12
O'yotünüsü wane “perfume” saa'u nuu'ui Jesús
Je aippirua ka'i süpülapünaa tü mi'iraa kanüliakat Pascua, nüle'ejakalaka Jesús Betaniamüin eere kepiain Lázaro chi nüso'ire'erakai aa'in paala. Eesü wane ekawaa nüpüla nütüma Lázaro oo'ulaka na nuwalayuukana süpüla nee'iyatüin sümüin wayuu sünain kojutüin ma'i nia natüma. Shiitajakalaka Marta tü eküütkat. Otta müshia Lázaro, yaashi nia eküin sa'aka tü eejatkalüirua sünain tü ekawaakat nümaa Jesús. Shiasa María, shi'yotokalaka wane shiatapünaa maraaja “perfume” kojutüsü ma'i kanüliasü “nardo” saa'u nuu'ui Jesús süpüla shii'iyatüin nujut nümüin sümaa süla'ajaain shia süka su'wala. Jemetuuikalaka ma'i tü paükat sütüma eejanale naya.
Sa'aka tü ekaasükalüirua, eejachi chi nikirajüinkai, chi Judas Iscariotekai anülia, chi aapüinjachikai nikii Jesús sümüin wayuu. Saa'u nnojolüin anain nümüin Judas tü saa'inrakat María, nümakalaka nümüin Jesús:
—Kojutpaja'a ma'i tü “perfumekat”. ¿Jamüsü nnojotka'a suikkünüin süpüla sükaaliijiain wayuu eekai müliain tü süliakat? Tü süliakat, müsü aka shi'yataainjut wane wayuu so'u wane juya —nümakalaka.
Je tüü, nümaka'a Judas, nnojotsü sükajeejatüin alin wayuu nüpüla eekai müliain, nümüsü süka ka'ruwaralin nia. Nu'luwatapü'ü apüshirü tü neerü nalü'üjapü'ükat na nikirajüinkana Jesús, saa'u niain anaajaalin shia. Nüsouktakalaka Jesús nümüin Judas:
—Kettsian, ko'uta ne'e pia.
Je nümakalaka Jesús namüin na wayuukana napüshua:
—Anasü tü saa'inrakat María tamüin, süka sünaajaalatüjülü'inya tü “perfumekat” süpüla sushulerüinjatüin tanain so'u tü ka'i tojoitünajachikat o'u. Je na wayuu müliakana, eejeena jümaa waneepia süpüla jüsülajüinjanain namüin. Otta tayakai, süpülajachire joo yaawaa jümaa —nümakalaka Jesús namüin.
Je naapünapa achiki Jesús sünain nüle'ejüin Betaniamüin, antapaayaa müsü wayuu watta saalii nünainmüin süpüla shi'rüinjachin nia oo'ulaka süpüla shi'rüinjachin Lázaro chi nüso'irakai aa'in paala. 10-11 Anoujasü nünain Jesús wainma wayuu judío süka nüso'ire'erüin naa'in Lázaro. Je na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana, süka suu'ulaayaa sümüin tü wayuukolüirua suulia oonowaa sümaa nanüiki, no'utee aa'inchi Lázaro wanaa nümaa Jesús.
A'waajünüshi Jesús wanaa sümaa nüntüin Jerusalénmüin
12 Shiasa mapa waneemüin ka'ikat, aapüna achikichi Jesús sütüma tü wayuu wattakat saalii antüsükalüirua sünainmüin tü mi'iraakat sünain nüntajachin Jerusalénmüin. 13 Su'unakalaka tü wayuukolüirua nüpülamüin Jesús sulu'ujee tü pueulokat sünain kajapulu'uyaa namüin alanatüna süpüla shi'itaainjatüin nüpüla eepünaainjachire nülatüin süpüla shii'iyatüin nujutu nümüin. Namayaa namakalaka emetuluin sünain asakaa nia:
“Aleluya”.
“Wa'waajüin chi Maleiwakai
süka nüjütüin wamüin chi Aluwataashikai waa'u wayakana Israelkana”.
“Anata'aleeshija'a ma'i chi antakai wanainmüin”.
14 Nüntakalaka Jesús saa'u wane püliikü puutut, maa aka tü ashajünakat paala nüchiki sümaiwa sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa makat:
15 “Jia wayuu Jerusalénje'ewaliikana,
nnojo mmolüin jia neema chi aluwataakai jaa'u.
Anii nia antüin jünainmüin saa'u wane püliikü puutut”.
16 (Je na nikirajüinkana Jesús, nnojotsü nayaawatüin aa'u tü kasa aa'innakat so'u ka'ikat tia. Nayaawatale aa'ulu wanaa sümaa niyalennüin Jesús iipünaamüin nünainmüin Maleiwa. Sotüsü naa'in tü ashajünakat nüchiki je tü ka'i a'waatünakat o'u naa'u sütüma tü wattakat saalii wayuu.)
17-18 Je tü wattakat saalii wayuu o'unakat nüpülamüin Jesús, sükajeejatü naapüin süchiki tü kasa anasü alatakat nümüin Lázaro, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Naapüin nanainjee na wayuu e'rajüshiikana nukua Lázaro wanaa sümaa süso'iraain naa'in sütüma nünüiki Jesús je wanaa sümaa nujuittaain sulu'ujee tü woowirakat eejechire ni'itaanüin. 19 Nayasa na fariseokana, naashajaajiraakalaka:
—Atak, anoujasü wayuu watta saalii nünain. Nnojotsü kasakainjatüin watüma tü wayuukolüirua süpüla woo'ule'erüin shia suulia o'unaa nünainmüin —müshii naya sümaa shapaain naa'in.
Aküjüshi Jesús nüchiki sünain nülü'ülüin süpüla ouktaa
20 Sa'aka tü antüsükalüirua sünainmüin tü mi'iraakat süpüla a'waajaa Maleiwa, eeshii eekai nnojolüin judíoin. 21 Narütkaakalaka no'uluku nünainmüin Felipe, chi chaje'ewaikai sulu'ujee tü pueulokat Betsaida cha'aya Galilea, süpüla namüinjanain nümüin:
—Ekirajüikalee, aashajaweeshii waya nümaa Jesús —namakalaka nümüin.
22 Otta müshia Felipe, nüküjakalaka shia nümüin Andrés. Je namakalaka shia nümüin Jesús.
23 Shiasa nantapa nünainmüin Jesús na wayuukana, nümakalaka Jesús namüin oo'ulaka namüin na nikirajüinkana:
—Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, kettaasü takalia joolu'u süpüla nii'iyatüinjatüin Maleiwa sümüin wayuu tü kasa anashaatasü naa'inrüinjatkat taka. 24 Tamüsü paala jümüin tü shiimüinkat: Wane waüyee, mayaainje süpünajünüin sulu'u palitchoin, shiasa'a süshannapa, watta saalii. Je müleka nnojorule süpünajünüin, amülouijeerü. Akaainjachia taya, ouktajachi süpüla su'tte'ennüinjatüin tatüma wayuu wainma. 25 Chi eekai naa'inmajiraweein nukuaippa suulia ouktaa, ouktajachia ne'e. Alu'ujasa chi eekai nnojolüin kachipünaain naa'in nukuaippa sükajee ni'yataweein nümüin Maleiwa, ayateechi nümaa Maleiwa waneepia. 26 Chi wayuu eekai ni'yataweein tamüin, anashi müleka ni'itaale naa'in süpüla nünoujain tanain. Je anteechi nia cha'aya ee'ewaire taya sümaa kojuteechin nia nütüma chi Tashikai saa'u ni'yataain tamüin —nümakalaka Jesús namüin.
27 Naashajaakalaka joo Jesús nümüin Maleiwa sünain maa nümüin: “Taataa, shapatüsü ma'i taa'in. ¿Jamüinjatü tanüiki pümüin joolu'u? ‘Jaliachon taya, pülatira toulia tü alatajatkat tamüin joolu'u’, ¿müinjachi taya? Nnojoleechi müin taya pümüin, süka shiainja tantüin apüla tü ouktaakat sa'akamüin wayuu. 28 Taataa, anakaja pii'iyatüle pukuaippa joolu'u sümüin wayuu sünain pülashaatain ma'i pia”, nümakalaka Jesús.
Süsouktakalaka joo wane pütchi iipünaajee, müsü mayaa: “Tee'iyatüitpa takuaippa sümüin wayuu sünain pülashaatain ma'i taya, je too'ulakeerü shia süchikua”, müsü. 29 Shiasa'a tü wayuukolüirua wattakat saalii eejatkat nü'ütpa'a Jesús, saapaiwa'aya tü pütchikat, müsü aka sütürüla juya saa'in sümüin waneeirua. Oo'ulaka saa'in sümüin waneeirua, nünüiki wane aapiee.
30 Nümakalaka joo Jesús sümüin tü wayuukolüirua:
—Nnojotsü tayaalujutüin tü pütchikat, jiyaalujutü jiakana. 31 Keraaitpa sükalia tü wayuukolüirua sainküin mmakat süpüla kasalajanainjatüin sümüin saainjala nütüma Maleiwa. Otta müshia Satanás, chi aluwataashikai naa'u, alejüneerü joolu'u nuulia tü aluwatawaakat. 32 Otta müshia tayakai chi Shipayakai Wayuu, so'u tü ka'i akachennajachikat o'u taya süpüla ouktaa, teenakeerü wayuu sainküinjee mmakat süpüshua tanainmüin —nümataalakalaka. 33 Nümüsü Jesús tüü namüin süpüla nii'iyatüinjatüin sünain jamüinjatüin nukuaippa sünain ouktaa.
34 Sümakalaka tü wayuukolüirua nümüin Jesús:
—¿Jamalu'ut tü pümakat wamüin sünain nükachennajachin chi Shipayakai Wayuu? Saashin tü nüshajakat Moisés nüchiki Cristo chi Nüneekajalakai Maleiwa, katajachi o'u waneepia. ¿Jaraija'a joo chi Shipayakai Wayuu paashajaakai achiki? —namakalaka.
35 Nüsouktakalaka Jesús namüin:
—Tayakai, shiimüin sünain tayain anaküin süpüna wayuu je yaajeechi taya jümaa motso'o ne'e. Anakaja joonoole sümaa tanüiki süma'inru'u yaain taya ja'aka süpüla jütüjaainjatüin saa'u tü shiimüinkat, süka sülü'ülüin süpüla süntüin tü piyuushikat jünainmüin. Chi eekai waraittüin sa'aka piyuushi, maa'awakuu meechi. 36 Anasü müleka jaapawaatüle joolu'u tü shiimüinkat eeiwa'aya shia süpüla nüpüshinjanain jia Maleiwa chi aapakai shia jümüin —nümakalaka Jesús namüin.
Kettaapa nünüiki namüin, o'unüshi anujulaain noulia.
Ayatsia manoujain tü wayuukolüirua nünain Jesús
37 Mayaainje naa'inrapü'üin Jesús wainma kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa su'upala tü wattakat saalii wayuu, ayatsüja'a manoujain nünain. 38 Tüü, shia shikeraajaka tü nümakat Isaías paala, chi nünüikimaajachikai Maleiwa, tü makat:
“Maleiwakalee, ja'itairü pii'iyatüin namüin pukuaippa sünain pülashin pia,
ayatsia ne'e manoujuuin tü püchikikat waküjakat namüin”.
39 Nnojoliikalaka nountüin nanoujain nünain. Müshii aka saa'in wayuu eekai mo'uin, maa aka tü nümakat Isaías:
40 “Müleka nanoujüle nünain Maleiwa,
nüla'ajaajeerü naainjala noulia.
Otta nnojoliishii anoujain nünain.
Süka jamüin, mo'usalii naya nütüma, matüjainsalii naya nütüma,
süpüla nnojolüinjatüin nayaawatüin saa'u tü shiimüinkat”.
41 Tü nüküjakat Isaías, nüküjain süka shii'iyatünüin nümüin nütüma Maleiwa sünain anashaateechin ma'i Jesús so'uweena wane ka'i je sünain shiyoukteechin nia wayuu.
42 Mayaainje manoujain wainma wayuu nünain Jesús, eesü wainma na'akajee na laülaayuu judíokana anoujain nünain. Shiasa süka mmolüin naya neema na fariseokana suulia ajuittinnaa sulu'ujee tü ekirajüleekat, nounjulajakalaka nachiki sünain nanoujain nünain Jesús, 43 süka shiain kee'ireein ma'i naa'in a'waajünaa sütüma wayuu nuuliale'eya Maleiwa.
Kasalajaneerü sümüin wayuu shiyouktüin tü nümakat Jesús
44 Naashajaakalaka Jesús nüchikua sümaa emetuluin nünüiki: “Chi wayuu eekai nünoujain tanain, nnojoishi tayain ne'e nünouja anain tamüiwa, nünouja anainchiya chi kajünalakai taya. 45 Maa'aya aka ni'raajüle taya'aya, ni'raajüin chi kajünalakai taya. 46 Antüshi taya sa'akamüin wayuu yaa mmalu'u sünain müinya aka taya saa'in wane anakia, süka shiyaawatüinjatüin wayuu saa'u tü shiimüinkat tatüma. Chi eekai nünoujain tanain, nnojolichipa waraittüin sümaa piyuushi maa'awakuu müin suulia tü shiimüinkat.
47 “Otta müshia chi eekai naapajüin tanüiki sümaa nnojolin noonooin sümaa, kasalajaneerü naainjala nümüin. Nnojoleechi tayain kasalajanain atüma nümüin. Süka jamüin, antüshi taya sa'akamüin wayuu süpüla to'tte'erüinjatüin shia suulia saainjala. 48 Na wayuu eekai nayouktüin taya oo'ulaka tü tamakat namüin maa'ulu yaa, süsaleena naya tüü so'uweena tü ka'i kasalajaneetkat o'u sümüin saainjala tü manoujainsatkalüirua. 49 Süka jamüin, tü taküjakat, nnojotsü tale'eru'ujeejatüin ne'e, naapajala tamüin chi Tashikai, chi kajünalakai taya. 50 Shia ne'e taküjaka waneepia tü naapakat tamüin chi Tashikai, süka tatüjaain saa'u sünain shiain ee'iranajaweerüin atüma naa'in chi eekai noonooin sümaa”, nümataalakalaka Jesús sümüin tü wayuukolüirua.