11
Ouktüshi Lázaro
Eejachi wane wayuu kanüliashi Lázaro, kepiashi cha'aya Betania sulu'u tü mmakat Judea sümaa nushunuumuyuu kanüliasü María oo'ulaka Marta. Ayuuikalaka nia. (Shia tü María o'yotokat “perfume” saa'u nuu'ui chi Senyotkai je süla'ajain shia süka su'wala.) Na nüshunuukana Lázaro, najütakalaka wane wayuu nünainmüin Jesús eejachire nia wane sa'ata tü süchikat Jordán süpüla naapirüinjachin nia nüchiki Lázaro:
—Senyotkalee, ayuuishi chi aishikai püpüla —nümünakalaka.
Je naapapa Jesús nüchiki Lázaro, nümakalaka:
—Ayuuliikat tia, nnojotsüyaaje'e ouktajachin sütüma. Süpülajatü ne'e sütüjaainjachin wayuu naa'u chi Maleiwakai sünain pülashin ma'i je süpüla sütüjaainjachin naa'u chi Nüchonkai Maleiwa sünain pülashin ma'i nia'aya —nümakalaka Jesús.
5-6 Wanaa sümaa naapinnüin nüchiki Lázaro sünain ayuulin nia, makatüshi Jesús maa aka piama ka'i cha'aya wane sa'ata tü süchikat Jordán, mayaainje alin ma'i nüpüla Marta je tü shimiiruakat je müshija'a Lázaro.
Shiasa süchikijee piama ka'i, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana:
—Anakaja wale'ejüle wachikua'aya joolu'u Judeamüin.
Namakalaka na nikirajüinkana nümüin:
—Ekirajüikalee, mataashi pu'utüneekai aa'in süka ipa natüma na laülaayuu judíokana cha'aya Jerusalén. ¿Jamüinjachi püle'ejeeka'a joolu'u chamüin? —namakalaka.
Süpüla nii'iyatüinjatüin Jesús namüin sünain nnojolüin keraain nükalia süpüla ouktaa, nümakalaka namüin:
—Müleka waraittüle wane wayuu so'uka'i, nnojoleechi ashanaain, süka ja'yain tü wopukot sütüma nuwarala chi ka'ikai. 10 Otta müleka waraittüle nia sa'wai, eeshi süpüla nüshanaain süka nnojolüin ja'yain tü wopukot sütüma tü piyuushikat —nümakalaka namüin.
11 Ayatshi Jesús sünain naashajaain namaa:
—Chi watünajutkai Lázaro, atunküshi nia. Chainjachika'a joo taya sünain achijiraa nia —nümakalaka namüin.
12 Namakalaka na nikirajüinkana nümüin:
—Senyotkalee, müleka nutunküle, analeerü naa'in.
13 Tü nümakat Jesús, shia nüchiki Lázaro sünain ouktüin nia. Otta saa'in namüin na nikirajüinkana, atunkayaaja'a ne'e naa'inru'u. 14 Lotokalaka joo nünüiki Jesús namüin:
—Ouktüichipa Lázaro, 15 je anasü saa'in tamüin sünain nnojolin chajachin taya wanaa sümaa ouktüin nia, süka katsüinjeerüin joolu'u tü jünoulakat sütüma tü kasa anasü ji'reetkat cha'aya. Joo'uya jümaala chamüin —nümakalaka Jesús namüin.
16 Nüsouktakalaka wane chi nikirajüinkai kanüliakai Tomás, chi Senkeyuu münakai:
—Joo'uya wapüshua ouktaiwa waya wanaa nümaa chi ekirajüikai waya —nümakalaka namüin na nüpüshikana.
Aashajaashi Jesús süchiki nüso'iraweechin aa'in Lázaro
17 Nu'unakalaka Jesús namaa na nikirajüinkana chamüin Judeamüin. Je nüntapa Betaniamüin, naapa achikit sünain sülatüirüin pienchi ka'i süchikijee ni'itaanüin chi ouktüshikai. 18 Saa'u pejein Betania sünain Jerusalén, maa aka apünüin “kilómetro” eera, 19 antapaatasü wainma wayuu chajee shipialu'umüin Marta je María sünain alapalawaa naya.
20 Saapaiwa'aya Marta nüchiki Jesús sünain antaa, süpanapajakalaka nia. Shiaka María, makatüin miichipa'a. 21 Sümakalaka Marta nümüin Jesús:
—Senyotkalee, müleka yaajachireje pia, nnojoishije ouktüin chi tawalakai. 22 Otta müsia joolu'u, mayaainje ouktüichipain nia, tatüjaa aa'ulu sümaa naa'inreerüin Maleiwa süpüshua tü puchuntakat nümüin —sümakalaka nümüin.
23 —Oso'iraweechi aa'in chi puwalakai —nümakalaka Jesús sümüin.
24 —Aa, tatüjaa aa'uchi sümaa nüso'iraweechin aa'in sümaa wayuu süpüshua so'uweena tü ka'i saja'lajaainjatkat o'u kasa süpüshua —sümakalaka Marta nümüin.
25 Nümakalaka Jesús sümüin:
—Tayakai, taya atüjaka oso'ire'eraa saa'in wayuu süpüla eeinjatüin nümaa Maleiwa waneepia. Chi eekai nünoujain tanain, ja'itaichi ouktüin maa aka wayuu süpüshua, cheechi nia nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. 26 Ee'iranajaweerü naa'in sütüma nünoujain tanain, je nnojoleechi amüloulin. ¿Kapülasü paa'in tü tamakat pümüin? —nümakalaka Jesús sümüin Marta.
27 —Aa, tanoujain sünain piain Cristoin chi Nüneekajalakai Maleiwa, chi Nüchonkai Maleiwa antajachikai yaa mmolu'u sa'akamüin wayuu —sümakalaka Marta nümüin Jesús.
28 Kettaapa sünüiki Marta, ale'ejüsü shia süchikua eemüin María tü shimiiruakat sünain sümüin sümüin sujuuna wayuu: “Isaa antüin chi Ekirajüikai, nüsaajirüin pia”, sümakalaka sümüin. 29 Saapapa María tü pütchikat, asha'walaasü yaawalaja'a sünain o'unaa eemüin Jesús. 30 Otta Jesús wanaa sümaa tia, sajachi eejechire paala nia yootüin sümaa Marta. Mekerolüinsai sulu'umüin tü pueulokat. 31 Je nayasa na wayuu alapalaashiikana shipialu'umüin María, ne'rapa shia sünain o'unaa yaawalaja'a, noushikajaakalaka süchiirua. Chainjatia naa'inru'u sünain a'yalajaa amouyuupa'amüin eere ni'itaanüin chi ouktüshikai.
32 Mayaasü antüin María nünainmüin Jesús, o'ttüsü süka süsapain nümülatu'umüin süka kojutüin nia sütüma.
—Senyotkalee, müinka yaajachireje pia, nnojoishije ouktüin chi tawalakai —sümakalaka nümüin.
33 Je ni'rapa Jesús María sünain a'yalajaa oo'ulaka na wayuukana sümaajanakana, mojukalaka ma'i naa'in sütüma.
34 —¿Jalashi nia e'itaanüin? —nümakalaka namüin.
—Joo'uya Senyotkalee, pi'raiwa —namakalaka nümüin.
35 Ni'yalajakalaka Jesús. 36 Shiasa'a nanüiki wane wayuukana:
—Aireekaija'a ma'i nia nüpüla —müshii.
37 Otta sünüiki waneeirua:
—¿Jamüshi nnojoika'a niiyajüin paala chi wayuukai suulia ouktaa, maa aka niiyajüin paala chi mo'usaikai? —sümakalaka.
Nüso'ire'erüin Jesús naa'in Lázaro
38 Je nüntapa Jesús amouyuupa'amüin, mojukalaka ma'i naa'in nüchikua. Je tü eejachire ni'itaanüin chi ouktüshikai, wane ipa müsü aka saa'in sulu'upünaa paü ke'ipolosü wane ipa miyo'u.
39 —Jüsünne'era türa shirousekat —nümakalaka Jesús namüin.
—Senyotkalee, keejuuichin, pienchit ka'i süchiiruajee ni'itaanüin —sümakalaka Marta tü nüshunuukat chi ouktüshikai.
40 Nümakalaka Jesús sümüin:
—Soto paa'in tü tamakat pümüin. Müinka pünoujüle tanain, pütüjaweechi aa'u chi Maleiwakai sünain pülashaatain ma'i nia.
41 Süsünne'ennakalaka joolu'u tü shi'ipolokat. Eirakaa müshia Jesús iipünaamüin sümaa maa:
—Taataa, taapüin pümüin analu'ut maa'ulu yaa süka paapüin tanüiki. 42 Tatüjaa aa'uchi pia sünain paapüin tanüiki meinshi. Tamüsü ne'e tü pütchikat pümüin nayaalu'u na wayuu yaakana süpüla nanoujainjanain sünain püjünalain taya —nümakalaka Jesús nümüin Maleiwa.
43 Shiasa kettaapa nünüiki Jesús, neenajaka'a chi ouktüshikai:
—Lázaro, pujuittaa yalajee yaa anooipa'amüin —nümakalaka sünain emetuluin nünüiki.
44 Nujuittaakalaka chi ouktüshikai paala sünain ko'oin süka kuluulu najapü, nuu'ui oo'ulaka nu'upünaa.
—Juwasta nuulia türa ko'oyookat akan. Juu'ulaapa nu'unaiwa nümüiwa —nümakalaka Jesús namüin na wayuukana.
Aashajiraashii na laülaayuu judíokana süchiki no'utirajachin naa'in Jesús
45 Wainma na wayuu antakana shipialu'umüin María, anoujashii nünain Jesús sütüma tü naa'inrakat. 46 Otta waneeirua, o'unüsü nanainmüin na fariseokana sünain aküjaa namüin süchiki tü naa'inrakat Jesús. 47 Je na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na fariseokana, nakotchajiraakalaka napüshua na laülaayuu judíokana. Namakalaka namüin:
—¿Kasa waa'inrüinjatka nüka chia wayuukai? Naa'inrüin wainma kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. 48 Müleka woo'ulaale nia, anoujeerü wayuu wainma nünain. Anta meenia na sülaülakana mma Romaje'ewaliikana, süpüla najuttirüin tü a'waajüleekat Maleiwa sümaa no'una'alüinjatüin waa'in —namakalaka namüin na laülaayuukana napüshua.
49 Nüsouktakalaka joo wane na'akajee, Caifás nünülia, chi laülaashikai napüleerua na sacerdote judíokana so'u juyakat tia. Nümakalaka namüin:
—Matüjüinsalii jia jüpüshua. 50 Nnojotsü anain müleka wo'una'annüle aa'in wapüshua natüma na wayuu Romaje'ewaliikana. Shia anaka alu'u, saa'in tamüin, ouktüle waneeshia ne'e wayuu waa'u wayakana judíokana wapüshua —nümakalaka namüin.
51 Tü nümakat Caifás, shia noo'opünaa Jesús sünain ouktüinjachin saa'ujee tü judíokolüirua süpüshua. (Tü nümakat, nnojotsü niyaawatüin aa'u jamalu'ulüin. Nnojotsü nüle'eru'ujeejatüin ne'e tü pütchikat. Nuuntüin nüküjüin shia nütüma Maleiwa süka laülaashin nia napüleerua na sacerdote judíokana so'u juyakat tia.) 52 Nnojoishi ouktajachin ne'e Jesús naa'ujee na judíokana namüiwa, ouktajachi saa'ujee süpüshua tü nüpüshikalüirua Maleiwa eekat sainküin mmakat, süpüla kottüinjanain naya sünain wanaawain naa'in. 53 Otta na laülaayuu judíokana so'ule'eya ka'ikat tia, o'ttüshii sünain naashajaajiraain süchiki kasainjatüin naa'inrüin süpüla no'utirüinjachin naa'in Jesús.
54 Je sükajee tia, nnojolichipa waraittüin ma'i Jesús na'aka na wayuukana sulu'u tü mmakat Judea. Nu'unakalaka namaa na nikirajüinkana yalajee Judeajee sulu'umüin wane pueulo kanüliakat Efraín chaa sü'ütpa'a wane isashii süpüla chainjanain naya cha'aya.
55 Je sülü'ülapa sükalia tü mi'iraakat natüma na judíokana, tü kanüliakat Pascua, o'unüsü wayuu wainma sulu'ujee tü mmakat süpüshua chamüin cha'aya Jerusalénmüin. O'unüshii naya süpülapünaa su'ttüin tü mi'iraakat süpüla naa'inrüinjatüin tü kasa wuleinjatkat akajee nakuaippa nu'upala Maleiwa. 56 Je tü wayuu antakalüirua sünainmüin tü mi'iraakat, süchajaa achikichi Jesús. Wanaa sümaa sükotchijaain sulu'u tü a'waajüleekat Maleiwa, naashajaajiraakalaka sünain maa:
—¿Anteechi cheje nia sünain tü mi'iraakat naa'in jümüin? ¿Nnojoittaajeechi antüin?
57 Müsü sünüiki tü wayuukolüirua süka saapinnüin paala natüma na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na fariseokana süka tü pütchi makat: “Müleka sütüjaale wane wayuu naa'u Jesús sünain jalain nia, anasü müleka saapirüle waya süpüla wata'ülüin nia”.