17
Achuntüshi naa'ujiraa Jesús nümüin Maleiwa
Shiasa süchikijee naashajaain Jesús namaa na nikirajüinkana, eirakaashi nia iipünaamüin süpüla aashajawaa nümaa Maleiwa:
“Taataa, kettaasü joo takalia süpüla ouktaa. Anakaja joolu'u müleka pii'iyatüle sümüin wayuu tü kasa anashaatasü paa'inrüinjatkat taka tayakai chi Püchonkai süpüla sütüjaainjatüin aa'u wayuu süpüshua sünain pülashaatain ma'i pia. E'itaanüshi taya pütüma süpüla laülaainjachin saa'u wayuu süpüshua. Otta müsia tü wayuukolüirua e'itaanakat pütüma tajapulu'u, pücheküin süpüleerua shii'iranajaainjatüin saa'in tatüma süpüla eeinjanain naya pümaa waneepia.
“Chi wayuu ee'iranajaaitpakai aa'in, nuuntüin niyaawatüin joolu'u saa'u tü shiimüin ekirajünakat püchiki sünain waneeshin pia sünain Maleiwain, je tachiki tayakai Jesucristo sünain püjünalain taya sa'akamüin wayuu. Saa'u tekeraajüin süpüshua tü puluwataakat anain taya, tee'iyatüitpa pukuaippa sümüin wayuu süpüshua sainküin mma sünain anashaatain ma'i pia. Taataa, anakaja müleka kojutüle taya pütüma joolu'u chaa iipünaa eere pia, maa aka kojutpü'üin taya pütüma sümaiwa paala nnojolüiwa'aya sükumajünüin tü kasakat süpüshua.
Achuntüshi Jesús naa'u na nikirajüinkana
“Taataa, na tekirajüinkana, na aneekuushikana pütüma sa'akajee wayuu, tee'iyatüin pukuaippa namüin sünain anashaatain ma'i pia. Saa'u püpüshin naya, pi'itaain naya süpüla nayainjanain na tekirajüinkana. Je noonooitpain sümaa pünüiki. Otta müsia joolu'u, natüjaaitpa aa'u sünain shiimüin pünainjeejatüin süpüshua tü püküjakat tamüin. Tü pütchikat püküjapü'ükat tamüin, taküjain shia namüin je kapülasü naa'in tanüiki. Natüjaa aa'ut sünain shiimüin tantüshin püma'anajee je nanoujain sünain püjünalain taya sa'akamüin wayuu.
“Taataa, achuntüshi joolu'u taya pümüin naa'u na tekirajüinkana. Nnojoishi taya achuntüin pümüin saa'u wayuu eekai nnojolüin sünoujain tanain, alu'ujasa naa'u nayakana süka nayain na aneekuushikana pütüma je süka nayain püpüshin. 10 Je saa'u püpüshin naya, tapüshi tayaka'iya. Je süka nanoujain tanain, na'waajüin ma'i taya.
11 “Nnojoleechi makatüin taya yaaya sa'aka wayuu, süka to'unajachin pünainmüin. Otta müshi'iya na tekirajüinkana, makateena naya yaaya sa'aka tü wayuu manoujainsatkalüirua. Taataa, pia A'waajünakai, tachuntüin pümüin sünain paa'inmajüinjanain na tekirajüinkana süpüla wanaawajiraain naa'in maa aka wayakana sünain wanaawajiraain waa'in. Paa'inmaja naya süka tü püpülainkat. Saa'u paapüin tü püpülainkat tamüin paala, 12 tountüin taa'inmajüin naya wanaa sümaa eepü'üin taya namaa. Je süka taa'inmajüin naya suulia kasa eekai mojuin, nnojoliishii naya ojutuuin. Waneeshia ne'e niain Judas ojutuuin süpüla amüloulin, chi e'itaanatüjüika'iya süpüla tia, süpüla shikeraajüinjatüin tü ashajünakat nüchiki sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa.
13 “O'uneechi taya joolu'u pünainmüin. Otta süka yaayülin taya sa'aka wayuu, aashajaashi taya pümaa joolu'u süpüla talatashaatain ma'i naa'in na tekirajüinkana sütümajee tanüiki maa aka tayakai sünain talatüin taa'in. 14 Taküjüitpa namüin süpüshua tü püküjakat tamüin. Akatsa'a maalin naya süpüla tü manoujainsatkalüirua, süka nnojoliin süpüshin naya maa aka tayakai sünain nnojolin süpüshinya.
15 “Nnojoishi taya achuntüin pümüin süpüla püsaajüinjanain naya sa'akajee tü wayuukolüirua eekai manoujain, alu'ujasa süpüla paa'inmajüinjanain naya nuulia chi Kama'üraikai. 16 Nnojoliishii süpüshin naya tü manoujainsatkalüirua, maa aka tayakai sünain nnojolin süpüshinya. 17 Anakaja müleka pükatarüle naya pünainmüin sütümajee tü pünüiki shiimüinkat pi'itaakat napüleerua süpüla noonooin sümaa. 18 Je maa aka püjütüin taya sa'akamüin wayuu, tajütüin na tekirajüinkanaya sa'akamüin. 19 Je takatalaain pünainmüin süpüla jüüjüüin taya pümüin süpüla nakatannüinjanain pünainmüin na tekirajüinkanaya”, nümakalaka Jesús nümüin Maleiwa sünain nüchuntüin naa'u na nikirajüinkana.
Achuntüshi Jesús naa'u napüshua na anoujashiikana
20 Ayatshi Jesús achuntüin nümüin Maleiwa: “Nnojoishi taya achuntüin joolu'u pümüin naa'u na tekirajüinkana ne'e namüiwa. Achuntüshi taya'aya naa'u na wayuu anoujainjanakana tanain sütüma tü nekirajüinjatkat anain na tekirajüinkana. 21 Taataa, achuntüshi taya pümüin naa'u na anoujashiikana napüshua süpüla wanaawajiraainjatüin naa'in. Maa aka sa'aniraain pukuaippa tamaa je sa'aniraain takuaippa püma'aya, tacheküin müleka sa'aniraale nakuaippa wamaa süpüla shiyaawatüinjatüin aa'u wayuu süpüshua sainküin mma sünain tajütüüshin pütüma.
22 “Tee'iyatüitpa sünain kojutüin naya tatüma, maa aka kojutüin taya pütüma paala sümaiwa, süpüla wanaawajiraainjatüin naa'in, maa aka wayakana sünain wanaawajiraain waa'in. 23 Saa'u sa'aniraain takuaippa namaa, maa aka sa'aniraain pukuaippa tamaa, tachuntüin süpüla wanaawajiraainjatüin ma'i naa'in waneepia. Je müleka wanaawajiraale naa'in, sütüjaajeerü aa'u wayuu süpüshua sünain ajütüüshin taya pütüma je sünain alin naya püpüla maa aka alin püpüla tayaka'iya.
24 “Taataa, na wayuu e'itaanakana pütüma tajapulu'u, tacheküin napüleerua tamaainjanain naya chaa eere taya, süpüla ne'rüinjachin taya sünain anashaatain ma'i. Shiimüin sünain kojutüin ma'i taya pütüma süka alin taya püpüla sümaiwa paala nnojolüiwa'aya sükumajünüin tü kasakat süpüshua.
25 “Taataa, pia lotokai akuaippa sünain kasalajanain pütüma sümüin wayuu saainjala, mayaainje nnojolin shi'raajüin pia wayuu eekai manoujain, te'raajüin pia tayakai. Je na anoujashiikana, natüjaa aa'ulu sümaa püjünalain taya, 26 sükajee tee'iyatüitpain pukuaippa namüin. Je ayateechi taya sünain tee'iyatüin shia namüin süpüla aijiraainjanain naya napüla maa aka alin taya püpüla, je süpüla sa'aniraainjatüin takuaippa namaa”, nümakalaka Jesús nümüin Maleiwa.