi kasajachin nia pümüin. 11 Pütüjaa aa'uchi wayuukai chia sünain kale'eru'uin süchiki kaainjalaa. Shiimüin süsaleechin nia nütüma Maleiwa saaliijee nnojolüin niyaawajaain.
Wane pütchi nüpütaaya Pablo
12 Otta tayakai, o'unajachi cha'aya Nicópolismüin süpüla chainjachin taya juyapuupa mmakat süka aijeerüin tü jemiaikat. Je joolu'u taluwataajeechi pünainmüin Artemas je nieechire Tíquico. Je nüntapa pünainmüin, anakaja müleka pu'unüle Nicópolismüin tanainmüin. 13 Otta müshia Zenas chi pütchipü'ükai oo'ulaka Apolos, anakaja müleka pükaaliijüle naya süpüla o'unaa sümaa paapüin namüin tü kasa che'ojaakat. 14 Je na wawalayuukana napüshua cha'aya, anashii müleka ayatüle naya sünain aa'inraa tü anasükat je sünain tütüin süchiirua a'yatawaa süpüla nasülajüinjatüin süpüshi tü nakanainkat namüin na nawalayuukana eekai müliain.
15 Na wawalayuu yaakana tamaa, asakitshii pünain. “Asakitshii jünain”, pümawalai namüin na wayuu aikana apüla waya cha'aya sükajee wanaawajiraain naa'in wamaa sünain anoujaa.
Shiairia ne'e tü tashajakat pümüin. Tatüjaa aa'uchi chi Senyotkai sünain nii'iyatüinjatüin na'anasia waneepia jümüin jiakana jüpüshua.