13
O'lojüshi Jesús noo'ui na nikirajüinkana
Je so'u tü ka'i nekaainjatkat o'u na judíokana tü ekawaa kanüliakat Pascua, nütüjaa aa'ut Jesús sünain keraain nükalia süpüla o'unaa sa'akajee tü wayuukolüirua eemüin chi Nüshikai. Je saa'u alin ma'i nüpüla waneepia na anoujashiikana nünain, ayatshiija'a alin ma'i naya nüpüla pejepa nükalia süpüla ouktaa naa'ujee.
Shiasa motsapa tü ka'ikat, nükotchirüin Jesús na nikirajüinkana sünainmüin tü ekawaakat. Otta chi nikirajüinkai Judaskai anülia, chi nüchonkai Simón Iscariote, e'itaanatüjülia nikiiru'u nütüma Satanás, chi sülaülakai yolujaa, süpüla naapüinjachin nikii Jesús süpüla o'utünaa aa'in. Nütüjaa aa'ut Jesús sümaa sülaülain nia kasa süpüshua nütüma chi Nüshikai, je sünain chaje'ewalin nia eejee Maleiwa je sünain nüle'ejüinjachin nüchikua nünainmüin. Otta süpüla nii'iyatüin namüin na nikirajüinkana sünain nnojolüin yaletayaain naa'in noulia, nüsha'walaakalaka joo sünainjee tü ekawaakat je naakatüin tü nüshe'inpalajanakat sünain nijittaain wane tuwaaya nüse'eru'upünaa. Nipirajakalaka wane irala süka wüin. Nu'ttakalaka sünain o'lojoo noo'ui na nikirajüinkana sümaa noosojüin shia süka tü tuwaayakat.
Je wanaa sümaa nürütkaain nünainmüin Simón Pedro,
—Senyotkalee, ¿pu'lojooinjatü too'ui? —nümakalaka Pedro nümüin.
Nüsouktakalaka Jesús nümüin:
—Ja'itairü nnojolüin piyaawatüin maa'ulu yaa saa'u tü taa'inrakat püka, piyaawateerü aa'u mapeena —nümataalakalaka Jesús nümüin.
—Nnojottaa —nümakalaka Pedro nümüin —Nnojotsü tacheküin süpüleerua pu'lojooinjatüin too'ui.
Nüsouktakalaka Jesús nümüin:
—Müleka nnojoire wulein pia tatüma, nnojoleechi kasajachin pia tamüin —nümakalaka.
—Senyotkalee, müleje shia, pu'lojole'e too'ui, tajapü je tekii süma'alee —nümakalaka Pedro nümüin Jesús.
10 Nüsouktakalaka Jesús nümüin:
—Wane wayuu süchikijee o'oojoo, wulesü nüta süpüshua. Shia ne'e che'ojaaka nümüin nu'lojooin nuu'ui süchikijee waraittaa. Otta müshi'iya jiakana, wuleinapa. Waneesha'alaja'a ne'e chi nnojoikai wulein ja'aka —nümakalaka Jesús. 11 Nümüsü Jesús tüü süka nütüjaatüjülüin aa'u jaralinjachin aapüin nikii.
12 Shiasa süchikijee nu'lojoin Jesús noo'ui na nikirajüinkana, na'atüin tü nüshe'inpalajanakat sümaa nüikkalaain nüchikua eejechire paala nikaain. Nümakalaka namüin na nikirajüinkana:
—¿Jamalu'ut saa'in jümüin tü taa'inrakat jüka? 13 “Ekirajüikalee” je “Senyotkalee” müshii jia tamüin. Je lotüsü jünüiki süka tia, süka tayainja'a chi jümakai. 14 Maa aka tayakai, chi ekirajüikai jia, chi Jüsenyotsekai, to'lojooitpa juu'ui, müinjana jia'aya ju'lojoojiraainjatü juu'ui. 15 Tüü, tee'iyatia jümüin sünain nnojolüin yaletayaain taa'in juulia. Akaainjana jia namüin na juwalayuukana, nnojotsü yaletayaainjatüin jaa'in noulia. Akaalinjiraainjana jia waneepia. 16 Tamüsü paala jümüin tü shiimüinkat: Wane wayuu eekai achepchieein, nnojoishi alanaain nuulia chi kachepchiakai. Je wane aluwataaushi, nnojoishi alanaain nuulia chi kajünalakai. 17 Otta müshi'iya jiakana, süka jütüjaaitpain saa'u joolu'u tüü, talatashaateena ma'i jia müleka ji'yataale namüin na juwalayuukana sümaa nnojolüin yaletayaain jaa'in noulia.
Aküjüshi Jesús süchiki naapünajachin ekii
18 “Tü tamakat jümüin: ‘Wuleinapa jia’, nnojotsü jümüinjatüin jüpüshua. Tatüjaa aa'ulu jukuaippa jüpüshua süka taneekalain jia. Otta tü kasa alateetkat joolu'u tamüin, süpülajatü shikeraajüinjatüin tü ashajünakat paala sümaiwa sulu'u tü karalouktakat nüchikimaajatkat Maleiwa makat: ‘Nü'ünüüichipa joolu'u taya chi ekiraashikai tamaa’.
19 “Taküjüin joolu'u jümüin tachiki süpülapünaa saapünüin tekii süpüla jünoujüinjatüin sülatapeena sünain tayain tayakai chi aküjapü'ükai tachiki. 20 Shiimüin tü tamakat jümüin: Chi eekai kamaneein namüin na eekai tajünalain, kamaneeshi tamü'inya. Je saa'u kamaneein tamüin, kamaneeshi nia nümüin chi kajünalakai taya'aya”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana.
21 Süchikijee nümüin Jesús tüü, antajaasü wane shapashapataa aa'in nümüin. Nümakalaka namüin na nikirajüinkana:
—Shiimüin tü tamakat jümüin: Naapeechi ekii taya wane ja'akajee.
22 Neirakaajiraakalaka joo na nikirajüinkana sünain “¿Jarai cheje eera nia?” sümüin naa'in nale'eru'u. 23 Otta müshia wane nikirajüinkai Jesús, chi aishikai ma'i nüpüla, yaashi joyotüin nü'ütpa'a. 24 Nujutachonkalaka najapü Simón Pedro nümüin süpüla nüsakirüinjachin Jesús sünain jaralin chi aapüinjachin nikii. 25 Nejejeraakalaka joo chi nikirajüinkai sünain nüsakirüin nia:
—Senyotkalee, ¿jarai chi aapüinjachika pikii? —nümakalaka nümüin Jesús.
26 Nüsouktakalaka Jesús nümüin:
—Nieechi chi tacholotitkai amüin pan shiroku tü shirakat asalaa —nümakalaka.
Nücholotirakalaka joo tü pankat sünain naapüin shia nümüin Judas, chi nüchonkai Simón Iscariote. 27 Je naapaapa Judas tü pankat, nikerolokalaka Satanás, chi sülaülakai yolujaa, nüle'eru'umüin. Nümakalaka Jesús nümüin:
—Pu'una pümaala paa'inramaataiwa tü paa'inrajatkat.
28 Otta müshi'iya na nikirajüinkana yaakana sünain tü ekawaakat, nnojotsü nayaawatüin aa'u jamalu'ulüin tü nümakat nümüin Judas. 29 Saa'u niain Judas anaajaalin tü neerü nalü'üjapü'ükat na nikirajüinkana Jesús, aluwataanayaashi ne'e saa'in namüin waneeirua sünain ayalajaa tü kasa che'ojaakat namüin süpüla tü mi'iraakat. Oo'ulaka saa'in namüin waneeirua, aluwataanayaashi sünain asülajaa sümüin wayuu eekai müliain. 30 Nujuittaataalakalaka Judas yaawalaja'aya anooipa'amüin süchikijee naapaain tü pankat süpüla o'unaa nama'anajee. Piyuupa tü mmapa'akat.
Aattajaweechi Pedro naa'u Jesús
31 Shiasa nüchikiru'u Judas, nümakalaka joo Jesús namüin na nikirajüinkana: “Müshi paala taya jümüin tachikua: Tayakai, chi Shipayakai Wayuu, kettaasü takalia joolu'u süpüla nii'iyatüinjatüin Maleiwa sümüin wayuu tü kasa anashaatasü naa'inrüinjatkat taka. Je sünainjee tü naa'inrüinjatkat taka, sütüjaajeerü aa'u wayuu süpüshua sünain pülashaatain ma'i nia. 32 Je sütüjaapa wayuu naa'u sünain pülashaatain ma'i nia, nii'iyatamaateerü sümüin sünain anashaatain ma'i taya maa aka niakai.
33 “Tachonniwaa, jia aishiikana tapüla, yaashi ne'e taya jümaa motso'o. Jüchajaweechi achiki taya sümaa nnojoleechin jüntüin tanain, süka nnojoliyülin juuntüin o'unaa chamüin eemüinjachire to'unüin, maa aka tü tamakat paala namüin na laülaayuu judíokana.
34 “Otta müsia joolu'u, tü taluwataainjatkat anain jia, kasa jeket. Taluwataain jia joolu'u sünain aijiraainjanain jia jüpüla wane'ewaire jukua maa aka alin jia tapüla. 35 Müleka shiimüinre sünain aijiraain jia jüpüla, ayaawatüneena jia sütüma wayuu süpüshua sünain tekirajanain jia”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana.
36 —Senyotkalee, ¿jalainjachi pia o'unüin? —nümakalaka Simón Pedro nümüin.
Nüsouktakalaka Jesús:
—Nnojoyülia puuntüin o'unaa tamaa joolu'u chaa eemüinjachire taya. Alu'ujasa mapeena, tamaajeechi pia chamüin —nümataalakalaka nümüin.
37 —Senyotkalee, ¿jamüshikai nnojoika'a tountajachin o'unaa pümaa joolu'u? O'uneeshi taya pümaa, ja'itashi taya o'utünüin aa'in pünainjee —nümakalaka Pedro nümüin.
38 Nüsouktakalaka Jesús nümüin:
—¿Shiimüin ma'i tü pümakat tamüin sünain yapain pia süpüla ouktaa tanainjee? Taküjüin paala pümüin tü shiimüinkat: Süpülapünaa nükootale'erajüin wane kaliina so'u aikat tüü, aattajaweechi pia paa'u apünüintua sünain pi'raajüin taya —nümakalaka Jesús nümüin.