16
“Taküjain jümüin süpüshua tüü süpüla sotüinjatüin jaa'in tanüiki ji'rapa müliaa suulia sümalaja'alaain jünoula tanain. So'uweena wane ka'i, ajünajaaneena jia sulu'ujee tü ekirajüleekat. Je chi eekai nu'uteein jaa'in, talateechi Maleiwa nümaa naashin müleka nu'utüle jaa'in. Naa'inreerü kasa mojusü eekai müin aka tia, süka nnojolin ne'raajüin chi Maleiwakai je süka nnojolin ne'raajüin tayaka'iya. Taküjüin jümüin joolu'u tüü tama'ichiki süpüla sotüinjatüin jaa'in shia mapeena ji'rapa tü müliaakat. Nnojotsü taküjapü'üin shia jümüin paalainka süka aniiyüli'inya taya jümaa”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana.
Tü naa'inreetkat chi Naa'inkai Maleiwa
5-6 Aashajaashi Jesús nüchikua namüin: “Je joolu'u, o'unajachi taya jüma'anajee eemüin chi Tashikai chi kajünalakai taya. Tatüjaa aa'ulu jamüin nnojoika'a jüsakirüin taya sünain jalamüinjachin taya. Shia süka mojushaatain ma'i jaa'in sütüma tü kasa tamayütkat jümüin. Shiimüin tü tamüinjatkat joolu'u jümüin: Müleka to'unüle jüma'anajee, jiainjana anaka sükajee, süka tajüteechin jünainmüin chi Akaaliijüikai. Müleka yaale taya jümaa, nnojoleechi antüin.
“Je nüntapa yaamüin, nii'iyateerü sümüin wayuu eekai manoujain tanain sünain nnojolüin lotüin tü sünoujakat anain. Süka jamüin, nnojotsü nanoujain tü shiimüinkat sünain kaainjaraliin naya, sünain maainjalasalin tayakai, je sünain kasalajaneerüin namüin naainjala so'uweena wane ka'i. Nnojotsü lotüin nekiiru'u sünain kasain wayuu tü aainjalaakat, süka nayouktüin anoujaa tanain. 10 Nnojotsü lotüin nekiiru'u sünain wayuuin maainjalasai taya, süka to'unüinjachin nünainmüin chi Tashikai sümaa nnojoleechin taya shi'rüin wayuu. 11 Nnojotsü lotüin nekiiru'u sünain kasalajaneerüin namüin naainjala, süka kasalajanaitpain nümüin naainjala Satanás, chi aluwataashikai naa'u na manoujainsaliikana sainküin mma.
12 “Wainma tü pütchi isakat süpüla taküjüin jümüin. Otta nnojoleerü taküjüin jümüin süpüshua, süka kapüleejeerüin jümüin jiyaawatüin saa'u maa'ulu yaa. 13 Otta müshia chi Naa'inkai Maleiwa nüntapa, chi ekirajeechikai jia sünain tü shiimüinkat, nükaaliijeena jia süpüla jiyaawatüinjatüin saa'u süpüshua tü shiimüinkat noo'opünaa Maleiwa. Tü nümüinjatkat jümüin, nnojoleerü pütchi ne'e nüle'eru'ujeejatü. Shieerü nüküjaka tü aküjünakat nümüin. Je naapireena jia süchiki tü kasa alateetkat mapeena. 14-15 Chi Tashikai, nüküjüin tamüin süchiki kasa süpüshua. Otta tü nüküjakat tamüin, shia taküjapü'ükat jümüin. Je chi Naa'inkai Maleiwa, nüso'ireerü jaa'in sünain tü taküjapü'ükat jümüin. Je sünainjee nikirajeenain jia sünain tü taküjakat, kojuteechi taya jütüma.
16 “Je joolu'u, motsomüin yaain taya jümaa. Shiasa palitchon ka'i, ji'reechi taya tachikua”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana.
Jamüinjatü naa'in na nikirajüinkana nüchikiru'u Jesús
17 Naashajaajiraakalaka joo wane ne'ipa na nikirajüinkana sünain maa:
—¿Jamalu'ut cheje nünüiki wamüin sünain: “Je joolu'u, motsomüin yaain taya jümaa. Shiasa palitchon ka'i, ji'reechi taya tachikua”, makat? ¿Je jamalu'ut tü nümakat wamüin sünain: “Süka to'unüinjachin nünainmüin chi Tashikai”, makat? —namajiraakalaka.
18 Ayatshii naya sünain nasakiijiraain sünain:
—¿Jamalu'ut cheje nünüiki wamüin sünain: “Je joolu'u motsomüin”, oo'ulaka “Shiasa palitchon ka'i”, makat? Nnojotsü wayaawatüin aa'u tü nümakat wamüin.
19 Otta müshia Jesús, süka nütüjaain saa'u sünain nasakireein nia süchiki tü nümakat paala namüin, nümakalaka namüin:
—¿Aashajaajiraashii jia sünain tü tamakat sünain: “Je joolu'u, motsomüin yaain taya jümaa. Shiasa palitchon ka'i, ji'reechi taya tachikua”, makat? 20 Shiimüin tü tamüinjatkat joolu'u jümüin: Mojeerü ma'i jaa'in sümaa ji'yalajüin mapeena. Otta tü manoujainsatkalüirua sainküin mma, talateerü saa'in. Mayaainje mojeerüin jaa'in, talateerü jaa'in süchikijee.
21 “Wane jierü eekai jemeyulüin, aisü sümüin saalii tü süchonkot. Otta süchikijee jemeyulüin, anasü. Motüsü saa'in tü müliaakat süka talatüin ma'i saa'in sujuittapa süchon. 22 Müshii aka jiakana sünain mojuin jaa'in joolu'u. Otta süchikijee mapa ji'rapa taya, talateerü ma'i jaa'in. Je nnojoleerü oo'ulaain juulia tü talataakat aa'in. 23 Je so'uweena ka'ikat tia, nnojoleechi taya jüsakirüin sünain wane kasa. Shiimüin tü tamakat jümüin: Kasa süpüshua eekai juchunteerüin nümüin chi Tashikai sünainjee jiain tapüshin, naapeerü shia jümüin. 24 Je jüchuntaiwa'aya nümüin chi Tashikai paala, nnojotsü juchuntüin sünainjee jiain tapüshin. Otta müsia joolu'u, anakaja jüchuntüle sünainjee jiain tapüshin, je aapüneerü tü kasa jüchuntakat jümüin nütüma. Je talatashaateerü ma'i jaa'in süka tia”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana.
25 Ayatüshi Jesús aashajaain namaa: “Aküjüshi taya nüchiki chi Tashikai jümüin süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. Otta so'uweena wane ka'i, nnojoleechi müin aka taya joolu'u sünain ekirajaa jia, alu'ujasa lotüinjatü tanüiki nüchiki. 26 Je so'u ka'ikat tia, nnojoleechi tayain chi achuntakai nümüin chi Tashikai jaa'ujee. Alu'ujasa juunteerü jüchuntüin nümüin jiakana sünainjee jiain tapüshin, 27 süka alin jia nüpüla niaka'iya. Aishii jia nüpüla chi Tashikai süka alin taya jüpüla je süka jünoujain sünain nüma'anajeejachin taya. 28 Shiimüin sünain tantüshin chajee iipünaajee nüma'anajee chi Tashikai yaamüin yaa sa'akamüin wayuu. Je joolu'u, o'uneechi taya tachikua sa'akajee wayuu eemüin chi Tashikai”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana.
29 Namakalaka na nikirajüinkana nümüin:
—Atak, lotüitpa joo pünüiki wamüin je nnojolüitpa paashajaain süka sukuaippa tü kasa e'nnaajünakat sainküin mma. 30 Watüjaaichipa aa'u pia sünain piyaawatüin saa'u kasa süpüshua. Müleka wasakireere pia sünain wane kasa, pütüjaatüjülia aa'ut tü jülüjakat waa'in. Sükajee tüü, anoujainapa waya süka süpüshua waa'in sünain püntüshin nüma'anajee Maleiwa —namakalaka nümüin Jesús.
31 Nüsouktakalaka Jesús namüin:
—¿Shiimüin cheje eera sünain jünoujainapain süka süpüshua jaa'in? 32 Alü'ütsü jükalia süpüla ju'walakajaain wane'ewa'ire jukua. Shiimüin sünain süntüitpain tü jükaliakat süpüla jüpütüinjachin taya sümaa jüle'ejüin jipialu'umüin. Otta müshia tayakai, nnojoleechi tamüiwain süka eein chi Tashikai waneepia tamaa.
33 “Taküjain jümüin tüü süpüla anainjanain jia sünainjee sa'aniraain jukuaippa tamaa. Mayaashiije mülieenain jia mapeena sütüma tü kasa mojusü saa'inreetkat tü manoujainsatkalüirua jüka, anakaja joolu'u talatüle jaa'in süka tayamülüichipain chi aluwataashikai naa'u na manoujainsaliikana”, nümataalakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana.