5
Tü anaawaakat nümaa Maleiwa nünainjee Cristo
Saa'u anajiraainapain waya nümaa chi Maleiwakai sünainjee tü wanoulakat nünain, anaitpa joolu'u tü waa'inkat nu'upala nütüma chi Wasenyotsekai Jesucristo. Sünainjee tü naa'inrakat Cristo, nii'iyatüin chi Maleiwakai na'anasia wamüin. Je maa'ulu yaa, kamalaintpa wamüin tü anajirawaakat nümaa. Je saa'u anajiraainapain waya nümaa, talatashaatasü ma'i waa'in saa'u nnojoliinapain katatüin waya suulia tü kasa anasü nüchekakat Maleiwa wapüleerua, süka watüjaain saa'u sünain wama'anainjatüin shia süpüshua so'uweena wane ka'i. Ja'itairü we'rüin müliaa, ayatsü talatüin waa'in su'utpünaa tia. Sükajee tü müliaakat, watüjeerü wachecherüin waa'in sünain anoujaa. Je walatirapa tü müliaakat, “Lotüsü jukuaippa to'upala”, meechi chi Maleiwakai wamüin. Je sükajee talatüin nia wamaa, watüjaa aa'ulu sünain ayateenain nükaaliijüin waya müleka we'rüle müliaa wachikua. Je nnojoleena waya e'rüin japülii, süka wakaaliijüneenain nütüma Maleiwa sünain katsüinjatüin tü wanoulakat. Nükaaliijeena waya süka alin ma'i waya nüpüla. Je chi Naa'inkai Maleiwa aapünakai wamüin, nii'iyatüin wamüin sünain alin ma'i waya nüpüla Maleiwa.
Je paalainka, nnojotsü wountüin anajiraain waya nümaa Maleiwa, süka nnojolin jamajachin nia wamüin. Wanaa sümaa tia, ouktüshi Cristo süpüla nu'tte'erüinjanain waya. Ja'itaichi takaaliijeein ma'i wane wayuu, nnojorüleeja'a tacheküin ouktüin taya naa'ujee, ja'itaichi niain wane wayuu aa'inrakai süpüshua tü nuluwataakat anain Moisés, ja'itaichikeje niain wane wayuu kamaneekai waneepia sümüin wayuu. Akaajasa Cristo, nnojotsü niyoukta achiki ouktaa waa'u. Je mayaainje kaainjaraliin waya, ouktüshia ne'e nia waneepia waa'ujee. Süka tüü, nii'iyatüin Maleiwa wamüin sünain alin ma'i waya nüpüla.
Sotoyoosüje jaa'in tü taküjakat jümüin süchiki süsaleerüin saainjala wayuu nütüma Maleiwa so'uweena wane ka'i. Otta wayakana, mayaainje kaainjalain waya paalainka, anajiraainapa waya joolu'u nümaa Maleiwa sünainjee tü nüshakat Jesús amülakat sünain ouktüin saa'u waainjala. Je sükajee tia, o'tte'ennüshii waya nütüma Cristo. Müinaya waya nnojoliin süsalain waainjala nütüma. 10 Tamüshii paala jia jüchikua: Mayaainje mojaawain waya paalainka nümaa Maleiwa, anaawashii waya joolu'u nümaa sütüma tü naa'inrakat chi Nüchonkai sünain ouktüin nia waa'ujee. Je süka anaawainapain waya nümaa Maleiwa, shiimüin sünain wo'tte'ennüinjanain nütüma Cristo süka katüitpain no'u. 11 Je naapüin wamüin chi Maleiwakai miyo'ushaata talataa aa'in, sükajee tü naa'inrakat Jesucristo chi Wasenyotsekai. Nia kakajeejanaka anaawain waya nümaa Maleiwa.
Ouktaa nünainjee Adán otta anajirawaa nünainjee Cristo
12 Taso'iree aa'inchii jia sünain anain ma'i tü naapakat wamüin Cristo, je sünain mojuin ma'i tü naapakat wamüin Adán. Kaainjalashi Adán nuulia Maleiwa sükajee niyouktajaain sümaa nünüiki nümüin. Ouktakalaka nia saaliijee. Je sükajee kaainjalain Adán, o'ttüsü wayuu ütamüinre'eya sünain kaainjalaa. Ouktakalaka naya saaliijee. 13-14 Je wanaa sümaa tia, nnojotsü kasalajanain sümüin wayuu moonooinwaa sümaa tü nüshajalakat Moisés, süka nnojolüin eejatüin shia. Mayaainje'e nnojolüin nayouktajaain nünüiki Maleiwa, maa aka Adán, ouktüshi'iya ne'e waneepia napüshua'ale'eya süka wayuuin kaainjaralii naya.
¿Jamüsü waneejatüka'a tü aapuushikat wamüin nütüma chi Maleiwakai suulia tü aapuushikat wamüin nütüma Adán? 15 Sükajee kaainjalain Adán, shi'rüin ouktaa tü wayuukolüirua süpüshua. Alu'usa tü naapakat wamüin chi Maleiwakai nünainjee Jesucristo, alana'aleesia ma'i sünain anain shia. Anamiashaatashi ma'i chi Maleiwakai süpüla naapüin chi Nüchonkai wamüin. Je tü kasa anasü naa'inrakat Cristo, süpülajatü wayuu süpüshua'ale'eya. 16 Müshi taya tachikua: Tü naapakat wamüin chi Maleiwakai, alana'aleesia ma'i sünain anain shia. Otta tü naapakat wamüin Adán, mojusü. Saa'ujee naainjala waneeshia wayuu, kasalajanasü sümüin saainjala wayuu süpüshua sümaa sükatalaain nuulia Maleiwa. Otta saa'u tü naa'inrakat Cristo, anajiraajeerü wayuu watta saalin nümaa Maleiwa. 17 Saa'u naainjala Adán, o'ttüsü wayuu süpüshua sünain kaainjalaa je ouktüshii naya saaliijee. Otta saa'u tü naa'inrakat Jesucristo, chi wayuu aapaakai na'anasia Maleiwa süpüla anajiraainjachin nümaa, katsüinsü naa'in sünain anoujaa.
18 Tamüshii paala jia jüchikua: Tü naapakat chi Maleiwakai wamüin nünainjee Cristo, alana'aleesia ma'i sünain anain. Otta tü naapakat wamüin Adán, mojusü. Nükajee Adán, saa'u kaainjalain nia, e'itaanüsü wayuu süpüshua nütüma Maleiwa süpüla süsalainjatüin saainjala sümaa katatüinjatüin nuulia. Otta nükajee Cristo, saa'u tü anasü naa'inrakat sünain ouktüin waa'ujee, nnojoleerü kasalajanain wamüin waainjala. Taashishii waya suulia süsalaa waainjala je müinaya nnojoliin akatannüin nuulia Maleiwa. 19 Saa'ujee moonooin Adán sümaa nünüiki Maleiwa, o'ttüsü wayuu ütamüinre'eya sünain kaainjalaa. Otta müsia joolu'u, saa'ujee noonooin Jesucristo sümaa nünüiki Maleiwa, eeitpa süpüla anajiraain wayuu maleekalia.
20 Mapa kakalia nüchikijee Adán, aapünüsü sümüin tü wayuu judíokalüirua tü nüshajakat Moisés nütüma Maleiwa. Aapünüsü shia süka nücheküin Maleiwa shiyaawatüinjatüin wayuu sünain shiimüin kaainjaraliin naya. Otta müsia joolu'u, mayaainje kaainjaralüin ma'i tü wayuukolüirua, nountüitpa anajiraain naya nümaa Maleiwa süka anamiashaatain ma'i nia namüin. 21 Tü taküjüitpakat achiki jümüin, müsü mayaa: Na wayuu süchepchiakana kaainjalaa, oukteena naya napüshua sümaa katatüin naya nuulia Maleiwa. Otta wayakana, nnojoleena nükatalüin nuulia, süka anamiashaatain ma'i nia. Saa'u wanoujain nünain chi Wasenyotsekai Jesucristo, wountüin wapüshua anajirawaa nümaa Maleiwa sümaa su'wanajaain waa'in süpüla chainjanain waya nümaa weinshi.