2
Tü nikirajüinjatkat anain Tito na anoujashiikana
Tito, lotüinjatü pukuaippa sünain ekirajaa na anoujashiikana. Je tü pikirajüinjatkat anain, shia tü pütchi shiimüin tekirajapü'ükat anain pia. Otta na tooloyuukana eekai laülaayuuin, pikiraja naya sünain nalaüle'erüin naa'in süpüla kojutüinjanain sütüma wayuu, je sünain alinjatüin napüla wayuu süpüshua, je sünain nachecherüinjatüin naa'in sünain anoujaa.
3-4 Akaajaa na jieyuu eekai laülaayuuin, pikiraja naya sünain keisalain sümüin nakuaippa süpüla ne'nnaajünüinjanain sütüma wayuu sünain nakatalaainapain suulia kaainjalaa. Püchiajaa naya suulia aashajawaa süchiki wayuu sujuuna, je suulia keejiain namüin eperaa. Shia anaka napüleerua nekirajüle na majayünnüükana oo'ulaka na ke'irumayünnüükana
sünain nee'iyatüinjatüin naalii na na'wayuusekana oo'ulaka na nachonniikana,
sünain laülaainjatüin naa'in,
sünain wuleinjatüin naa'in,
sünain naa'inmajüinjatüin nepia,
sünain kamaneeinjanain sümüin wayuu,
je sünain jüüjüüinjanain namüin na na'wayuusekana.
Anasü nekirajüle naya sünain tiairua suulia mojujüin sünüiki wayuu sümüin nünüiki Maleiwa.
Akaajaa na jima'aliikana, anakaja müleka püchiajaale naya suulia jo'uweein naa'in. 7-8 Anashi müleka keisarale pia sümüin pukuaippa no'upala sümaa paa'inrüin waneepia tü anasükat. Lotüinjatü pukuaippa sünain ekirajaa süpüla kojutüinjachin pia sütüma wayuu. Je na ekirajüliikana sünain alawaa, japüijeena süka nnojolüin kasain nayoujüin akajee waya.
Otta müshi'iya na puwalayuukana eekai süchepchiain wayuu, pikiraja naya sünain jüüjüüinjanain waneepia namüin na kachepchiakana naya sümaa nnojolüin asouktakuu müin ne'ipajee. Naa'inrüinjatü süpüshua tü aluwataanakat anain naya süpüla talatüinjatüin naa'in namaa. 10 Anakaja keisarale naya sümüin nakorolo na kachepchiakana sümaa nnojolüin na'luwajüin shia. Müleka lotüle nakuaippa no'upala, eesü süpüla kapülain naa'in tü pütchi wekirajakat anain, tü nüchikikat chi Maleiwa O'tte'erüikai waya.
11 Müinjatü pukuaippa sünain ekirajaa na anoujashiikana, süka nii'iyatüitpain na'anasia chi Maleiwakai sümüin wayuu süpüshua je sünain nu'tte'erüinjanain naya sünainjee tü naa'inrakat Jesucristo süka ouktüin saa'u saainjala. 12 Nüchiajaain waya chi Maleiwakai suulia süpüshua tü kasa mojutkat akajee nia watüma je suulia kachiiruain waa'in tü kasa mojusü keejiakat namüin na manoujainsaliikana. Tü nüchekakat chi Maleiwakai wapüleerua maa'ulu yaa, shia laülaainjatüin waa'in, waa'inrüinjatüin tü nüchekakat wapüleerua, je keisalainjanain waya sümüin wakuaippa nu'upala. 13 Waa'inrüinjatü tüü süma'inru'u wa'atapajüin tü ka'i talatashaateetkat o'u waa'in saa'u niweetüinjachin Jesucristo sümaa anashaateerüin ma'i nukuaippa wo'upala süka niain Wamaleiwasein miyo'ushikai, chi O'tte'erüikai waya. 14 Naapajiraain nikii waa'ujee süpüla ouktaa süpüla taashinjanain waya suulia süpüshua waainjala je süpüla nüla'ajaain waainjala woulia. Nükatalüin waya nünainmüin süpüla nüpüshinjanain waya süpüla aa'inraa tü kasa anasükat.
15 Tito, pikirajüinjatü anain tü taküjaitpakat pümüin. Pütütüla naa'in sünain anoujaa na puwalayuukana. Je püchiajaa na eekai kaainjalain, süka laülaain pia naa'u. Je nnojoleechi kasajachin pümüin chi eekai pülayaain naa'in puulia.