24
Oso'iraasü naa'in Jesús
Shiasa ja'yuumüin süchikijee tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, no'unakalaka na jieyuukana eemüin tü woowirakat eejachire ni'itaanüin Jesús. Nalü'üjüin tü wunu'u jemetakat eejuut nekeraajakat paala. Shiasa nantapa chamüin, nanta anainrü süsünne'eruushin tü ipa shirousekat. Shiasa nekerolapa sulu'umüin tü woowirakat, nnojoikalaka nantüin nünain chi müliashiikai, chi Senyotkai Jesucristo. Nnojotsü natüjaain aa'u nekii sütüma tü ne'rakat. Eeraa namakalaka wane piamashii tooloyuu na'ütpa'amüin. Jorojorotsü ma'i tü nashe'inkat. Sainkuukalaka ma'i naa'in na jieyuukana sünain nomorolooin napüleerua na wayuukana. Nasouktakalaka na wayuukana namüin:
—¿Kasa jaainjaka jüchajaaka'a wane wayuu kato'uchi sa'aka ouktüsü? Nnojoishi nia yaaya. Oso'iraaitpa naa'in nüchikua. Soto jaa'in tü nümakat paala jümüin chaiwa'aya nia jümaa cha'aya Galilea: “Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, aapüneechi ekii taya sümüin wayuu kaainjarat süpüla nakacherüinjachin taya süpüla ouktaa. Je nulu'u chi apünüinkai ka'i süchikijee tia, oso'iraajeerü taa'in”, tü nümakat paala jümüin. Shiairia nanüiki na wayuukana tüü namüin na jieyuukana.
Shiasa na jieyuukana, sotoloo müsü naa'in tü nümakat Jesús paala namüin.
9-10 Je nale'ejapa na jieyuukana chajee eejee tü woowirakat, naküjakalaka süchiki tü ne'rakat namüin na Aluwataaushikana polooshiikana waneemüin je namüin na nikirajüinkana Jesús napüshua. Eejatü María Magdalena, eejatü Juana, eejatü María tü niikat Jacobo oo'ulaka natünajutüirua namaa. 11 Otta naapapa nanüiki na jieyuukana, nnojotsü nanoujain tü naküjakat namüin süka nnojolüin shiimüin saa'in namüin. 12 Otta müshia Pedro, nüsha'walaakalaka sünain nuwataain sünainmüin tü woowirakat. Je nüntapa chamüin cha'aya, nejepülaakalaka süpüla niirakaain sulu'upünaa. Ni'rakalaka tü kuluulu oko'ojünakat aka müliashii yaa jachitüin sümüiwa. Nüle'ejakalaka nüchikua nipialu'umüin sünain müin jalapa'akai naa'in sütüma tü ni'rakat.
Ee'iyataashi Jesús namüin piamashii na nikirajüinkana
13 Shiasa süchikijee naküjain na jieyuukana süchiki tü ne'rakat, ojuittüshii piamashii na nikirajüinkana Jesús chaa eemüin wane pueulo kanüliasü Emaús, maa aka poloo “kilómetro” su'unia yalajee Jerusalénjee. 14 Je nakuo'u sümaa waraittüin sulu'u wopu, aashajaajiraashii süchiki tü kasa alatakat nüka Jesús. 15 Je wanaa sümaa yoonatüin naya, nürütkaakalaka Jesús nanainmüin süpüla waraittüin namaa. 16 Mayaainje waraittüin nia namaa, nnojoishi nayaawatüin. 17 Nüsakirakalaka naya Jesús:
—¿Kasa jaashajiraaka achiki sulu'u wopu? —nümakalaka namüin.
Otta nayakana, nasha'walaakalaka sünain mojuin ma'i naa'in. 18 Nüsouktakalaka chi wane kanüliashikai Cleofas:
—¿Piaja neje chi waneeshikai wayuu sulu'u Jerusalén sünain matüjaain saa'u tü kasachikikat? —nümakalaka nümüin Jesús.
19 —¿Kasa kasachiki alataka? —nümakalaka Jesús namüin.
—Shia tü alatakat nümüin Jesús chi Nazaretje'ewaikai, nünüikimaajachikai Maleiwa. Pülashi ma'i nia nütüma Maleiwa süpüla naa'inrüinjatüin kasa anasü su'upala wayuu wainma je süpüla nüküjainjatüin tü anasükat namüin. 20 Otta na laülaashiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na walaülayuukana, naapa ekiichi süpüla nu'utinnüinjachin aa'in. Shiimüin sünain we'rüin nia nükachennüin süpüla ouktaa. 21 Otta wayakana Israelkana anülia, wa'atapajüin sünain niain taashinjanain atüma waya noulia na wayuu Romaje'ewaliikana. Je apünüinrü joo ka'i süchikijee ouktüin nia. 22-23 Eesüyaaje wane jieyuuirua wa'akajee, o'unüshii naya watta'a maalü eemüin tü woowirakat, nnojoliikalaka nantüin nünain chi müliashiikai. Ainkuusü ma'i waa'in sütüma nanüiki nale'ejapa wanainmüin. Ne'rüin naashin wane aapieeirua nüma'anajeejatü Maleiwa, na aküjakana namüin nüchiki Jesús sünain katüin no'u. 24 Je süchikijee tia, o'unüshii wane watünajutüirua eemüin tü woowirakat. Ayatsia ne'rüin maa aka naküjain na jieyuukana wamüin. Ja'itakaja nayakana, nnojoishi nantüin anain —namakalaka nümüin.
25-26 Nüsouktakalaka Jesús:
—Maa'inkanache aa'in jia, nnojoliikalaka jünoujain tü naküjapü'ükat paala na nünüikimaajanakana Maleiwa sünain mülieechin Cristo, chi Nüneekajalakai Maleiwa, süpülapünaa nu'unüin nüma'anamüin Maleiwa sümaa kojutüinjachin nia nütüma —nümakalaka Jesús namüin.
27 Nüküjakalaka namüin tü ashajünakat nüchiki sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, o'ttüin sünainjee tü ashajuushikat nütüma Moisés je sulu'upünaa tü ashajuushikat natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa.
28 Je nalü'ütpa sünainmüin tü pueulokat ee'ewaliire naya, nnojoishiyaaje ajuntaweein Jesús namaa. 29 Neme'ejakalaka naa'in süpüla makatüinjachin nia namaa:
—Anakaja müleka we'iyoule pia süka motsoirüin ka'ikat —namakalaka nümüin.
Je süka nounejaain nia nepialu'umüin, nujuntaakalaka Jesús sulu'umüin tü pueulokat namaa.
30 Je sünain joyotüin nia namaa sünain ekawaa, naapaakalaka wane pan sünain naapüin analu'ut nümüin Maleiwa saa'u. Nüshaletakalaka shia shi'ipawai namüin na nikirajüinkana. 31 Nayaawatalaa namakalaka nia. Shiasa wanaa sümaa niyaawatünüin Jesús natüma, motu'ulaa müshi noulia. 32 Naashajaajiraakalaka na nikirajüin piamashiikana:
—Keenairüje talatashaanain ma'i waa'in wanaa sümaa naashajaain wamaa sulu'u tü wopukot sünain nikirajüin waya sünain tü pütchi nüchikimaajatkat Maleiwa —namakalaka.
33 O'una müshi'iya naya nachikua Jerusalénmüin. Eekalaka napüla na polooshiikana waneemüin Aluwataaushikana sünain jutkataa namaa waneeirua na nikirajüinkana Jesús. 34 Sümünakalaka namüin natüma na polooshiikana waneemüin:
—Shiima'inya sünain nüso'iraain aa'in chi Senyotkai, je ee'iyataaichipa nümüin Simón —müshii namüin.
35 Otta na nikirajüinkana piamashiikana, naküjakalaka joolu'u nüchiki Jesús sünain wanaain namaa sulu'u wopu: “Müshi aka wane eekai mochoojüin wo'u. Shiasa wanaa sümaa wekaain nümaa, wayaawatalaa müshi”, namakalaka namüin.
Ee'iyataashi Jesús na'akamüin na nikirajüinkana
36 Shiasa nnojolüiwa'aya kettaain nanüiki, ee'iyata'alaa müshi Jesús yaa pasanain nanain.
—Kasataalejese anain jia —nümakalaka namüin.
37 Shiyo'ujaakalaka ma'i naa'in nayakana. Epeinjaayaashi naashin. 38 Nümakalaka Jesús namüin:
—¿Jamüshii jia jiyo'ujaaka'a aa'in? ¿Jamüshii jia wainmaka'a saashajaala jaa'in? 39 Jiirakaa tamüin, müsia sümüin tajapü je too'ui. Ke'irukushi taya. Keimseshi taya. Jipetta taya jütüjaaiwa taa'u sünain shiimüin sünain tayain. Nnojoishi epeinjaashin taya —nümakalaka namüin.
40 Je süchikijee naashajaain Jesús, nii'iyatüin najapü, nii'iyatüin nuu'ui namüin. 41 Patatshii ma'i naya sümaa talatüin naa'in sütüma tü ne'rakat. Isasü nachiki nanoujain sünain nüso'iraain aa'in. Müshi joo Jesús namüin:
—¿Eesü eküülü jüma'ana?
42 Saapünakalaka wane jime asijuushi nümüin. 43 Naapaakalaka shia sünain niküin no'upala. 44 Ayatshi Jesús sünain aashajawaa namaa:
—Ekettaajüitpa joo tü ashajünakat tachiki paala nütüma Moisés je natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa je sulu'u tü jayeechikalüirua ashajünakat nütüma David. Tü ji'rakat, shia tü taküjapü'ükat achiki jümüin jümaaiwa'aya taya —nümakalaka namüin.
45 Süpüla nükaaliijüinjatüin na nikirajüinkana sünain ayaawataa saa'u tü ashajünakat paala sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, 46 nümakalaka Jesús namüin:
—Taya'aya chi ashajünakai achiki paala sünain müin yaa: “Müliainjachi Cristo, chi Nüneekajalakai Maleiwa. O'utinneechi aa'in. Oso'iraajeerü naa'in so'u apünüin ka'i süchikijee ouktaa. 47 Je aküjüneerü nüchiki sümüin wayuu süpüshua shii'iree shiyaawajaainjatüin suulia saainjala süpüla sülatinnüinjatüin tü saainjalakat suulia nütüma Maleiwa. Je o'tteerü tü aküjaakat nüchiki sulu'ujee Jerusalén”. Shia'aya ashajuushikat tüü. 48 Je joolu'u jiakana tekirajüinkana, jüküjeerü sümüin wayuu süpüshuale'eya tü ji'rapü'ükat. 49 Süpüla takaaliijüinjanain jia sünain tüü, taluwataajeechi maalü chi Naa'inkai Maleiwa jümüin. Nia chi nümakai achiki chi Tashikai sünain pansaain nünüiki sünain naapüinjachin nia jümüin. Anashi müleka ja'atapajüle nia ya'aya Jerusalén. Mülo'ujeerü pülaa jaa'u nütüma nüntapa jünainmüin —nümakalaka Jesús namüin.
Ayalennüshi Jesús nüma'anamüin Maleiwa
50 Eenajaanüshii joo naya nütüma Jesús yalajee Jerusalénjee chamüin sü'ütpa'amüin Betania. Je nantapaapa chamüin, achuntüshi nia na'anasia Maleiwa naa'u na nikirajüinkana. 51 Wanaa sümaa nüchuntüin nümüin Maleiwa, ayalennüshi na'akajee nüma'anamüin Maleiwa. 52 Otta na wayuukana, na'waajashaatain nia kama'alu'u. Yalejee yala, nale'ejakalaka nachikua Jerusalénmüin sünain mülo'uin ma'i talataa sulu'u naa'in. 53 Je süchikijee tia, ayatshi'iya naya outkajaain waneepia sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa sünain na'waajüin nia.