Tü Nüchikikat Jesucristo chi O'tte'erüikai nütüma
JUAN
1
Wayuulaa müshi Cristo
Jesucristo, kanüliashi “Pütchi” münüin. Eetüjü'iya nia paala sümaiwa nnojolüiwa'aya kasain eein soo'opünaa tü mmakat. Nümaatüjü'iya Maleiwa sünain wanaawain nia nümaa. Nümaashi Maleiwa waneepia paala sümaiwa je mayülinja'a nia sünain nümawaa.
E'itaanüshi nia nütüma Maleiwa sümaiwa paala sünain nükumajüinjatüin tü kasakalüirua süpüshua. Nnojotsü kasain eein eekai nnojolüin akumajuushin nütüma. Nia ee'iranajaaka atüma saa'in wayuu. Je müshi aka nia saa'in wane anakia. Maa aka ja'yain süpüna wayuu sütüma nuwarala chi ka'ikai, akaajaa chi wayuu ee'iranajaaichipakai aa'in nütüma, niyaawateerü aa'u tü shiimüinkat. Maa aka ja'yain süpüna wayuu watta'a maalü ja'itairü kojoin paala tü piyuushikat, akaweeria tü shiimüinkat ayaawatüneerü aa'u ja'itasü joulüin tü aainjalaakat.
Shiasa so'u wane ka'i, nüntakalaka joo wane wayuu kanüliashi Juain sa'akamüin wayuu. Ajütünüshi nia nütüma Maleiwa süpüla niainjachin aapirüin wayuu süpüshua sünain niweetajachin Cristo, chi anaküinjachikai süpüna wayuu. Otta Juan, nime'ejakalaka saa'in wayuu süpüla sünoujainjatüin nünain Cristo, chi nüküjakai achiki namüin. Nnojoishi niain Juan anaküinjachin süpüna wayuu. Nüchikimaajachi ne'e süpüla naapirüinjatüin wayuu nüpüla Cristo sünain niainjachin anaküin süpüna wayuu je sünain nüntajachin maalü sa'akamüin wayuu süpüla nii'iyatüinjatüin tü shiimüinkat sümüin wayuu süpüshua.
10 Cristo, chi kanüliakai “Pütchi” münüin, antüshi yaa mmolu'umüin süpüla kepiainjachin sa'aka wayuu. Mayaainje akumajuushin nütüma tü wayuukolüirua je tü kasakalüirua süpüshua yaa saa'u mmakat, wainma wayuu mochoojokot o'u nia sünain niain ee'iyatüinjachin tü shiimüinkat sümüin. 11 Antüshi nia noumainpa'amüin na nüpüshikana süpüla kepiainjachin nia namaa. Otta mamaneesalii naya nuulia. 12 Eesü wayuu eekai kamaneein nümüin sümaa ne'itaain naa'in sünain anoujaa nünain. Je sükajee nanoujain nünain, e'itaanüshii naya nütüma süpüla nayainjanain nüchooin Maleiwa. 13 Nnojoishii nüchooinshiin naya maa aka jemelin sütüma nei oo'ulaka nashi, sükajeejana jeketüin nakuaippa nütüma Maleiwa.
14 Cristo, chi kanüliakai “Pütchi” münüin, wayuulaa müshi süpüla kepiainjachin wa'aka je süpüla nii'iyatüinjatüin nukuaippa Maleiwa wamüin. Je süka we'rapü'üin Jesucristo, chi waneeshikai Nüchon Maleiwa, sünain anashaatain ma'i nia, watüjaa aa'uchi chi Maleiwakai sünain anashaatain ma'i nia'aya, sünain anamiashaatain ma'i nia, je sünain pansaain tü nümakat sümüin wayuu.
15 Otta müshia Juan, so'u wane ka'i, naapirüin na wayuukana eekana nümaa süchiki sünain nüntüichipain na'akamüin chi kanüliakai “Pütchi” münüin. Owootooshi sünain nüküjain nüchiki Cristo namüin. Müsü nünüiki: “Nia taküjaka achiki jümüin joolu'u chi tamapü'üka jümüin sünain maa: ‘Anteechi tachiiruajee sümaa kojuteechin nia toulia sükajee eetüjülin nia tapüleerua’ ”.
16 Saa'u anamiashaatain ma'i Cristo wamüin waya anoujashiikana nünain, ayatshi nia sünain aa'inraa kasa anasü wamüin. 17 Tü nuluwataakat anain chi Maleiwakai na wayuu judíokana, atüjaana aa'ulu sütüma tü nüshajakat Moisés paala sümaiwa. Akaajasa maa'ulu yaa, tü nukuaippakat chi Maleiwakai sünain anamiashaatain ma'i nia, atüjaana aa'ulu nünainjee Cristo, süka anamiashaatain ma'i nia. Maja'a aka tü nukuaippakat sünain pansaain nünüiki, atüjaana aa'ulu nünainjee Cristo, süka pansaain nünüiki. 18 Nnojotsü wayuu eekai shi'rüichin Maleiwa. Otta chi Nüchonkai Maleiwa, chi waneeshikai nüchoin, chi wanaawajiraakai aa'in nümaa, nia ee'iyataka nukuaippa Maleiwa wamüin, süka shiimüin sünain niain Maleiwain maa aka naa'in chi Nüshikai.
Asakinnüshi Juan sünain jaralin nia
19 So'u wane ka'i, nantakalaka wane sacerdote judíoirua oo'ulaka wane nuu'uliwo'uirua Leví nünainmüin Juan süpüla nasakirüinjachin nia sünain jaralin nia. Ajütüüshi naya natüma na laülaayuu judíokana chakana Jerusalén. 20 Nnojoija'a ayouktüin Juan asouktaa ne'ipajee.
—Nnojoishi tayain Cristoin chi Nüneekajalakai Maleiwa —nümakalaka namüin.
21 Nasakirakalaka sünain müleka niale Elías.
—Nnojo, nnojoishi tayain Elías —nümakalaka Juan namüin.
Nasakirakalaka joo nia sünain müleka niale chi Nünüikimaajachikai Maleiwa ajütünajachikai so'uweena wane ka'i sa'akamüin wayuu.
—Nnojo, nnojoishi tayain chi wayuukai —müshija'a joo nia namüin.
22 —Püküja pümaala wamüin sünain jaralin pia, watüjaaiwa paa'u, waküjaiwa namüin na kaluwanaajalakana waya pünainmüin —namakalaka nümüin Juan.
23 —Taya chi owoorolooshikai yaaya isashiipa'a süpüla yapainjatüin tü wayuukolüirua süpüla anoujaa nünain chi Senyotkai —nümakalaka Juan namüin.
Je tü pütchi nüsouktakat aka Juan, shia tü münakat sümaiwa paala nütüma Isaías wane nünüikimaajachikai Maleiwa.
24 Eesü wane wayuuirua fariseo na'aka na ajütünakana nünainmüin Juan. Naya na judío a'waataakana sulu'u nekeraajüin süpüshua saa'in namüin tü nuluwataakat anain Moisés. 25 Nasakirakalaka nia:
—¿Jamaka'a puwoutisaajaka'a wayuu sünain nnojolin piain Cristoin, sünain nnojolin piain Elías, je sünain nnojolin piain chi Nünüikimaajachikai Maleiwa? —namakalaka nümüin Juan.
26 —Tawoutisaajüin ne'e jia süka wüin. Otta eeshi yaa ja'aka wane wayuu mochoojokai so'u wayuu sünain niainjachin ee'iyatüin tü shiimüinkat sümüin. 27 Nia taküjaka achiki jümüin, chi anteechikai tachiiruajee. Nnojoishi wanaapünaain taya nümaa, süka pülashin ma'i nia toulia —nümakalaka Juan namüin.
28 Eejechire nüsakinnüin Juan chajachi sulu'u tü pueulo kanüliakat Betania cha'aya wane sa'ata tü süchikat Jordán chaa wüinpümüin saa'ujee eere nuwoutisaajüin wayuu.
Aküjüshi Juan nüchiki Jesús sünain niain Nüchoin Maleiwa
29 Shiasa mapa watta'amüin, ni'rakalaka Juan Jesús sünain nürütkaain nünainmüin. Nümakalaka Juan namüin na wayuu eejanakana nümaa: “Jiirakaa, iseeichi chi wayuu aneekünakai nütüma Maleiwa süpüla nu'utünajachin aa'in süpüla nüla'ajaainjatüin saainjala wayuu süpüshua sainküin mmakat, maa akaapü'ü tü anneerü o'utünapü'ükat aa'in watüma wayakana judíokana shii'iree süla'ajaanüin waainjala. 30 Nia taküjaka achiki jümüin chi tamapü'ükai jümüin: ‘Anteechi tachiiruajee sümaa kojuteechin nia toulia sükajee eetüjülin nia tapüleerua’. 31 Otta mayaainje nnojolin tatüjaain aa'u paala sümaa jaralin chi taküjakai achiki, antüshija'a ne'e taya süpüla owoutisaajaa jia süpüla ni'nnaajünüinjachin sütüma tü wayuu Israelkalüirua”, nümakalaka Juan namüin.
32 Ayatshi joolu'u Juan sünain aküjaa süchiki süpüshua tü kasa ni'rakat, sümaa nümüin namüin: “Te'rüin chi Naa'inkai Maleiwa sünain ashakataa iipünaajee eejee Maleiwa maa aka saa'in wane mo'uwa. Antüshi nia nünainmüin Jesús sünain makatale'einya nia nümaa. 33 Mayaainje nnojolüin tatüjaain aa'u paala sümaa jaralin chi taküjakai achiki, tatüjaaichipa aa'u nia so'u tü ka'i nüshakatakat o'u chi Naa'inkai Maleiwa naa'u süka tamünüin paala nütüma chi kajünalakai taya süpüla owoutisaajaa. Müshi nia tamüin: ‘Chi wayuu pi'reechikai sünain nüshakatüin chi Naa'inkai Maleiwa nünain sümaa makatüin nia nümaa, nia aapajachika chi Naa'inkai Maleiwa namüin na eekai nanoujain nünain’, müshi. 34 Otta tayakai, sünainjee tü kasa te'rakat, tountüin joolu'u taküjain jümüin nüchiki Jesús sünain shiimüin sünain niain chi Nüchonkai Maleiwa”, nümakalaka Juan namüin na wayuukana.
Na piamashiikana nikirajüin Juan, o'unüshii nümaa Jesús
35 Shiasa mapa watta'amüin, ale'ejüshi Juan namaa piamashii na nikirajüinkana eejachire paala naashajaain namaa na wayuukana. 36 Shiasa ni'rapa Jesús nülatüin na'ütpünaa, nümakalaka namüin na nikirajüinkana:
—Jiirakaa, ichaaichi chi wayuu aneekünakai nütüma Maleiwa süpüla nu'utünajachin aa'in maa akaapü'ü tü anneerü o'utünapü'ükat aa'in watüma wayakana judíokana shii'iree süla'ajaanüin waainjala —nümakalaka.
37 Otta na piamashiikana nikirajüin, sünainjee tü nümakat namüin, no'unakalaka nüchiirua Jesús. 38 Nujununtaakalaka Jesús nanainmüin. Je ni'rapa na piamashiikana wayuu nüchiirua,
—¿Kasa kee'ireeka jaa'in? —nümakalaka namüin.
—Rabí, ¿jalashi pia katunkülein? —namakalaka nayakana nümüin. (Otta tü pütchikat “Rabí” makat, “Ekirajüi” malu'ut.)
39 —Joo'uya ji'raajaiwa eere tatunkule —nümakalaka Jesús namüin.
No'unakalaka nümaa süpüla ne'raajüinjatüin eere nia kepiain. Je saa'u nantüin aliuukapa ka'ikat chamüin, natunkaakalaka nüma'ana.
40 Waneeshia chi aapüshikai paala nünüiki Juan sümaa no'unüin nümaa Jesús, kanüliashi Andrés, nimülia wane wayuu kanüliashi Simón Pedro. 41 Je mapa nu'unapa Andrés nipialu'ujee Jesús, o'unüshi yaawalaja'a nünainmüin chi nipayakai sünain maa nümüin:
—Wantüichipa anain chi Mesíaskai. (Otta tü pütchi “Mesías” makat, “Cristo Nüneekajalakai Maleiwa” malu'ut.)
42 Naanejaakalaka joo Andrés chi nipayakai nünainmüin Jesús. Niirakaataalakalaka Jesús nümüin Simón sünain nümüin nümüin:
—Simón, pia nüchonkai Jonás, te'itaainjatü joolu'u wane anüliee pünain, Cefas müsü. (Tü anüliee “Cefas” süka pütchi griego, “Pedro” malu'ut.)
Eenakünüshii Felipe oo'ulaka Natanael nütüma Jesús
43 Shiasa mapa watta'amüin: “Anashi to'unüle sulu'umüin tü mmakat Galilea”, müsü naa'in Jesús. Je süpülapünaa nu'unüin chamüin, nüntakalaka nünainmüin wane wayuu kanüliashi Felipe. Nümakalaka nümüin:
—Joo'uya tamaaiwa pia.
44 Chi Felipekai anülia, chaje'ewai nia sulu'u tü pueulokat Betsaida wanaa namaa Andrés oo'ulaka Pedro. 45 Je mapa, nüntakalaka Felipe nünainmüin wane nütünajut kanüliashi Natanael. Nümakalaka nümüin:
—Wantüichipa anain chi nüshajapü'ükai achiki Moisés, chi nashajapü'ükai achiki na nünüikimaajanakana Maleiwa. Nia chi Jesúskai anülia, chaje'ewaikai sulu'ujee tü pueulokat Nazaret, chi nüchonkai José —nümakalaka.
46 —¿Jeratuairü ajuittüin kasa anasü sünainjee wayuu eekai müin aka saa'in tü wayuuirua kepiakat Nazaret eekai nnojolüin kasain anain apüla? —nümakalaka Natanael.
—Joo'uya pi'raajaiwa Jesús —nümakalaka Felipe nümüin.
47 Otta müshia Jesús, wanaa sümaa ni'rüin Natanael nüpanapa, nümakalaka namüin na eekana nümaa:
—Iseeichi wane wayuu loto akuaippachi, napüshi na wayuu Israelkana, nuu'uliwo'u chi Israelkai anülia —nümakalaka.
48 —¿Jamüshi pütüjaaka'a taa'u? —nümakalaka Natanael nümüin Jesús.
Asouktüshi Jesús:
—Te'rüin pia joyotüin sheemioushi tü wunu'u “higuera” münakat, nnojoliiwa'aya peenakünüin nütüma Felipe —nümakalaka nümüin.
49 —Ekirajüikalee, tatüjaaichipa aa'ut pia joolu'u sünain pia'inya chi Nüchonkai Maleiwa, je sünain pia'inya chi Aluwataashijaikai waa'u wayakana na wayuu Israelkana —nümakalaka Natanael nümüin Jesús.
50 Nüsouktakalaka Jesús:
—Anoujaichipa ne'e pia tanain sükajee taküjüin püchiki sünain te'rüin pia joyotüin sheemioushi tü wunu'u “higuera” münakat. Je joolu'u, e'reechi pia kasa eekai sülana'aleein sünain anain suulia tüü —nümakalaka nümüin Natanael.
51 Aashajaashi joolu'u Jesús namüin na wayuukana napüshua:
—Shiimüin tü tamakat jümüin: Ji'reena na aapieekana sünain nashakatüin chajee iipünaajee eejee Maleiwa yaa tanainmüin tayakai chi Shipayakai Wayuu je sünain naliikajaain nachikua chamüin —müshi nia namüin.