15
Nukuaippa chi wayuu a'aniraakai akuaippa nümaa Jesús
Je sünain waraittain Jesús, yootüshi nia namaa na nikirajüinkana sünain nümüin namüin: “Wane sütüna wunu'u, kachonsü shia süka sünaain shia tü wunu'ukot, akaweenia jiakana juunteerü jaa'inrüin kasa anasü sünainjee sa'aniraain jukuaippa tamaa. Taya'aya tayakai chi wunu'u shiimüinshikai süka tayain tamüiwa suuntaka akajee wayuu saa'inrüin kasa anasü. Otta chi Tashikai, müshi aka naa'in wane a'yataai sulu'u yüüja, süka nükaaliijain jia süpüla juuntüinjatüin jaa'inrüin kasa anasü. Akaajasa müleka nnojorule jaa'inrüin kasa anasü, meena aka jia saa'in tü sütünakalüirua wunu'u ashottünakat nütüma chi aa'inmajüikai saaliijee machonwaa. Alu'ujasa chi aa'inrakai kasa anasü, wuleerü naa'in nütüma Maleiwa süpüla nuuntüinjatüin naa'inrüin waneepia kasa anasü, maa aka tü wunu'u anaatünakat ma'i atüna süpüla ayatüinjatüin kachoin. Je jiakana, wuleitpa jaa'in sütüma tü pütchi tamapü'ükat jümüin. Müleka ayatüle sa'aniraain jukuaippa tamaa, ayateerü juuntüin tatüma aa'inraa kasa anasü. Nnojorule kachetüin sütüna wane wunu'u sünain, machonjeerü tü sütünakat. Akaweenia jiakana, nnojoleerü juuntüin jaa'inrüin kasa anasü müleka nnojorule ayatüin jia tanain.
“Tayakai, müshi aka saa'in tü wunu'ukot. Otta jiakana, müshii aka saa'in tü sütünakat. Süka jamüin, chi wayuu eekai ayatüin sünain sa'aniraain nukuaippa tamaa je takuaippa nümaa, naa'inreerü wainma kasa anasü. Müleka nnojorule ayatüin jia tanain, nnojoleerü juuntüin jaa'inrüin kasa anasü. Chi wayuu eekai nnojolüin sa'aniraain nukuaippa tamaa, müshi aka saa'in wane sütüna wunu'u eekai süshottünüin sümaa sükotchijünüin süpüla a'ajünaa jutpa. Otta müleka sa'aniraale jukuaippa tamaa sümaa joonooin sümaa tanüiki, jüchunta nümüin chi Tashikai tü kasa kee'ireekat jaa'in, je aapüneerü shia jümüin. Müleka jaa'inrüle ma'i wainma kasa anasü, a'waajüneechi chi Tashikai sünainjee tia je atüjaaneena aa'u sümaa tekirajüin jia.
“Maa aka alin taya nüpüla chi Tashikai, aishii jia tapülaya. Joonoo jumaala sümaa tanüiki süpüla ayatüinjanain jia alin tapüla. 10 Müleka joonoole sümaa tü taluwataakat anain jia, ayateena jia alin tapüla, maa aka ayatüin alin taya nüpüla chi Tashikai saa'u toonooin sümaa tü nuluwataakat anain taya. 11 Taküjain jümüin tüü süpüla talatashaatainjatüin ma'i waneepia jaa'in tanainjee.
12 “Tü taluwataakat anain jia, shia tüü: Aijiraa jia jüpüla maa aka alin jia tapüla. 13 Wane wayuu, aapajiraakai nukuaippa süpüla ouktaa saa'ujee nütünajutüirua, miyo'ushaata ma'i naalii nüpüla. 14 ‘Tatünajut’ meechi taya jümüin müleka joonoole waneepia sümaa tü taluwataakat anain jia. 15 Nnojoleena ‘tachepchia’ tamüin jia. Süka jamüin, wane achepchiee, nnojotsü aküjünüin nümüin tü naa'inrakat chi nülaamainkai. Alu'ujasa jiakana, ‘tatünajut’ tamüshii jia süka taküjüin jümüin süpüshua tü aküjünakat tamüin nütüma chi Tashikai. 16 Nnojoishi jüneekajalain taya, jia taneekajalaka. Te'itaain jia süpüla jaa'inrüinjatüin wainma kasa anasü matüjainkat amalajawaa. Müleka jaa'inrüle tia, naa'inreerü chi Tashikai jümüin süpüshua tü juchuntakat nümüin saa'u tapüshin jia. 17 Nnojo motüin jaa'in tü taluwataakat anain jia makat: Aijiraa jia jüpüla”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana.
Maaliisalii na anoujashiikana napüla na manoujainsaliikana
18 Aashajaashi Jesús nüchikua namüin: “Müleka kanainre jia saa'in tü manoujainsatkalüirua, soto jaa'in sünain tayain kanain saa'in palajana. 19 Müleka wanaawaleje jaa'in namaa, aishiije jia napüla maa aka alin napüla na wanaawakana namaa. Otta süka taneekajalain jia na'akajee, nnojoishii wanaawain jia namaa. Je sükajee tüü, maalinsalii jia napüla. 20 Soto jaa'in tü pütchi tamayütkat jümüin makat: ‘Wane wayuu eekai achepchieein, nnojoishi alanaain nuulia chi kachepchiakai’. Maa aka eein wayuu kapülakat aa'in tü tekirajakat anain, meenia jiakana atüma'aya. Je maa aka eein wayuu eekai ni'rüin wayumüin tamüin, akaweenia jiakana atüma'aya. 21 Meena jia atümaa saa'u tapüshin jia je saa'u nnojolin ne'raajüin chi kajünalakai taya.
22 “Müleka nnojoireje tantüin na'akamüin na manoujainsaliikana sünain ekirajaa naya, nnojotsüje kasain kasalajanainjatüin namüin. Otta müsia saa'u tantüichipain na'akamüin, nnojotsü jamüinjatüin nanüiki. 23 Je chi eekai kanain naa'in taya, kanainshi naa'in chi Tashikai wanaa tama'aya. 24 Müleka nnojoireje taa'inrüin no'upala tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, nnojotsüje kasain kasalajanainjatüin namüin. Otta mayaainje ne'rüin tü kasa anasü taa'inrapü'ükat, ayatshiija'a kanain naa'in taya oo'ulaka chi Tashika'iya. 25 Müsü nakuaippa süpüla shikeraajüinjatüin tü pütchi ashajünakat paala sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa makat: ‘Nnojotsü kasain kanainjeein na'ürüla tanain’.
26 “Nüntapeena jünainmüin chi Akaaliijüikai, chi Naa'inkai Maleiwa, chi tajüteechikai chajee iipünaajee nüma'anajee chi Tashikai, nii'iyateerü jümüin süpüshua tü shiimüinkat noo'opünaa Maleiwa. Je aashajaweechi nia tachiki jümaa. 27 Otta müshi'iya jiakanaya, anashii müleka jüküjüle tachiki sümüin wayuu, süka jiainja'a tamaatüjüli'inya to'ttoiwa'aya sünain ekirajaa wayuu.