6
Taashishii waya nütüma Cristo suulia süchepchiaa waainjala
Eesüja'a süpüla sümüin wane wayuu: “Anamiapaja'a ma'i chi Maleiwakai süpüla anajiraainjatüin wayuu nümaa ja'itairü wainmain saainjala. Je saa'u nülatirüin chi Maleiwakai saainjala wayuu, anakaja masütaajule waya sünain waainjala süpüla koo'omüinjatüin na'anasia Maleiwa wamüin”. Nnojotsü shiain tia. Maa aka taashin wane wayuu ouktüsü suulia sukuaippa, taashiinapa waya suulia süchepchiaa waainjala. Woo'ulaweekalaka suulia kaainjalaa. Wanaa sümaa wowoutisaajünüin waya anoujashiikana, müshii aka ouktiraakai waya nümaa Cristo. Je maa aka nojoitünüin Cristo süchikijee ouktaa, müshii aka wojoitünakai wanaa nümaa. Je maa aka nüso'iraain aa'in Cristo süchikijee ouktaa nütüma chi Nüshikai Pülashikai ma'i, aka'aya wayakana, müshii aka woso'iraakai aa'in wanaa nümaa. Je süka jeketüitpain wakuaippa, wountüin woo'ulaain suulia waainjala.
Tamüshii jia jüchikua: A'aniraaitpa wakuaippa nümaa Cristo. Maa aka ouktüin nia, müshii aka ouktakai waya wanaa nümaa saa'u nnojolüin kasajatüin wamüin kaainjalaa. Je maa aka suso'iraain naa'in Cristo, akaweenia wayakana oso'iraweeria waa'in mapeena. Maa aka nüchitünüin Cristo sünain kuruusakat süpüla ouktaa, aka'aya tü wakuaippakat, achitünüsü süpüla ouktaa wanaa nümaa. Nnojoliinapa joolu'u süchepchiain waya kaainjalaa. Maa aka taashin wane wayuu ouktüsü suulia sukuaippa, taashiinapa waya suulia süchepchiaa waainjala.
Saa'u ouktüin waya wanaa nümaa Cristo, watüjaa aa'ulu sünain katüinjatüin wo'u wanaa nümaa. Saa'u suso'innüin naa'in Cristo süchikijee ouktaa, watüjaa aa'uchi nia sünain nnojoleechin ouktüin piantua. Nnojolichipa süchepchiain nia tü ouktaakat. 10 Süka ouktüichipain Cristo saa'u saainjala wayuu, nnojoleechi ouktüin nüchikua. Eeshi nia nümaa Maleiwa maa'ulu yaa sünain katüinjatüin no'u süpüla ka'ikat süpüshua. 11 Akaajaa jiakana, saa'u müin aka ouktakai jia, anakaja jiyaawatüle saa'u sünain taashiinapain jia suulia süchepchiaa kaainjalaa.
12 Sükajee tüü, juu'ulaa jumata suulia süchepchiaa jia kaainjalaa. Nnojo joonooin sümaa tü mojusü keejiakat sümüin tü ji'iruku jookot süpüla ouktaa. 13 Nnojo jaapüin ji'iruku süpüla kaainjalaa, süpüla jaa'inrüinjatüin kasa mojusü süka. Nnojo motüin jaa'in sünain katüinapain jo'u nütüma Maleiwa. Shia anaka alu'u joolu'u jaapajiraale jukuaippa nümüin. Jaapa ji'iruku nümüin süpüla jaa'inrüinjatüin kasa anasü süka. 14 Soto jaa'in sünain anajiraainapain jia nümaa Maleiwa sünainjee anamiashaatain nia jümüin süpüla taashinjanain jia nütüma suulia süchepchiaa kaainjalaa. Nnojoliishii jia müin aka naa'in na wayuu aapünakana amüin tü nuluwataakat anain Moisés, tü nnojotkat akaaliijain naya suulia kaainjalaa. Je sükajee tia, juu'ulaa suulia süchepchiaa kaainjalaa.
Nüchepchiainapa waya Maleiwa
15 ¿Jamakalaka joo shia? ¿Ayatüinjana waya masütaajuin sünain waainjala süka anajiraain waya sünainjee anamiashaatain chi Maleiwakai wamüin je nnojolüin sünainjeejatüin woonooin sümaa tü nüshajakat Moisés? Nnojottaa. 16 Soto jaa'in wane kasa. Müleka jaapajiraale jukuaippa nümüin wane wayuu süpüla nüchepchiainjanain jia, nieechi jülaamainka. Akaajaa müleka jaapajiraale jukuaippa sünain aa'inraa kasa mojusü, süchepchieena jia kaainjalaa, je oukteena jia saaliijee. Alu'ujasa müleka jaapajiraale jukuaippa nümüin Maleiwa süpüla jüüjüüinjanain jia nümüin, loteerü jukuaippa nu'upala. 17 Taapüin analu'ut nümüin chi Maleiwakai jaa'u. Süchepchiapü'üshii jia kaainjalaa paalainka. Je joolu'u, oonooshii jia süka süpüshua jaa'in sümaa tü shiimüin ekirajünakat anain jia maa'ulu yaa. 18 Taashiinapa jia suulia süchepchiaa kaainjalaa. Nüchepchiainapa jia Maleiwa süpüla aa'inraa tü kasa anasü nüchekakat jüpüleerua.
19 Tü taküjaitpakat jümüin, taküjain süka pütchi sütüjaakat aa'u wayuu sainküin mma. Müsü joo tü tekirajeekat anain jia jüchikua: Süchepchiapü'üshii jia kaainjalaa paalainka sünain jaa'inrapü'üin waneepia tü kasa yarüttakat atüma jaa'in süka tü ji'irukukat. Otta müsia joolu'u, saa'u nüchepchiainapain jia Maleiwa, nücheküin süpüleerua jükatalaain suulia jaainjala. Je sükajee tüü, anakaja müleka jaapüle ji'iruku nümüin süpüla jaa'inrüinjatüin waneepia tü nuluwataakat anain jia. 20 Soto jaa'in tü jukuaippakat paalainka. Wanaa sümaa süchepchiapü'üin jia kaainjalaa, nnojotsü kachipünaain jaa'in tü nuluwataakat anain jia Maleiwa. 21 Kasayaa ne'e saapüin jümüin tü kasa mojusü jaa'inrakat. Joolu'u, japüliinapa jia süka tü jaa'inrapü'ükat. Chi wayuu ayatakai aa'inrüin kasa makat aka tia, oukteechi nia sümaa amülouleechin nia nuulia Maleiwa. 22 Otta müshi'iya jia joolu'u, taashiinapa suulia kaainjalaa, je nüchepchiainapa jia Maleiwa. ¿Kasa saapaka jümüin tia? Eejeena jia nümaa chi Maleiwakai süpüla ka'ikat süpüshua süka shii'iranajaaitpain jaa'in sümaa jükatalaain suulia jaainjala. 23 Alu'ujasa chi wayuu ayatakai süchepchiain kaainjalaa, shiimüin ouktajachin nia saaliijee sümaa amülouleechin nia nuulia Maleiwa. Otta chi eekai sa'aniraain nukuaippa nümaa Cristo Jesús chi Wasenyotsekai, ee'iranajaweerü naa'in süpüla chainjachin nia nümaa Maleiwa waneepia.